10/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

254


32001R1921


L 261/49

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1921/2001 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2001

de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime de revizuire a indicelui armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2602/2000

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (1) și, în special, articolul 4 și articolul 5 alineatul (3),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2494/95, fiecare stat membru trebuie să stabilească un indice armonizat al prețurilor de consum (IAPC), începând cu indicele pentru luna ianuarie 1997.

(2)

Este deosebit de important să se asigure un înalt grad de credibilitate al indicelui armonizat al prețurilor de consum, fapt care poate fi sprijinit de obiectivul limitării la minimum, într-un context dat, a numărului de revizuiri ale indicelui armonizat al prețurilor de consum.

(3)

Este un fapt general acceptat că media anuală, rata anuală și lunară de variație a indicilor armonizați ai prețurilor de consum sunt importante în măsurarea inflației, în special în evaluarea convergenței prețurilor și în fundamentarea politicii monetare a Băncii Centrale Europene.

(4)

Modificările în sistemul de norme naționale sau armonizate reprezintă motive întemeiate pentru revizuirea indicilor armonizați ai prețurilor de consum în măsura în care astfel de modificări asigură sau ameliorează comparabilitatea, credibilitatea sau relevanța indicilor armonizați ai prețurilor de consum; modificările aduse sistemului de norme armonizate nu trebuie să oblige la revizuiri decât dacă se specifică altfel în contextul anumitor măsuri de aplicare.

(5)

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2602/2000 al Comisiei din 17 noiembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime pentru tratarea reducerilor de preț în cadrul indicelui armonizat al prețurilor de consum (3) trebuie modificat în consecință.

(6)

Revizuirile datorate unor erori sau apariției unor informații de bază noi sau îmbunătățite sunt motive întemeiate pentru revizuirea indicilor armonizați ai prețurilor de consum, dat fiind că revizuirile îmbunătățesc comparabilitatea, credibilitatea sau relevanța indicilor armonizați ai prețurilor de consum.

(7)

Diferențele procedurale dintre statele membre privind revizuirea seriilor de indici sunt considerabile. Un ansamblu de norme armonizate este necesar pentru a asigura faptul că indicii armonizați ai prețurilor de consum rezultați îndeplinesc cerințele de comparabilitate prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2494/95, precum și credibilitatea și relevanța lor.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru programul statistic constituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (4).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectiv

Obiectivul prezentului regulament este de a oferi informații privind efectele semnificative ale aplicării măsurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2494/95 și să stabilească norme armonizate privind revizuirea indicilor armonizați ai prețurilor de consum, conforme cu măsurile respective și suficiente pentru a asigura comparabilitatea, credibilitatea și relevanța indicilor armonizați ai prețurilor de consum.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a)

„revizuirea” înseamnă modificarea ulterioară a unei serii de indici armonizați ai prețurilor de consum, a nivelului, a ratei de variație sau a ponderii indicelui, care a fost făcută publică prin mijloace de difuzare tipărite sau electronice de către Comisie (Eurostat), modificând rezultatele cu o zecimală;

(b)

„eroarea” înseamnă încălcarea fără intenție a unei norme stabilite care afectează cel puțin una dintre seriile IAPC;

(c)

rezultatul „provizoriu” înseamnă un rezultat care, în urma revizuirii, urmează să fie finalizat într-una dintre lunile următoare.

Articolul 3

Revizuirea

(1)   Seriile IAPC publicate oficial pot fi revizuite.

(2)   Revizuirile oricărei serii IAPC, efectuate din alte motive decât în temeiul articolului 4, 5 sau 9 din prezentul regulament, sunt supuse mai întâi avizului Comisiei (Eurostat). Amploarea și momentul revizuirilor se stabilesc împreună cu Comisia (Eurostat).

Articolul 4

Erori

(1)   Erorile se corectează și revizuirile se aplică fără întârzieri nejustificate.

(2)   Statele membre interesate pun la dispoziția Comisiei (Eurostat), la inițiativa lor, informații suficient de detaliate pentru a evalua impactul asupra seriilor IAPC respective înainte de a publica reviziile rezultate din corectarea erorilor. De asemenea, statele membre informează Comisia (Eurostat) asupra măsurii adoptate pentru a preveni repetarea unor erori similare.

Articolul 5

Informații noi sau îmbunătățite

Revizuirile efectuate datorită apariției de informații de bază noi sau îmbunătățite, considerate necesare de statele membre pentru o mai mare acuratețe a IAPC, se aplică în situația în care Comisia (Eurostat) nu se opune calendarului de revizuiri necesare.

Articolul 6

Modificarea sistemului de norme armonizate

Dacă nu se prevede altfel:

1.

modificarea sistemului de norme armonizate nu necesită revizuiri;

2.

modificarea definițiilor, a metodelor sau a practicilor ce decurg din cadrul de reglementare IAPC intră în vigoare anual, în statele membre interesate, o dată cu indicele pentru luna ianuarie;

3.

impactul acestor modificări se evaluează timp de 12 luni începând cu indicele pentru luna ianuarie în care intră în vigoare modificările;

4.

în cazul în care modificările afectează rata de variație medie anuală a indicelui pentru toate elementele cu cel puțin o zecime de punct pe o perioadă de 12 luni după operarea modificărilor, impactul asupra indicelui pentru toate elementele se estimează pentru fiecare dintre cele 12 luni;

5.

în plus, în cazul în care indicele unei diviziuni, grupe sau clase din COICOP/IAPC este susceptibil de a fi modificat cu cel puțin, trei, patru sau cinci zecimi de punct procentual calculate conform articolului 6 alineatul (4), impactul asupra seriei de indici în cauză se estimează pentru fiecare dintre cele 12 luni.

Articolul 7

Estimarea impactului

(1)   Estimările prevăzute la articolul 6 alineatele (4) și (5) din prezentul regulament trebuie să se întemeieze pe cea mai bună metodologie disponibilă, la cel mai bun cost. Estimările se transmit Comisiei (Eurostat) cel mai târziu împreună cu indicele armonizat al prețurilor de consum la care se referă. Ele sunt însoțite de descrierea metodei de estimare utilizată, precum și de observațiile referitoare la acuratețea lor.

(2)   Estimările compară ratele variației anuale a indicilor armonizați ai prețurilor de consum și ai subindicilor cu un indice care nu ia în calcul modificările aduse definițiilor, metodelor sau practicilor.

(3)   Estimările prevăzute la articolul 6 alineatele (4) și (5) se dau publicității însoțite de note corespunzătoare asupra calității lor. Estimările nu înlocuiesc indicele oficial armonizat al prețurilor de consum.

Articolul 8

Publicarea revizuirilor

(1)   Revizuirile vor fi semnalate în seriile oficiale ale IAPC emise de Comisie (Eurostat). Marca revizuirii apare în seriile primare sau derivate ale căror rezultate au fost modificate la nivel de detaliu, publicat după revizuire. Marca reviziei se inserează o dată cu publicarea seriilor revizuite și se elimină în luna următoare.

(2)   Revizuirile indicelui armonizat al prețurilor de consum pentru toate elementele, altele decât cele privind rezultatele provizorii, se motivează și fac obiectul unui anunț public, pe baza unei strânse coordonări între statul membru interesat și Comisie (Eurostat).

Articolul 9

Rezultat provizoriu

Indicii publicați provizoriu se finalizează în publicația aferentă lunii următoare.

Articolul 10

Control de calitate

În cazul revizuirilor care nu sunt întemeiate pe articolul 4 sau 9, statele membre interesate comunică Comisiei (Eurostat), la solicitarea acesteia, informații suficient de detaliate pentru a se evalua impactul asupra seriilor IAPC și pentru a demonstra conformitatea revizuirilor cu normele IAPC.

Articolul 11

Modificare

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2602/2000 privind normele minime de abordare a reducerilor de preț din IAPC se înlocuiește cu următorul text:

„Seriile indicelui se revizuiesc corespunzător în cazurile în care punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament modifică rata anuală de variație [m/(m-12)] a indicelui pentru toate elementele cu mai mult de o zecime de punct în raport cu un indice care nu ia în calcul reducerile de preț.”

Articolul 12

Aplicare

Prezentul regulament se aplică în statele membre în luna decembrie 2001 și intră în vigoare începând cu indicele pentru luna ianuarie 2002.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezentul regulament întră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunității Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2001.

Pentru Comisie

Pedro SOLBES MIRA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 257, 27.10.1995, p. 1.

(2)  JO C 244, 1.9.1999, p. 5.

(3)  JO L 300, 29.11.2000, p. 16.

(4)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.