12/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

35


32001D0595


L 209/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 13 iulie 2001

privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Amendamentului la dispozițiile comerciale din Tratatul privind Carta Energiei

(2001/595/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Prin Decizia nr. 98/181/CE, CECO, Euratom a Consiliului și a Comisiei (1), Comunitățile Europene au încheiat Tratatul privind Carta Energiei, care include dispozițiile aplicabile din GATT 1947.

(2)

Întrucât introducerea în tratat a unei trimiteri la dispozițiile relevante ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în locul trimiterii la dispozițiile GATT 1947 pe care o conține în prezent, precum și includerea în dispozițiile comerciale a unei liste de echipamente legate de energie sunt în interesul Comunității.

(3)

Comunitatea are competență exclusivă pentru politica comercială comună.

(4)

Conferința Cartei Energiei și Conferința internațională, ținute la 24 aprilie 1998, au convenit asupra textului Amendamentului la dispozițiile comerciale din Tratatul privind Carta Energiei, în special a listei echipamentelor legate de energie, precum și asupra deciziilor, angajamentelor și declarațiilor aferente (modificarea comercială).

(5)

Comunitatea a aprobat, prin Decizia 98/537/CE (2) a Consiliului, textul Amendamentului comercial și aplicarea lui provizorie până la intrarea sa în vigoare.

(6)

Adoptarea Amendamentului comercial va permite atingerea obiectivelor Comunității Europene. În consecință, este oportun ca această modificare să fie aprobată,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta se aprobă, în numele Comunității Europene, Amendamentul la dispozițiile comerciale din Tratatul privind Carta Energiei.

Articolul 2

Președintele Consiliului depune, în numele Comunității Europene, instrumentul de aprobare a Amendamentului la dispozițiile comerciale din Tratatul privind Carta Energiei pe lângă guvernul Republicii Portugheze, în conformitate cu articolele 39 și 49 din Tratatul privind Carta Energiei.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 iulie 2001.

Pentru Consiliu

Președintele

M. VERWILGHEN


(1)  JO L 69, 9.3.1998, p. 1.

(2)  JO L 252, 12.9.1998, p. 21.