13/Volumul 36

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

125


32002R1606


L 243/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1606/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 19 iulie 2002

privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Consiliul European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000 a subliniat necesitatea accelerării realizării pieței interne de servicii financiare, a stabilit anul 2005 ca termen de punere în aplicare a planului de acțiune pentru servicii financiare al Comisiei și a solicitat adoptarea de măsuri menite să sporească comparabilitatea situațiilor financiare întocmite de societățile cotate la bursă.

(2)

Pentru a contribui la îmbunătățirea funcționării pieței interne, este necesar ca societățile cotate la bursă să aplice un set unic de standarde internaționale de contabilitate de înaltă calitate în elaborarea situațiilor lor financiare consolidate. De asemenea, este important ca standardele de raportare financiară aplicate de societățile comunitare participante pe piețele financiare să fie acceptate pe plan internațional și să constituie standarde mondiale reale. Acest lucru implică o convergență sporită a standardelor de contabilitate utilizate în prezent pe plan internațional, obiectivul final fiind realizarea unui set unic de standarde mondiale de contabilitate.

(3)

Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți (4), Directiva 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate (5), Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (6) și Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale și conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare (7) se aplică și societăților comunitare cotate la bursă. Cerințele de raportare stabilite în aceste directive nu pot asigura un nivel ridicat de transparență și de comparabilitate a rapoartelor financiare ale tuturor societăților comunitare cotate la bursă, ceea ce reprezintă condiția necesară pentru crearea unei piețe integrate a capitalurilor care să funcționeze în mod real, echilibrat și eficient. Este așadar necesară completarea cadrului legislativ aplicabil societăților cotate la bursă.

(4)

Prezentul regulament este menit să contribuie la funcționarea eficientă și rentabilă a pieței de capital. Protecția investitorilor și menținerea încrederii în piețele financiare reprezintă de asemenea un aspect important al realizării pieței interne în acest domeniu. Prezentul regulament consolidează libera circulație a capitalurilor pe piața internă și ajută societățile comunitare să concureze în condiții de egalitate pentru obținerea resurselor financiare disponibile pe piețele de capital comunitare și internaționale.

(5)

Pentru asigurarea competitivității piețelor de capital comunitare este important să se realizeze convergența standardelor utilizate în Europa pentru elaborarea situațiilor financiare cu standardele internaționale de contabilitate care să poată fi utilizate la nivel mondial pentru tranzacții transfrontaliere sau cotări la burse din străinătate.

(6)

La data de 13 iunie 2000, Comisia a publicat comunicarea intitulată „Strategia de raportare financiară a Uniunii Europene: calea de urmat”, în care s-a propus ca toate societățile comunitare cotate la bursă să-și elaboreze situațiile financiare consolidate în conformitate cu un set unic de standarde de contabilitate, și anume standardele internaționale de contabilitate (IAS) până în anul 2005.

(7)

Standardele internaționale de contabilitate (IAS) sunt elaborate de Comitetul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASC) care își propune să elaboreze un set unic de standarde de contabilitate la nivel mondial. În urma restructurării IASC, una dintre primele decizii ale noului consiliu a fost, la 1 aprilie 2001, redenumirea IASC drept Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB) și, în ceea ce privește standardele internaționale de contabilitate, redenumirea IAS drept Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS). Dacă este posibil și cu condiția asigurării unui nivel ridicat de transparență și de comparabilitate a raportării financiare la nivel comunitar, utilizarea acestor standarde ar trebui să devină obligatorie pentru toate societățile comunitare cotate la bursă.

(8)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (8) și având în vedere declarația Comisiei către Parlamentului European din 5 februarie 2002 privind punerea în aplicare a legislației referitoare la serviciile financiare.

(9)

Pentru ca un standard internațional de contabilitate să fie adoptat în vederea aplicării sale în Comunitate, este necesar în primul rând ca el să respecte cerința de bază a directivelor sus-menționate ale Consiliului, adică aplicarea sa să ofere o imagine reală și corectă asupra poziției financiare și a performanței unei întreprinderi – acest principiu fiind considerat în temeiul directivelor sus-menționate ale Consiliului fără a presupune conformitatea strictă cu toate dispozițiile directivelor respective; în al doilea rând, în conformitate cu concluziile Consiliului din 17 iulie 2000, pentru a corespunde interesului public european și în final pentru a satisface criteriile de bază privind calitatea informațiilor necesare astfel încât situațiile financiare să fie folositoare utilizatorilor.

(10)

Este necesar ca un comitet tehnic de contabilitate să pună la dispoziția Comisiei sprijinul și competența sa în evaluarea standardelor internaționale de contabilitate.

(11)

Mecanismul de adoptare trebuie să reacționeze rapid în privința noilor standarde internaționale de contabilitate propuse și să reprezinte în același timp un mijloc de discuție, reflecție și de schimb de informații privind standardele internaționale de contabilitate între principalele părți interesate, în special organismele naționale de standardizare contabilă, autoritățile de supraveghere a domeniilor valorilor mobiliare, bancar și de asigurări, a băncilor centrale inclusiv BCE, contabilii profesioniști și utilizatorii și elaboratorii de conturi. Acest mecanism trebuie să constituie un mijloc de promovare a unei interpretări comune a standardelor internaționale de contabilitate adoptate în cadrul Comunității.

(12)

În conformitate cu principiul proporționalității, măsurile prevăzute în prezentul regulament, care impun aplicarea unui set unic de standarde internaționale de contabilitate societăților cotate la bursă, sunt necesare pentru realizarea obiectivului privind contribuția la funcționarea eficientă și rentabilă a piețelor de capital comunitare și prin urmare la realizarea pieței interne.

(13)

În conformitate cu același principiu, este necesar ca statele membre să aibă libertatea de a permite sau de a impune societăților cotate la bursă să-și elaboreze conturile anuale pe baza standardelor internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul regulament. Statele membre pot de asemenea decide să aplice această permisiune sau obligație și altor societăți, în ceea ce privește elaborarea de către acestea a conturilor consolidate și/sau anuale.

(14)

În scopul facilitării schimbului de opinii și pentru a permite statelor membre să-și coordoneze punctele de vedere, Comisia informează periodic Comitetul de reglementare contabilă cu privire la proiectele în curs, documentele de lucru, sintezele punctuale și expunerile preliminare publicate de IASB, cât și cu privire la activitățile tehnice ulterioare ale Comitetului tehnic pentru contabilitate. Este de asemenea important ca Comitetul de reglementare contabilă să fie informat din vreme, atunci când Comisia nu intenționează să propună adoptarea unui standard internațional de contabilitate.

(15)

În cadrul deliberărilor și definirii punctelor de vedere care urmează să fie adoptate cu privire la documentele publicate de IASB, în cursul procesului de elaborare a standardelor internaționale de contabilitate (IFRS și SIC-IFRIC), Comisia ține seama de importanța evitării dezavantajelor competitive pentru societățile europene care activează pe piața mondială precum și, cât mai mult posibil, de opiniile exprimate de delegațiile din cadrul Comitetului de reglementare contabilă. Comisia este reprezentată de organismele care constituie IASB.

(16)

Executarea adecvată și riguroasă este esențială pentru consolidarea încrederii investitorilor în piețele financiare. În temeiul articolului 10 din tratat, statele membre adoptă măsuri adecvate menite să asigure respectarea standardelor internaționale de contabilitate. Comisia își propune să coopereze cu statele membre, în special prin intermediul Comitetului European de Reglementare pentru Valorile Mobiliare (CESR), în scopul realizării unei abordări comune privind punerea în aplicare.

(17)

Este de asemenea necesar să se permită statelor membre să amâne aplicarea anumitor dispoziții până în anul 2007 pentru societățile cotate la bursă, cu operațiuni atât în cadrul Comunității, cât și pe o piață reglementată dintr-o țară terță, care aplică deja un alt set de standarde recunoscute la nivel internațional drept principala bază pentru conturile lor consolidate, precum și pentru societățile care tranzacționează pe o piață reglementată numai titluri de creanță. Cu toate acestea, este esențial ca până în anul 2007 tuturor societăților comerciale comunitare cotate la bursă să le fie aplicat un set unic de standarde internaționale de contabilitate globale (IAS).

(18)

Pentru a permite statelor membre și societăților să facă adaptările necesare aplicării standardelor internaționale de contabilitate, este necesar ca unele dispoziții să fie aplicate numai în anul 2005. Trebuie să se prevadă dispoziții adecvate privind aplicarea pentru prima dată a IAS de către societăți, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului regulament. Aceste dispoziții se elaborează la nivel internațional pentru a se asigura recunoașterea internațională a soluțiilor adoptate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectivul

Prezentul regulament are drept obiectiv adoptarea și utilizarea standardelor internaționale de contabilitate în Comunitate, în vederea armonizării datelor financiare prezentate de societățile menționate la articolul 4 pentru a asigura un nivel ridicat de transparență și de comparabilitate a situațiilor financiare și ca urmare funcționarea eficientă a pieței de capital comunitare și a pieței interne.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, „standarde internaționale de contabilitate” înseamnă standardele internaționale de contabilitate (IAS), standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și interpretările aferente (interpretările SIC-IFRIC), modificările ulterioare ale acestor standarde și interpretările aferente, viitoarele standarde și interpretările aferente publicate sau adoptate de Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB).

Articolul 3

Adoptarea și utilizarea standardelor de contabilitate internaționale

(1)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (2), Comisia decide cu privire la aplicabilitatea, în cadrul Comunității, a standardelor internaționale de contabilitate.

(2)   Standardele internaționale de contabilitate pot fi adoptate numai dacă:

nu contravin principiului enunțat la articolul 2 alineatul (3) din Directiva 78/660/CEE și la articolul 16 alineatul (3) din Directiva 83/349/CEE și corespund interesului public european și,

satisfac criteriile de inteligibilitate, pertinență, fiabilitate și comparabilitate cerute pentru informațiile financiare necesare pentru adoptarea deciziilor economice și evaluarea performanței managerilor.

(3)   Până la 31 decembrie 2002, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (2), Comisia decide cu privire la aplicarea în Comunitate a standardelor internaționale de contabilitate existente la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(4)   Standardele internaționale de contabilitate adoptate se publică integral în fiecare din limbile oficiale ale Comunității, sub formă de regulament al Comisiei, în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Conturile consolidate ale societăților cotate la bursă

Pentru fiecare exercițiu financiar care începe la sau după 1 ianuarie 2005, societățile reglementate de legislația unui stat membru își elaborează conturile consolidate în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate conform procedurii prevăzute la articolul 6 alineatul (2) dacă, la data încheierii bilanțului, titlurile lor de creanță sunt admise pentru negociere pe piața reglementată a unui stat membru, în sensul articolului 1 alineatul (13) din Directiva 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare (9).

Articolul 5

Opțiuni privind conturile anuale și societățile care nu efectuează operațiuni cotate la bursă

Statele membre pot autoriza sau obliga:

(a)

societățile menționate la articolul 4 să-și elaboreze conturile anuale,

(b)

alte societăți decât cele menționate la articolul 4 să-și elaboreze conturile consolidate și/sau conturile anuale,

în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate potrivit procedurii prevăzute la articolul 6 alineatul (2).

Articolul 6

Comitologie

(1)   Comisia este asistată de un comitet de reglementare contabilă, numit în continuare „Comitetul”.

(2)   Atunci când se fac trimiteri la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, avându-se în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada de timp prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este de trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 7

Raportare și coordonare

(1)   Comisia cooperează în mod regulat cu Comitetul cu privire la statutul proiectelor IASB în curs și toate documentele aferente publicate de IASB pentru coordonarea punctelor de vedere și a facilitării discuțiilor referitoare la adoptarea standardelor, care pot rezulta din aceste proiecte și documente.

(2)   Comisia informează Comitetul în mod corespunzător și în timp util, atunci când intenționează să nu propună adoptarea unui standard.

Articolul 8

Notificarea

Atunci când statele membre adoptă măsuri în temeiul articolului 5, ele informează de îndată Comisia și celelalte state membre.

Articolul 9

Dispoziții tranzitorii

Prin derogare de la articolul 4, statele membre pot prevedea ca cerințele de la articolul 4 să fie aplicate numai pentru fiecare exercițiu financiar care începe la sau după 1 ianuarie 2007, următoarelor societăți:

(a)

ale căror titluri de creanță sunt admise pe piața reglementată a unui stat membru în sensul articolului 1 alineatul (13) din Directiva 93/22/CEE sau

(b)

ale căror titluri de valoare sunt admise pentru vânzare publică într-o țară terță și care utilizează, în acest scop, standarde internaționale de contabilitate începând cu un exercițiu financiar care a început înainte de publicarea prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 10

Informare și examinare

Până la 1 iulie 2007, Comisia examinează aplicarea prezentului regulament și înaintează un raport Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 iulie 2002.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

T. PEDERSEN


(1)  JO C 154 E, 29.5.2001, p. 285.

(2)  JO C 260, 17.9.2001, p. 86.

(3)  Avizul Parlamentului European din 12 martie 2002 (nepublicat în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 7 iunie 2002.

(4)  JO L 222, 14.8.1978, p. 11, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 283, 27.10.2001, p. 28).

(5)  JO L 193, 18.7.1983, p. 1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(6)  JO L 372, 31.12.1986, p. 1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(7)  JO L 374, 31.12.1991, p. 7.

(8)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 141, 11.6.1993, p. 27, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2000/64/CE a Parlamentului European și a Consilului (JO L 290, 17.11.2000, p. 27).