04/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

201


32001R1964


L 268/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1964/2001 AL COMISIEI

din 8 octombrie 2001

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2166/83 privind instituirea unui sistem de licențe pentru anumite activități de pescuit efectuate într-o zonă situată la nord de Scoția (perimetrul Shetland)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3760/92 al Consiliului din 20 decembrie 1992 privind instituirea unui sistem comunitar al pescuitului și acvaculturii (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1181/98 (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2166/83 al Comisiei din 29 iulie 1983 privind instituirea unui sistem de licențe pentru anumite activități de pescuit efectuate într-o zonă situată la nord de Scoția (perimetrul Shetland) (3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2502/1999 (4), prevede, pentru navele de pescuit comunitare care operează în zona în cauză, un sistem de comunicare a mișcărilor acestora prin intermediul uneia din stațiile radio enumerate la anexa I.

(2)

Stațiile radio din Germania și Franța și-au încetat definitiv serviciile. În consecință, trebuie eliminate trimiterile la stațiile radio în cauză din anexa respectivă.

(3)

În consecință, Regulamentul (CEE) nr. 2166/83 trebuie modificat.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a pescuitului și acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se elimină următoarele linii din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2166/83:

„Boulogne

FFB

 

Brest

FFU

 

Saint-Nazaire

FFO

 

Bordeaux

FFC

 

Norddeich

DAF

DAK

DAH

DAL

DAI

DAM

DAJ

DAN”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 octombrie 2001.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 389, 31.12.1992, p. 1.

(2)  JO L 164, 9.6.1998, p. 1.

(3)  JO L 206, 30.7.1983, p. 71.

(4)  JO L 304, 27.11.1999, p. 14.