03/Volumul 45

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

267


32002D0987


L 344/39

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 13 decembrie 2002

privind lista unităților din Insulele Falkland desemnate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

[notificată cu numărul C (2002) 4988]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/987/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 72/462/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972 privind problemele de sănătate si inspecție veterinară care apar cu ocazia importurilor de animale din speciile bovină și porcină, respectiv de carne proaspătă provenind din țări terțe (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1452/2001 (2), în special articolul 4 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Unitățile din țările terțe nu pot să fie autorizate să exporte carne proaspătă în Comunitate decât în cazul în care îndeplinesc condițiile generale și speciale stabilite de Directiva 72/462/CEE.

(2)

Ca urmare a unei misiuni a Comunității, s-a constatat că situația sănătății animalelor în Insulele Falkland este favorabilă și comparabilă cu cea din statele membre, în special în ceea ce privește bolile transmisibile prin carne, și că desfășurarea controalelor asupra producției de carne proaspătă este satisfăcătoare.

(3)

În sensul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 72/462/CEE, Insulele Falkland au transmis informații detaliate despre unitatea care trebuie autorizată să exporte carne proaspătă în Comunitate.

(4)

O inspecție a Comunității a stabilit că această unitate oferă suficiente garanții de igienă și că poate fi în consecință admisă pe o primă listă, stabilită în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din Directiva 72/462/CEE, a unităților din care pot fi autorizate importurile de carne proaspătă. Importurile de carne proaspătă care provine din unitatea inclusă în lista anexată la prezenta decizie rămân sub rezerva dispozițiilor adoptate cu altă ocazie, dispozițiilor generale din tratat și în special celorlalte dispoziții veterinare comunitare în materie de protecție a sănătății.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Unitatea din Insulele Falkland inclusă în anexă este desemnată de prezenta decizie pentru exportul de carne proaspătă către Comunitate.

(2)   Importurile care provin din această unitate rămân sub rezerva dispozițiilor veterinare comunitare, în special acelora referitoare la protecția sănătății.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 decembrie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 31.12.1972, p. 28.

(2)  JO L 198, 21.7.2001, p. 11.


ANEXĂ

Țara: Insulele Falkland

Număr de certificare

Adresa unității

Oraș/regiune

Categorie (*)

OS

A

ST

AF

V

O/C

P

S

(FK) 01

Falkland Island Meat Company

Stanley, Falkland Islands

X

X

X

 

X

 

 

 


(*)  

A

:

abator

ST

:

secție de tranșare

AF

:

antrepozit frigorific

V

:

carne de vită și mânzat

O/C

:

carne de ovine/carne de caprine

P

:

carne de porc

S

:

carne de solipede

OS

:

observații speciale