03/Volumul 43

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

129


32002L0066


L 192/47

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/66/CE A COMISIEI

din 16 iulie 2002

de modificare a anexelor la Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului în ceea ce privește stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume, cereale, alimente de origine animală și respectiv anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/895/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1976 privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/82/CE a Comisiei (2), în special articolul 5,

având în vedere Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/42/CE a Comisiei (4), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe alimentele de origine animală (5), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/42/CE, în special articolul 10,

având în vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (6), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/42/CE, în special articolul 7,

întrucât:

(1)

În ceea ce privește cerealele și anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructele și legumele, conținuturile de reziduuri trebuie să reflecte utilizarea unor cantități minime de pesticide necesare asigurării unei protecții eficiente a plantelor, aplicate astfel încât cantitatea de reziduuri să fie cât mai redusă posibil și acceptabilă din punct de vedere toxicologic, în special ținând seama de protecția mediului și de protecția consumatorilor din punctul de vedere al estimării unei doze zilnice admise (DZA). În ceea ce privește alimentele de origine animală, conținuturile de reziduuri trebuie să reflecte consumul de către animale de cereale și de produse de origine vegetală tratate cu pesticide, ținând seama, dacă este cazul, de consecințele directe ale utilizării medicamentelor veterinare. Conținuturile maxime de reziduuri (CMR) comunitare reprezintă limita superioară a cantităților de reziduuri care se pot găsi în produse dacă producătorii au respectat bunele practici agricole.

(2)

CMR de pesticide trebuie reexaminate în mod constant și pot fi modificate pentru a se ține seama de noile informații și date. CMR trebuie stabilite la pragul de detectare dacă nu există utilizări autorizate.

(3)

Comisia a luat decizii pentru a nu înscrie substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iunie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (7), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/48/CE a Comisiei (8) în ceea ce privește substanțele lindan (Decizia 2000/801/CE a Comisiei) (9), quintozen (Decizia 2000/816/CE a Comisiei) (10), permetrin (Decizia 2000/817/CE a Comisiei) (11), zineb (Decizia 2001/245/CE a Comisiei) (12) și paration (Decizia 2001/520/CE a Comisiei) (13). În temeiul deciziilor menționate anterior, utilizarea produselor fitosanitare care conțin aceste substanțe active nu mai este autorizată în Comunitatea Europeană. Prin urmare, toate reziduurile de pesticide care rezultă în urma utilizării acestor produse fitosanitare trebuie adăugate în anexele la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE, pentru a permite supravegherea și controlul adecvat al interzicerii utilizărilor lor și pentru a proteja consumatorii. Deoarece, printr-un control de rutină, nu este posibil să se facă distincție între zineb și ceilalți ditiocarbamați, nu este posibil să se stabilească CMR pentru zineb. Pentru a răspunde așteptărilor legitime în ceea ce privește utilizarea stocurilor existente de pesticide, deciziile de neînscriere ale Comisiei au acordat un termen de grație, iar CMR fondate pe noțiunea conform căreia utilizarea substanței în cauză nu mai este autorizată în Comunitate nu trebuie să se mai aplice până la sfârșitul perioadei de grație aplicabilă în cazul respectivei substanțe.

(4)

Conținuturi maxime de reziduuri de lindan și paration au fost stabilite în prealabil pentru anumite produse în anexa II la Directiva 76/895/CEE (astfel cum a fost modificată prin Directiva 82/528/CEE a Comisiei (14), dar prezenta directivă autorizează statele membre să stabilească CMR mai ridicate. În schimb, pentru a stabili conținuturi maxime de pesticide armonizate la nivel comunitar în ceea ce privește substanțele lindan și paration din și de pe fructe și legume, respectivele CMR trebuie înscrise în Directiva 90/642/CEE. În plus, CMR trebuie modificate astfel încât să reflecte retragerea autorizațiilor la nivel comunitar.

(5)

Conținuturile maxime comunitare de reziduuri și cele recomandate de Codex alimentarius se stabilesc și se evaluează în conformitate cu unele proceduri similare. Există un număr restrâns de conținuturi maxime de pesticide (CMR) stabilite de Codex pentru lindan, quintozen, permetrin și paration. S-a ținut seama de acestea la determinarea conținuturilor maxime de reziduuri stabilite de prezenta directivă. De CMR prevăzute de Codex, a căror retragere urmează să fie recomandată în viitorul apropiat, nu s-a ținut seama. CMR prevăzute de Codex pentru lindan, și anume 0,1 mg/kg (ouă) și 0,7 mg/kg (carne de pasăre), sunt CMRA (conținuturi maxime de reziduuri alogene). Aceste CMR nu sunt stabilite la nivelul care rezultă în urma utilizării curente a produselor fitosanitare, ci țin seama de faptul că în urma utilizărilor anterioare ale substanțelor au rezultat reziduuri care pot fi considerate contaminante. CMR bazate pe cele prevăzute de Codex au fost evaluate din punctul de vedere al riscurilor pe care le prezintă pentru consumatori. Nu s-a stabilit nici un risc în cadrul parametrilor toxicologici bazați pe studiile de care dispune Comisia. DZA pentru lindan este de 0,001 mg/kg g.c./zi (JMPR 1997) – o doză de referință acută nefiind considerată necesară. DZA pentru paration este de 0,004 mg/kg g.c./zi (JMPR 1995), doza de referință acută fiind de 0,01 mg/kg g.c./zi (JMPR 1995). DZA pentru permetrin este de 0,05 mg/kg g.c./zi (JMPR 1999), o doză de referință acută nefiind considerată necesară. DZA pentru quintozen este de 0,01 mg/kg g.c./zi (JMPR 1995), o doză de referință acută nefiind considerată necesară.

(6)

Comunitatea a notificat Organizației Mondiale a Comerțului proiectul de directivă al Comisiei, pentru redactarea respectivei directive ținându-se seama de observațiile primite. CMR pentru combinații pesticide/culturi specifice utilizate în țările terțe ar putea fi examinate de Comisie pe baza datelor acceptabile prezentate (15).

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În anexa II la Directiva 76/895/CEE, rubricile referitoare la substanțele lindan și paration se elimină.

Articolul 2

În tabelul din partea A din anexa II la Directiva 86/362/CEE, se adaugă rubricile referitoare la următoarele reziduuri de pesticide:

Reziduuri de pesticide

Conținut maxim în mg/kg

„Lindan

0,01 (16) Cereale

Quintozen (suma de quintozen și pentacloro-anilină, exprimată în quintozen)

0,02 (16) Cereale

Permetrin (suma de izomeri)

0,05 (16) Cereale

Paration

0,05 (16) Cereale

Articolul 3

În tabelul din partea A din anexa II la Directiva 86/363/CEE, se adaugă rubricile privind următoarele reziduuri de pesticide:

Reziduuri de pesticide

Conținut maxim (mg/kg)

din grăsimea din carne, preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale enumerate de anexa I la pozițiile NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 și 1602 (i) și (iv)

pentru laptele de vacă crud și laptele de vacă integral prevăzut de anexa I la pozițiile NC 0401; pentru celelalte produse alimentare enumerate la pozițiile NC 0401, 0402, 0405 00 și 0406, conform punctelor (ii)-(iv)

din ouă proaspete, fără coajă, pentru ouăle de pasăre și gălbenușurile de ou menționate de anexa I la pozițiile NC 0407 00 și 0408 (iii) și (iv)

„Lindan

Carne de pasăre 0,7 (17)

Altele 0,02 (18)

0,001 (19)

0,1 (17)

Quintozen

0,01 (19)

0,01 (19)

0,01 (19)

Paration

0,05 (19)

0,05 (19)

0,05 (19)

Articolul 4

Rubricile referitoare la reziduurile de pesticide prevăzute de anexa la prezenta directivă se adaugă sau se modifică în tabelul din anexa II la Directiva 90/642/CEE.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

1.

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 noiembrie 2002. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

2.

Statele membre aplică aceste măsuri începând cu 1 decembrie 2002 în ceea ce privește substanțele lindan, quintozen și permetrin, și începând cu 1 mai 2003 în ceea ce privește parationul.

3.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 iulie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 340, 9.12.1976, p. 26.

(2)  JO L 3, 6.1.2001, p. 18.

(3)  JO L 221, 7.8.1986, p. 37.

(4)  JO L 134, 22.5.2002, p. 29.

(5)  JO L 221, 7.8.1986, p. 43.

(6)  JO L 350, 14.12.1990, p. 71.

(7)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(8)  JO L 148, 6.6.2002, p. 19.

(9)  JO L 324, 21.12.2000, p. 42.

(10)  JO L 332, 28.12.2000, p. 112.

(11)  JO L 332, 28.12.2000, p. 114.

(12)  JO L 88, 28.3.2001, p. 19.

(13)  JO L 187, 10.7.2001, p. 47.

(14)  JO L 234, 9.8.1982, p. 1.

(15)  Guidance notes on import tolerances (Note orientative privind toleranțele la import) – Document 7169/VI/99 rev. 1.

(16)  Indică pragul de detectare.”

(17)  Aceste CMR se bazează pe cele prevăzute în Codex (conținuturi maxime de reziduuri alogene) și nu rezultă în urma utilizării produselor fitofarmaceutice.

(18)  Conform datelor de control.

(19)  Indică pragul de detectare.”


ANEXĂ

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri

Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (în mg/kg)

Lindan

Quintozen (suma de quintozen și pentacloroanilină, exprimată în quintozen)

Permetrin (suma de izomeri)

Paration

1.

Fructe, proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci

0,01 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

(i)   

CITRICE

Grepfrut

 

 

 

 

Lămâi

 

 

 

 

Lămâi verzi

 

 

 

 

Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)

 

 

 

 

Portocale

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(ii)   

NUCI (cu coajă sau fără)

Migdale

 

 

 

 

Nuci de Brazilia

 

 

 

 

Anacard

 

 

 

 

Castane

 

 

 

 

Nuci de cocos

 

 

 

 

Alune

 

 

 

 

Nuci de Macadamia

 

 

 

 

Nuci pecan

 

 

 

 

Semințe de pin dulce

 

 

 

 

Fistic

 

 

 

 

Nuci comune

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(iii)   

FRUCTE SEMINȚOASE

Mere

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

Gutui

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(iv)   

FRUCTE SÂMBUROASE

Caise

 

 

 

 

Cireșe

 

 

 

 

Piersici (inclusiv nectarine și hibrizi similari)

 

 

 

 

Prune

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(v)   

BACE ȘI FRUCTE MICI

(a)   

Struguri de masă și struguri de vin

Struguri de masă

 

 

 

 

Struguri de vin

 

 

 

 

(b) Căpșune (altele decât sălbatice)

 

 

 

 

(c)   

Fructe de pădure (altele decât sălbatice)

Mure

 

 

 

 

Mure din culturi

 

 

 

 

Zmeură Logan

 

 

 

 

Zmeură

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(d)   

Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)

Afine

 

 

 

 

Răchițele

 

 

 

 

Coacăze (roșii, negre sau albe)

 

 

 

 

Strugurei

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(e) Bace și fructe sălbatice

 

 

 

 

(vi)   

FRUCTE DIVERSE

Avocado

 

 

 

 

Banane

 

 

 

 

Curmale

 

 

 

 

Smochine

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

Cireșe chinezești

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

Măsline

 

 

 

 

Fructul pasiunii

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

Rodii

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

2.

Legume, proaspete sau nepreparate, în stare congelată sau uscate

0,01 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

(i)   

LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI

Sfeclă

 

 

 

 

Morcovi

 

 

 

 

Țelină

 

 

 

 

Hrean

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

Păstârnac

 

 

 

 

Pătrunjel rădăcină

 

 

 

 

Ridichi

 

 

 

 

Barba-caprei

 

 

 

 

Cartofi dulci

 

 

 

 

Nap suedez

 

 

 

 

Nap

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(ii)   

LEGUME CULTIVATE PENTRU BULBI

Usturoi

 

 

 

 

Ceapă

 

 

 

 

Ceapă eșalotă

 

 

 

 

Ceapă de primăvară

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(iii)   

LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUCT

(a)   

Solanacee

Tomate roșii

 

 

 

 

Ardei gras

 

 

 

 

Pătlăgele vinete

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(b)   

Cucurbitacee cu coajă comestibilă

Castraveți

 

 

 

 

Castraveți cornișon

 

 

 

 

Dovlecei

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(c)   

Cucurbitacee cu coajă necomestibilă

Pepene galben

 

 

 

 

Dovleac

 

 

 

 

Pepene verde

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(d) Porumb zaharat

 

 

 

 

(iv)   

LEGUME BRASICACEE

(a)   

Varză (cu inflorescență)

Broccoli

 

 

 

 

Conopidă

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(b)   

Varză (pentru căpățână)

Varză de Bruxelles

 

 

 

 

Varză cu căpățână

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(c)   

Varză (pentru frunze)

Varză chinezească

 

 

 

 

Varză care nu formează căpățână

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(d) Gulii

 

 

 

 

(v)   

LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE

(a)   

Lăptucă și plante similare

Creson

 

 

 

 

Untișor

 

 

 

 

Lăptucă

 

 

 

 

Cicoare de grădină cu frunze întregi

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(b)   

Spanac și plante similare

Spanac

 

 

 

 

Frunze de sfeclă

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(c) Năsturel

 

 

 

 

(d) Cicoare

 

 

 

 

(e)   

Plante aromatice

Asmățui

 

 

 

 

Ceapă de iarnă

 

 

 

 

Pătrunjel frunze

 

 

 

 

Țelină frunze

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(vi)   

LEGUME ZARZAVATURI (proaspete)

Fasole (păstăi)

 

 

 

 

Fasole (boabe)

 

 

 

 

Mazăre (păstăi)

 

 

 

 

Mazăre (boabe)

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(vii)   

LEGUME CULTIVATE PENTRU TULPINĂ (proaspete)

Sparanghel

 

 

 

 

Cardon

 

 

 

 

Țelină

 

 

 

 

Fenicul

 

 

 

 

Anghinare

 

 

 

 

Praz

 

 

 

 

Rubarbă

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

(viii)   

CIUPERCI

(a) Ciuperci de cultură

 

 

 

 

(b) Ciuperci sălbatice

 

 

 

 

3. Legume uscate

0,01 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

Fasole

 

 

 

 

Linte

 

 

 

 

Mazăre

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

4. Semințe oleaginoase

0,01 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

Semințe de cânepă

 

 

 

 

Arahide

 

0,05 (2)

 

 

Semințe de mac

 

 

 

 

Semințe de susan

 

 

 

 

Semințe de floarea soarelui

 

 

 

 

Semințe de rapiță

 

 

 

 

Boabe de soia

 

 

 

 

Semințe de muștar

 

 

 

 

Semințe de bumbac

 

 

 

 

Altele

 

0,02 (1)

 

 

5. Cartofi

0,01 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

Cartofi timpurii

 

 

 

 

Cartofi pentru păstrare

 

 

 

 

6.

Ceai (frunze și tulpini, uscate, fermentate sau în altă formă, de Camellia sinensis)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

7.

Hamei (uscat), inclusiv granule de hamei și praf neconcentrat de hamei

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)


(1)  Indică pragul de detectare.

(2)  Indică faptul că CMR se bazează pe un CMR prevăzut de Codex.