1.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 228/47


Addendum

Decizia 2002/772/CE, Euratom a Consiliului se consideră ca făcând parte din Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 1, vol. 3

DECIZIA CONSILIULUI

din 25 iunie și 23 septembrie 2002

de modificare a Actului privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom

(2002/772/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 190 alineatul (4),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 108 alineatele (3) și (4),

având în vedere proiectul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul conform al Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct ar trebui să fie modificat pentru a permite ca membrii să fie aleși prin vot universal direct în conformitate cu principiile comune tuturor statelor membre, lăsând totodată statelor membre posibilitatea de a aplica dispozițiile lor naționale aspectelor care nu sunt reglementate de prezenta decizie.

(2)

Pentru a ameliora lizibilitatea actului modificat prin prezenta decizie, ar trebui să se renumeroteze dispozițiile din acesta, rezultând astfel un text consolidat mai clar,

ADOPTĂ următoarele dispoziții a căror adoptare, în conformitate cu prevederile lor constituționale, o recomandă statelor membre:

Articolul 1

Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom (3), (denumit în continuare „Actul din 1976”), se modifică în conformitate cu prezentul articol.

1.

În Actul din 1976, cu excepția articolului 13, cuvintele „reprezentant” sau „reprezentant în Parlamentul European” se înlocuiesc cu „membru al Parlamentului European”.

2.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

(1)   În fiecare stat membru, membrii Parlamentului European sunt aleși pe baza reprezentării proporționale, recurgându-se la sistemul de liste sau la votul unic transferabil.

(2)   Statele membre pot autoriza votul pe baza unui sistem de liste preferențiale în conformitate cu procedura pe care o adoptă.

(3)   Alegerile se desfășoară prin vot universal direct, care este liber și secret.”

3.

Articolul 2 se înlocuiește cu următoarele articole:

„Articolul 2

În conformitate cu situația sa națională specifică, fiecare stat membru poate înființa circumscripții pentru alegerile în Parlamentul European sau poate prevede alte subdiviziuni ale teritoriului electoral, fără a afecta în general caracterul proporțional al sistemului de vot.

Articolul 2A

Statele membre pot fixa un prag minim pentru repartiția mandatelor. La nivel național, acest prag nu poate depăși 5 % din voturile exprimate.

Articolul 2B

Fiecare stat membru poate fixa un plafon pentru cheltuielile de campanie electorală ale candidaților.”

4.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se elimină, iar alineatele (2) și (3) devin alineatele (1) și (2);

(b)

la noul alineat (1), cuvintele „perioada de cinci ani” se înlocuiesc cu „Perioada de cinci ani pentru care sunt aleși membrii Parlamentului European”;

(c)

la noul alineat (2), trimiterea la „alineatul (2)” se înlocuiește cu trimiterea la „alineatul (1)”.

5.

Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Membrii Parlamentului European beneficiază de privilegiile și imunitățile care le sunt aplicabile în temeiul Protocolului din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene.”

6.

Articolul 5 se abrogă.

7.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1):

(i)

la sfârșitul liniuței a treia, se adaugă cuvintele „sau a Tribunalului de Primă Instanță”;

(ii)

între a treia și a patra liniuță, se adaugă următoarea liniuță:

„—

membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene,”;

(iii)

între a patra și a cincea liniuță, se adaugă următoarea liniuță:

„—

Ombudsman al Comunităților Europene,”;

(iv)

la a cincea liniuță, cuvintele „membru al Consiliului consultativ al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului sau” se elimină;

(v)

la a șasea liniuță, cuvintele „Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului” se elimină;

(vi)

a opta liniuță se înlocuiește cu următoarea:

„—

funcționar sau angajat activ al instituțiilor Comunităților Europene sau al organismelor specializate care le sunt atașate sau al Băncii Centrale Europene.”;

(b)

după alineatul (1), se introduce următorul alineat, iar actualele alineate (2) și (3) devin alineatele (3) și (4);

„(2)   Începând cu alegerile pentru Parlamentul European din 2004, mandatul de membru al Parlamentului European este incompatibil cu cel de membru al unui parlament național.

Prin derogare de la norma în cauză și fără a aduce atingere alineatului (3):

membrii Parlamentului național irlandez care sunt aleși în Parlamentul European la un scrutin ulterior pot avea un mandat dublu până la următoarele alegeri în Parlamentul național irlandez, moment în care se aplică primul paragraf din prezentul alineat;

membrii Parlamentului Regatului Unit care sunt de asemenea membri ai Parlamentului European în timpul perioadei de cinci ani care precede alegerile pentru Parlamentul European din 2004 pot avea un mandat dublu până la alegerile din 2009 pentru Parlamentul European, moment în care se aplică primul paragraf din prezentul alineat.”;

(c)

la noul alineat (3), termenul „stabili” se înlocuiește cu „extinde”, iar trimiterea la articolul 7 alineatul (2) se înlocuiește cu trimiterea la „articolul 7”;

(d)

la noul alineat (4), cuvintele „alineatele (1) și (2)” se înlocuiesc cu „alineatele (1), (2) și (3)”.

8.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Sub rezerva dispozițiilor prezentului act, procedura electorală este reglementată în fiecare stat membru de propriile dispoziții naționale.

Dispozițiile naționale, care, dacă este cazul, pot ține cont de situația specifică din statele membre, nu afectează caracterul esențial proporțional al sistemului de vot.”

9.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) cuvintele „la data fixată” se înlocuiesc cu „la data și la orele fixate”;

(b)

la alineatul (2) cuvintele „Numărarea voturilor nu poate să înceapă” se înlocuiesc cu „Statele membre nu pot să facă publice în mod oficial rezultatele numărătorii efectuate”;

(c)

alineatul (3) se elimină.

10.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), cuvintele „perioada menționată la articolul 9 alineatul (1)” se înlocuiesc cu „perioada electorală”;

(b)

la alineatul (2) al doilea paragraf, cuvintele „fixează o altă perioadă care nu se desfășoară cu mai mult de o lună înainte” se înlocuiesc cu „fixează, cu cel puțin un an înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani prevăzute la articolul 3, o altă perioadă electorală care nu se desfășoară cu mai mult de două luni înainte”;

(c)

la alineatul (3) cuvintele „la articolul 22 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului” se elimină, cuvintele „Comunitatea Economică Europeană” se înlocuiesc cu „Comunitatea Europeană”, iar cuvintele „perioadă menționată la articolul 9 alineatul (1)” se înlocuiesc cu „perioadă electorală”.

11.

La articolul 11, cuvintele „Până la intrarea în vigoare a procedurii electorale uniforme prevăzute la articolul 7 alineatul (1)” se elimină.

12.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Un mandat devine vacant atunci când mandatul unui membru al Parlamentului European se încheie ca urmare a demisiei, a decesului sau a retragerii mandatului.

(2)   Sub rezerva altor dispoziții din prezentul act, fiecare stat membru stabilește proceduri adecvate pentru ocuparea oricărui mandat care devine vacant în timpul perioadei de cinci ani prevăzute la articolul 3, pentru restul perioadei menționate anterior.

(3)   În cazul în care legislația unui stat membru prevede explicit retragerea mandatului unui membru al Parlamentului European, mandatul acestuia se încheie în conformitate cu dispozițiile legale respective. Autoritățile naționale competente informează Parlamentul European cu privire la aceasta.

(4)   În cazul în care un mandat devine vacant ca urmare a demisiei sau a decesului, președintele Parlamentului European informează imediat autoritățile competente ale statului membru în cauză cu privire la aceasta”.

13.

Articolul 14 se abrogă.

14.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Prezentul act este redactat în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă și suedeză, toate textele fiind autentice în aceeași măsură.

Anexele II și III constituie parte integrantă a prezentului act.”

15.

Anexa I se abrogă.

16.

În anexa III, declarația guvernului Republicii Federale Germania se elimină.

Articolul 2

(1)   Articolele din Actul din 1976 și anexele la acesta, modificate prin prezenta decizie, se renumerotează în conformitate cu tabelul de echivalență care figurează în anexa la prezenta decizie, care constituie parte integrantă din aceasta.

(2)   Trimiterile încrucișate la articolele din Actul din 1976 și anexele la acesta se adaptează în consecință. Se aplică același lucru în ceea ce privește trimiterile la acele articole și la subdiviziunile lor cuprinse în tratatele comunitare.

(3)   Trimiterile la articolele din Actul din 1976 cuprinse în alte instrumente sau acte se interpretează ca trimiteri la articolele din Actul din 1976, astfel cum au fost renumerotate în conformitate cu alineatul (1) și, respectiv, la alineatele articolelor în cauză, astfel cum au fost renumerotate prin prezenta decizie.

Articolul 3

(1)   Modificările prevăzute la articolele 1 și 2 intră în vigoare în prima zi a lunii următoare adoptării dispozițiilor prezentei decizii de către statele membre, în conformitate cu prevederile lor constituționale.

(2)   Statele membre notifică Secretariatului General al Consiliului finalizarea procedurilor naționale.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2002.

Pentru Consiliu

Președintele

J. MATAS I PALOU

Adoptată la Bruxelles, 23 septembrie 2002.

Pentru Consiliu

Președintele

M. FISCHER BOEL

ANEXĂ

Tabelul de echivalență prevăzut la articolul 2 din Decizia 2002/772/CE, Euratom a Consiliului din 25 iunie și 23 septembrie 2002 de modificare a Actului privind alegerea reprezentanților Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom

Numerotarea precedentă

Noua numerotare

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 2A

Articolul 3

Articolul 2B

Articolul 4

Articolul 3

Articolul 5

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 5 (abrogat)

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14 (abrogat)

Articolul 15

Articolul 15

Anexa I (abrogată)

Anexa II

Anexa I

Anexa III

Anexa II


(1)  JO C 292, 21.9.1998, p. 66.

(2)  Aviz emis la 12 iunie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 278, 8.10.1976, p. 1.