13/Volumul 31

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

93


32001D0579


L 205/39

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 30 iulie 2001

privind publicarea referinței standardului EN 71-1: 1998 „Siguranța jucăriilor – Partea I: Proprietăți fizice și mecanice”, punctul 4.20 litera (d) în conformitate cu Directiva 88/378/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2001) 1905]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2001/579/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 88/378/CEE a Consiliului (1) din 3 mai 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la siguranța jucăriilor, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE (2), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere avizul Comitetului permanent, înființat prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a procedurii pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (3), astfel cum a fost modificată de Directiva 98/48/CE (4),

întrucât:

(1)

Articolul 2 din Directiva 88/378/CEE stabilește că jucăriile pot fi introduse pe piață numai în cazul în care nu periclitează siguranța și/sau sănătatea consumatorilor sau a unei terțe persoane atunci când sunt folosite într-un mod previzibil, având în vedere comportamentul tipic al copiilor.

(2)

În conformitate cu articolul 5 din Directiva 88/378/CEE, se presupune că jucăriile sunt în concordanță cu cerințele esențiale de siguranță descrise în articolul 3 al directivei în cauză, în cazul în care ele sunt declarate a fi în conformitate cu standardele armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(3)

Statelor membre li se solicită să publice referințele standardelor naționale de transpunere a standardelor armonizate.

(4)

În conformitate cu articolul 6 din Directiva 88/378/CEE, Germania și Austria au trimis notificări invocând o clauză de salvgardare împotriva punctului 4.20 litera (d) din standardul EN 71 „Siguranța jucăriilor – Partea I: Proprietăți fizice și mecanice” – ediția 1998: motivând faptul că un nivel de vârf al presiunii acustice de 140 dB, măsurat la o distanță de 50 de cm de ureche, este prea puternic și poate vătăma auzul copiilor.

(5)

Comisia, după examinarea informațiilor furnizate de Germania și Austria, și după primirea avizului Comitetului permanent, înființat de Directiva 98/34/CE, a hotărât la 20 iulie 1999 să excludă de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene punctul 4.20 litera (d) a standardului EN 71-1: 1998, cu privire la care nu acordă nici o prezumție de conformitate cu dispozițiile Directivei 88/378/CEE.

(6)

Comisia a publicat un comunicat (5) în cadrul Directivei 88/378/CEE, enumerând un număr de standarde europene armonizate aprobate la 15 iulie 1998 de Comitetul European pentru Standardizare (CEN). Comunicatul în cauză include standardul EN 71-1: 1998 privind siguranța jucăriilor, dar exclude nivelul de vârf al presiunii emisiei de sunete cu ponderare C produs de jucăriile care utilizează capse.

(7)

Motivul acestei excluderi a fost faptul că punctul 4.20 litera (d) a standardului EN 71-1: 1998 nu ar putea asigura siguranța jucăriilor atunci când sunt utilizate într-un mod previzibil, având în vedere comportamentul tipic al copiilor, în conformitate cu articolul 2 din Directiva 88/378/CEE.

(8)

În conformitate cu standardul EN 71-1:1998, punctul 4.20 litera (d), nivelul de vârf al presiunii emisiei de sunete cu ponderare C, L pc peak, produs de jucăriile ce folosesc capse nu poate depăși 140 dB: 140 dB la poziția de măsurare corespunde la 150-160 dB la o distanță de aproximativ 2,5 cm. Valoarea limită de 140 dB rămâne în vigoare până la 31 iulie 2001, dată după care valoarea limită este stabilită la 125 dB,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene a referinței standardului armonizat EN 71 „Siguranța jucăriilor – Partea I: Proprietăți fizice și mecanice” în forma adoptată de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN) la 15 iulie 1998 și prezentată în anexă, este însoțită de următoarea notă informativă:

„Punctul 4.20 litera (d) a standardului EN 71-1:1998 permite prezumția de conformitate cu dispozițiile Directivei 88/378/CEE doar de la 1 august 2001. Punctul 4.20 litera (d) stabilește că, de la această dată, nivelul de vârf al presiunii emisiei de sunete cu ponderare C, Lpc peak, produs de jucăriile ce folosesc capse, nu depășește 125 dB măsurați în modul precizat în standard.”

Articolul 2

Atunci când, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 88/378/CEE, statele membre publică referința standardului național de transpunere a standardului armonizat EN 71-1:1998, ele însoțesc această publicare de o notă identică cu aceea prevăzută în articolul 1.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 1 august 2001.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2001.

Pentru Comisie

Frederik BOLKESTEIN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 187, 16.7.1988, p. 1.

(2)  JO L 220, 30.8.1993, p. 1.

(3)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(4)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.

(5)  JO C 340, 27.11.1999, p. 69.


ANEXĂ

Publicarea referințelor standardelor europene armonizate în conformitate cu Directiva 88/378/CEE

Organismul european de standardizare

Referința

Titlul standardului armonizat

Anul ratificării

CEN (1)

EN71-1: 1998

Siguranța jucăriilor

Partea I: Proprietăți fizice și mecanice

1998

NOTA INFORMATIVĂ:

Punctul 4.20 litera (d) a standardului EN 71-1: 1998 permite prezumția de conformitate cu dispozițiile Directivei 88/378/CEE doar de la 1 august 2001. Punctul 4.20 litera (d) stabilește că, de la această dată, nivelul de vârf al presiunii emisiei de sunete cu ponderare C, Lpc peak, produs de jucăriile care folosesc capse, nu depășește 125 dB măsurați așa după cum se precizează în standard.

Notă:

Orice informații cu privire la valabilitatea standardului pot fi obținute fie de la organizațiile de standardizare europene, fie de la organismele de standardizare enumerate în anexa la Directiva 98/34/CE (2) a Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE (3).

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile comunitare.


(1)  Comitetul european de standardizare; www.cenorm.be.

(2)  JO L 204, 21.7.1998. p. 37.

(3)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.