15/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

99


32002D0151


L 050/94

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 19 februarie 2002

privind cerințele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz

[notificată cu numărul C(2002) 518]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/151/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (1), în special articolul 5 alineatul (5) și articolul 11 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Directiva 2000/53/CE prevede că radierea vehiculelor se face numai la prezentarea unui certificat de distrugere.

(2)

Pentru a permite autorităților competente recunoașterea și aprobarea în mod reciproc a certificatelor de distrugere eliberate în statele membre, Directiva 2000/53/CE solicită Comisiei stabilirea cerințelor minime privind certificatul de distrugere.

(3)

Cerințele minime au ca scop asigurarea certitudinii asupra identității și a detaliilor privind unitatea prelucrătoare, autoritatea competentă și deținătorul vehiculului, precum și furnizarea unor informații privind vehiculul.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 18 din Directiva 75/442/CEE (2) a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatul de distrugere, eliberat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2000/53/CE, conține cel puțin informațiile enumerate în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 februarie 2002.

Pentru Comisie

Margot WALLSTRÖM

Membru al Comisiei


(1)  JO L 269, 21.10.2000, p. 34.

(2)  JO L 78, 18.3.1991, p. 32.


ANEXĂ

Cerințe minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2000/53/CE

1.

Denumirea, adresa, semnătura și numărul de înregistrare sau de identificare (1) ale instituției sau întreprinderii care eliberează certificatul.

2.

Denumirea și adresa autorității competente care acordă autorizația [în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2000/53/CE] necesară instituției sau întreprinderii care eliberează certificatul de distrugere.

3.

Denumirea, adresa și numărul de înregistrare sau de identificare (1) ale instituției sau întreprinderii care eliberează certificatul, în cazul în care certificatul este eliberat de un producător, comerciant sau colector în numele unei unități de prelucrare autorizate.

4.

Data eliberării certificatului de distrugere.

5.

Semnul distinctiv al țării și numărul de înmatriculare ale vehiculului (se atașează documentul de înmatriculare sau o declarație a instituției sau întreprinderii care eliberează certificatul care atestă că documentul de înmatriculare a fost distrus (2).

6.

Categoria, marca și modelul vehiculului.

7.

Numărul de identificare al vehiculului (șasiu).

8.

Numele, adresa, naționalitatea și semnătura deținătorului sau proprietarului vehiculului livrat.


(1)  La această cerință se poate renunța în cazul în care sistemul național de înregistrare sau de identificare respectiv nu prevede un astfel de număr.

(2)  La această cerință se poate renunța în cazul în care sistemul de înregistrare este electronic și nu furnizează un document de înmatriculare pe suport de hârtie.