15/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

122


32002R0473


L 075/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 473/2002 AL COMISIEI

din 15 martie 2002

de modificare a anexelor I, II și VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare și de stabilire a normelor privind transmiterea informațiilor referitoare la utilizarea compușilor cuprului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2491/2001 al Comisiei (2), în special articolul 13 prima și a doua liniuță,

întrucât:

(1)

Este necesar să se definească mai precis momentul în care începe, în principiu, perioada de conversie și să se definească condițiile care trebuie îndeplinite pentru recunoașterea retroactivă a unei perioade anterioare momentului începerii, ca făcând parte din perioada de conversie.

(2)

În situații excepționale, precum apariția unor boli infecțioase, contaminări accidentale sau fenomene naturale, crescătorii de animale pot întâmpina dificultăți în obținerea de furaje de origine ecologică și se impune acordarea unei autorizații temporare și limitative, de către autoritatea competentă din statul membru, în vederea utilizării unor furaje care nu provin din agricultura ecologică.

(3)

Partea A din anexa II privind îngrășămintele și amelioratorii de sol prevede posibilitatea utilizării compostului din deșeuri menajere numai pe parcursul unei perioade provizorii care expiră la 31 martie 2002. Utilizarea compostului din deșeuri menajere răspunde unei nevoi reale din anumite state membre, iar acest produs este în mod strict reglementat cu privire la originea deșeurilor, la funcționarea sistemului de colectare, care trebuie să fi fost acceptate de statul membru, precum și la conținutul maxim de metale grele, fără a aduce atingere oricăror altor cerințe privind utilizarea unor astfel de produse în agricultura generală. În contextul noii legislații comune în materie de deșeuri menajere este posibil să fie necesară reconsiderarea acestor cerințe. Prin urmare, autorizația actuală se poate prelungi pentru o perioadă limitată de patru ani.

(4)

Piretroizii (deltametrin și lambda-cihalotrin) se utilizează în agricultura ecologică numai pentru capcane, utilizarea lor respectând astfel criteriile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91. S-a arătat că utilizarea acestor substanțe răspunde unei nevoi reale în ceea ce privește anumite culturi și ar trebui, prin urmare, să fie autorizată pe durată nelimitată.

(5)

Germania a cerut ca fosfatul feric să fie inclus în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 astfel încât să poată fi folosit ca moluscocid în agricultura ecologică. După examinarea acestei cereri, s-a ajuns la concluzia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din regulamentul menționat. De asemenea, fosfatul feric a fost evaluat recent cu privire la respectarea criteriilor privind sănătatea umană și mediul, în temeiul Directivei 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitofarmaceutice (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/18/CE a Comisiei (4). În consecință, acest produs ar trebui adăugat în anexa II partea B.

(6)

Utilizarea metaldehidei ca moluscocid în agricultura ecologică este autorizată pentru o perioadă care expiră la 31 martie 2002. Această perioadă ar trebui să se prelungească cu o perioadă limitată de tranziție de 4 ani, ceea ce ar permite înlocuirea, în statele membre, a metaldehidei, ca moluscocid, cu fier (III) ortofosfat.

(7)

Utilizarea cuprului sub formă de hidroxid de cupru, oxiclorură de cupru, sulfat (tribazic) de cupru și oxid cupros, precum și utilizarea uleiurilor minerale ca fungicide sunt considerate practici tradiționale în agricultura ecologică, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (1a) din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91. A rezultat că aceste substanțe sunt în prezent indispensabile pentru cultivarea diferitelor culturi și că numai prin eforturi de cercetate intensificate va fi posibilă identificarea unor soluții alternative adecvate pe termen mediu și lung. Prin urmare, aceste substanțe ar trebui deocamdată autorizate. Această autorizație va fi reexaminată, ținând seama de noile evoluții și dovezile privind alternativele existente.

(8)

Utilizarea cuprului în formele menționate anterior poate avea consecințe pe termen lung datorită acumulării acestuia în sol, fapt care este incompatibil cu obiectivul agriculturii ecologice privind o agricultură care protejează mediul. Condițiile de utilizare a cuprului ar trebui, prin urmare, restricționate prin stabilirea unui plafon de utilizare, exprimat în kilograme de cupru pe hectar pe an. Acest plafon ar trebui să înceapă de la nivelul de 8 kg de cupru pe ha și să scadă, după o perioadă limitată de tranziție de patru ani, la 6 kg de cupru pe ha, cu excepția cazului în care s-ar demonstra că, pentru anumite culturi, un astfel de plafon redus nu este eficace. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica acest plafon, ca medie, pe o perioadă de cinci ani. Statele membre care utilizează această posibilitate ar trebui să întocmească rapoarte privind punerea în aplicare a acestei măsuri și cantitățile efectiv utilizate, în vederea unei eventuale reexaminări a acestui regim, în cazul în care este necesar.

(9)

Prelungirea perioadei de utilizare a produselor fitosanitare prin prezentul regulament nu aduce atingere deciziilor luate cu privire la utilizarea acestor produse în agricultură, în general, ca parte a programului de reexaminare menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE. Comisia a prezentat Consiliului și Parlamentului raportul menționat la articolul 8 alineatul (2) în vederea examinării. Termenele prevăzute de prezentul regulament vor fi reexaminate fără întârziere, în cazul în care este necesar, ținând seama de concluziile examinării raportului.

(10)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91, etichetarea și publicitatea pentru un produs pot face trimitere la metodele de producție ecologică numai în cazul în care produsul sau ingredientele acestuia de origine agricolă nu au fost supuse unor tratamente ce implică utilizarea unor substanțe care nu figurează în secțiunea B din anexa VI. Cu toate acestea, hidroxidul de sodiu este inclus în anexa respectivă pentru utilizarea în producția de ulei de rapiță (Brassica spp.) numai pe parcursul unei perioade care expiră la 31 martie 2002. S-a arătat că utilizarea acestei substanțe poate răspunde unei nevoi reale în producția anumitor tipuri de uleiuri ecologice de rapiță utilizate în alimente. Prin urmare, utilizarea acestui produs este autorizată pe perioadă nedeterminată.

(11)

Regulamentul (CEE) nr. 207/93 al Comisiei (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2020/2000 (6) a definit conținutul anexei VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 și a stabilit condițiile de punere în aplicare a articolului 5 alineatul (4) din prezentul regulament. Statele membre au solicitat includerea în anexa VI partea C a intestinelor de animale; în urma examinării, s-a stabilit că cererea de includere îndeplinește cerințele articolului 5 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 și ale articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 207/93.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului menționat la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I, II și VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

În cazul în care un stat membru hotărăște punerea în aplicare a derogării prevăzute pentru nivelurile maxime de compuși ai cuprului din anexa II partea B la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91, Comisiei și celorlalte state membre le sunt comunicate următoarele:

înainte de 30 iunie 2002, informațiile cu privire la măsurile luate în vederea punerii în aplicare a prezentei dispoziții și asigurării respectării acesteia, în special la nivelul exploatațiilor individuale;

înainte de 31 decembrie 2004, un raport privind punerea în aplicare și rezultatele acestor măsuri, în special cantitățile necesare pentru fiecare perioadă de cultivare de la intrarea în vigoare a prezentei dispoziții.

În cazul în care este necesar, Comisia ia măsurile corespunzătoare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Cu toate acestea, statele membre pot continua să aplice dispozițiile alineatului (1) din partea A anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91, care erau aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament:

pentru parcele pentru care perioada de conversie a început înainte de 31 decembrie 2002;

pentru toate parcelele care fac parte dintr-un plan de conversie, cu o durată de maximum cinci ani, asupra căreia s-a convenit cu autoritățile competente și care a început înainte de 1 septembrie 2002; prezenta derogare nu se aplică în cazul parcelelor incluse în plan după aprobarea inițială a acestuia.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 martie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1.

(2)  JO L 337, 20.12.2001, p. 9.

(3)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(4)  JO L 55, 26.2.2002, p. 29.

(5)  JO L 25, 2.2.1993, p. 5.

(6)  JO L 241, 26.9.2000, p. 39.


ANEXĂ

1.

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 se modifică după cum urmează:

1.1.

Alineatul (1) din partea A a anexei I „Vegetale și produse vegetale” se înlocuiește cu următorul text:

1.1.   Principiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) și prevăzute în special de prezenta anexă trebuie să fi fost aplicate, în mod normal, pe parcele, pe durata unei perioade de conversie de cel puțin doi ani înainte de însămânțare sau, în cazul pășunilor, de cel puțin doi ani înainte de exploatarea acestora ca furaje provenite din agricultura ecologică sau, în cazul culturilor perene, altele decât pășunile, de cel puțin trei ani înainte de prima recoltă a produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a). Perioada de conversie începe la data la care producătorul a notificat activitatea sa în conformitate cu articolul 8 și în exploatația sa s-a aplicat sistemul de control prevăzut la articolul 9.

1.2.   Cu toate acestea, autoritatea sau organismul de control poate, cu acordul autorității competente, să recunoască retroactiv, ca parte a perioadei de conversie, orice perioadă anterioară în care:

(a)

parcelele de teren au făcut parte dintr-un program pus în aplicare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2078/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind metodele de producție agricolă compatibile cu cerințele în materie de protecție a mediului și de întreținere a mediului rural (1) sau în conformitate cu capitolul VI din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare rurală și de modificare și abrogare a unor regulamente (2) sau ca parte dintr-un alt program oficial, cu condiția ca programele respective să garanteze faptul că produsele care nu sunt incluse în părțile A și B din anexa II nu au fost utilizate pe aceste parcele sau

(b)

parcelele erau suprafețe naturale sau agricole care nu au fost tratate cu produse care nu figurează în părțile A și B din anexa II. Această perioadă poate fi luată în considerare retroactiv, numai cu condiția să se fi furnizat autorității sau organismului de control o dovadă concludentă pentru ca acestea să constate respectarea condițiilor pe o perioadă de cel puțin trei ani.

1.3.   Autoritatea sau organismul de control poate, cu aprobarea autorității competente, să decidă, în anumite cazuri, prelungirea perioadei de conversie peste perioada stabilită la punctul 1.1, având în vedere utilizarea anterioară a parcelei.

1.4.   În cazul parcelelor care au fost deja convertite sau sunt în curs de a fi convertite la agricultura ecologică și care sunt tratate cu un produs care nu este inclus în anexa II, statul membru poate reduce durata perioadei de conversie la o perioadă mai scurtă decât cea stabilită la punctul 1.1 în următoarele două cazuri:

(a)

parcele tratate cu un produs care nu este inclus în partea B din anexa II ca făcând parte din măsurile obligatorii de combatere a bolilor și paraziților, impuse de autoritatea competentă din statul membru, pe teritoriul său sau în anumite zone ale acestuia, pentru o anumită cultură;

(b)

parcele tratate cu un produs care nu este inclus în părțile A sau B din anexa II, în cadrul unor teste științifice aprobate de autoritatea competentă din statul membru.

În aceste cazuri, durata perioadei de conversie se stabilește ținând seama de toate aspectele următoare:

procesul de degradare a produsului fitosanitar în cauză trebuie să garanteze, la sfârșitul perioadei de conversie, un nivel nesemnificativ de reziduuri în sol și, în cazul culturilor perene, în plantă;

recolta obținută de îndată după tratament nu poate fi comercializată făcându-se trimitere la metodele de producție ecologică;

statul membru în cauză trebuie să informeze celelalte state membre și Comisia cu privire la decizia de a impune un tratament obligatoriu.

1.2.

Partea B „Animale și produse animaliere din următoarele specii: bovine (inclusiv speciile de bivol și de bizon), porcine, ovine, caprine, ecvidee, păsări de curte” se modifică după cum urmează:

1.2.1.

Textul de la punctul 4.9 se înlocuiește cu următorul text: „Prin derogare de la punctul 4.8, atunci când se pierde producția furajeră sau atunci când sunt impuse restricții, în special datorită unor condiții meteorologice excepționale, a izbucnirii unor boli infecțioase, a contaminării cu substanțe toxice sau ca urmare a unor incendii, autoritățile competente din statele membre pot autoriza, pentru o perioadă de timp limitată și pentru o anumită zonă, un procent mai mare de furaje convenționale, în cazul în care o astfel de autorizare este întemeiată. După aprobarea de către autoritatea competentă, autoritatea sau organismul de control aplică această derogare în cazul comercianților individuali. Statele membre se informează reciproc și informează Comisia cu privire la derogările pe care le-au acordat.”

1.2.2.

La punctul 7.4 se adaugă cuvântul „exclusiv” după cuvântul cooperare.

2.

Anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 se modifică după cum urmează:

2.1.

Partea A „Îngrășăminte și amelioratori de sol” se modifică după cum urmează:În tabel, data de expirare „31 martie 2002” pentru utilizarea compostului din deșeuri menajere sau fermentate se înlocuiește cu „31 martie 2006”.

2.2.

Partea B „Pesticide” se modifică după cum urmează:

2.2.1.

În tabelul III „Substanțe utilizate numai pentru capcane și/sau dozatoare”, se elimină restricția cu privire la utilizarea piretroizilor pentru o perioadă care expiră la 31 martie 2002.

2.2.2.

În tabelul III „Substanțe utilizate numai pentru capcane și/sau dozatoare”, data de expirare „31 martie 2002” pentru metaldehidă se înlocuiește cu „31 martie 2006”.

2.2.3.

În tabelul IV „Alte substanțe utilizate în mod tradițional în agricultura ecologică”, dispozițiile referitoare la cupru se înlocuiesc cu următorul text:

Denumire

Descriere, cerințe privind compoziția, condiții de utilizare

„Cupru sub formă de hidroxid de cupru, oxiclorură de cupru, sulfat (tribazic) de cupru, oxid cupros

Fungicid

Până la 31 decembrie 2005 până la maximum 8 kg de cupru pe hectar pe an, iar de la 1 ianuarie 2006, până la 6 kg cupru pe ha pe an, fără a aduce atingere unei cantități mai mici, în cazul în care aceasta este stabilită în anumite condiții de legislația privind produsele fitosanitare în statul membru în care va fi utilizat produsul

În cazul culturilor perene, statele membre pot, prin derogare de la alineatul anterior, să prevadă aplicarea nivelurilor maxime, după cum urmează:

cantitatea maximă totală utilizată de la 23 martie 2002 până la 31 decembrie 2006 nu depășește 38 kg cupru pe ha

de la 1 ianuarie 2007, cantitatea maximă care poate fi utilizată anual pe ha se calculează scăzând cantitățile utilizate efectiv în cei patru ani anteriori din 36, 34, 32 și, respectiv, 30 kg cupru pentru anii 2007, 2008, 2009 și 2010 și pentru anii următori

Necesitate recunoscută de organismul sau autoritatea de control”

2.2.4.

În tabelul IV „Alte substanțe utilizate în mod tradițional în agricultura ecologică”, se elimină restricția cu privire la utilizarea uleiurilor minerale pentru o perioadă ce expiră la 31 martie 2002.

2.3.

Se adaugă un nou tabel IIIa, intitulat „Preparate destinate a fi dispersate la suprafață, între plantele cultivate”, cu următorul conținut:

Denumire

Descriere, cerințe privind compoziția, condiții de utilizare

„Fier (III) ortofosfat

Moluscocid”

3.

Anexa VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 se modifică după cum urmează:

3.1.

Secțiunea B „Adjuvanți tehnologici și alte produse care pot fi utilizate pentru transformarea ingredientelor de origine agricolă provenite din agricultura ecologică, prevăzute la articolul 5 alineatul (3) litera (d) și articolul 5 alineatul (5a) litera (e) din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91” se modifică după cum urmează: se elimină restricția cu privire la utilizarea hidroxidului de sodiu pe o perioadă ce expiră la 31 martie 2002.

3.2.

La secțiunea C „Ingrediente de origine agricolă care nu au fost produse în mod ecologic, prevăzute la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91”, se adaugă următorul text la punctul C.3: „Intestine, numai până la 1 aprilie 2004”.


(1)  JO L 215, 30.7.1992, p. 85.

(2)  JO L 160, 26.6.1999, p. 80.”