11/Volumul 27

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

25


32002D0309


L 114/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI ȘI A COMISIEI PRIVIND ACORDUL DE COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNOLOGICĂ

din 4 aprilie 2002

privind încheierea a șapte acorduri cu Confederația Elvețiană

(2002/309/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf teza a doua, articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 300 alineatul (4),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European (1),

având în vedere aprobarea Consiliului,

întrucât:

(1)

În contextul relațiilor privilegiate dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană și al voinței comune de extindere și întărire a relațiilor, au fost semnate la 21 iunie 1999 și trebuie aprobate următoarele acorduri:

Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor;

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian;

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul rutier și feroviar de mărfuri și călători;

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole;

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității;

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice;

Acordul de cooperare științifică și tehnologică între Comunitățile Europene și Confederația Elvețiană.

(2)

Cele șapte acorduri sunt strâns legate între ele printr-o clauză care prevede că trebuie să intre în vigoare simultan și să înceteze a se aplica simultan după șase luni de la primirea notificării de nereînnoire sau de denunțare a unuia dintre ele.

(3)

În ceea ce privește Acordul privind libera circulație a persoanelor, angajamentele cuprinse în acesta și care intră sub incidența părții III titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene nu constituie pentru Regatul Danemarcei, Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord obligații de drept comunitar, ci obligații care rezultă din angajamentul dintre statele membre respective și Confederația Elvețiană.

(4)

În ceea ce privește Acordul privind comerțul cu produse agricole, măsurile necesare aplicării articolului 5 alineatul (3) prima liniuță din prezenta decizie pot fi adoptate, după caz, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5 alineatul (4). Măsurile trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (2).

(5)

Anumite responsabilități referitoare la punerea în aplicare au fost încredințate comitetelor mixte instituite prin acorduri, în special competența de a aduce modificări anumitor aspecte ale anexelor sectoriale. Trebuie definite procedurile interne necesare bunei derulări a acordurilor și Comisia trebuie împuternicită să aducă anumite modificări tehnice acestora și să adopte anumite decizii referitoare la punerea lor în aplicare,

DECID:

Articolul 1

(1)   Cele șase acorduri de mai jos se aprobă în numele Comunității Europene:

Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor;

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian;

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul rutier și feroviar de mărfuri și călători;

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole;

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității;

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice;

Următorul acord se aprobă în numele Comunității Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice:

Acordul de cooperare științifică și tehnologică între Comunitățile Europene și Confederația Elvețiană.

Textul acordurilor se atașează prezentei decizii.

(2)   În conformitate cu dispozițiile lor, cele șapte acorduri intră în vigoare simultan și încetează să se aplice simultan după șase luni de la primirea notificării de nereînnoire sau de denunțare a unuia dintre ele.

Articolul 2

În ceea ce privește Acordul privind libera circulație a persoanelor, un reprezentant al Comisiei reprezintă Comunitatea în cadrul Comitetului mixt instituit prin articolul 14 din acord. Poziția pe care Comunitatea o adoptă în cadrul aplicării acordului cu privire la deciziile sau recomandările comitetului mixt se stabilește de către Consiliu la propunerea Comisiei, în conformitate cu dispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Europene aplicabile în acest domeniu.

Articolul 3

(1)   În ceea ce privește Acordul privind transportul aerian, Comisia, asistată de reprezentanții statelor membre, reprezintă Comunitatea în cadrul Comitetului mixt instituit prin articolul 21 din acord.

(2)   Poziția pe care Comunitatea o adoptă cu privire la deciziile Comitetului mixt care nu fac decât să extindă domeniul de aplicare a actelor legislative comunitare la nivelul Elveției, sub rezerva adaptărilor necesare, se stabilește de către Comisie.

(3)   În cazul celorlalte decizii ale Comitetului mixt, poziția Comunității se stabilește de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei.

Articolul 4

(1)   În ceea ce privește transportul rutier și feroviar de mărfuri și călători, Comisia, asistată de reprezentanții statelor membre, reprezintă Comunitatea în cadrul Comitetului mixt instituit prin articolul 51 din acord. Poziția pe care Comunitatea o adoptă cu privire la deciziile comitetului mixt se stabilește:

de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, pentru aspectele prevăzute la articolele 42, 45, 46, 47 și 54 din acord;

de către Comisie, prin consultarea comitetului instituit prin articolul 4 primul paragraf din Decizia 92/578/CEE (3), pentru toate celelalte aspecte.

Articolul 5

(1)   În ceea ce privește Acordul privind comerțul cu produse agricole, Comisia, asistată de reprezentanții statelor membre, reprezintă Comunitatea în cadrul Comitetului mixt agricol prevăzut la articolul 6 alineatul (1) din acord și în cadrul Comitetului mixt veterinar prevăzut la articolul 19 alineatul (1) din anexa 11 la acord.

(2)   Poziția pe care o adoptă Comunitatea în cadrul Comitetului mixt agricol și a Comitetului mixt veterinar se stabilește de către Consiliu la propunerea Comisiei, în conformitate cu dispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Europene aplicabile în acest domeniu.

Cu toate acestea, poziția Comunității cu privire la aspectele pentru care Comitetul mixt agricol are putere de decizie în temeiul articolului 6 alineatul (3) din acord se stabilește de către Comisie:

în ceea ce privește aspectele ce țin de anexa 4 din acord și de apendicele acesteia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 din Directiva 2000/29/CE (4);

în ceea ce privește aspectele ce țin de anexa 5 din acord și de apendicele acesteia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 din Directiva 70/524/CEE (5);

în ceea ce privește aspectele ce țin de anexa 6 din acord și de apendicele acesteia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 din Directiva 66/400/CEE (6) sau cu dispozițiile corespunzătoare din alte directive referitoare la semințe;

în ceea ce privește aspectele ce țin de anexa 7 din acord și de apendicele acesteia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (7);

în ceea ce privește aspectele ce țin de anexa 8 din acord și de apendicele acesteia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 sau articolul 15 din Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 (8) sau la articolul 13 sau 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 (9);

în ceea ce privește aspectele ce țin de anexa 9 din acord și de apendicele acesteia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 (10);

în ceea ce privește aspectele ce țin de anexa 10 din acord și de apendicele acesteia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 (11).

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (6), Comisia adoptă măsurile necesare pentru aplicarea acordului cu privire la:

punerea în aplicare a concesiilor tarifare enumerate în anexele 2 și 3 la acord, precum și a modificărilor și adaptărilor tehnice care se impun ca urmare a modificărilor aduse codurilor din Nomenclatura Combinată și Taric, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 23 din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 (12), cu dispozițiile corespunzătoare din celelalte regulamente privind organizările comune ale piețelor sau cu procedura prevăzută la alineatul (2);

punerea în aplicare a anexei 4, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 din Directiva 2000/29/CE;

punerea în aplicare a anexei 5, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 din Directiva 70/524/CEE;

punerea în aplicare a anexei 6, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 din Directiva 66/400/CEE sau cu dispozițiile corespunzătoare din alte directive referitoare la semințe;

punerea în aplicare a titlului III din anexa 7, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999;

punerea în aplicare a articolului 14 din anexa 8, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 sau la articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 1601/91;

punerea în aplicare a anexei 9, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91;

punerea în aplicare a anexei 10, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96;

punerea în aplicare a anexei 11, în conformitate cu articolul 30 din Directiva 72/462/CEE (13).

(4)   Dacă este cazul, măsurile necesare prevăzute la alineatul (3) prima liniuță pot fi adoptate în conformitate cu procedura descrisă în continuare.

Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal instituit prin articolul 248a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 (14).

În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(5)   Comitetul Codului Vamal poate examina orice aspect referitor la aplicarea contingentelor tarifare evocat de către președinte fie la inițiativa acestuia, fie la cererea unui stat membru.

(6)   La cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Comisia decide asupra măsurilor necesare în conformitate cu articolul 10 din acord, articolul 29 din anexa 7, articolul 16 din anexa 8, articolul 9 din anexa 9 și articolul 5 din anexa 10 și le comunică Consiliului și statelor membre. În cazul în care Comisia a fost sesizată cu o cerere din partea unui stat membru, aceasta adoptă o decizie în termen de trei zile lucrătoare din momentul primirii cererii. Orice stat membru poate prezenta Consiliului decizia Comisiei în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării deciziei. Consiliul se reunește de îndată. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate adopta o poziție diferită în termen de treizeci de zile de la data la care i-a fost prezentată decizia Comisiei.

Articolul 6

(1)   În ceea ce privește Acordul privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității, Comisia, asistată de un comitet special desemnat de Consiliu, reprezintă Comunitatea în cadrul Comitetului mixt instituit prin articolul 10 din acord, denumit în continuare „comitetul”. Comisia procedează, după consultări în cadrul comitetului special, la numirile, notificările, schimburile de informații și cererile de verificare prevăzute la articolul 6 alineatul (3), articolul 7, articolul 8 alineatul (1), articolul 10 alineatul (4) litera (e) și articolul 12 din acord.

(2)   Poziția pe care o adoptă Comunitatea în cadrul comitetului se stabilește de către Comisie, după consultarea comitetului special prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol, cu privire la:

(a)

aplicarea articolului 1 alineatul (3) capitolelor anexei 1;

(b)

adoptarea regulamentului de procedură, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din acord și din procedurile de verificare prevăzute la articolul 10 alineatul (4) literele (c) și (d) din acord;

(c)

verificarea conformității organismelor de evaluare și a deciziilor conexe, în conformitate cu articolul 8 și cu articolul 11 litera (c) din acord;

(d)

modificările aduse secțiunilor I-V ale tuturor capitolelor din anexa I, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) literele (a), (b) și (e) și cu articolul 11 din acord;

(e)

modificările aduse anexelor, în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din acord;

(f)

mecanismul de soluționare a diferendelor prevăzut la articolul 14 din acord.

(3)   În toate celelalte cazuri, poziția pe care o adoptă Comunitatea în cadrul comitetului se stabilește de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei.

Articolul 7

(1)   În ceea ce privește Acordul privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice, Comisia, asistată de reprezentanții statelor membre, reprezintă Comunitatea în cadrul comitetului mixt instituit prin articolul 11 din acord.

(2)   Comisia este autorizată să aprobe, în numele Comunității, modificările aduse anexelor I, II, III, IV, VI și VII din acord. Comisia este asistată în această îndatorire de un comitet special desemnat de Consiliu. Autorizarea menționată anterior se limitează, în ceea ce privește anexa I, la modificările care se dovedesc a fi necesare ca urmare a aplicării procedurilor prevăzute la articolul 8 din Directiva 93/38/CEE, în ceea ce privește anexele II, III și IV, la modificările aduse ca urmare a aplicării procedurilor similare la sectoarele vizate de aceste anexe, iar, în ceea ce privește anexele VI și VII, la rezultatele negocierilor care se vor desfășura în cadrul Acordului privind contractele de achiziții publice din 1996.

(3)   În toate celelalte cazuri, poziția pe care o adoptă Comunitatea cu privire la deciziile Comitetului mixt se stabilește de către Consiliu, la propunerea Comisiei, în conformitate cu dispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Europene aplicabile în acest domeniu.

Articolul 8

Actele sau instrumentele de aprobare prevăzute pentru fiecare acord se depun de către președintele Consiliului, în numele Comunității Europene, și, de asemenea, în ceea ce privește Acordul de cooperare științifică și tehnologică, de către Președintele Comisiei în numele Comunității Europene a Energiei Atomice.

Adoptată la Bruxelles, 4 aprilie 2002.

Pentru Consiliu

Președintele

A. ACEBES PANIAGUA

Pentru Comisie

Președintele

R. PRODI


(1)  JO C 41, 7.2.2001, p. 25.

(2)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(3)  JO L 373, 21.12.1992, p. 26.

(4)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/33/CE a Comisiei (JO L 127, 9.5.2001, p. 42).

(5)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2205/2001 al Comisiei (JO L 297, 15.11.2001, p. 3).

(6)  JO 125, 11.7.1966, p. 2290/66. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/96/CE a Consiliului (JO L 25, 1.2.1999, p. 27).

(7)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2585/2001 al Consiliului (JO L 345, 29.11.2001, p. 10).

(8)  JO L 160, 12.6.1989, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3378/94 al Consiliului (JO L 366, 31.12.1994, p. 1).

(9)  JO L 149, 14.6.1991, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2061/96 al Consiliului (JO L 277, 30.10.1996, p. 1).

(10)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2491/2001 al Comisiei (JO L 337, 20.12.2001, p. 9).

(11)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 911/2001 al Comisiei (JO L 129, 11.5.2001, p. 3).

(12)  JO L 181, 1.7.1992, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1666/2000 al Consiliului (JO L 193, 29.7.2000, p. 1).

(13)  JO L 302, 31.12.1972, p. 28. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1452/2001 al Consiliului (JO L 198, 21.7.2001, p. 11).

(14)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2700/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 12.12.2000, p. 17).