10/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

209


32003D0014(01)


L 297/35

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 7 noiembrie 2003

privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare încheiate de Comunitatea Europeană în cadrul mecanismului de asistență financiară pe termen mediu

(BCE/2003/14)

(2003/797/CE)

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 119 și articolul 123 alineatul (2),

având în vedere statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 21.2, articolul 44 și articolul 47.1 prima liniuță,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (1), în special articolul 9,

întrucât,

(1)

În conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din tratat și cu articolul 44 primul alineat din statut și în temeiul articolului 1 alineatul (1) din Decizia BCE/1998/NP2 din 23 iunie 1998 privind îndeplinirea de către Banca Centrală Europeană a anumitor atribuții preluate de la Institutul Monetar European, Banca Centrală Europeană (BCE) a preluat atribuțiile Institutului Monetar European (IME) menționate la articolul 117 alineatul (2) a cincea liniuță din tratat, la articolul 4.1 a cincea liniuță și la articolul 6.1 a treia liniuță din statutul IME până cel târziu în ziua precedentă primei zile a celei de-a treia etape a Uniunii economice și monetare (a treia etapă).

(2)

În temeiul Deciziei BCE/1998/NP15 din 1 decembrie 1998 privind îndeplinirea de către BCE a anumitor funcții legate de asistența financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (2), Decizia IME nr. 8/95 din 2 mai 1995 privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare efectuate de Comunitatea Europeană în cadrul mecanismului de asistență financiară pe termen mediu a rămas în vigoare și a continuat să se aplice din prima zi a celei de-a treia etape.

(3)

Funcțiile menționate în al doilea motiv au fost îndeplinite în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CEE) nr. 1969/88 al Consiliului din 24 iunie 1988 privind înființarea unui mecanism unic de acordare a asistenței financiare pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (3).

(4)

Regulamentul (CE) nr. 332/2002, intrat în vigoare la 24 februarie 2002, a abrogat Regulamentul (CEE) nr. 1969/88.

(5)

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 332/2002, BCE trebuie să adopte măsurile necesare pentru administrarea împrumuturilor acordate în cadrul mecanismului de asistență financiară pe termen mediu instituit de respectivul regulament.

(6)

Prezenta decizie de punere în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 332/2002 abrogă Decizia BCE/1998/NP15. Având în vedere faptul că nici celelalte sarcini și decizii ale IME menționate în Decizia BCE/1998/NP2 nu mai sunt în vigoare sau aplicabile în a treia etapă, Decizia BCE/1998/NP2 poate fi, de asemenea, abrogată, în interesul clarității,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

BCE îndeplinește atribuțiile prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 332/2002 în modul descris în articolele 2 – 8 din prezenta decizie.

Articolul 2

Plățile legate de operațiunile de împrumut și creditare ale Comunității Europene se efectuează prin intermediul conturilor pe care BCE le deschide în numele BCE.

Articolul 3

(1)   Fondurile primite de BCE în contul Comunității Europene, în cadrul împrumuturilor contractate de aceasta din urmă, sunt transferate la aceeași dată a valutei în contul specificat de banca centrală națională a statului membru beneficiar al împrumutului corespunzător.

(2)   Fondurile primite de BCE de la statul membru beneficiar al împrumutului în contul Comunității Europene cu titlu de plată a dobânzilor sau de rambursare a creditului principal sunt transferate la aceeași dată a valutei în conturile specificate de creditori în cadrul împrumuturilor contractate de Comunitatea Europeană.

Articolul 4

Pentru fiecare operațiune de împrumut și creditare, BCE deschide în registrele sale următoarele conturi în euro:

(a)

un cont nostro intitulat „Solduri în euro deținute la…” aferent fondurilor primite în contul Comunității Europene;

(b)

un cont de pasiv în contrapartida contului menționat la litera (a);

(c)

un cont memo intitulat „Datorii ale Comunității Europene aferente operațiunilor de împrumut ale Comunității Europene” divizat, dacă este cazul, în subconturi corespunzătoare creditorilor individuali pentru împrumuturile contractate;

(d)

un cont memo intitulat „Creanțe ale Comunității Europene aferente operațiunilor de creditare ale Comunității Europene”.

Articolul 5

BCE înregistrează contabil operațiunile financiare descrise la articolul 3 la data valutei prin debitarea sau creditarea conturilor menționate în articolul 4.

Articolul 6

(1)   BCE verifică datele de scadență prevăzute în contractele de împrumut și creditare pentru plata dobânzii și rambursarea creditului principal.

(2)   Cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de fiecare scadență, BCE avizează banca centrală națională a statului membru debitor cu privire la datoria față de Comunitatea Europenă.

Articolul 7

BCE informează imediat Comisia Europeană în scris cu privire la orice operațiune pe care a efectuat-o în contul Comunității Europene. BCE adresează astfel de comunicări Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene.

Articolul 8

La sfârșitul fiecărui an calendaristic, BCE întocmește un raport prin care informează Comisia Europeană cu privire la operațiunile financiare pe care le-a efectuat pe parcursul anului în legătură cu operațiunile de împrumut și creditare. Acest raport conține situația creanțelor și a datoriilor Comunității Europene care decurg din operațiunile de împrumut și creditare.

Articolul 9

Decizia BCE/1998/NP2 și Decizia BCE/1998/NP15 se abrogă.

Articolul 10

Comitetul executiv al BCE intreprinde toate demersurile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 11

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 7 noiembrie 2003.

În numele Consiliului general al BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 53, 23.2.2002, p. 1.

(2)  Publicată ca anexa V la Decizia BCE/2000/12 din 10 noiembrie 2000 privind publicarea anumitor acte și instrumente juridice ale Băncii Centrale Europene (JO L 55, 24.2.2001, p. 76).

(3)  JO L 178, 8.7.1988, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Actul de aderare din 1994.