19/Volumul 3

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

203


32002R0333


L 053/4

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 333/2002 AL CONSILIULUI

din 18 februarie 2002

de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 alineatul (2) litera (b) punctul (iii),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

Armonizarea politicilor în materie de vize este o măsură esențială în instituirea progresivă a unui spațiu de libertate, securitate și justiție, în special în ceea ce privește trecerea frontierelor.

(2)

Planul de acțiune de la Viena, adoptat de Consiliul „Justiție și afaceri interne” la 3 decembrie 1998, prevede, în măsura nr. 38, ca evoluția mijloacelor tehnice va fi urmărită cu atenție, pentru a se asigura, dacă încă este cazul, o mai mare siguranță a modelului uniform de viză.

(3)

Alineatul (22) din concluziile Consiliului European de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999 afirmă că se cuvine a continua punerea în aplicare a unei politici comune active în materie de vize și de documente false.

(4)

Pentru aplicarea unei vize eliberate titularului unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care elaborează formularul, statele membre utilizează în prezent formulare care nu îndeplinesc standardele de siguranță necesare. Din acest motiv, se cuvine ca modelul formularelor în cauză să fie armonizat, pentru a le securiza și mai mult.

(5)

Acest model uniform trebuie să cuprindă toate informațiile necesare și trebuie să respecte standardele tehnice de nivel înalt, în special în ceea ce privește garanțiile împotriva contrafacerii și falsificării. De asemenea, acest model trebuie adaptat pentru a fi utilizat de toate statele membre și trebuie să cuprindă dispozitive armonizate de siguranță, universal recunoscute, vizibile cu ochiul liber.

(6)

Prezentul regulament se limitează la a descrie modelul uniform de formular. Descrierea trebuie completată cu alte specificații tehnice ce trebuie să rămână secrete, pentru a preveni riscul de contrafacere și de falsificare, și care nu pot include date personale sau trimiteri la astfel de date. Se cuvine să i se confere Comisiei competența de a adopta aceste alte specificații tehnice, sprijinită de comitetul instituit în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (3).

(7)

Pentru a garanta că informațiile în cauză nu vor fi divulgate mai multor persoane decât este necesar, fiecare stat membru ar trebui să desemneze un organism unic, responsabil cu imprimarea modelului uniform de formular, având în permanență posibilitatea de a schimba, la nevoie, respectivul organism. Fiecare stat membru ar trebui să comunice Comisiei și celorlalte state membre numele organismului competent.

(8)

Statele membre ar trebui, în concertare cu Comisia, să pună în aplicare măsurile ce se impun pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă nivelul de protecție prevăzut de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția indivizilor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (4).

(9)

Condițiile de intrare pe teritoriul statelor membre sau de eliberare a vizelor nu aduc atingere normelor actuale care guvernează recunoașterea valabilității documentelor de călătorie.

(10)

Prezentul regulament reprezintă, în ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului privind asocierea Norvegiei și Islandei, o dezvoltare a acquis-ului Schengen în sensul protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene.

(11)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Regatul Unit a notificat, prin scrisoarea din 3 iulie 2001, dorința sa de a participa la adoptarea și aplicarea prezentului regulament.

(12)

În temeiul articolului 1 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament. În consecință și fără a aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, dispozițiile prezentului regulament nu se aplică Irlandei.

(13)

Este necesar să se adopte măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de execuție delegate Comisiei (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   În sensul prezentului regulament, prin „formular pentru aplicarea unei vize” se înțelege documentul eliberat de autoritățile unui stat membru titularului unui document de călătorie nerecunoscut de respectivul stat membru, pe care autoritățile competente ale acelui stat membru aplică o viză.

(2)   Formularul pentru aplicarea unei vize corespunde modelului prevăzut de anexă.

(3)   Atunci când titularul unui formular pentru aplicarea unei vize este însoțit de una sau mai multe persoane aflate în întreținerea sa, fiecărui stat membru îi revine decizia de a stabili dacă trebuie să elibereze formulare separate pentru aplicarea unei vize titularului și fiecăreia dintre persoanele aflate în întreținerea sa.

Articolul 2

Specificațiile tehnice aplicabile modelului uniform de formular pentru aplicarea unei vize, precum și specificațiile tehnice privind următoarele se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5 alineatul (2):

(a)

elementele și cerințele de siguranță, în special standardele consolidate de prevenire a contrafacerii și falsificării;

(b)

procedeele și metodele tehnice care trebuie utilizate pentru completarea modelului uniform de formular pentru aplicarea unei vize.

Articolul 3

Specificațiile prevăzute la articolul 2 sunt secrete. Ele sunt comunicate numai organismelor responsabile cu imprimarea modelului uniform, desemnate de statele membre, și persoanelor autorizate în mod corespunzător de un stat membru sau de Comisie.

Fiecare stat membru desemnează un organism unic căruia îi conferă responsabilitatea de a imprima modelul uniform. Acesta comunică celorlalte state membre și Comisiei numele respectivului organism. Același organism poate fi desemnat de două sau mai multe state membre. Fiecare stat membru își menține posibilitatea de a schimba organismul. Acesta informează Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta.

Articolul 4

Fără a aduce atingere normelor privind protecția datelor, persoanele cărora li se eliberează modelul uniform de formular au dreptul de a verifica datele cu caracter personal înscrise în respectivul formular și, după caz, de a le corecta sau elimina.

Modelul uniform de formular nu conține nici o informație care poate fi citită prin lectură optică, cu excepția cazurilor prevăzute în anexă sau dacă respectivele date figurează pe documentul de călătorie corespunzător.

Articolul 5

Prezentul regulament nu afectează competența statelor membre în ceea ce privește recunoașterea statelor și a entităților teritoriale, precum și a pașapoartelor, documentelor de identitate sau de călătorie eliberate de autoritățile acestora.

Articolul 6

(1)   Comisia este sprijinită de comitetul instituit în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 7

Atunci când statele membre utilizează modelul uniform de formular în alte scopuri decât cele reglementate de articolul 1, trebuie luate măsuri adecvate pentru a evita orice confuzie cu formularul prevăzut la articolul 1.

Articolul 8

Statele membre utilizează modelul uniform pentru aplicarea unei vize cel târziu la doi ani de la data adoptării măsurilor prevăzute la articolul 2 litera (a). Cu toate acestea, valabilitatea autorizațiilor deja acordate pe un alt model de formular nu este afectată de introducerea unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize, cu excepția cazului în care statul membru în cauză decide altfel.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptat la Bruxelles, 18 februarie 2002.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  JO C 180 E, 26.6.2001, p. 301.

(2)  Aviz emis la 12 decembrie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 164, 14.7.1995, p. 1.

(4)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANEXĂ

Image