32001D0886Official Journal L 328 , 13/12/2001 P. 0001 - 0003
Ediţie specială în limba cehă Chapter 19 Volume 04 P. 174 - 176
Ediţie specială în limba estonă Chapter 19 Volume 04 P. 174 - 176
Ediţie specială în limba maghiară Chapter 19 Volume 04 P. 174 - 176
Ediţie specială în limba lituaniană Chapter 19 Volume 04 P. 174 - 176
Ediţie specială în limba letonă Chapter 19 Volume 04 P. 174 - 176
Ediţie specială în limba malteză Chapter 19 Volume 04 P. 174 - 176
Ediţie specială în limba polonă Chapter 19 Volume 04 P. 174 - 176
Ediţie specială în limba slovacă Chapter 19 Volume 04 P. 174 - 176
Ediţie specială în limba slovenă Chapter 19 Volume 04 P. 174 - 176


20011206

Decizia Consiliului

din 6 decembrie 2001

privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

(2001/886/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b), articolul 31 literele (a) și (b) și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Regatului Belgiei și a Regatului Suediei [1],

având în vedere avizul Parlamentului European [2],

întrucât:

(1) Sistemul de Informații Schengen, instituit în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată în 1990 și denumită în continuare "Convenția Schengen 1990", constituie un instrument esențial pentru aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen, integrat în cadrul Uniunii Europene.

(2) Sistemul de Informații Schengen, în forma sa actuală, nu are capacitatea de a deservi mai mult de 18 țări participante. În prezent, acesta este operațional pentru 13 state membre și alte două state (Islanda și Norvegia) și trebuie să devină operațional pentru Regatul Unit și Irlanda în viitorul apropiat. Cu toate acestea, sistemul nu a fost conceput pentru a deservi numărul crescut de state membre ale Uniunii Europene, în urma extinderii acesteia.

(3) Din acest motiv și pentru a beneficia de ultimele evoluții din domeniul tehnologiei informației, dar și pentru a permite integrarea de noi funcții, este necesară dezvoltarea un nou Sistem de Informații Schengen din a doua generație (SIS II), astfel cum a fost deja recunoscut de Decizia SCH/Com-ex (97) 24 a Comitetului Executiv din 7 octombrie 1997 [3].

(4) Cheltuielile cauzate de dezvoltarea SIS II trebuie să fie acoperite din bugetul Uniunii Europene, în conformitate cu concluziile Consiliului din 29 mai 2001. Împreună cu Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) [4], prezenta decizie constituie baza legislativă necesară pentru a permite înscrierea în bugetul Uniunii Europene a alocărilor necesare dezvoltării SIS II și pentru execuția acestei părți din buget.

(5) Această bază legislativă conține două elemente: prezenta decizie, bazată pe articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b), articolul 31 literele (a) și (b) și articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană și un regulament al Consiliului, bazat pe articolul 66 (…) din Tratatul de instituire a Comunității Europene. Motivul, astfel cum se prevede la articolul 92 din Convenția Schengen 1990, este ca Sistemul de Informații Schengen să permită autorităților desemnate de statele membre, prin intermediul unei proceduri automatizate de consultare, să aibă acces la semnalările privind persoanele și obiectele în scopul efectuării de controale la frontiere și de alte controale de poliție și vamale în interiorul țării, în conformitate cu legislația internă, precum și în scopul eliberării vizelor, a permiselor de ședere și al administrării legislației privind cetățenii străini, în contextul aplicării dispozițiilor acquis-ului Schengen privind circulația persoanelor.

(6) Faptul că baza legislativă necesară pentru a permite finanțarea dezvoltării SIS II din bugetul Uniunii Europene constă în două instrumente distincte nu afectează principiul conform căruia Sistemul de Informații Schengen constituie și ar trebui să constituie în continuare un sistem de informații unic și integrat, și nici principiul conform căruia SIS II trebuie dezvoltat în consecință.

(7) Prezenta decizie nu aduce atingere adoptării ulterioare a textelor legislative necesare care descriu în detaliu funcționarea și utilizarea SIS II, ca de exemplu, fără a fi limitative, normele care definesc categoriile de date care trebuie să fie înregistrate în sistem, scopurile pentru care trebuie înregistrate și criteriile de înregistrare, normele privind conținutul înregistrărilor SIS, inclusiv responsabilitatea pentru exactitatea acestora, normele privind durata semnalărilor, interconectarea acestora și compatibilitatea dintre semnalări, normele privind accesul la datele SIS și normele privind protecția și controlul datelor cu caracter personal.

(8) Prezenta decizie stabilește, în vederea adoptării măsurilor necesare punerii sale în aplicare, proceduri care corespund dispozițiilor relevante ale Regulamentului (CE) nr. 2424/2001, astfel încât să garanteze că un singur și același proces de punere în aplicare se va aplica dezvoltării SIS II în ansamblul său.

(9) Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen care se încadrează în domeniul menționat la articolul 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen [5] și la articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ul Schengen [6].

(10) Ar trebui să se încheie un acord pentru a permite reprezentanților Islandei și Norvegiei să se asocieze la lucrările comitetelor care asistă Comisia în exercitarea competențelor sale de executare. Un astfel de acord a fost avut în vedere în schimbul de scrisori între Comunitate și Islanda și Norvegia, anexat la acordul de asociere menționat anterior.

(11) Prezenta decizie nu aduce atingere dispozițiilor care reglementează participarea parțială a Regatului Unit la acquis-ul Schengen, definite de Consiliu în Decizia 2000/365/CE,

DECIDE:

Articolul 1

Sistemul de Informații Schengen, instituit în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția Schengen 1990, este înlocuit cu un nou sistem, Sistemul de Informații Schengen II (SIS II), care permite integrarea noilor state membre în sistem.

Articolul 2

SIS II, care este un sistem unic și integrat, este dezvoltat de Comisie în conformitate cu procedurile stabilite de prezenta decizie.

Articolul 3

Măsurile necesare pentru dezvoltarea SIS II sunt adoptate în conformitate cu procedura de gestionare prevăzută la articolul 5, atunci când se referă la alte aspecte decât cele enumerate la articolul 4.

Articolul 4

Măsurile necesare pentru dezvoltarea SIS II cu privire la următoarele aspecte sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 6:

(a) conceperea arhitecturii fizice a sistemului, inclusiv a rețelei sale de comunicații;

(b) aspectele tehnice care au un impact asupra protecției datelor cu caracter personal;

(c) aspectele tehnice care au consecințe financiare importante pentru bugetele statelor membre sau un impact tehnic important asupra sistemelor naționale ale statelor membre;

(d) definirea cerințelor în materie de securitate.

Articolul 5

(1) În cazul în care se face trimitere la prezentul articol, Comisia este asistată de către un comitet de gestiune format din reprezentanții statelor membre și prezidat de reprezentantul Comisiei.

(2) Comitetul adoptă regulamentul de procedură la propunerea președintelui, bazată pe modelul de regulament de procedură publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(3) Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile ce trebuie să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. În cadrul comitetului, voturile reprezentanților statelor membre sunt ponderate în conformitate cu articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(4) Comisia adoptă măsuri care se aplică imediat. Cu toate acestea, în cazul în care nu sunt conforme cu avizul emis de către comitet, aceste măsuri sunt de îndată comunicate Consiliului de către Comisie. În acest caz, Comisia poate amâna punerea în aplicare a măsurilor pe care le-adoptă cu două luni de la data comunicării acestora.

(5) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o decizie diferită în termenul prevăzut la alineatul (4).

Articolul 6

(1) În cazul în care se face trimitere la prezentul articol, Comisia este asistată de un comitet de reglementare format din reprezentanții statelor membre și prezidat de reprezentantul Comisiei.

(2) Comitetul adoptă regulamentul de procedură la propunerea președintelui său, bazată pe modelul de regulament de procedură publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(3) Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. În cadrul comitetului, voturile reprezentanților statelor membre sunt ponderate în conformitate cu articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(4) Comisia adoptă măsurile preconizate atunci când acestea sunt conforme cu avizul comitetului.

(5) Atunci când măsurile preconizate nu sunt conforme cu avizul comitetului sau în absența avizului, Comisia prezintă Consiliului, de îndată, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie adoptate și informează Parlamentul European cu privire la aceasta.

(6) Consiliul poate hotărî cu majoritate calificată cu privire la propunere, în termen de două luni de la data prezentării la Consiliu.

În cazul în care, în acest termen, Consiliul a indicat cu majoritate calificată că se opune propunerii, Comisia o va reexamina. Comisia poate prezenta Consiliului o propunere modificată, poate prezenta propunerea din nou sau poate prezenta o propunere legislativă.

În cazul în care, la expirarea acestui termen, Consiliul nu adoptă măsurile de aplicare propuse și nici nu și-a exprimat opoziția față de propunerea măsurilor de aplicare, acestea sunt adoptate de către Comisie.

Articolul 7

Prezenta decizie produce efecte în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial.

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2006.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2001.

Pentru Consiliu

Președintele

M. Verwilghen

[1] JO C 183, 29.6.2001, p. 14.

[2] Aviz emis la 23 octombrie 2001 (nepublicat încâ în Jurnalul Oficial).

[3] JO L 239, 22.9.2000, p. 442.

[4] JO L 328, 13.12.2001, p. 4.

[5] JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

[6] JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

--------------------------------------------------