15/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

167


32001D0689


L 242/23

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 28 august 2001

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru mașini de spălat vase

[notificată cu numărul C(2001) 2600]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2001/689/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice (1), în special articolele 3, 4 și 6,

întrucât:

(1)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici ce îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte ecologice esențiale.

(2)

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii de etichetare ecologică specifice pe categorii de produse.

(3)

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că revizuirea atât a criteriilor de acordare a etichetei ecologice, cât și a cerințelor de evaluare și verificare legate de aceste criterii are loc în timp util, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate a criteriilor stabilită pentru fiecare categorie de produse, și are drept rezultat o propunere de prelungire, retragere sau revizuire.

(4)

Prin Decizia 98/483/CE (2), Comisia a stabilit criterii ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru mașini de spălat vase, care, în conformitate cu articolul 3 din decizia menționată, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia 2001/397/CE (3), expiră la 31 ianuarie 2003.

(5)

Este necesară revizuirea definiției categoriei de produse și a criteriilor ecologice stabilite prin Decizia 98/483/CE a Comisiei, în scopul reflectării evoluției pieței.

(6)

Este necesară adoptarea unei noi decizii a Comisiei care să stabilească criteriile ecologice specifice aplicabile acestei categorii de produse, care vor fi valabile pe o perioadă de cinci ani.

(7)

Este necesar ca, pe o perioadă limitată, de cel mult 12 luni, atât noile criterii stabilite prin prezenta decizie, cât și criteriile stabilite anterior de Decizia 98/483/CE, să fie valabile concomitent, pentru ca societățile ale căror produse au primit eticheta ecologică înainte de adoptarea noii decizii să dispună de un termen suficient pentru a-și conforma produsele la noile criterii.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie au fost dezvoltate și adoptate în cadrul procedurilor de stabilire a criteriilor de etichetare ecologică menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Categoria de produse „mașini de spălat vase” (denumită în continuare „categorie de produse”) cuprinde:

„Mașini de spălat vase de uz casnic alimentate cu energie electrică vândute populației. Echipamentele care pot utiliza și alte surse de energie, cum ar fi bateriile, sau care nu au sursă internă de căldură sunt excluse.”

Articolul 2

Performanțele ecologice ale categoriei de produse definite la articolul 1 sunt evaluate în conformitate cu criteriile ecologice specifice care figurează în anexă.

Articolul 3

Definiția categoriei de produse și criteriile care se raportează la aceasta sunt valabile pentru cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Perioada de valabilitate a definiției categoriei de produse și a criteriilor stabilite de Decizia 98/483/CE se modifică în sensul expirării după 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 4

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse este „002”.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 august 2001.

Pentru Comisie

Margot WALLSTRÖM

Membru al Comisiei


(1)  JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 216, 4.8.1998, p. 12.

(3)  JO L 139, 23.5.2001, p. 21.


ANEXĂ

CONTEXT

Pentru a obține eticheta ecologică, o mașină de spălat vase (denumită în continuare „produs”) trebuie să aparțină categoriei de produse definite în articolul 1 și să îndeplinească criteriile enunțate în prezenta anexă, testele efectuate în spijinul cererii fiind realizate conform indicațiilor care figurează în criterii. După caz, pot fi utilizate alte metode de testare, dacă echivalența lor este acceptată de organismul competent care examinează cererea. Dacă nu este menționată nici o testare sau dacă testările menționate sunt destinate verificării sau controlului, organismul competent se va baza, pentru conformitate, pe declarațiile și documentația prezentată de către solicitant și/sau pe rezultatele controalelor independente.

Se recomandă organelor competente să ia în calcul aplicarea sistemelor de management ecologic recunoscute, precum EMAS sau ISO 14001 la evaluarea cererilor și la controlul conformității produsului cu criteriile enumerate în prezenta anexă. (Notă: nu este necesară aplicarea acestor sisteme.)

Aceste criterii vizează în special promovarea:

reducerii pagubelor cauzate mediului sau a riscurilor de mediu legate de consumul de energie (efectul de seră, acidifierea, epuizarea resurselor neregenerabile) prin reducerea consumului de energie;

reducerii pagubelor provocate mediului legate de utilizarea resurselor naturale prin reducerea consumului de apă.

Criteriile încurajează punerea în aplicare a celei mai bune practici (folosirea optimă din punct de vedere ecologic) și contribuie la conștientizarea problemelor de mediu de către consumatori. Mai mult, marcarea componentelor de plastic sprijină reciclarea mașinii.

Criteriile sunt stabilite la nivele care să încurajeze etichetarea mașinilor de spălat vase având un impact mai mic asupra mediului în special în timpul utilizării lor.

CRITERIILE ECOLOGICE

1.   Eficiența energetică

(a)

Mașinile de spălat vase cu 10 sau mai multe lăcașuri trebuie să aibă un indice de eficiență energetică mai mic de 0,58, în conformitate cu indicațiile care figurează în anexa IV la Directiva 97/17/CE a Comisiei din 16 aprilie 1997 de aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului privind etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic (1), utilizând aceeași metodă de testare EN 50242 și același ciclu de program ca și cele alese de Directiva 97/17/CE.

Mașinile de spălat vase cu mai puțin de 10, dar mai mult de 5 locașuri trebuie să aibă un indice de eficiență energetică mai mic de 0,64, așa cum este definit de anexa IV la Directiva 97/17/CE, utilizând aceeași metodă de testare EN 50242 și același ciclu de program ca cele alese de Directiva 97/17/CE.

Mașinile de spălat vase cu 5 sau mai puține locașuri trebuie să aibă un indice de eficiență energetică mai mic de 0,76, așa cum este definit de anexa IV la Directiva 97/17/CE, utilizând aceeași metodă de testare EN 50242 și același ciclu de program ca și cele alese de Directiva 97/17/CE.

Solicitantul trebuie să furnizeze o copie după documentația tehnică menționată în articolul 2 alineatul (1) din Directiva 97/17/CE. Această documentație trebuie să cuprindă rapoartele a cel puțin trei măsurări ale consumului de energie efectuate conform standardului EN 50242, utilizând același ciclu de program ca cel ales de Directiva 97/17/CE. Media aritmetică a acestor măsurări trebuie să fie mai mică sau egală cu valoarea indicată mai sus. Valoarea declarată pe eticheta privind consumul de energie nu trebuie să fie mai mică decât această valoare medie și clasa de eficiență energetică indicată pe eticheta privind consumul de energie trebuie să corespundă acestei valori medii. Dacă se efectuează verificări, care nu sunt obligatorii la depunerea cererii, organismele competente trebuie să țină cont de toleranțele și de procedurile de control care figurează în standardul EN 50242.

(b)

Mașina de spălat vase trebuie să poată fi racordată la o sursă externă de alimentare cu apă caldă.

Solicitantul trebuie să declare conformitatea produsului cu această cerință.

2.   Consumul de apă

Consumul de apă al mașinii de spălat vase (exprimat ca W(măsurat)) trebuie să fie mai mic sau egal cu limita definită de ecuația de mai jos utilizând aceeași metodă de testare EN 50242 și același ciclu de program ales de Directiva 97/17/CE:

 

W(măsurat) ≤ (0,625 × S) + 9,25

unde:

W(măsurat)

=

consumul măsurat de apă al mașinii de spălat vase în litri pe ciclu exprimat cu o singură zecimală,

S

=

numărul de locașuri standard ale mașinii de spălat vase.

Solicitantul trebuie să furnizeze o copie după documentația tehnică la care se referă articolul 2 alineatul (1) din Directiva 97/17/CE. Această documentație trebuie să cuprindă rapoartele a cel puțin trei măsurări ale consumului de apă efectuate conform standardului EN 50242, utilizând același ciclu de program ca și cel ales de Directiva 97/17/CE. Media aritmetică a acestor măsurări trebuie să fie mai mică sau egală cu cerința de mai sus. Valoarea declarată pe eticheta privind consumul de energie nu trebuie să fie mai mică decât această valoare medie.

Dacă se efectuează verificări, care nu sunt obligatorii la depunerea cererii, organismele competente trebuie să țină cont de toleranțele și de procedurile de control care figurează în standardul EN 50242.

3.   Prevenirea utilizării în exces a detergentului

Echipamentul trebuie să aibă marcaje clare pentru volum în locașul prevăzut pentru detergent, care să permită utilizatorului să modifice cantitatea de detergent utilizată în funcție de tipul, cantitatea și gradul de murdărie al vaselor.

Solicitantul trebuie să declare conformitatea cu această cerință.

4.   Zgomot

(a)

Zgomotul aerian emis de echipament, exprimat ca putere acustică, nu trebuie să depășească 53 dB (A) pentru modelele libere și 50 dB (A) pentru modelele încastrabile. Emisiile de zgomot trebuie să fie măsurate conform standardelor EN 50242/EN 60704-2-3/EN 60704-3, utilizând aceeași metodă de testare și același ciclu de program ca și cele alese de Directiva 97/17/CE.

(b)

Informațiile despre nivelul de zgomot al mașinii trebuie furnizate într-un mod ușor vizibil pentru consumator. Aceste informații trebuie furnizate prin includerea lor în eticheta privind consumul de energie a mașinii de spălat.

Solicitantul trebuie să furnizeze o copie după documentația tehnică menționată în articolul 2 alineatul (1) din Directiva 97/17/CE. Această documentație trebuie să cuprindă rapoartele a cel puțin trei măsurări ale zgomotului efectuate conform standardului EN 50242, utilizând același ciclu de program ca și cel ales de Directiva 97/17/CE. Nivelul sonor anunțat trebuie să fie obținut din acele măsurări stabilite de standardele la care se referă standardul EN 50242 și trebuie să figureze pe eticheta privind consumul de energie.

Dacă se efectuează verificări, care nu sunt obligatorii la depunerea cererii, organismele competente trebuie să țină cont de toleranțele și de procedurile de control care figurează în standardul EN 50242.

5.   Preluarea și reciclarea

(a)

Producătorul trebuie să propună preluarea gratuită, în vederea reciclării, a mașinii de spălat vase sau a componentelor înlocuite de el sau de altă societate mandatată, cu excepția aparatelor care conțin componente adăugate.

(b)

Componentele din plastic mai grele de 50 g trebuie să poarte un marcaj permanent indicând natura materialului în conformitate cu standardul ISO 11469. Această cerință nu se aplică componentelor de plastic extrudate.

(c)

Componentele din plastic mai grele de 25 g nu trebuie să conțină următoarele substanțe care întârzie flacăra:

Denumirea

Nr. CAS

Decabromodifenil

13654-09-6

Monobromodifenil eter

101-55-3

Dibromodifenil eter

2050-47-7

Tribromodifenil eter

49690-94-0

Tetrabromodifenil eter

40088-47-9

Pentabromodifenil eter

32534-81-9

Hexabromodifenil eter

36483-60-0

Heptabromodifenil eter

68928-80-3

Octabromodifenil eter

32536-52-0

Nonabromodifenil eter

63936-56-1

Decabromodifenil eter

1163-19-5

Cloroparafine cu lungimea lanțului de 10 - 13 atomi de carbon, conținut de clor > 50 % din greutate

85535-84-8

(d)

Componentele din plastic mai grele de 25 de grame nu trebuie să conțină substanțe care întârzie flacăra sau preparate care conțin substanțe care sunt sau cărora li se pot atribui una din frazele de risc R45 (poate provoca cancer), R46 (poate produce modificări genetice ereditare), R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice), R51 (toxic pentru organismele acvatice), R52 (dăunător pentru organismele acvatice), R53 (poate avea efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic), R60 (poate dăuna fertilității), R61 (poate dăuna copilului nenăscut) sau orice combinație a frazelor de risc care conține oricare din frazele de risc de mai sus definite de Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (2), cu modificările sale ulterioare.

Această cerință nu se aplică substanțelor care întârzie flacăra, care își schimbă natura chimică în timpul aplicării, astfel încât nici una din frazele R enumerate mai sus nu mai este justificată și la care numai 0,1 % din substanța care întârzie flacăra din componenta tratată rămâne în forma anterioară aplicării.

(e)

Producătorul trebuie să țină cont de demontare atunci când concepe mașina de spălat și trebuie să verifice demontarea mașinii de spălat și să furnizeze un raport de demontare care trebuie pus la dispoziția terților la cerere. Printre altele, raportul trebuie să confirme că:

îmbinările sunt ușor de găsit și accesibile;

componentele electronice sunt ușor de găsit și de demontat;

produsul este ușor de demontat cu unelte disponibile în mod normal;

materialele incompatibile și periculoase sunt separabile.

Solicitantul trebuie să declare conformitatea produsului cu aceste cerințe. Solicitantul trebuie să furnizeze organismului competent care evaluează cererea o copie a raportului de dezmembrare. Solicitantul și/sau furnizorul sau furnizorii săi, când este cazul, trebuie să indice organismului competent care sunt substanțele, în cazul în care acestea au fost utilizate, care întârzie flacăra utilizate în sau pe componentele din plastic mai grele de 25 grame.

6.   Extinderea duratei de viață

(a)

Producătorul trebuie să ofere o garanție comercială care să dea asigurări că mașina de spălat va funcționa cel puțin 2 ani. Această garanție va fi valabilă de la data la care mașina a fost livrată consumatorului.

(b)

Disponibilitatea pieselor de schimb compatibile trebuie să fie garantată timp de 12 ani de la încetarea producției.

Solicitantul trebuie să declare conformitatea produsului cu aceste cerințe.

7.   Concepția echipamentului

(a)

Echipamentul trebuie să-i permită utilizatorului alegerea unui program de spălare a unei încărcături standard, folosind un detergent care dă cele mai bune rezultate la o temperatură mai mică de 65 °C.

(b)

Echipamentul trebuie să aibă marcaje clare de identificare a pozițiilor corespunzătoare pentru programele disponibile (de ex. standard, temperatură joasă, semiîncărcat, încărcătură foarte murdară sau puțin murdară etc.).

(c)

După caz, echipamentul trebuie să permită dozarea sării în funcție de duritatea apei locale și trebuie să aibă un indicator de umplere cu sare.

Solicitantul trebuie să declare conformitatea produsului cu aceste cerințe.

8.   Performanțele de curățare

Mașina de spălat vase trebuie să aibă un indice de performanță de curățare mai mare de 1,00 așa cum este definit de anexa IV la Directiva 97/17/CE, utilizând aceeași metodă de testare EN 50242 și același ciclu de program ca și cele alese de Directiva 97/17/CE. Mașina de spălat se va califica în consecință pentru performanțele de curățare clasa A sau B definite de anexa IV la Directiva 97/17/CE.

Solicitantul trebuie să furnizeze o copie după documentația tehnică menționată în articolul 2 alineatul (1) din Directiva 97/17/CE. Această documentație trebuie să cuprindă rapoartele a cel puțin trei măsurări ale indicelui de performanță de curățare efectuate conform standardului EN 50242, utilizând același ciclu de program standard ca și cel ales de Directiva 97/17/CE. Media aritmetică a acestor măsurări trebuie să fie mai mare decât cerința de mai sus. Clasa de performanță de curățare indicată pe eticheta privind consumul de energie trebuie să corespundă acestei valori medii.

Dacă se efectuează verificări, care nu sunt obligatorii la depunerea cererii, organismele competente trebuie să țină cont de toleranțele și de procedurile de control stabilite de standardul EN 50242.

9.   Performanțele de uscare

Mașina de spălat vase trebuie să aibă un indice de performanță de uscare mai mare de 0,93, în conformitate cu indicațiile care figurează în anexa IV la Directiva 97/17/CE, utilizând aceeași metodă de testare EN 50242 și același ciclu de program ca și cele alese de Directiva 97/17/CE. Mașina de spălat se va califica în consecință pentru performanțele de uscare clasa A sau B definite de anexa IV la Directiva 97/17/CE.

Solicitantul trebuie să furnizeze o copie după documentația tehnică menționată în articolul 2 alineatul (1) din Directiva 97/17/CE. Această documentație trebuie să cuprindă rapoartele a cel puțin trei măsurări ale indicelui de performanță de uscare efectuate conform standardului EN 50242, utilizând același ciclu de program standard ca cel ales de Directiva 97/17/CE. Media aritmetică a acestor măsurări trebuie să fie mai mare decât cerința de mai sus. Clasa de performanță de uscare indicată pe eticheta privind consumul de energie trebuie să corespundă acestei valori medii.

Dacă se efectuează verificări, care nu sunt obligatorii la depunerea cererii, organismele competente trebuie să țină cont de toleranțele și de procedurile de control stabilite de standardul EN 50242.

10.   Instrucțiuni de folosire

Echipamentul trebuie vândut cu un manual de utilizare cu instrucțiuni care, printre altele, trebuie să furnizeze sfaturi privind o utilizare favorabilă protecției mediului și, în special, recomandări pentru utilizarea optimă a energiei, a apei și a aditivilor (detergent, sare etc.). Acest manual include:

(a)

pe copertă sau pe prima pagină, următorul text (sau un text echivalent):

„Acestui produs i s-a acordat eticheta ecologică comunitară. Informațiile privind mijloacele de a reduce impactul asupra mediului figurează în acest manual”;

(b)

sfaturi privind modul de instalare în vederea reducerii emisiilor sonore;

(c)

sfaturi privind utilizarea alimentării cu apă caldă care economisește energie primară și reduce emisiile aferente, dacă apa este încălzită cu energie solară, încălzirea colectivă, sisteme moderne de încălzire cu ulei sau gaz natural sau încălzitor cu curgere continuă cu gaz natural. Utilizatorul trebuie să fie informat că circuitul între sursa de apă caldă și mașina de spălat trebuie să fie scurt și bine izolat;

(d)

sfaturi pentru a modifica dozarea sării în funcție de duritatea apei locale, după caz;

(e)

sfatul pentru a folosi mașina la încărcătură maximă ori de câte ori este posibil;

(f)

sfatul pentru a evita clătirea vaselor înainte de introducerea lor în mașina de spălat;

(g)

sfatul de a utiliza judicios opțiunile de clătire, dacă sunt disponibile;

(h)

sfaturi privind existența detergenților foarte eficienți la temperaturi mai mici de 65 °C, economisind astfel energia;

(i)

sfaturi privind modificarea dozei de detergent în funcție de tipul și de cantitatea încărcăturii și de gradul acesteia de murdărie (de exemplu: o încărcătură la jumătate din capacitate necesită jumătate din cantitatea de detergent). Trebuie să se facă referire și la marcajele de pe dozatorul de detergent;

(j)

informații despre consumul de energie și de apă pentru diferitele programe, permițând consumatorului să identifice programul potrivit cu cel mai mic consum de apă și energie și, de asemenea, informații privind consumul în stand-by;

(k)

sfaturi pentru a nu lăsa mașina în poziție deschisă când a terminat ciclul de spălare din cauza posibilelor pierderi de energie. Manualul de utilizare trebuie să declare timpul necesar finalizării programelor disponibile;

(l)

informații despre cerințele de putere în următoarele poziții: închis, program în desfășurare, program terminat;

(m)

sfaturi privind întreținerea echipamentului, inclusiv curățarea regulată a filtrelor, și informații despre disponibilitatea pieselor de schimb;

(n)

informații privind faptul că ignorarea celor de mai sus poate conduce la un consum mai mare de energie, apă sau/și detergent și, prin urmare, costurile de operare pot crește și performanțele pot scădea;

(o)

sfaturi despre modul în care consumatorul poate profita de procedura producătorului de preluare a echipamentului;

(p)

informații privind acordarea etichetei ecologice a UE, cu o scurtă explicație a ceea ce înseamnă acest lucru, împreună cu indicarea adresei web unde pot fi găsite mai multe informații despre această etichetă (http://europa.eu.int/ecolabel), și informații privind existența detergenților pentru vase etichetați cu eticheta ecologică.

Solicitantul trebuie să declare conformitatea produsului cu aceste cerințe și să furnizeze o copie a manualului de utilizare organismului competent care evaluează cererea.

11.   Informații care figurează pe eticheta ecologică

Următorul text trebuie să figureze în caseta 2 a etichetei ecologice:

consum de energie foarte mic;

consum de apă mic;

concepută pentru a ușura reciclarea.


(1)  JO L 118, 7.5.1997, p. 1.

(2)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.