32002D0357Jurnalul Oficial L 129 , 15/05/2002 p. 0001 - 0002
ediţie specială în limba cehă capitol 11 volum 42 p. 20 - 21
ediţie specială în limba estonă capitol 11 volum 42 p. 20 - 21
ediţie specială în limba maghiară capitol 11 volum 42 p. 20 - 21
ediţie specială în limba lituaniană capitol 11 volum 42 p. 20 - 21
LV.ES capitol 11 volum 42 p. 20 - 21
MT.ES capitol 11 volum 42 p. 20 - 21
PL.ES capitol 11 volum 42 p. 20 - 21
SK.ES capitol 11 volum 42 p. 20 - 21
ediţie specială în limba slovenă capitol 11 volum 42 p. 20 - 21


20020326

Decizia Consiliului și a Comisiei

din 26 martie 2002

cu privire la încheierea Acordului euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte

(2002/357/CE, CECO)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

ȘI COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf teză a doua și cu articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, în special articolul 95,

după consultarea Comitetului consultativ și cu avizul conform al Consiliului,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European [1],

întrucât:

ar trebui să se aprobe Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 1997,

DECID:

Articolul 1

Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, protocoalele anexate la acesta, precum și declarațiile anexate la actul final, se aprobă în numele Comunității Europene și al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului.

Textul acordului, al protocoalelor și al actului final se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

(1) Poziția pe care Comunitatea trebuie să o adopte în cadrul Consiliului de Asociere și a Comitetului de asociere se stabilește de către Consiliu la propunerea Comisiei sau, după caz, de către Comisie, în conformitate cu dispozițiile aferente ale tratatelor de instituire a Comunității Europene și a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului.

(2) Președintele Consiliului prezidează, în conformitate cu articolul 90 din acord, Consiliul de asociere și prezintă poziția Comunității. Un reprezentant al președintelui Consiliului prezidează Comitetul de asociere, în conformitate cu articolul 93 din acord, și prezintă poziția Comunității.

Articolul 3

Președintele Consiliului procedează, în numele Comunității Europene, la notificarea prevăzută la articolul 106 din acord. Președintele Comisiei procedează la aceeași notificare în numele Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului.

Adoptată la Bruxelles, 26 martie 2002.

Pentru Consiliu

Președintele

A.M. Birulés Y Bertrán

Pentru Comisie

Președintele

R. Prodi

[1] JO C 226, 20.7.1998, p. 26.

--------------------------------------------------