11/Volumul 30

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

250


32002R2385


L 358/125

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2385/2002 AL COMISIEI

din 30 decembrie 2002

de prelungire și de modificare a supravegherii comunitare prealabile a anumitor produse siderurgice originare din anumite țări terțe

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3285/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind regimul comun aplicabil importurilor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 518/94 (1) astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2474/2000 (2), în special articolul 11,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 519/94 al Consiliului din 7 martie 1994 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1765/82, (CEE ) nr. 1766/82 și (CEE) nr. 3420/83 (3) astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1138/98 (4), în special articolul 9,

după consultarea comitetelor instituite de aceste regulamente,

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 76/2002 (5), Comisia a stabilit o supraveghere comunitară prealabilă a importurilor anumitor produse siderurgice originare din anumite țări terțe. Acest regulament a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1337/2002 al Comisiei (6) pentru a se extinde domeniul de aplicare a supravegherii.

(2)

La 6 martie 2002, anumite state membre au informat Comisia că evoluția importurilor anumitor produse siderurgice pare să necesite instituirea măsurilor de salvgardare. Acestea au prezentat informațiile care conțineau elementele de probă disponibile, determinate pe baza articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 3285/94 și a articolului 8 din Regulamentul (CE) 519/94. Acestea au invitat Comisia să instituie măsurile provizorii de salvgardare și să deschidă o investigație de salvgardare.

(3)

La 20 martie 2002, Statele Unite ale Americii au instituit măsurile definitive de salvgardare pentru importul unei game largi de produse siderurgice sub forma unor contingente tarifare și a unor drepturi suplimentare ad valorem cuprinse între 8 și 30 %.

(4)

La 28 martie 2002, Comisia a deschis o investigație privind prejudiciile grave sau posibilele prejudicii grave cauzate producătorilor comunitari de produse similare celor 21 de produse siderurgice importate sau direct concurente cu acestea.

(5)

În aceeași zi, pe baza informațiilor adunate și verificate înaintea deschiderii investigației, s-au instituit măsuri preliminare pentru 15 dintre produsele siderurgice incluse în investigație.

(6)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1694/2002 (7), Comisia, după ce a stabilit că această creștere a importurilor celor șapte produse care figurează în anexa 1 aduce un prejudiciu grav producătorilor comunitari, a instituit măsuri definitive de salvgardare pentru aceste produse, sub forma unor drepturi suplimentare care se plătesc pentru importurile care depășesc volumul contingentului tarifar corespunzător. Utilizarea acestor contingente tarifare se poate controla zilnic.

(7)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1695/2002 (8), Comisia, după ce a stabilit că această creștere a importurilor celor 14 produse care figurează la anexa 1 amenința să cauzeze un prejudiciu grav producătorilor comunitari și că o astfel de decizie era în interesul Comunității, a stabilit un sistem de supraveghere retrospectiv pentru aceste 14 produse.

(8)

Sistemele de control ale contingentelor tarifare și de supraveghere retrospectivă menționate anterior nu furnizează informații privind originea decât pentru anumite produse importate pe piața comunitară. Acestea nu furnizează nici o informație privind prețul acestor produse sau structura viitoarelor schimburi comerciale.

(9)

Statisticile comerțului exterior al Comunității nu sunt disponibile la termenele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1917/2000 al Comisiei (9), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1669/2001 (10).

(10)

Cu toate acestea, statisticile disponibile pentru importurile de produse siderurgice care se găsesc la anexa 1 prezintă următoarea evoluție care amenință să cauzeze un prejudiciu producătorilor comunitari:

Tip de produse

1999

2000

2001

2002 (11) (6 luni)

Produse plate

10 818 943

13 641 836

13 916 538

6 058 977

Produse lungi

5 053 766

5 184 421

5 482 925

2 772 014

Tuburi și țevi

2 541 117

2 930 406

2 903 729

1 384 322

(11)

În cazul în care se constată o anumită reducere a importurilor mai multor categorii de produse, trebuie să se țină seama că anumite produse siderurgice au fost incluse în măsurile comunitare provizorii de salvgardare privind importurile de oțel pe parcursul unei părți din perioada respectivă. În plus, este clar că actualul context internațional ar putea să accentueze tendința spre reorientare a schimburilor comerciale către Comunitate, în măsura în care piața mondială a oțelului se menține instabilă și numeroase țări au instituit sau urmează să instituie măsuri de salvgardare.

(12)

De fapt, din momentul în care Statele Unite au aplicat măsuri de salvgardare pentru o gamă largă de produse siderurgice în martie 2002, Comunitatea Europeană, precum și numeroase țări (printre care Bulgaria, Canada, China, Republica Cehă, Ungaria, India, Indonezia, Malaysia, Mexic și Polonia), îngrijorate în privința consecințelor posibile ale acestor măsuri și ale măsurilor anterioare pe piața oțelului, au deschis investigații de salvgardare în privința unui anumit număr de produse siderurgice. În anumite cazuri, măsurile de salvgardare au fost deja luate. Prin urmare, este clar că structura schimburilor internaționale pe piața oțelului poate suferi și alte fluctuații importante și în special o reorientare a schimburilor către piața Comunității, ceea ce ar aduce prejudicii producătorilor comunitari.

(13)

De altfel, statisticile producției arată că producția de oțel brut în Comunitate a scăzut de la 163,2 milioane de tone în 2000 la 158,5 milioane de tone în 2001, apoi la 118,9 milioane de tone pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2002. Locurile de muncă s-au redus la rândul lor la producătorii comunitari, de la 276 700 în 2000, la 270 000 în 2001 (12). Se prevede că acest curs descendent va continua în 2002. În măsura în care există o legătură semnificativă între progresia acestor indicatori economici și evoluția importurilor, se estimează că evoluția importurilor poate să cauzeze un prejudiciu producătorilor comunitari.

(14)

În consecință, în interesul Comunității, ar trebui menținută supravegherea comunitară prealabilă a importurilor anumitor produse siderurgice pentru a se obține informații statistice aprofundate care să permită o analiză rapidă a evoluției importurilor.

(15)

În consecință, Comisia concluzionează că, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 3285/94 și cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 519/94, un sistem de supraveghere prealabilă va trebui menținut pentru anumite produse siderurgice destinate exportului către Comunitate. Ținându-se seama de durata măsurilor de salvgardare instituite de Statele Unite pentru importurile de oțel în martie 2002, acest sistem ar trebui menținut până la sfârșitul lunii martie 2005.

(16)

În afară de aceasta, pentru a nu se împiedica în mod inutil și a nu se perturba în exces activitatea întreprinderilor frontaliere, ar trebui să se excludă importurile în cantități mici din domeniul de aplicare a supravegherii comunitare prealabile. În consecință, ar trebui să se excludă din domeniul de aplicare a regulamentului importurile cu greutatea netă mai mică de 500 kg,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 76/2002 se modifică după cum urmează:

1.

la sfârșitul articolului 1 se adaugă:

„(3)   Importurile cu greutatea netă mai mică de 500 kg sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament.”;

2.

la articolul 6 se înlocuiește „31 decembrie 2002” cu „31 martie 2005”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 decembrie 2002.

Pentru Comisie

Pascal LAMY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 319, 31.12.1994, p. 53.

(2)  JO L 286, 11.11.2000, p. 1.

(3)  JO L 67, 10.3.1994, p. 89.

(4)  JO L 159, 3.6.1998, p. 1.

(5)  JO L 16, 18.1.2002, p. 3.

(6)  JO L 195, 24.7.2002, p. 25.

(7)  JO L 261, 28.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 261, 28.9.2002, p. 124.

(9)  JO L 229, 9.9.2000, p. 14.

(10)  JO L 224, 21.8.2001, p. 3.

(11)  Numai datele din primul semestru al anului 2002 care fac obiectul unei revizii sunt disponibile în prezent.

(12)  Date încă nefinalizate și care vor face obiectul unor revizuiri.