15/Volumul 09

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

82


32002L0086


L 305/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/86/CE A COMISIEI

din 6 noiembrie 2002

de modificare a Directivei 2001/101/CE în ceea ce privește data de la care se interzice comerțul cu produse care nu sunt în conformitate cu dispozițiile Directivei 2001/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere Directiva 2001/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/101/CE a Comisiei (2), în special articolul 6 alineatul (6) al doilea paragraf prima liniuță,

întrucât:

(1)

Dispozițiile Directivei 2001/101/CE privind etichetarea produselor care conțin carne ca ingredient se aplică doar începând cu ziua următoare termenului limită stabilit pentru transpunerea directivei în cauză de către statele membre.

(2)

Ca urmare a adoptării unei definiții pentru termenul „carne” în scopul etichetării, operatorii interesați trebuie să modifice semnificativ etichetarea acestor produse, în special în ceea ce privește lista de ingrediente și, după caz, conținutul de carne.

(3)

Datorită numărului mare de astfel de produse pe piață și a numărului de întreprinderi mici și mijlocii afectate, trebuie să se prevadă o perioadă de tranziție suficientă pentru ca etichetarea acestor produse să devină conformă cu dispozițiile Directivei 2001/101/CE.

(4)

De asemenea, trebuie să se adopte dispoziții pentru a permite operatorilor să vândă pe piață produsele etichetate înainte de expirarea perioadei de tranziție și a căror etichetare nu este conformă cu dispozițiile menționate anterior.

(5)

Directiva 2001/101/CE trebuie, prin urmare, să fie modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul trofic și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Articolul 2 din Directiva 2001/101/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

(1)   Statele membre autorizează comerțul cu produse care sunt în conformitate cu Directiva 2000/13/CE de la 1 ianuarie 2003.

(2)   Începând cu 1 iulie 2003, statele membre interzic comerțul cu produse care nu sunt în conformitate cu Directiva 2000/13/CE.

Cu toate acestea, produsele care nu sunt în conformitate cu Directiva 2000/13/CE și care au fost etichetate înainte de 1 iulie 2003 sunt autorizate până la epuizarea stocurilor.”

Articolul 2

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 noiembrie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(2)  JO L 310, 28.11.2001, p. 19.