15/Volumul 09

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

51


32002D0813


L 280/62

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 3 octombrie 2002

de stabilire, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a rezumatului notificării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piață

(2002/813/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/18/CE din 12 martie 2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE (1), în special articolul 11 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu partea B din Directiva 2001/18/CE, trebuie adresată o notificare prealabilă autorității naționale competente cu privire la intenția de a disemina un organism modificat genetic (denumit în continuare OMG) sau o combinație de astfel de organisme, în alte scopuri decât introducerea pe piață.

(2)

În cadrul stabilit de Directiva 2001/18/CE privind schimbul de informații între autoritățile competente și Comisie, autoritatea trebuie să transmită un rezumat al notificării, în conformitate cu un format special, către Comisie, care, la rândul ei, trebuie să transmită statelor membre copii ale acesteia.

(3)

Acest formular trebuie să răspundă necesității de a permite un schimb cât mai elaborat de informații relevante, prezentate în mod uniform și ușor de înțeles, fără a aduce atingere faptului că informațiile astfel prezentate nu pot fi utilizate ca bază pentru o evaluare a riscului ecologic.

(4)

Comitetul instituit în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Directiva 2001/18/CE a fost consultat la 12 iunie 2002 și nu a emis un aviz asupra propunerii de decizie a Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul stabilirii rezumatului unei notificări primite în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2001/18/CE, pentru a le transmite Comisiei, autoritățile competente desemnate de statele membre în temeiul directivei menționate anterior utilizează formularul derezumat al notificării prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 3 octombrie 2002.

Pentru Consiliu

Președintele

F. HANSEN


(1)  JO L 106, 17.4.2001, p. 1.


ANEXĂ

FORMULAR DE REZUMAT AL NOTIFICĂRII PRIVIND DISEMINAREA DELIBERATĂ ÎN MEDIU A UNUI OMG SAU A UNEI COMBINAȚII DE OMG-uri, ÎN ALTE SCOPURI DECÂT INTRODUCEREA PE PIAȚĂ

INTRODUCERE

Formularul de rezumat al notificării privind diseminarea deliberată a unui OMG sau a unei combinații de OMG-uri a fost elaborat în sensul și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 11 din Directiva 2001/18/CE.

Se admite faptul că acest formular nu a fost conceput astfel încât să cuprindă toate informațiile necesare unei evaluări a riscului ecologic.

Spațiul prevăzut după fiecare întrebare nu este relevant pentru gradul de detaliu al informațiilor solicitate în sensul formularului de rezumat al notificării.

Formularul de rezumat al notificării este format din partea 1 și partea 2.

Partea 1 se aplică produselor compuse din organisme modificate genetic sau care conțin astfel de organisme, altele decât plantele superioare, și cuprinde următoarele secțiuni:

A Informații generale

B Informații privind organismele receptoare sau organismele parentale din care a fost obținut OMG-ul

C Informații privind modificarea genetică

D Informații privind organismul (organismele) de la care s-a obținut insertul (organismele donatoare)

E Informații privind organismul modificat genetic

F Informații privind diseminarea

G Interacțiunile OMG-ului cu mediul și impactul potențial asupra mediului

H Informații privind monitorizarea

I Informații privind tratarea după diseminare și tratarea deșeurilor

J Informații privind planurile de intervenție în caz de urgență

Cu toate acestea, informațiile precizate în partea 1 trebuie să reflecte în mod corespunzător (și într-o formă concisă) informațiile prezentate autorității competente în conformitate cu articolele 6 și 7 din Directiva 2001/18/CE în condițiile prevăzute în introducerea la anexa IIIA.

Partea 2 se aplică produselor compuse din plante superioare modificate genetic sau care conțin astfel de plante. Termenul de „plante superioare” înseamnă plante care aparțin grupului taxonomic Gymnospermaeși Angiospermae. Partea 2 cuprinde următoarele secțiuni:

A

Informații generale

B

Informații privind planta modificată genetic

C

Informații privind diseminarea experimentală

D

Concluzii privind impactul potențial al diseminării de plante superioare modificate genetic asupra mediului

E

Scurtă descriere a măsurilor adoptate pentru gestionarea riscurilor

F

Rezumat al evaluărilor de teren planificate, destinate obținerii de noi informații privind impactul diseminării asupra mediului și asupra sănătății umane.

Cu toate acestea, informațiile precizate în partea 2 trebuie să reflecte în mod corespunzător (și într-o formă concisă) informațiile prezentate autorității competente în conformitate cu articolele 6 și 7 din Directiva 2001/18/CE în condițiile prevăzute în introducerea la anexa IIIB.

PARTEA 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PARTEA 2

Image

Image

Image

Image