13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

115


32002L0095


L 037/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/95/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 27 ianuarie 2003

privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat și având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 8 noiembrie 2002 (4),

întrucât:

(1)

Neconcordanțele dintre actele cu putere de lege și actele administrative adoptate de statele membre în ceea ce privește restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase în echipamente electrice și electronice ar putea crea bariere în calea comerțului și ar putea denatura concurența în cadrul Comunității și, ca urmare, ar putea avea un impact direct asupra instituirii și funcționării pieței interne. Este, prin urmare, necesar să se realizeze o apropiere a legislațiilor statelor membre în acest domeniu și să se contribuie la protecția sănătății umane și la recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

(2)

Consiliul European, reunit la Nisa la 7, 8 și 9 decembrie 2000, a confirmat Rezoluția Consiliului din 4 decembrie 2000 privind principiul precauției.

(3)

Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea strategiei comunitare pentru gestionarea deșeurilor subliniază nevoia de a reduce conținutul de substanțe periculoase din deșeuri și evidențiază beneficiile potențiale ale normelor comunitare de limitare a prezenței acestor substanțe în produse și în procesele de producție.

(4)

Rezoluția Consiliului din 25 ianuarie 1988 privind programul de acțiune comunitară de combatere a poluării mediului cu cadmiu (5) invită Comisia să elaboreze fără întârziere măsuri specifice pentru un asemenea program. Sănătatea umană trebuie de asemenea protejată și trebuie pusă în aplicare o strategie generală care să limiteze în special folosirea cadmiului și să stimuleze cercetarea asupra înlocuitorilor acestuia. Rezoluția pune accent pe faptul că folosirea cadmiului ar trebui limitată la cazurile în care nu există alternative adecvate mai sigure.

(5)

Cercetările existente arată că măsurile privind colectarea, tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) conform Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (6) sunt necesare pentru a reduce problemele de gestionare a deșeurilor legate de metalele grele și de materialele ignifuge în cauză. Cu toate că s-au luat aceste măsuri, părți semnificative de DEEE vor continua să se găsească pe traseele actuale de eliminare. Chiar dacă DEEE s-ar colecta separat și ar fi supuse unor procese de reciclare, conținutul lor de mercur, cadmiu, plumb, crom VI, BPB și DEPB ar putea prezenta riscuri pentru sănătate sau pentru mediu.

(6)

Luând în considerare fezabilitatea tehnică și economică, cea mai eficientă cale de a asigura reducerea semnificativă a riscurilor pentru sănătate și mediu pe care le pot prezenta aceste substanțe și de a atinge nivelul ales de protecție din Comunitate este înlocuirea acelor substanțe din echipamentele electrice și electronice cu materiale sigure sau mai sigure. Este posibil ca restricționarea folosirii acestor substanțe periculoase să mărească posibilitățile și rentabilitatea economică ale reciclării DEEE și să scadă impactul negativ asupra sănătății lucrătorilor din instalațiile de reciclare.

(7)

Substanțele cuprinse în prezenta directivă fac obiectul unei cercetări științifice aprofundate și al unei evaluări și au fost supuse unei serii de măsuri atât la nivel comunitar, cât și la nivel național.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă iau în considerare liniile directoare și recomandările internaționale existente și se bazează pe evaluarea informațiilor științifice și tehnice disponibile. Măsurile sunt necesare pentru a atinge nivelul ales de protecție a sănătății umane și animale și a mediului, având în vedere riscurile pe care absența acestor măsuri ar putea să le creeze în Comunitate. Se recomandă ca măsurile să fie revizuite și adaptate, dacă este necesar, astfel încât să țină cont de informațiile științifice și tehnice disponibile.

(9)

Prezenta directivă ar trebui aplicată fără a aduce atingere legislației comunitare privind cerințele de securitate și de sănătate și legislației comunitare specifice privind gestionarea deșeurilor, în special Directivei 91/157/CEE a Consiliului din 18 martie 1991 privind bateriile și acumulatoarele care conțin anumite substanțe periculoase (7).

(10)

Ar trebui luată în considerare dezvoltarea tehnică a echipamentelor electrice și electronice fără metale grele, DEPB și BPB. Imediat ce apare o dovadă științifică și luând în considerare principiul precauției, trebuie examinată interzicerea altor substanțe periculoase și înlocuirea lor cu alternative mai ecologice care asigură cel puțin același nivel de protecție a consumatorilor.

(11)

Scutirile de la cerința de a înlocui aceste substanțe trebuie acordate dacă nu este posibilă înlocuirea din punct de vedere științific și tehnic sau dacă efectele negative asupra mediului sau sănătății determinate de înlocuire pot depăși avantajele prezentate de înlocuire pentru om și mediu. Înlocuirea substanțelor periculoase din echipamentele electrice și electronice trebuie efectuată astfel încât să fie compatibilă cu sănătatea și securitatea utilizatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE).

(12)

Dat fiind faptul că refolosirea, renovarea și prelungirea duratei de viață a produselor este avantajoasă, este necesar să existe piese de schimb.

(13)

Adaptarea la progresul științific și tehnic a scutirilor de la cerințele privind eliminarea și interzicerea substanțelor periculoase trebuie efectuată de Comisie în cadrul unei proceduri de comitet.

(14)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a atribuțiilor de punere în aplicare conferite Comisiei (8),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiective

Scopul prezentei directive este apropierea legislațiilor statelor membre privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice și aducerea unei contribuții la protecția sănătății umane și la recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Fără a aduce atingere articolului 6, prezenta directivă se aplică echipamentelor electrice și electronice care intră sub incidența categoriilor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 10 prevăzute la anexa IA la Directiva 2002/96/CE (DEEE) și becurilor electrice și corpurilor de iluminat din gospodării.

(2)   Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere legislației comunitare privind cerințele de sănătate și securitate și legislației comunitare specifice privind gestionarea deșeurilor.

(3)   Prezenta directivă nu se aplică pieselor de schimb pentru reparații sau refolosirii echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață înainte de 1 iulie 2006.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a)

„echipamente electrice și electronice” sau „EEE” reprezintă echipamente care depind de curenți electrici sau de câmpuri electromagnetice pentru a funcționa corespunzător și echipamente pentru generarea, transferul și măsurarea acestor curenți și câmpuri, aflate sub incidența categoriilor prevăzute în anexa IA la Directiva 2002/96/CE (DEEE) și proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală mai mică sau egală cu 1 000 de volți, pentru curentul alternativ, și 1 500 de volți, pentru curentul continuu;

(b)

„producător” reprezintă orice persoană care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin intermediul comunicațiilor la distanță, în conformitate cu Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor în materie de contracte la distanță (9):

(i)

fie produce și vinde echipament electric și electronic sub propria sa marcă;

(ii)

fie revinde echipament produs de alți furnizori sub propria sa marcă, revânzătorul nefiind considerat „producător” dacă marca producătorului apare pe echipament, după cum se prevede la punctul (i);

(iii)

fie importă sau exportă cu titlu profesional echipament electric și electronic în și dintr-un stat membru.

Oricine asigură exclusiv finanțarea în cadrul sau în temeiul oricărui acord financiar nu este considerat „producător” decât dacă acesta acționează și ca producător în sensul punctelor (i)-(iii).

Articolul 4

Prevenirea

(1)   Statele membre se asigură că, de la 1 iulie 2006, noile echipamente electrice și electronice introduse pe piață nu conțin plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurați (BPB) sau eteri de difenil polibromurați (DEPB). Măsurile naționale de restricționare sau interzicere a utilizării acestor substanțe în echipamentele electrice sau electronice, care au fost adoptate în conformitate cu legislația comunitară înaintea adoptării prezentei directive, pot fi menținute până la 1 iulie 2006.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică aplicațiilor cuprinse în lista din anexă.

(3)   Pe baza unei propuneri a Comisiei, Parlamentul European și Consiliul hotărăsc, imediat ce apare o dovadă științifică și în conformitate cu principiile politicii privind substanțele chimice prevăzute în al șaselea Program de acțiune comunitară în domeniul mediului, cu privire la interzicerea altor substanțe periculoase și înlocuirea acestora cu alternative mai ecologice care să asigure cel puțin același nivel de protecție pentru consumatori.

Articolul 5

Adaptarea la progresul științific și tehnic

(1)   Orice modificări necesare în vederea adaptării anexei la progresul științific și tehnic, în următoarele sensuri, se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 7 alineatul (2):

(a)

stabilirea, după cum este necesar, a valorilor concentrațiilor maxime până la care se tolerează prezența substanțelor menționate la articolul 4 alineatul (1) în materiale și componente specifice ale echipamentelor electrice și electronice;

(b)

scutirea materialelor și componentelor din echipamentele electrice și electronice de dispozițiile articolului 4 alineatul (1), dacă eliminarea sau înlocuirea lor prin modificarea proiectului sau cu materiale și componente pentru care nu sunt necesare nici unele dintre materialele sau substanțele prevăzute în articolul menționat anterior este imposibilă din punct de vedere științific sau tehnic, sau dacă efectele negative asupra mediului, sănătății și securității consumatorului provocate de înlocuire pot depăși avantajele ecologice ale acesteia pentru sănătate și pentru securitatea consumatorului;

(c)

realizarea unei revizuiri a fiecărei scutiri din anexă cel puțin la fiecare patru ani sau după patru ani de la adăugarea unui articol pe listă, cu scopul de a lua în considerare ștergerea materialelor și a componentelor de echipamentele electrice și electronice din anexă, dacă eliminarea sau înlocuirea lor prin modificarea proiectului sau cu materiale și componente pentru care nu sunt necesare nici unele dintre materialele sau substanțele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) este posibilă din punct de vedere științific sau tehnic sau dacă efectele negative asupra mediului, sănătății și securității consumatorului provocate de înlocuire nu depășesc avantajele ecologice ale acesteia pentru sănătate și pentru securitatea consumatorului.

(2)   Înainte ca anexa să fie modificată în temeiul alineatului (1), Comisia consultă, inter alia, producătorii de echipamente electrice și electronice, reciclatorii, întreprinderile de tratare, organizațiile de mediu și asociațiile salariaților și ale consumatorilor. Observațiile se înaintează comitetului menționat la articolul 7 alineatul (1). Comisia prezintă un raport asupra informaților primite.

Articolul 6

Revizuirea

Până la 13 februarie 2005, Comisia revizuiește măsurile prevăzute în prezenta directivă pentru a lua în considerare, dacă este necesar, noile dovezi științifice.

Comisia prezintă în special, până la data în cauză, propuneri de includere în domeniul de aplicare a prezentei directive a echipamentelor care intră sub incidența categoriilor 8 și 9 prevăzute în anexa IA la Directiva 2002/96/CE (DEEE).

Comisia studiază de asemenea necesitatea de a adapta lista de substanțe prevăzută la articolul 4 alineatul (1) în temeiul datelor științifice și luând în considerare principiul precauției și prezintă propuneri Parlamentului European și Consiliului pentru astfel de adaptări, dacă este cazul.

O atenție deosebită se acordă, în timpul revizuirii, impactului asupra mediului și asupra sănătății umane al altor substanțe și materiale periculoase folosite în echipamente electrice și electronice. Comisia examinează fezabilitatea înlocuirii unor astfel de substanțe și materiale și prezintă propuneri Parlamentului European și Consiliului pentru a extinde domeniul de aplicare a articolului 4, dacă este cazul.

Articolul 7

Comitetul

(1)   Comisia este sprijinită de comitetul înființat în conformitate cu articolul 18 din Directiva 75/442/CEE a Consiliului (10).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 8

Sancțiuni

Statele membre stabilesc sancțiunile aplicabile la încălcarea dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive. Sancțiunile astfel prevăzute sunt eficiente, proporționale și descurajează repetarea unor astfel de încălcări.

Articolul 9

Transpunerea

(1)   Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 13 august 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitățile de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele tuturor actelor cu putere de lege și ale actelor administrative pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 2003.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

G. DRYS


(1)  JO C 365 E, 19.12.2000, p. 195 și

JO C 240 E, 28.8.2001, p. 303.

(2)  JO C 116, 20.4.2001, p. 38.

(3)  JO C 148, 18.5.2001, p. 1.

(4)  Avizul Parlamentului European din 15 mai 2001 (JO C 34 E, 7.2.2002, p. 109), Poziția comună a Consiliului din 4 decembrie 2001 (JO C 90 E, 16.4.2002, p. 12) și Decizia Parlamentului European din 10 aprilie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), Decizia Parlamentului European din 18 decembrie 2002 și Decizia Consiliului din 16 decembrie 2002.

(5)  JO C 30, 4.2.1988, p. 1.

(6)  JO L 37, 13.2.2003, p. 24.

(7)  JO L 78, 26.3.1991, p. 38. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/101/CE a Comisiei (JO L 1, 5.1.1999, p. 1).

(8)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 144, 4.6.1997, p. 19. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/65/CE (L 271, 9.10.2002, p. 16).

(10)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39.


ANEXĂ

Aplicații ale plumbului, mercurului, cadmiului și cromului hexavalent care sunt exceptate de la aplicarea cerințelor articolului 4 alineatul (1)

1.   Mercurul din lămpi compacte fluorescente, care nu depășește 5 mg pe lampă.

2.   Mercurul din lămpi fluorescente drepte, cu utilizare generală, care nu depășește:

fosfat halogenat

10 mg

trifosfat cu durată de viață normală

5 mg

trifosfat cu durată de viață lungă

8 mg.

3.   Mercurul din lămpi fluorescente drepte, cu utilizare specială.

4.   Mercurul din alte tipuri de lămpi care nu au fost menționate în prezenta anexă.

5.   Plumbul din sticla tuburilor cu raze catodice, din componente electronice și tuburi fluorescente.

6.   Plumbul ca element de aliere din oțel cu conținut de până la 0,35 % plumb în greutate, aluminiu conținând până la 0,4 % plumb în greutate și ca aliaj de cupru cu conținut de până la 4 % plumb în greutate.

Plumb în aliaj de lipit cu temperatură de topire înaltă (adică aliaje de lipit cositor-plumb cu conținut mai mare de 85 % plumb);

plumb în aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare și de rețele de stocare (scutire acordată până în 2010);

plumb în aliaje de lipit pentru echipamente de infrastructură de rețele pentru comutare, semnalizare, transmisie, precum și pentru gestionarea rețelelor de telecomunicații;

plumb pentru piese electronice din ceramică (de exemplu, dispozitive piezoelectrice).

8.   Placarea cu cadmiu, cu excepția aplicațiilor interzise, conform Directivei 91/338/CEE (1) de modificare a Directivei 76/769/CEE (2), cu privire la restricționarea comercializării și a folosirii anumitor substanțe și preparate periculoase.

9.   Cromul hexavalent ca anticoroziv pentru sistemele de răcire din oțel carbon din refrigeratoarele cu absorbție.

10.   În cadrul procedurii menționate la articolul 7 alineatul (2), Comisia evaluează aplicațiile pentru:

deca BDE;

mercurul din lămpi fluorescente drepte pentru utilizări speciale;

plumbul din aliajele de lipit pentru servere, sisteme de stocare și de rețele de stocare, echipamente de infrastructură de rețele pentru comutare, semnalizare, transmisie, precum și pentru gestionarea rețelelor de telecomunicații (în scopul fixării unui anumit termen pentru această scutire);

becuri electrice,

cu prioritate pentru a putea stabili cât mai curând posibil dacă aceste articole trebuie să fie modificate în consecință.


(1)  JO L 186, 12.7.1991, p. 59.

(2)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201.