19/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

161


32003D0642


L 226/27

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA 2003/642/JAI A CONSILIULUI

din 22 ianuarie 2003

privind aplicarea în Gibraltar a Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene (1) (denumită în continuare „Convenția privind corupția”),

întrucât:

(1)

Convenția privind corupția a fost elaborată prin Actul Consiliului din 26 mai 1997.

(2)

Convenția privind corupția n-a prevăzut nici o dispoziție referitoare la punerea sa în aplicare în Gibraltar.

(3)

Convenția privind corupția și multe alte convenții elaborate pe aceeași bază au fost încheiate în conformitate cu Titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană înainte de 1 iunie 2000 (2) și la acea dată aplicarea lor nu a fost extinse la Gibraltar.

(4)

Regatul Unit este răspunzător de relațiile internaționale ale Gibraltarului.

(5)

Convenția privind corupția ar trebui să se aplice și în Gibraltar,

DECIDE:

Articolul 1

Convenția privind corupția se aplică în Gibraltar.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europeneși intră în vigoare în ziua publicării.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

G. ALEMANNO


(1)  JO C 195, 25.6.1997, p. 1.

(2)  Dată la care au intrat în vigoare acordurile dintre Spania și Regatul Unit privind autoritățile din Gibraltar în contextul instrumentelor UE și CE și al tratatelor conexe.