03/Volumul 38

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

128


32001R1347


L 182/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1347/2001 AL CONSILIULUI

din 28 iunie 2001

de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 17 alineatul 2,

întrucât:

(1)

S-au solicitat informații suplimentare pentru o denumire notificată de Germania în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, în scopul asigurării conformității acestei denumiri cu dispozițiile articolelor 2 și 4 din regulamentul menționat. Informațiile suplimentare respective arată că denumirea corespunde articolelor menționate. În consecință, ea trebuie să fie înregistrată și adăugată în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2).

(2)

Ca urmare a notificării cererii autorităților germane de înregistrare a denumirii „Bayerisches Bier” ca indicație geografică protejată, autoritățile olandeze și daneze au informat Comisia despre existența unor mărci utilizate pentru bere, care includ denumirea respectivă.

(3)

Informațiile transmise confirmă existența mărcii „Bavaria”, precum și caracterul valabil al acestei mărci. Ținând seama de faptele și informațiile disponibile, s-a considerat totuși că înregistrarea denumirii „Bayerisches Bier” nu este de natură să înșele consumatorul în ceea ce privește identitatea reală a produsului. În consecință, indicația geografică „Bayerishes Bier” și marca comercială „Bavaria” nu se află în situația menționată în articolul 14 alineatul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92.

(4)

Utilizarea anumitor mărci, de exemplu marca comercială olandeză „Bavaria” și marca daneză „Høker Bajer”, poate să continue, fără a aduce atingere înregistrării indicației geografice „Bayerisches Bier”, în măsura în care acestea îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 14 alineatul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92.

(5)

În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, trebuie să se efectueze evaluarea naturii generice a unei denumiri care împiedică înregistrarea sa, luându-se în considerare situația la nivel comunitar în ansamblu. În acest caz anume, în pofida prezenței unor indici care sugerează că termenii „bajersk” și „bajer”, care reprezintă traducerea în limba daneză a denumirii „Bayerisches”, devin sinonime ale termenului „bere” și deci un nume comun, nu s-a demonstrat natura generică a denumirii „Bayerisches” sau a traducerilor acesteia în alte limbi și state membre.

(6)

Comitetul prevăzut în articolul 15 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 se completează cu denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și este direct aplicabil în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 28 iunie 2001.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ROSENGREN


(1)  JO L 208, 24.7.1992, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2796/2000 al Comisiei (JO L 324, 21.12.2000, p. 26).

(2)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 913/2001 (JO L 129, 11.5.2001, p. 8).


ANEXĂ

Bere

GERMANIA

Bayerisches Bier (IGP).