03/Volumul 43

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

213


32002L0057


L 193/74

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/57/CE A CONSILIULUI

din 13 iunie 2002

privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

întrucât:

(1)

Directiva 69/208/CEE a Consiliului din 30 iunie 1969 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (2) a fost modificată substanțial în mai multe rânduri (3). În scopul unei formulări clare și sistematizate, se recomandă codificarea directivei menționate anterior.

(2)

Producția de plante oleaginoase și pentru fibre ocupă un loc important în agricultura Comunității.

(3)

Obținerea de rezultate satisfăcătoare privind cultivarea plantelor oleaginoase și pentru fibre depinde în mare măsură de folosirea unor semințe de calitate.

(4)

O productivitate mai mare în domeniul cultivării plantelor oleaginoase și pentru fibre pe teritoriul Comunității se poate obține prin aplicarea de către statele membre a unor norme unificate și cât mai riguroase în ceea ce privește alegerea soiurilor admise pentru comercializare. În acest sens, Directiva 2002/53/CE a Consiliului (4) prevede realizarea unui catalog comun al soiurilor speciilor de plante agricole.

(5)

Se recomandă stabilirea, de către Comunitate, a unui sistem de certificare unificat, pe baza experiențelor acumulate în urma aplicării sistemelor statelor membre și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În cadrul consolidării pieței interne, se recomandă ca sistemul comunitar să se poată aplica atât producției în vederea comercializării, cât și comercializării pe teritoriul Comunității, fără ca statele membre să aibă posibilitatea unei derogări unilaterale care ar putea împiedica libera circulație a semințelor pe teritoriul Comunității.

(6)

Ca regulă generală, semințele de plante oleaginoase și pentru fibre trebuie să poată fi comercializate numai în cazul în care, în conformitate cu normele de certificare, au fost examinate și certificate oficial ca semințe de bază sau semințe certificate sau, pentru anumite soiuri, examinate și admise în mod oficial ca semințe comerciale. Alegerea termenilor tehnici de „semințe de bază” și „semințe certificate” se bazează pe terminologia internațională deja existentă. În anumite condiții speciale, semințele selecționate din generațiile anterioare semințelor de bază, precum și semințele brute, pot fi comercializate.

(7)

Normele comunitare nu trebuie să se aplice semințelor destinate exportului către țări terțe.

(8)

În scopul de a îmbunătăți, pe lângă valoarea genetică, calitatea exterioară a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre din Comunitate, trebuie prevăzute anumite condiții privind puritatea specifică și facultatea germinativă.

(9)

Pentru a se asigura identitatea semințelor, trebuie să se stabilească norme comunitare privind ambalarea, prelevarea eșantioanelor, sistemul de închidere și marcarea. În acest scop, etichetele trebuie să cuprindă indicațiile necesare exercitării controlului oficial, precum și informării utilizatorului, și să pună în evidență, pentru diferitele categorii, caracterul comunitar al certificării.

(10)

Trebuie să se stabilească norme privind comercializarea semințelor tratate chimic și a semințelor adaptate pentru cultura biologică, precum și norme privind conservarea resurselor genetice ale plantelor care permit, printr-o utilizare in situ, conservarea soiurilor amenințate de erodare genetică.

(11)

Trebuie să se admită derogări în anumite condiții, fără să se aducă atingere dispozițiilor articolului 14 din tratat. Statele membre care recurg la aceste derogări trebuie să asigure o asistență administrativă reciprocă în ceea ce privește controlul.

(12)

În scopul de a garanta, în timpul comercializării, respectarea condițiilor privind calitatea semințelor, precum și a dispozițiilor care asigură identitatea acestora, statele membre trebuie să prevadă dispoziții de control adecvate.

(13)

Fără să aducă atingere aplicării articolului 30 din tratat, semințele care îndeplinesc aceste condiții trebuie supuse numai restricțiilor de comercializare prevăzute de normele comunitare.

(14)

În anumite condiții, semințele multiplicate într-o altă țară din semințe de bază certificate într-un stat membru trebuie certificate ca semințe multiplicate în statul membru în cauză.

(15)

Trebuie să se prevadă că semințele de plante oleaginoase și pentru fibre recoltate în țări terțe pot fi comercializate pe teritoriul Comunității numai în cazul în care prezintă aceleași garanții ca și semințele certificate oficial sau admise oficial ca semințe comerciale pe teritoriul Comunității și în cazul în care sunt conforme cu normele comunitare.

(16)

Pentru perioadele în care aprovizionarea cu semințe certificate de plante oleaginoase și pentru fibre din diferite categorii sau cu semințe comerciale întâlnește anumite dificultăți, trebuie să se admită provizoriu semințe dintr-o categorie care corespunde unor cerințe mai puțin stricte, precum și semințe din soiuri care nu figurează nici în catalogul comun al soiurilor, nici în catalogul național al soiurilor.

(17)

În vederea armonizării metodelor tehnice de certificare ale statelor membre și pentru a avea posibilitatea de a compara semințele certificate pe teritoriul Comunității cu cele provenite din țări terțe, țările membre trebuie să instituie teste comparative comunitare care să permită un control anual a posteriori al semințelor din diferite categorii de „semințe certificate”.

(18)

Se recomandă organizarea de experimente temporare în scopul găsirii celor mai bune soluții care să înlocuiască anumite dispoziții din prezenta directivă.

(19)

În cazul în care, pe teritoriul unui stat membru nu are loc reproducerea sau comercializarea de semințe din anumite specii, trebuie să se prevadă posibilitatea ca statul membru în cauză să fie exonerat de aplicarea dispozițiilor prezentei directive pentru speciile în cauză.

(20)

Trebuie să se adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(21)

Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere a directivelor indicate de anexa VI, partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă se referă la producerea în vederea comercializării, precum și la comercializarea pe teritoriul Comunității a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre destinate producției agricole, cu excepția utilizărilor în scop ornamental.

Prezenta directivă nu se aplică semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre destinate exportului către țări terțe.

Articolul 2

(1)   În sensul prezentei directive se înțelege prin:

(a)   comercializare: vânzarea, deținerea în vederea vânzării, oferta de vânzare, precum și orice tip de cesionare, furnizare sau transfer de semințe către părți terțe, contra cost sau gratuit, în vederea unei exploatări comerciale.

Nu se consideră comercializare schimburile de semințe care nu vizează o exploatare comercială a soiului, precum operațiunile următoare:

furnizarea de semințe unor organisme oficiale de experimentare și inspecție;

furnizarea de semințe unor prestatori de servicii în vederea prelucrării sau a condiționării, cu condiția ca prestatorul de servicii să nu obțină un titlu pentru sămânța furnizată în acest mod.

Furnizarea de semințe, în anumite condiții, unor prestatori de servicii în vederea producerii anumitor materii prime pentru agricultură destinate unui utilizări industriale, precum și propagarea semințelor în acest scop, nu se consideră comercializare, cu condiția ca prestatorul de servicii să nu obțină un titlu nici pentru sămânța furnizată în acest mod, nici pentru plantele recoltate. Furnizorul de semințe trebuie să prezinte autorității de certificare o copie a părților corespunzătoare din contractul încheiat cu prestatorul de servicii, iar contractul trebuie să specifice normele și condițiile îndeplinite de sămânța furnizată.

Normele de aplicare a prezentelor dispoziții se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2);

(b)   plante oleaginoase și pentru fibre: plantele din genurile și speciile următoare:

(c)   semințe de bază: (din alte soiuri decât hibrizii de floarea-soarelui) semințele

(d)   semințe de bază (hibrizi de floarea-soarelui):

1.

semințe de bază din linii consangvinizate: semințele

(i)

care, sub rezerva dispozițiilor articolului 5, îndeplinesc condițiile stabilite de anexa I și II pentru semințele de bază și

(ii)

pentru care s-a constatat, cu ocazia unei examinări oficiale, că îndeplinesc condițiile menționate anterior;

2.

semințe de bază de hibrizi simpli: semințele

(i)

destinate producerii de hibrizi tripli sau dubli;

(ii)

care, sub rezerva dispozițiilor articolului 5, respectă dispozițiile stabilite de anexele I și II pentru semințele de bază și

(iii)

pentru care s-a constatat, cu ocazia unei examinări oficiale, că îndeplinesc condițiile menționate anterior;

(e)   semințe certificate: (rapiță, muștar maroniu, rapiță, muștar negru, cânepă dioică, cartamus, chimen, floarea soarelui, mac, muștar alb)

pentru care s-a constatat, cu ocazia unei examinări oficiale, că respectă condițiile menționate anterior sau,

în cazul condițiilor menționate de anexa I, pentru care s-a constatat, fie cu ocazia unei examinări oficiale, fie cu ocazia unei examinări făcute în cadrul unui control oficial, că respectă condițiile menționate anterior;

(f)   semințe certificate din prima generație: (arahide, cânepă monoică, in de fuior, in de ulei, soia, bumbac)

pentru care s-a constatat, cu ocazia unei examinări oficiale, că respectă condițiile menționate anterior sau,

în cazul condițiilor menționate de anexa I, pentru care s-a constatat, fie cu ocazia unei examinări oficiale, fie cu ocazia unei examinări făcute în cadrul unui control oficial, că respectă condițiile menționate anterior;

(g)   semințe certificate din a doua generație: (arahide, in de fuior, in de ulei, soia, bumbac) semințele

pentru care s-a constatat, cu ocazia unei examinări oficiale, că respectă condițiile menționate anterior sau,

în cazul condițiilor menționate de anexa I, pentru care s-a constatat, fie cu ocazia unei examinări oficiale, fie cu ocazia unei examinări făcute în cadrul unui control oficial că respectă condițiile menționate anterior;

(h)   semințe certificate din a doua generație: (cânepă monoică):

pentru care s-a constatat, cu ocazia unui examen oficial, că respectă condițiile menționate anterior sau,

în cazul condițiilor menționate de anexa I, pentru care s-a constatat, fie cu ocazia unei examinări oficiale, fie cu ocazia unei examinări făcute în cadrul unui control oficial, că respectă condițiile menționate anterior;

(i)   semințe certificate din a treia generație: (in de fuior, in de ulei)

pentru care s-a constatat, cu ocazia unei examinări oficiale, că respectă condițiile menționate anterior sau,

în cazul condițiilor menționate de anexa I, pentru care s-a constatat, fie cu ocazia unei examinări oficiale, fie cu ocazia unei examinări făcute în cadrul unui control oficial, că respectă condițiile menționate anterior;

(j)   semințe comerciale: semințele

(k)   dispoziții oficiale: dispozițiile adoptate

cu condiția ca persoanele menționate la punctele (ii) și (iii) să nu obțină un profit personal ca urmare a aplicării dispozițiilor în cauză.

(2)   Modificările care urmează să fie făcute listei speciilor menționate la alineatul (1) litera (b) se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

(3)   Diferitele tipuri de soiuri, inclusiv componentele, destinate certificării în condițiile prezentei directive, se specifică și se definesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

(4)   Statele membre pot:

(a)

în ceea ce privește semințele de in, să includă mai multe generații în categoria semințelor de bază și să subîmpartă această categorie în funcție de generații;

(b)

să prevadă ca examinările oficiale de control al respectării condiției stabilite de anexa II secțiunea I punctul (4) privind Brassica napus să nu se efectueze pentru toate loturile cu ocazia certificării, cu excepția cazului în care există o îndoială cu privire la respectarea condiției în cauză.

(5)   La efectuarea examinării în cadrul controlului oficial, prevăzute la alineatul (1) litera (e) punctul (iv) a doua liniuță, litera (f) punctul (iv) a doua liniuță, litera (g) punctul (iv) a doua liniuță, litera (h) punctul (iv) a doua liniuță și punctul (i) și (iv) a doua lini-uță, trebuie să se respecte următoarele condiții:

(a)

inspectorii:

(i)

să dețină calificările tehnice necesare;

(ii)

să nu obțină nici un profit personal în urma efectuării inspecțiilor;

(iii)

să fie autorizați în mod oficial de către serviciul de certificare a semințelor din statul membru în cauză, iar acest acord trebuie să cuprindă fie depunerea unui jurământ, fie semnarea unui angajament scris prin care se obligă să respecte normele care reglementează examinările oficiale;

(iv)

să efectueze inspecțiile sub control oficial în conformitate cu normele care se aplică în cazul inspecțiilor oficiale;

(b)

cultura de semințe care se inspectează este formată pe bază de semințe care au fost controlate oficial a posteriori, cu rezultate satisfăcătoare;

(c)

o proporție de semințe trebuie să fie supusă unei inspecții efectuate de inspectori oficiali. Această proporție este de 10 % în cazul culturilor autogame și de 20 % în cazul culturilor xenogame, sau de 5, respectiv 15 % pentru speciile pentru care statele membre prevăd realizarea de teste oficiale de laborator cu ajutorul protocoalelor morfologice, fiziologice sau, la nevoie, biochimice pentru definirea identității și a purității varietale;

(d)

o parte din eșantioanele loturilor de semințe recoltate din culturi de semințe se prelevează pentru controlul oficial a posteriori și, la nevoie, pentru controlul oficial de laborator, privind identitatea și puritatea varietală.

Statele membre vor stabili sancțiunile care se aplică pentru infracțiunile referitoare la normele prevăzute în primul paragraf care reglementează examinările în cadrul supravegherii oficiale. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și descurajatoare. În cazul în care inspectorii autorizați oficial încalcă în mod deliberat sau din neglijență normele care reglementează examinările oficiale, sancțiunile pot prevedea în special retragerea autorizației prevăzute în primul paragraf, litera (a) punctul (iii). În acest caz, se anulează toate certificările de semințe examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele îndeplinesc, totuși, toate condițiile impuse.

(6)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), se pot adopta alte măsuri care să se aplice efectuării de examinări în cadrul controlului oficial.

Până la adoptarea acestor măsuri se respectă condițiile stabilite la articolul 2 din Decizia 89/540/CEE a Comisiei (6).

Articolul 3

(1)   Statele membre iau măsuri astfel încât semințele de:

 

Brassica L. (partim)

 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

 

Cannabis sativa L.

 

Carthamus tinctorius L.

 

Carum carvi L.

 

Gossypium spp.

 

Helianthus annuus L.

 

Linum usitatissimum L. (partim)/In de fuior

să poată fi comercializate numai în cazul în care au fost certificate oficial drept „semințe de bază” sau „semințe certificate”.

(2)   Statele membre iau măsuri astfel încât semințele de specii de plante oleaginoase și pentru fibre, altele decât cele enumerate la alineatul (1), să poată fi comercializate numai în cazul în care este vorba fie de semințe care fost certificate oficial drept „semințe de bază” sau „semințe certificate”, fie de semințe comerciale.

(3)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), se iau măsuri astfel încât semințele de specii de plante oleaginoase sau pentru fibre, altele decât cele enumerate la alineatul (1), să poată fi comercializate începând cu anumite date determinate numai în cazul în care au fost certificate oficial drept „semințe de bază” sau „semințe certificate”.

(4)   Statele membre se asigură că examinările oficiale de semințe sunt efectuate în funcție de metodele internaționale valabile, în măsura în care acestea există.

Articolul 4

Fără să aducă atingere dispozițiilor articolului 3 alineatele (1) și (2), statele membre prevăd posibilitatea de a comercializa:

semințele selecționate din generații anterioare semințelor de bază și

semințele brute, comercializate pentru prelucrare,

sub rezerva garantării identității acestora.

Articolul 5

Prin derogare de la dispozițiile articolului 3, statele membre pot autoriza:

(a)

certificarea oficială și comercializarea semințelor de bază care nu îndeplinesc condițiile stabilite de anexa II în ceea ce privește facultatea germinativă; în acest sens, se iau toate măsurile necesare astfel încât furnizorul să garanteze o facultate germinativă determinată pe care să o indice, în vederea comercializării, pe o etichetă specială care include numele și adresa acestuia, precum și numărul de referință al lotului;

(b)

în vederea unei aprovizionări rapide cu semințe, certificarea oficială sau admiterea oficială și comercializarea până la primul destinatar comercial al semințelor din categoria „semințe de bază”, „semințe certificate” de orice natură sau „semințe comerciale” pentru care nu s-a încheiat examinarea oficială al cărei scop este de a controla respectarea condițiilor stabilite de anexa II privind facultatea germinativă. Certificarea sau admiterea se acordă numai pe baza prezentării unui raport de analiză provizorie a semințelor și cu condiția să fie indicate numele și adresa primului destinatar; se iau toate măsurile necesare, astfel încât furnizorul să garanteze facultatea germinativă constatată cu ocazia analizei provizorii; indicația privind această facultate germinativă trebuie să fie inclusă, în vederea comercializării, pe o etichetă specială care cuprinde numele și adresa acestuia, precum și numărul de referință al lotului.

Aceste dispoziții nu se aplică în cazul semințelor importate din țări terțe, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 18 privind reproducerea în spațiul extracomunitar.

În ceea ce privește controlul, statele membre recurg la una dintre derogările prevăzute la literele (a) și (b) și își acordă reciproc asistență administrativă.

Articolul 6

(1)   Fără să aducă atingere dispozițiilor articolului 3 alineatul (1) și (2), statele membre pot autoriza producătorii stabiliți pe teritoriul lor pentru a comercializa:

(a)

cantități mici de semințe în scopuri științifice sau pentru operațiuni de selecție;

(b)

cantități corespunzătoare de semințe destinate altor scopuri, de testare sau experimentare, în măsura în care acestea fac parte din soiuri pentru care a s-a depus o cerere de înscriere în catalog în statul membru în cauză.

În cazul materialului modificat genetic, autorizația în cauză se acordă numai în cazul în care se iau toate măsurile necesare pentru a se evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu. În scopul evaluării incidențelor asupra mediului, dispozițiile articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2002/53/CE se aplică mutatis mutandis.

(2)   Scopurile pentru care se pot acorda autorizațiile prevăzute la alineatul (1) litera (b), dispozițiile referitoare la marcarea ambalajelor, precum și la cantități, și condițiile în care statele membre pot acorda asemenea autorizații se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

(3)   Autorizațiile acordate de către statele membre înaintea datei de 14 decembrie 1998 unor producători stabiliți pe teritoriul lor, în sensul alineatului (1), rămân valabile până la stabilirea dispozițiilor prevăzute la alineatul (2). După aceea, toate autorizațiile trebuie să respecte dispozițiile stabilite în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 7

Statele membre pot stabili pentru propria lor producție, referitor la condițiile stabilite de anexa I și II, condiții suplimentare sau mai riguroase pentru certificarea, precum și pentru examinarea semințelor comerciale.

Articolul 8

Statele membre iau măsuri pentru ca, la cererea producătorului, descrierea componentelor genealogice eventual solicitate să rămână confidențială.

Articolul 9

(1)   Statele membre iau măsuri pentru ca, în cursul procedurii de control al soiurilor, de examinare a semințelor în vederea certificării și de examinare a semințelor comerciale, eșantioanele să fie prelevate oficial în conformitate cu metodele adecvate.

(2)   În cadrul examinării semințelor în vederea certificării și al examinării semințelor comerciale, eșantioanele sunt prelevate din loturi omogene; greutatea maximă a unui lot și greutatea minimă a unui eșantion sunt indicate la anexa III.

Articolul 10

(1)   Statele membre iau măsuri astfel încât comercializarea semințelor de bază, a semințelor certificate de orice natură și a semințelor comerciale să aibă loc numai în loturi suficient de omogene și în ambalaje închise, prevăzute cu un sistem de închidere și marcare, în conformitate cu dispozițiile articolelor 11 și 12.

(2)   Pentru comercializarea unor cantități mici către ultimul utilizator, statele membre pot prevedea derogări de la dispozițiile alineatului (1) în ceea ce privește ambalajul, sistemul de închidere și marcarea.

Articolul 11

(1)   Statele membre iau măsuri pentru ca ambalajele semințelor de bază, ale semințelor certificate de orice natură și ale semințelor comerciale să fie închise oficial sau în cadrul unui control oficial, astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta oficială prevăzută la articolul 12 alineatul (1) ori ambalajul să nu prezinte urme de manipulare.

În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere trebuie să fie prevăzut fie cu eticheta oficială, fie cu o ștampilă oficială.

Se poate renunța la măsurile prevăzute în al doilea paragraf în cazul unui sistem de închidere de unică folosință.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2) se poate constata dacă un anumit sistem de închidere corespunde dispozițiilor din prezentul alineat.

(2)   Închiderile, una sau mai multe, se pot efectua numai în mod oficial sau în cadrul unui control oficial. În acest caz se menționează pe eticheta de închidere prevăzută la articolul 12 alineatul (1) data ultimei închideri și serviciul care a efectuat închiderea respectivă.

(3)   Statele membre pot prevedea derogări de la alineatul (1) pentru ambalajele mici închise pe teritoriul lor. Condițiile privind derogările se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 12

(1)   Statele membre iau măsuri pentru ca ambalajele destinate semințelor de bază, semințelor certificate de orice natură și semințelor comerciale

(a)

să fie prevăzute cu o etichetă oficială exterioară nefolosită, conformă condițiilor stabilite de anexa IV, cu indicațiile scrise în una dintre limbile oficiale ale Comunității. Culoarea etichetei este albă pentru semințele de bază și albastră pentru semințele certificate din prima generație obținute din semințe de bază, roșie pentru semințele certificate din generațiile ulterioare, obținute din semințe de bază și maro pentru semințele comerciale. Etichetele prevăzute cu un vizor se atașează, în toate cazurile, după sigilarea oficială. Dacă, în cazul prevăzut la articolul 5 litera (a), semințele de bază nu îndeplinesc condițiile stabilite de anexa II privind facultatea germinativă, acest fapt se indică pe etichetă. Se permite folosirea etichetelor adezive oficiale. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2) se poate autoriza, sub control oficial, înscrierea indicațiilor pe ambalaj cu cerneală indelebilă și în conformitate cu modelul etichetei;

(b)

să includă o notă oficială de culoarea etichetei în care sunt înscrise cel puțin indicațiile stabilite pentru etichetă de anexa IV partea A litera (a) punctele 4, 5 și 6, iar pentru semințele comerciale litera (b) punctele 2, 5 și 6. Nota oficială este concepută astfel încât să nu poată fi confundată cu eticheta prevăzută la litera (a). Se poate renunța la nota oficială în cazul în care indicațiile sunt înscrise pe ambalaj cu cerneală indelebilă sau în cazul în care, în conformitate cu dispozițiile litera (a), se utilizează o etichetă adezivă sau o etichetă dintr-un material care nu poate fi rupt.

(2)   Statele membre pot prevedea derogări de la alineatul (1) pentru ambalajele mici închise pe teritoriul lor. Condițiile privind aceste derogări se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

(3)   Nu se aduce atingere dreptului statelor membre de a lua măsuri ca semințele de plante oleaginoase și pentru fibre destinate altor utilizări decât producția agricolă să poată fi comercializate numai în cazul în care se menționează acest fapt pe etichetă.

Articolul 13

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), statele membre pot impune ca, în alte cazuri decât cele prevăzute de prezenta directivă, ambalajele pentru semințele de bază, semințele certificate de orice categorie și semințele comerciale să fie prevăzute cu o etichetă a furnizorului (această etichetă poate fi diferită de eticheta oficială sau se poate prezenta sub forma unor informații ale furnizorilor, imprimate pe ambalajul propriu-zis). Indicațiile care trebuie menționate pe o astfel de etichetă se stabilesc, de asemenea, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 14

În cazul semințelor dintr-un soi care a fost modificat genetic, orice etichetă aplicată pe lotul de semințe, precum și orice document, oficial sau nu, care îl însoțește, în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, trebuie să indice în mod clar faptul că soiul a fost modificat genetic.

Articolul 15

Statele membre impun menționarea oricărui tratament chimic al semințelor de bază, al semințelor certificate de orice natură sau al semințelor comerciale fie pe eticheta oficială, fie pe o etichetă a furnizorului, precum și pe ambalaj sau în interiorul acestuia.

Articolul 16

În scopul găsirii celor mai bune soluții pentru înlocuirea anumitor dispoziții din prezenta directivă se pot hotărî organizarea de experimente temporare în condiții specifice la nivel comunitar, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

În cadrul experimentelor în cauză, statele membre pot fi scutite de anumite obligații prevăzute de prezenta directivă. Nivelul scutirii se definește în funcție de condițiile la care se aplică. Durata unui experiment nu trebuie să depășească șapte ani.

Articolul 17

Statele membre se asigură că semințele comercializate în conformitate cu prezenta directivă nu sunt supuse, obligatoriu sau facultativ, în ceea ce privește caracteristicile, condițiile de examinare, marcarea și închiderea, nici unei restricții de comercializare, alta decât cele prevăzute de prezenta directivă sau de oricare altă directivă.

Articolul 18

În vederea comercializării, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 prima liniuță, semințele selectate din generații anterioare semințelor de bază trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

să fie controlate oficial de serviciul competent pentru certificare, în conformitate cu dispozițiile care se aplică pentru certificarea semințelor de bază;

(b)

să fie ambalate în conformitate cu dispozițiile prezentei directive și

(c)

pe ambalaje să fie aplicată o etichetă pe care se specifică cel puțin indicațiile următoare:

serviciul de certificare și statul membru sau sigla acestora;

numărul de referință al lotului;

luna și anul închiderii sau

luna și anul ultimei prelevări oficiale de eșantioane în vederea certificării;

specia, menționată cel puțin cu denumirea botanică, sub formă prescurtată și fără numele autorilor, cu caractere latine;

soiul, menționat cel puțin cu caractere latine;

mențiunea „semințe de prebază”;

numărul de generații care preced semințele din categoria „semințe certificate” sau „semințe certificate din prima generație”.

Eticheta este de culoare albă, barată pe diagonală cu o linie de culoare violet.

Articolul 19

(1)   Statele membre iau măsuri astfel încât semințele de plante oleaginoase și pentru fibre:

provenite direct din semințe de bază sau din semințe certificate din prima generație, certificate oficial fie în unul sau mai multe state membre, fie într-o țară terță căreia i s-a acordat echivalența conform dispozițiilor articolului 20 litera (b), sau provenite direct din încrucișarea semințelor de bază certificate oficial într-un stat membru cu semințe de bază certificate oficial în una dintre țările terțe în cauză și

recoltate în alt stat membru

să fie certificate oficial, la cerere și fără să aducă atingere dispozițiilor din Directiva 2002/53/CE, drept semințe certificate în fiecare stat membru, în cazul în care au fost supuse unei inspecții în câmp în conformitate cu condițiile stabilite de anexa I pentru categoria în cauză și în cazul în care s-a constatat, cu ocazia unei examinări oficiale, că sunt respectate condițiile stabilite de anexa II pentru aceeași categorie.

În cazul în care semințele au fost produse direct din semințe certificate oficial din generațiile anterioare semințelor de bază, statele membre pot autoriza certificarea oficială a acestora drept semințe de bază în cazul în care sunt respectate condițiile prevăzute pentru această categorie.

(2)   Semințele de plante oleaginoase și pentru fibre recoltate în Comunitate și care urmează să fie certificate în conformitate cu dispozițiile alineatului (1) trebuie să fie:

ambalate și etichetate cu o etichetă oficială care îndeplinește condițiile stabilite de anexa V punctele A și B, în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (1) și

însoțite de un document oficial care îndeplinește condițiile stabilite de anexa V punctul C.

Dispozițiile primului paragraf referitoare la ambalare și etichetare nu trebuie aplicate în cazul în care autoritățile de inspecție în câmp, cele care întocmesc documentele pentru semințele care nu sunt certificate definitiv în vederea certificării, precum și cele responsabile cu certificarea sunt aceleași sau în cazul în care acestea au fost de acord cu scutirea în cauză.

(3)   Statele membre iau, de asemenea, măsuri pentru ca semințele de plante oleaginoase și pentru fibre:

provenite direct din semințe de bază sau din semințe certificate din prima generație, certificate oficial în unul sau mai multe state membre sau într-o țară terță căreia i s-a acordat echivalența conform dispozițiilor articolului 20 litera (b) sau provenite din încrucișarea de semințe de bază certificate oficial într-un stat membru cu semințe de bază certificate oficial în una din țările terțe în cauză și

recoltate într-o țară terță

să fie certificate oficial, la cerere, drept semințe certificate în fiecare stat membru în care semințele de bază au fost fie produse, fie certificate oficial, în cazul în care au fost supuse unei inspecții în câmp conform condițiilor stabilite printr-o decizie de echivalență adoptată în conformitate cu dispozițiile articolului 20 litera (a) pentru categoria în cauză și în cazul în care s-a constatat, cu ocazia unei examinări oficiale, că sunt respectate condițiile stabilite de anexa II pentru aceeași categorie. Celelalte state membre pot, de asemenea, să autorizeze certificarea oficială a semințelor de acest tip.

Articolul 20

(1)   La propunerea Comisiei, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, constată:

(a)

dacă, în cazul prevăzut la articolul 18, inspecțiile efectuate în câmp într-o țară terță îndeplinesc condițiile stabilite de anexa I;

(b)

dacă semințele de plante oleaginoase și pentru fibre recoltate într-o țară terță, care prezintă aceleași garanții în ceea ce privește caracteristicile proprii, precum și dispozițiile adoptate în vederea examinării, a asigurării identității, marcării și controlului, sunt echivalente cu semințele de bază, cu semințele certificate sau cu semințele certificate din prima, a doua și a treia generație sau cu semințele comerciale recoltate pe teritoriul Comunității și conforme cu dispozițiile prezentei directive.

(2)   Dispozițiile alineatului (1) se aplică în cazul oricărui stat membru nou, în perioada cuprinsă între aderare și data la care acesta trebuie să pună în aplicare dispozițiile legale, de reglementare și administrative necesare respectării prezentei directive.

Articolul 21

(1)   Pentru depășirea dificultăților temporare de aprovizionare generală cu semințe de bază sau cu semințe certificate pe teritoriul Comunității, care nu se pot rezolva în alt mod, statele membre pot autoriza, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), pentru o perioadă determinată, pe întreg teritoriul Comunității, în cantitățile necesare pentru depășirea dificultăților de aprovizionare, comercializarea semințelor dintr-o categorie supusă unor cerințe mai puțin stricte, precum și a semințelor din soiuri care nu figurează nici în catalogul comun al soiurilor și speciilor de plante agricole, nici în cataloagele naționale ale soiurilor din statele membre.

(2)   Pentru o categorie de semințe dintr-un soi determinat, eticheta oficială este cea prevăzută pentru categoria corespunzătoare; pentru semințele din soiuri care nu figurează în cataloagele menționate anterior, eticheta oficială este cea prevăzută pentru semințele comerciale. Eticheta indică în toate cazurile faptul că semințele în cauză fac parte dintr-o categorie supusă unor cerințe mai puțin stricte.

(3)   Normele de aplicare a dispozițiilor alineatului (1) sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 22

(1)   Statele membre se asigură că semințele de plante oleaginoase și pentru fibre sunt controlate oficial, cel puțin prin sondaj, în cursul comercializării, pentru a verifica respectarea cerințelor din prezenta directivă.

(2)   Fără să aducă atingere liberei circulații a semințelor pe teritoriul Comunității, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul comercializării unei cantități mai mari de 2 kg de semințe importate din țări terțe, se furnizează indicațiile următoare:

(a)

specia;

(b)

soiul;

(c)

categoria;

(d)

țara producătoare și serviciul de control oficial;

(e)

țara de destinație;

(f)

importatorul;

(g)

cantitatea de semințe.

Modalitățile de furnizare a acestor indicații se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 23

(1)   Pe teritoriul Comunității se efectuează teste comparative comunitare, pentru a se controla a posteriori eșantioanele de semințe de bază, cu excepția celor din soiuri hibride și sintetice, de semințe certificate de orice natură de plante oleaginoase și pentru fibre prelevate prin sondaj. Examinarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească semințele în cauză poate fi inclusă în controlul a posteriori. Organizarea testelor și rezultatele acestora sunt lăsate la aprecierea comitetului prevăzut la articolul 25 alineatul (1).

(2)   Testele comparative contribuie la armonizarea metodelor tehnice de certificare în vederea obținerii de rezultate echivalente. După atingerea acestui scop, testele în cauză constituie obiectul unui raport anual de activitate, notificat în mod confidențial statelor membre și Comisiei. Data la care se întocmește pentru prima dată raportul în cauză se stabilește în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

(3)   Dispozițiile necesare pentru executarea testelor comparative se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2). Semințele de plante oleaginoase și pentru fibre recoltate în țări terțe pot fi incluse în testele comparative.

Articolul 24

Modificările care trebuie aduse conținutului anexelor ca urmare a evoluției cunoștințelor științifice sau tehnice se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 25

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru semințe și material săditor pentru agricultură, horticultură și silvicultură instituit de articolul 1 din Decizia 66/399/CEE a Consiliului (7).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Comitetul adoptă propriul regulament de procedură.

Articolul 26

Sub rezerva toleranțelor stabilite de anexa II privind prezența bolilor, a organismelor dăunătoare sau a vectorilor acestora, prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor din legislațiile naționale justificate de rațiuni de protecție a sănătății și vieții persoanelor și animalelor, de conservare a plantelor sau de protecție a proprietății industriale sau comerciale.

Articolul 27

(1)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), se pot stabili condiții speciale pentru a se ține cont de evoluția situației în domeniile următoare:

(a)

condițiile în care pot fi comercializate semințele tratate chimic;

(b)

condiții în care pot fi comercializate semințele, în ceea ce privește conservarea in situ și utilizarea durabilă a resurselor genetice ale plantelor, inclusiv amestecurile de semințe din specii care include, de asemenea, speciile menționate la articolul 1 din Directiva 2002/53/CE, asociate habitatelor naturale și seminaturale specifice și amenințate de erodare genetică;

(c)

condițiile în care pot fi comercializate semințele adaptate pentru cultura biologică.

(2)   Condițiile speciale prevăzute la alineatul (1) litera (b) presupun în special:

(a)

că semințele din speciile în cauză au o proveniență cunoscută și aprobată în fiecare stat membru de către autoritatea responsabilă de comercializarea semințelor în zone determinate;

(b)

restricții cantitative corespunzătoare.

Articolul 28

Pe baza unei cereri care se examinează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), un stat membru poate fi scutit total sau parțial de obligația de a aplica dispozițiile prezentei directive, cu excepția articolul 17:

(a)

în ceea ce privește:

cartamus;

(b)

în ceea ce privește alte specii, în cazul în care nu există, în mod normal, reproducere sau comercializare de semințe din speciile în cauză pe teritoriul său.

Articolul 29

Statele membre comunică Comisiei textul dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta.

Articolul 30

Comisia prezintă, până la data de 1 februarie 2004 cel târziu, o evaluare detaliată privind simplificarea procedurilor de certificare instituite de articolul 5 din Directiva 98/96/CE. Această evaluare vizează în special consecințele eventuale asupra calității semințelor.

Articolul 31

(1)   Directiva 69/208/CEE, modificată de directivele care menționate de anexa VI partea A se abrogă, fără să aducă atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere menționate de anexa VI partea B.

(2)   Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII.

Articolul 32

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 33

Prezenta directivă se adresează tuturor statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 13 iunie 2002

Pentru Consiliu

Președintele

M. RAJOY BREY


(1)  Aviz emis la 9 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 169, 10.7.1969, p. 3, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/96/CE (JO L 25, 1.2.1999, p. 27).

(3)  A se vedea anexa VI partea A.

(4)  JO L 193, 20.7.2002, p. 1.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 286, 4.10.1989, p. 24, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 96/336/CE (JO L 128, 29.5.1996, p. 23).

(7)  JO L 125, 11.7.1966, p. 2289/66.


ANEXA I

CONDIȚII PE CARE CULTURA TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ

1.   Culturile precedente din câmpul de producție nu au fost incompatibile cu producția de semințe din specia și soiul de cultură în cauză, iar câmpul de producție este suficient de lipsit de astfel de plante, apărute din culturile precedente.

2.   Cultura respectă normele următoare în ceea ce privește distanțele față de sursele de polen vecine, care pot provoca o polenizare străină nedorită:

(în m)

Cultura

Distanța minimă

1

2

Brassica spp., alta decât Brassica napus; Cannabis sativa, alta decât cânepa monoică, Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp.; Sinapis alba:

– pentru producția de semințe de bază

400

– pentru producția de semințe certificate

200

Brassica napus:

– pentru producția de semințe de bază

200

– pentru producția de semințe certificate

100

Cannabis sativa, cânepă monoică:

– pentru producția de semințe de bază

5 000

– pentru producția de semințe certificate

1 000

Helianthus annuus:

– pentru producția de semințe de bază de hibrid

1 500

– pentru producția de semințe de bază din alte soiuri decât hibrid

750

– pentru producția de semințe certificate

500

Aceste distanțe pot să nu fie luate în considerare în cazul în care există o protecție suficientă împotriva oricărei polenizări străine nedorite.

3.   Cultura trebuie să aibă o identitate și o puritate varietală suficient de mare sau, în cazul unei culturi dintr-o linie consangvinizată de Helianthus annuus, o identitate și o puritate suficient de mare în ceea ce privește caracterele acesteia.

Pentru producerea de semințe din soiurile hibride de Helianthus annuus, dispozițiile menționate anterior se aplică și caracterelor componentelor, inclusiv sterilitatea masculină sau restaurarea fertilității.

Culturile de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. și hibrizii de Helianthus annuus în special trebuie să corespundă următoarelor norme sau altor condiții:

A.

Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp.:

 

numărul de plante de cultură care sunt considerate în mod evident neconforme cu soiul nu este mai mare de:

1 la 30 m2 pentru semințele de bază;

1 la 10 m2 pentru semințele certificate.

B.

Hibrizi de Helianthus annuus:

(a)

procentul în număr de plante care sunt recunoscute în mod evident neconforme cu linia consangvinizată sau cu componenta nu este mai mare de:

(aa)

pentru producția de semințe de bază:

(i)

linii consangvinizate:

0,2 %

(ii)

hibrizi simpli:

 

forma parentală tată, plante care au emis polen când cel puțin 2 % din plantele mamă aveau flori receptoare:

0,2 %

– forma parentală mamă:

0,5 %

(bb)

pentru producția de semințe certificate:

componenta tată, plante care au emis polen când cel puțin 5 % din plantele mamă aveau flori receptoare:

0,5 %

– componenta mamă:

1,0 %

(b)

pentru producția de semințe din soiuri hibride, trebuie să se respecte normele următoare sau alte condiții:

(aa)

plantele cu componentă tată emit suficient polen în timpul înfloririi plantelor cu componentă mamă;

(bb)

atunci când componenta mamă are stigmați receptori, procentul în număr de plante cu componenta mamă care au emis sau emit polen nu trebuie să fie mai mare de 0,5 %;

(cc)

pentru producerea de semințe de bază, procentul total în număr de plante cu componenta mamă considerate în mod evident neconforme cu componenta și care au emis sau emit polen nu este mai mare de 0,5 %;

(dd)

în cazul în care condiția stabilită de anexa II partea I punctul 2 nu poate fi îndeplinită, trebuie să se îndeplinească următoarea condiție: componenta tată sterilă utilizată la producerea de semințe certificate cuprinde una sau mai multe linii restabilizatoare specifice, astfel încât cel puțin o treime din plantele derivate din hibrizii rezultați produc polen în aparență normal din toate punctele de vedere.

4.   Prezența de organisme dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a semințelor este tolerată numai în limita cea mai scăzută. În cazul Glycine max. prezenta dispoziție se aplică în special organismelor Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora și var sojae, Phialophora gregata și Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5.   Respectarea normelor sau a altor condiții menționate anterior se verifică, în cazul semințelor de bază, în timpul inspecțiilor oficiale în câmp și, în cazul semințelor certificate, fie cu ocazia inspecțiilor oficiale în câmp, fie cu ocazia inspecțiilor efectuate în cadrul controlului oficial. Inspecțiile în câmp se efectuează în condițiile următoare:

A.

Starea culturală și stadiul de dezvoltare a culturii permit o examinare satisfăcătoare.

B.

În cazul culturilor altele decât cele de hibrizi de floarea soarelui se efectuează cel puțin o inspecție în câmp. În cazul hibrizilor de floarea soarelui se efectuează cel puțin două inspecții în câmp.

C.

Dimensiunea, numărul și distribuția sondajelor elementare care trebuie inspectate pentru a se verifica respectarea condițiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc în conformitate cu metodele adecvate.


ANEXA II

CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ SEMINȚELE

1.   SEMINȚE DE BAZĂ ȘI CERTIFICATE

1.   Semințele au o identitate și o puritate varietală suficient de mare. Semințele din speciile menționate anterior respectă în special normele următoare și alte condiții:

Specia și categoria

Puritatea varietală minimă (%)

1

2

Arachis hypogaea:

– semințe de bază

99,7

– semințe certificate

99,5

Brassica napus, altele decât soiurile cultivate în scop exclusiv furajer, Brassica rapa, altele decât soiurile cultivate în scop exclusiv furajer:

– semințe de bază

99,9

– semințe certificate

99,7

Brassica napus, soiurile cultivate numai în scopuri furajere, Brassica rapa, soiurile cultivate numai în scopuri furajere, Helianthus annuus, altele decât soiurile hibride, inclusiv componentele acestora, Sinapis alba:

– semințe de bază

99,7

– semințe certificate

99

Linum usitatissimum:

– semințe de bază

99,7

– semințe certificate, prima generație

98

– semințe certificate, a doua și a treia generație

97,5

Papaver somniferum:

– semințe de bază

99

– semințe certificate

98

Glycine max.:

– semințe de bază

99,5

– semințe certificate

99

Puritatea minimă varietală se controlează în principal în timpul inspecțiilor oficiale în câmp, efectuate conform condițiilor prevăzute de anexa I.

2.   În cazul în care condiția stabilită de anexa I alineatul (3) litera B punctul (b) (dd) nu poate fi îndeplinită, trebuie să se îndeplinească următoarea condiție: în cazul în care, la producerea de semințe certificate de hibrizi de floarea soarelui se folosesc o componentă feminină cu sterilitate masculină și o componentă masculină care nu restaurează fertilitatea masculină, semințele produse de forma înrudită cu sterilitate masculină sunt amestecate cu semințe produse de semințe înrudite total fertile; raportul dintre semințele înrudite cu sterilitate masculină și forma înrudită cu fertilitate masculină nu este mai mare de doi la unu.

3.   Semințele trebuie să respecte normele sau alte condiții în ceea ce privește facultatea germinativă, puritatea specifică și conținutul de semințe din alte specii de plante, inclusiv Orobanche spp.

A.

Tabel:

Specia și categoria

Facultatea germi-nativă minimă (% de semințe pure)

Puritatea specifică

Conținut maxim de semințe de alte specii de plante într-un eșantion având greutatea prevăzută de anexa III coloana 4 (total pe coloană)

Condiții privind conținutul de semințe de Orobanche

Puritatea minimă specifică (% din greutate)

Conținutul maxim total de semințe din alte specii de plante (% din greutate)

Alte specii de plante

(a)

Avena fatua, Avena ludovi-ciana, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus rapha-nistrum

Rumex spp. alta decât Rumex aceto-sella

Alope-curus myosu-roides

Lolium remotum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Brassica spp.

– semințe de bază

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

– semințe certificate

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

Cannabis sativa

75

98

30 (b)

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carthamus tinctorius

75

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carum carvi

70

97

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

 

3

 

 

Gossypium spp.

80

98

15

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Helianthus annuus

85

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Linum usitatissi-mum:

– de fuior

92

99

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

– de ulei

85

99

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

Papaver somniferum

80

98

25 (b)

0

0 (c) (d)

 

 

 

 

 

Sinapis alba:

– semințe de bază

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

– semințe certificate

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

Glycine max.

80

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

B.

Norme sau alte condiții care se aplică atunci când se face trimitere la tabel secțiunea I punctul 3 A din prezenta anexă:

(a)

Conținutul maxim de semințe prevăzute în coloana 5 este valabil și pentru speciile menționate în coloanele 6–11.

(b)

Numărarea conținutului total de semințe de alte specii de plante nu trebuie efectuată în cazul în care nu există nici o îndoială privind respectarea condițiilor stabilite în coloana 5 din tabel.

(c)

Numărarea semințelor de Cuscuta spp. nu trebuie efectuată în cazul în care nu există nici o îndoială privind respectarea condițiilor stabilite în coloana 7 din tabel.

(d)

Prezența unei semințe de Cuscuta spp. într-un eșantion având greutatea stabilită nu se consideră impuritate în cazul în care într-un alt eșantion cu aceeași greutate nu se află nici o sămânță de Cuscuta spp.

(e)

Sămânța nu conține Orobanche; totuși, o sămânță de Orobanche într-un eșantion de 100 g nu se consideră impuritate în cazul în care un alt eșantion de 200 g nu conține Orobanche.

4.   Prezența organismelor dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a semințelor este tolerată numai în limita cea mai scăzută. Semințele respectă în special normele și condițiile următoare:

A.

Tabel:

Specii

Organisme dăunătoare

Procentaj maxim de semințe contaminate cu organisme dăunătoare

(total pe coloană)

Sclerotinia sclerotiorum (număr maxim de sclerote sau de fragmente de sclerote într-un eșantion având greutatea prevăzută de anexa III coloana 4)

Botrytis spp.

Alternaria spp., Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), Colletotrichum lini, Fusarium spp.

Platyedra gossypiella

1

2

3

4

5

Brassica napus

 

 

 

10 (b)

Brassica rapa

 

 

 

5 (b)

Cannabis sativa

5

 

 

 

Gossypium spp.

 

 

1

 

Helianthus annuus

5

 

 

10 (b)

Linum usitatissimum

5

5 (a)

 

 

Sinapis alba

 

 

 

5 (b)

B.

Norme sau alte condiții care se aplică atunci când se face trimitere la tabel, secțiunea I punctul 4 A din prezenta anexă.

(a)

În cazul inului de fuior, procentul maxim în număr de semințe contaminate cu Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) este mai mic sau egal cu 1.

(b)

Numărătoarea sclerotelor sau a fragmentelor de sclerot de Sclerotinia sclerotiorum se efectuează numai în cazul în care există îndoieli privind respectarea condițiilor stabilite în coloana 5 din tabel.

C.

Norme speciale sau alte condiții care se aplică în cazul Glycine max.:

(a)

În ceea ce privește Pseudomonas syringae pv. glycinea numărul maxim de subeșantioane dintr-un eșantion de minim 5 000 de semințe pe lot, împărțit în 5 subeșantioane care au fost găsite contaminate de organismul în cauză este mai mic sau egal cu 4.

În cazul în care se observă colonii suspecte în toate cele 5 eșantioane, se pot efectua, pe fiecare subeșantion, teste biochimice adecvate asupra coloniilor suspecte, izolate pe un mediu preferențial, pentru a confirma normele sau condițiile menționate anterior.

(b)

În ceea ce privește Diaporthe phaseolorum, numărul maxim de semințe contaminate trebuie să fie mai mic sau egal cu 15 %.

(c)

Procentul în termeni de greutate a materiei inerte, așa cum este aceasta definită în funcție de metodele internaționale actuale de testare trebuie să fie mai mic sau egal cu 0,3 %.

În conformitate cu procedura stabilită la articolul 25 alineatul (2), statele membre pot fi autorizate să nu efectueze examinarea referitoare la normele specifice sau alte condiții menționate anterior decât în cazul în care, pe baza unei experiențe anterioare, există suspiciuni privind respectarea normelor și condițiilor impuse.

II.   SEMINȚE COMERCIALE

Condițiile prevăzute în secțiunea I din prezenta anexă, cu excepția punctul 1, se aplică și în cazul semințelor comerciale.


ANEXA III

GREUTATEA LOTURILOR ȘI A EȘANTIOANELOR

Specia

Greutatea maximă a unui lot

(t)

Greutatea minimă a unui eșantion prelevat dintr-un lot

(g)

Greutatea eșantionului pentru numărările prevăzute de anexa II secțiunea I punctul 3 A, coloanele 5–11 și de anexa II secțiunea I punctul 4 A, coloana 5

(g)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

25

1 000

1 000

Brassica rapa

10

200

70

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Gossypium spp.

25

1 000

1 000

Helianthus annuus

25

1 000

1 000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Glycine max.

25

1 000

1 000

Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depășită cu mai mult de 5 %.


ANEXA IV

ETICHETA

A.   Indicații obligatorii

(a)

Pentru semințele de bază și semințele certificate:

1.

„Reglementări și norme CE”.

2.

Serviciile de certificare și statul membru sau sigla acestora.

3.

Luna și anul închiderii, exprimate prin mențiunea: „închis… (luna și anul)” sau

luna și anul ultimei prelevări oficiale de eșantioane în vederea certificării, exprimate prin mențiunea: „eșantionat… (luna și anul).”

4.

Numărul de referință al lotului.

5.

Specia menționată cel puțin cu denumirea botanică sub formă prescurtată și fără numele autorilor, cu caractere latine.

6.

Soiul, indicat cel puțin cu caractere latine.

7.

Categoria.

8.

Țara producătoare.

9.

Greutatea netă sau brută declarată.

10.

În cazul în care se indică greutatea și utilizarea pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indică și tipul aditivului, precum și raportul aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală.

11.

În cazul soiurilor care sunt hibrizi sau linii consangvinizate:

pentru semințele de bază, pentru care hibridul sau linia consangvinizată din care provin semințele au fost admise oficial, în conformitate cu Directiva 2002/53/CE:

numele componentei sub care a fost oficial admis, cu sau fără trimitere la soiul final, însoțit de cuvântul „componentă” în cazul hibrizilor sau a liniilor consangvinizate destinate a fi utilizate numai în calitate de componente pentru soiurile finale;

pentru celelalte semințe de bază:

numele componentei căreia îi aparțin semințele de bază, care poate fi indicat sub formă de cod, însoțit de o trimitere la soiul final, cu sau fără trimitere la funcția acestuia (tată sau mamă), însoțit de cuvântul „componentă”;

pentru semințele certificate:

numele soiului căruia îi aparțin semințele, însoțit de cuvântul „hibrid”.

12.

În cazul în care germinarea a fost reanalizată, se poate include mențiunea „reanalizată… (luna și anul)” și serviciul care a efectuat noua analiză. Aceste indicații pot apărea pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), statele membre pot fi scutite de obligativitatea de a indica denumirea botanică pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a confirmat că inconvenientele care rezultă din respectarea acestei obligativități depășesc avantajele preconizate pentru comercializarea semințelor.

(b)

Pentru semințele comerciale

1.

„Reglementări și norme CE”.

2.

„Semințe comerciale (necertificate pentru soi)”.

3.

Serviciul de certificare și statul membru sau sigla acestora.

4.

Luna și anul închiderii, exprimate prin mențiunea: „închis… (luna și anul)”.

5.

Numărul de referință al lotului.

6.

Specia menționată cel puțin cu denumirea botanică sub formă prescurtată și fără numele autorilor, cu caractere latine.

7.

Regiunea producătoare.

8.

Greutatea netă sau brută declarată.

9.

În cazul în care se indică greutatea și utilizarea pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indică și tipul aditivului, precum și raportul aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală.

10.

În cazul în care germinarea a fost reanalizată, se poate include mențiunea „reanalizată… (luna și anul)” și serviciul care a efectuat noua analiză. Aceste indicații pot apărea pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), statele membre pot fi scutite de obligativitatea de a indica denumirea botanică pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a confirmat că inconvenientele care rezultă din respectarea acestei obligativități depășesc avantajele preconizate pentru comercializarea semințelor.

B.   Dimensiuni minime

110 mm × 67 mm.


ANEXA V

ETICHETA ȘI DOCUMENTUL PREVĂZUTE ÎN CAZUL SEMINȚELOR NECERTIFICATE DEFINITIV ȘI RECOLTATE ÎNTR-UN ALT STAT MEMBRU

A.   Indicațiile care trebuie menționate pe etichetă

Autoritatea responsabilă de inspecția în câmp și statul membru sau sigla acestora.

Specia, menționată cel puțin cu denumirea botanică, ce poate fi menționată sub formă prescurtată și fără numele autorilor, cu caractere latine.

Soiul, indicat cel puțin cu caractere latine; în cazul soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) care urmează să fie folosite numai în calitate de componente ale soiurilor hibride, se adaugă cuvântul „componentă”.

Categoria.

În cazul soiurilor hibride, cuvântul „hibrid”.

Numărul de referință al câmpului sau al lotului.

Greutatea netă sau brută declarată.

Mențiunea: „semințe necertificate definitiv”.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), statele membre pot fi scutite de obligativitatea de a indica denumirea botanică pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a confirmat că inconvenientele care rezultă din respectarea acestei obligativități depășesc avantajele preconizate pentru comercializarea semințelor.

B.   Culoarea etichetei

Eticheta este de culoare gri.

C.   Indicațiile care trebuie să figureze în document

Autoritatea care eliberează documentul.

Specia, menționată cel puțin cu denumirea botanică, menționată sub formă prescurtată și fără numele autorilor, cu caractere latine.

Soiul, indicat cel puțin cu caractere latine.

Categoria.

Numărul de referință al semințelor utilizate și numele țării sau al țărilor care le-au certificat.

Numărul de referință al câmpului sau al lotului.

Suprafața cultivată pentru producerea lotului înscris în document.

Cantitatea de semințe recoltate și numărul de ambalaje.

Numărul de generații ulterioare semințelor de bază, în cazul semințelor certificate.

Atestarea de respectare a condițiilor de către cultura din care provin semințele respective.

Rezultatele unei analize preliminare a semințelor, după caz.


ANEXA VI

PARTEA A

DIRECTIVA ABROGATĂ ȘI MODIFICĂRILE SUCCESIVE ALE ACESTEIA

(prevăzute la articolul 31

Directiva 69/208/CEE (JO 169, 10.7.1969, p. 3)

 

Directiva 71/162/CEE a Consiliului (JO L 87, 17.4.1971, p. 24)

numai articolul 5

Directiva 72/274/CEE a Consiliului (JO L 171, 29.7.1972, p. 37)

numai în ceea ce privește trimiterile la dispozițiile Directivei 69/208/CEE abrogate de la articolele 1 și 2.

Directiva 72/418/CEE a Consiliului (JO L 287, 26.12.1972, p. 22)

numai articolul 5

Directiva 73/438/CEE a Consiliului (JO L 356, 27.12.1973, p. 79)

numai articolul 5

Directiva 75/444/CEE a Consiliului (JO L 196, 26.7.1975, p. 6)

numai articolul 5

Directiva 78/55/CEE a Consiliului (JO L 16, 20.1.1978, p. 23)

numai articolul 5

Directiva 78/388/CEE a Comisiei (JO L 113, 25.4.1978, p. 20)

 

Directiva 78/692/CEE a Consiliului (JO L 236, 26.8.1978, p. 13)

numai articolul 6

Directiva 78/1020/CEE a Consiliului (JO L 350, 14.12.1978, p. 27)

numai articolul 3

Directiva 79/641/CEE a Comisiei (JO L 183, 19.7.1979, p. 13)

numai articolul 3

Directiva 80/304/CEE a Comisiei (JO L 68, 14.3.1980, p. 33)

 

Directiva 81/126/CEE a Comisiei (JO L 67, 12.3.1981, p. 36)

numai articolul 4

Directiva 82/287/CEE a Comisiei (JO L 131, 13.5.1982, p. 24)

numai articolele 3 și 4

Directiva 82/727/CEE a Consiliului (JO L 310, 6.11.1982, p. 21)

 

Directiva 82/859/CEE a Comisiei (JO L 357, 18.12.1982, p. 31)

 

Directiva 86/155/CEE a Consiliului (JO L 118, 7.5.1986, p. 23)

numai articolul 4

Directiva 87/120/CEE a Comisiei (JO L 49, 18.2.1987, p. 39)

numai articolul 4

Directiva 87/480/CEE a Comisiei (JO L 273, 26.9.1987, p. 43)

numai articolul 2

Directiva 88/332/CEE a Consiliului (JO L 151, 17.6.1988, p. 82)

numai articolul 7

Directiva 88/380/CEE a Consiliului (JO L 187, 16.7.1988, p. 31)

numai articolul 5

Directiva 90/654/CEE a Consiliului (JO L 353, 17.12.1990, p. 48)

numai în ceea ce privește trimiterile la dispozițiile Directivei 69/208/CEE de la articolul 2 și anexa II.I.5

Directiva 92/9/CEE a Comisiei (JO L 70, 17.3.1992, p. 25)

 

Directiva 92/107/CEE a Comisiei (JO L 16, 25.1.1993, p. 1)

 

Directiva 96/18/CE a Comisiei (JO L 76, 26.3.1996, p. 21)

numai articolul 2

Directiva 96/72/CE a Consiliului (JO L 304, 27.11.1996, p. 10)

numai articolul 1 punctul 5

Directiva 98/95/CE a Consiliului (JO L 25, 1.2.1999, p. 1)

numai articolul 5

Directiva 98/96/CE a Consiliului (JO L 25, 1.2.1999, p. 27)

numai articolul 5

PARTEA B

LISTA TERMENELOR DE TRANSPUNERE ÎN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

(prevăzute la articolul 31)

Directiva

Data limită de transpunere

69/208/CEE

1 iulie 1970 (1)  (3)

71/162/CEE

1 iulie 1970 [articolul, alineatele (1) și (2) și articolul 7]

1 iulie 1972 [articolul 5 alineatul (3)]

1 iulie 1971 (alte dispoziții) (1)

72/274/CEE

1 iulie 1972 (articolul 1)

1 ianuarie 1973 (articolul 2)

72/418/CEE

1 iulie 1973

73/438/CEE

1 iulie 1973 [articolul 5 alineatul (3)]

1 ianuarie 1974 [articolul 5 alineatul (4)]

1 iulie 1974 (alte dispoziții)

75/444/CEE

1 iulie 1975 [articolul 5 alineatul (2)]

1 iulie 1977 (alte dispoziții)

78/55/CEE

1 iulie 1978 [articolul 5 alineatul (2)]

1 iulie 1979 (alte dispoziții)

78/388/CEE

1 ianuarie 1981 [articolul 1 alineatele (1) (4) și (2) (5)]

1 iulie 1980 (alte dispoziții)

78/692/CEE

1 iulie 1977 (articolul 6)

1 iulie 1979 (alte dispoziții)

78/1020/CEE

1 iulie 1977

79/641/CEE

1 iulie 1980

80/304/CEE

1 iulie 1980

81/126/CEE

1 iulie 1982

82/287/CEE

1 ianuarie 1983

82/727/CEE

1 iulie 1982

82/859/CEE

1 iulie 1983

86/155/CEE

1 martie 1986 [articolul 4 alineatele (3), (4) și (5)]

1 iulie 1987 (alte dispoziții)

87/120/CEE

1 iunie 1988

87/480/CEE

1 iulie 1990

88/332/CEE

 

88/380/CEE

1 iulie 1992 [articolul 5 alineatele (10), (19), (23), (25) (6)și (12)]

1 iulie 1990 (alte dispoziții)

90/654/CEE

 

92/9/CEE

30 iunie 1992

92/107/CEE

1 iulie 1994

96/18/CE

1 iulie 1996

96/72/CE

1 iulie 1997 (5)

98/95/CE

1 februarie 2000 [rectif. JO L 126, 20.5.1999, p. 23]

98/96/CE

1 februarie 2000


(1)  1 iulie 1973 pentru articolul 14 alineatul (1), 1 iulie 1974 pentru dispozițiile referitoare la semințele de bază și 1 iulie 1976 pentru celelalte dispoziții privind Danemarca, Irlanda și Regatul Unit.

(2)  Stocul de etichete rămase cu abrevierea „CEE” pot fi utilizate până la 31 decembrie 2001.

(3)  1 ianuarie 1986 pentru Grecia, 1 martie 1986 pentru Spania și 1 ianuarie 1991 pentru Portugalia.

(4)  În ceea ce privește anexa I punctul 3.

(5)  În ceea ce privește anexa II secțiunea I punctul 1.

(6)  În măsura în care aceste dispoziții prevăd ca denumirea botanică a unei specii să fie menționată pe eticheta semințelor.


ANEXA VII

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 69/208/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 17

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1a

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera A

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 alineatul (1) litera B punctul (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera B punctul (b)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera B punctul (c)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (c) (iii)

Articolul 2 alineatul (1) litera B punctul (d)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (c) (iv)

Articolul 2 alineatul (1) litera Ba punctul 1 (a)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (d) (1) (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera Ba punctul 1 (b)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (d) (1) (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera Ba punctul 2 (a)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (d) (2) (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera Ba punctul 2 (b)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (d) (2) (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera Ba punctul 2 (c)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (d) (2) (iii)

Articolul 2 alineatul (1) litera C punctul (a)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (e) (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera C punctul (b)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (e) (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera C punctul (c)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (e) (iii)

Articolul 2 alineatul (1) litera C punctul (d)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (e) (iv)

Articolul 2 alineatul (1) litera D punctul (a)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (f) (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera D punctul (b)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (f) (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera D punctul (c)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (f) (iii)

Articolul 2 alineatul (1) litera D punctul (d)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (f) (iv)

Articolul 2 alineatul (1) litera E punctul (a)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (g) (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera E punctul (b)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (g) (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera E punctul (c)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (g) (iii)

Articolul 2 alineatul (1) litera E punctul (d)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (g) (iv)

Articolul 2 alineatul (1) litera Ea punctul (a)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (h) (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera Ea punctul (b)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (h) (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera Ea punctul (c)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (h) (iii)

Articolul 2 alineatul (1) litera Ea punctul (d)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (h) (iv)

Articolul 2 alineatul (1) litera F punctul (a)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (i) (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera F punctul (b)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (i) (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera F punctul (c)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (i) (iii)

Articolul 2 alineatul (1) litera F punctul (d)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (i) (iv)

Articolul 2 alineatul (1) litera G punctul (a)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (j) (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera G punctul (b)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (j) (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera G punctul (c)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (j) (iii)

Articolul 2 alineatul (1) litera H punctul (a)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (k) (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera H punctul (b)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (k) (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera H punctul (c)

Articolul 2 alineatul (1) punctul (k) (iii)

Articolul 2 alineatul (1a)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1b)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (2) punctul (a)

Articolul 2 alineatul (2) punctul (b)

Articolul 2 alineatul (4) punctul (a)

Articolul 2 alineatul (2) punctul (c)

Articolul 2 alineatul (2) punctul (d)

Articolul 2 alineatul (4) punctul (b)

Articolul 2 alineatul (3) punctul (i) (a)

Articolul 2 alineatul (5) punctul (a) (i)

Articolul 2 alineatul (3) punctul (i) (b)

Articolul 2 alineatul (5) punctul (a) (ii)

Articolul 2 alineatul (3) punctul (i) (c)

Articolul 2 alineatul (5) punctul (a) (iii)

Articolul 2 alineatul (3) punctul (i) (d)

Articolul 2 alineatul (5) punctul (a) (iv)

Articolul 2 alineatul (3) punctul (ii)

Articolul 2 alineatul (5) punctul (b)

Articolul 2 alineatul (3) punctul (iii)

Articolul 2 alineatul (5) punctul (c)

Articolul 2 alineatul (3) punctul (iv)

Articolul 2 alineatul (5) punctul (d)

Articolul 2 alineatul (3) punctul (v)

Articolul 2 alineatul (5) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (6)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 3a

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 4a

Articolul 6

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 11

Articolul 10

Articolul 12

Articolul 11

Articolul 13

Articolul 11a

Articolul 14

Articolul 12

Articolul 15

Articolul 12a

Articolul 16

Articolul 13

Articolul 17

Articolul 14

Articolul 19

Articolul 14a

Articolul 18

Articolul 15 alineatul (1) punctul (a)

Articolul 20 punctul (a)

Articolul 15 alineatul (1) punctul (b)

Articolul 20 punctul (b)

Articolul 16

Articolul 21

Articolul 18

Articolul 22

Articolul 19

Articolul 23

Articolul 20a

Articolul 24

Articolul 20

Articolul 25

Articolul 21

Articolul 26

Articolul 21a alineatul (1)

Articolul 27 alineatul (1)

Articolul 21a alineatul (2) punctul (i)

Articolul 27 alineatul (2) punctul (a)

Articolul 21a alineatul (2) punctul (ii)

Articolul 27 alineatul (2) punctul (b)

Articolul 22

Articolul 28

Articolul 29 (1)

Articolul 30 (2)

Articolul 31

Articolul 32

Articolul 33

ANEXA I

ANEXA I

ANEXA II Partea I punctul 1

ANEXA II Partea I punctul 1

ANEXA II Partea I punctul 1a

ANEXA I Partea I punctul 2

ANEXA II Partea I punctul 2

ANEXA I Partea I punctul 3

ANEXA II Partea I punctul 3

ANEXA I Partea I punctul 4

ANEXA II Partea II

ANEXA I Partea II

ANEXA III

ANEXA III

ANEXA IV Partea A punctul (a) (1)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (1)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (2)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (2)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (3)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (3)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (4)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (4)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (5)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (5)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (6)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (6)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (7)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (7)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (8)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (8)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (9)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (9)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (10)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (10)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (10a)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (11)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (11)

ANEXA IV Partea A punctul (a) (12)

ANEXA IV Partea A punctul (b)

ANEXA IV Partea A punctul (b)

ANEXA IV Partea B

ANEXA IV Partea B

ANEXA V

ANEXA V

ANEXA VI

ANEXA VII


(1)  98/95/CE, articolul 9 alineatul (2) și 98/96/CE articolul 8 alineatul (2).

(2)  98/96/CE, articolul 9.