08/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

108


32001D0462


L 162/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 23 mai 2001

privind mandatul consilierilor-auditori în anumite proceduri în domeniul concurenței

[notificată cu numărul C(2001) 1461]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2001/462/CE, CECO)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European,

având în vedere Regulamentul de procedură al Comisiei (1), în special articolul 20,

întrucât:

(1)

Dreptul părților interesate, precum și al terților de a fi audiate înainte de luarea unei decizii finale care le afectează interesele este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Acest drept este prevăzut și în Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (2), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1310/97 (3), Regulamentul (CE) nr. 2842/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 privind audierea părților în anumite proceduri în temeiul articolelor 85 și 86 din Tratatul CE (4) și Regulamentul (CE) nr. 447/98 al Comisiei din 1 martie 1998 privind notificările, termenele și audierile prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (5).

(2)

Comisia trebuie să asigure garantarea acestui drept în procedurile în domeniul concurenței, având în vedere în special Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (6).

(3)

În consecință, desfășurarea procedurilor administrative ar trebui încredințată unei persoane independente, cu experiență în problemele de concurență, care are integritatea necesară pentru a contribui la obiectivitatea, transparența și eficiența acestor proceduri.

(4)

În acest scop, Comisia a creat postul de consilier-auditor în 1982 și a definit ultima dată mandatul pentru acest post în Decizia 94/810/CECO, CE a Comisiei din 12 decembrie 1994 privind mandatul consilierilor-auditori în procedurile în domeniul concurenței care se desfășoară în fața Comisiei (7).

(5)

Este necesar să se consolideze în continuare rolul consilierului-auditor și să se adapteze și să se consolideze mandatul său având în vedere evoluțiile din domeniul dreptului concurenței.

(6)

Pentru a asigura independența consilierului-auditor, acesta va fi atașat, din motive administrative, pe lângă membrul Comisiei cu atribuții speciale în domeniul concurenței. Se recomandă o mai mare transparență la numirea, încetarea funcției și transferul consilierilor-auditori.

(7)

Consilierul-auditor ar trebui să fie numit în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil altor agenți ai Comunităților Europene. În conformitate cu aceste dispoziții, pot fi luați în considerare candidați care nu sunt funcționari ai Comisiei.

(8)

Mandatul consilierului-auditor în procedurile în domeniul concurenței ar trebui inclus într-un cadru care să protejeze dreptul de a fi audiat pe parcursul întregii proceduri.

(9)

Atunci când se dezvăluie informații privind persoane fizice, trebuie să se acorde o atenție specială Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (8).

(10)

Prezenta decizie nu trebuie să aducă atingere normelor generale privind accesul la documentele Comisiei.

(11)

Decizia 94/810/CECO, CE ar trebui să fie abrogată,

DECIDE:

Articolul 1

Comisia numește unul sau mai mulți consilieri-auditori (denumit în continuare „consilierul-auditor”) care asigură respectarea exercitării efective a dreptului de a fi audiat în cadrul procedurilor în domeniul concurenței care se desfășoară în fața Comisiei, în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE, al articolelor 65 și 66 din Tratatul CECO și al Regulamentului (CEE) nr. 4064/89.

Articolul 2

(1)   Numirea consilierului-auditor se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Orice întrerupere, încetare a funcției sau transfer al acestuia, prin orice procedură, face obiectul unei decizii motivate a Comisiei. Această decizie se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(2)   Consilierul-auditor este atașat, din motive administrative, pe lângă membrul Comisiei însărcinat cu concurența (denumit în continuare „membrul competent al Comisiei”).

(3)   Atunci când consilierul-auditor este împiedicat să își exercite funcția, membrul competent al Comisiei, dacă este cazul în urma consultării consilierului-auditor, desemnează un alt funcționar care nu este implicat în investigarea cazului respectiv, pentru a îndeplini obligațiile consilierului-auditor.

Articolul 3

(1)   În exercitarea atribuțiilor sale, consilierul-auditor ține cont de necesitatea unei aplicării efective a regulilor de concurență în conformitate cu legislația comunitară în vigoare și cu principiile stabilite de Curtea de Justiție și de Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene.

(2)   Consilierul-auditor este informat permanent de către directorul responsabil cu investigarea cazului (denumit în continuare „directorul responsabil”) privind evoluția procedurii, până în stadiul proiectului de decizie care urmează să fie prezentat membrului competent al Comisiei.

(3)   Consilierul-auditor poate prezenta membrului competent al Comisiei observații privind orice aspect referitor la orice procedură a Comisiei în domeniul concurenței.

Articolul 4

(1)   Consilierul-auditor organizează și desfășoară audierile prevăzute de dispozițiile de punere în aplicare a articolelor 81 și 82 din Tratatul CE, a articolelor 65 și 66 din Tratatul CECO și a Regulamentului (CEE) nr. 4064/89, în conformitate cu articolele 5-13 din prezenta decizie.

(2)   Dispozițiile menționate la alineatul (1) sunt:

(a)

articolul 36 alineatul (1) din Tratatul CECO;

(b)

Regulamentul (CE) nr. 2842/98;

(c)

Regulamentul (CE) nr. 447/98.

Articolul 5

Consilierul-auditor asigură desfășurarea corespunzătoare a audierii și contribuie la obiectivitatea acesteia și a oricărei decizii ulterioare. Consilierul-auditor se asigură în special de faptul că, toate elementele de fapt pertinente, favorabile sau defavorabile părților interesate, inclusiv elementele de fapt privind gravitatea încălcării trebuie să fie luate în considerare în mod corespunzător în elaborarea proiectelor de decizie ale Comisiei.

Articolul 6

(1)   Cererile de audiere ale terților, fie că este vorba de persoane, întreprinderi sau asociații de persoane sau de întreprinderi, se înaintează în scris, însoțite de o declarație scrisă care precizează interesul solicitantului față de rezultatul procedurii.

(2)   Deciziile privind audierea terților se iau în urma consultării directorului responsabil.

(3)   În cazul în care se constată că un solicitant nu demonstrează un interes suficient pentru a fi audiat, acesta este informat în scris asupra motivelor constatării. Se stabilește un termen în care i se permite să prezinte orice comentarii scrise suplimentare.

Articolul 7

(1)   Solicitările de audieri orale se includ în observațiile scrise ale solicitantului privind scrisorile care i-au fost adresate de către Comisie.

(2)   Scrisorile menționate la alineatul (1) sunt acelea care:

(a)

însoțesc comunicarea privind obiecțiunile;

(b)

invită un terț care a demonstrat un interes suficient pentru a fi audiat să prezinte observații scrise;

(c)

informează reclamantul că, în opinia Comisiei, nu există motive suficiente pentru constatarea unei încălcări și i se solicită observații scrise suplimentare.

(3)   Deciziile privind audierea orală a solicitanților se iau după consultarea directorului responsabil.

Articolul 8

(1)   În cazul în care o persoană, o întreprindere sau o asociație de persoane sau de întreprinderi a primit una sau mai multe dintre scrisorile menționate la articolul 7 alineatul (2) și are motive să creadă că Comisia deține documente care nu i-au fost prezentate și care îi sunt necesare pentru exercitarea efectivă a dreptului de a fi audiat, poate solicita accesul la documentele în cauză printr-o cerere motivată.

(2)   Decizia motivată privind o astfel de solicitare se comunică persoanei, întreprinderii sau asociației care a făcut solicitarea, precum și oricărei alte persoane, întreprinderi sau asociații care are un interes în procedură.

Articolul 9

Atunci când se intenționează divulgarea unor informații susceptibile să constituie un secret de afaceri al unei întreprinderi, aceasta este informată în scris privind această intenție și motivele care stau la baza acesteia. Se stabilește un termen în care întreprinderea interesată poate prezenta observații scrise.

Atunci când întreprinderea interesată se opune divulgării informațiilor, dar se constată că informațiile nu sunt protejate și că, în consecință, pot fi divulgate, constatarea se include într-o decizie motivată care se notifică întreprinderii interesate. Decizia precizează termenul la expirarea căruia informațiile vor fi divulgate. Acest termen nu poate fi mai mic de o săptămână de la data notificării.

Primul și al doilea alineat se aplică mutatis mutandis divulgării informațiilor prin publicarea lor în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 10

În cazul în care o persoană, o întreprindere sau o asociație de persoane sau de întreprinderi consideră că termenul stabilit pentru a răspunde la una dintre scrisorile menționate la articolul 7 alineatul (2) este prea scurt, aceasta poate, în termenul inițial, să solicite o prelungire a acestui termen printr-o cerere motivată. Solicitantul este informat în scris dacă solicitarea a fost aprobată.

Articolul 11

Dacă este cazul, având în vedere necesitatea de a asigura pregătirea corespunzătoare a audierii și în special de a clarifica întrebările de fapt în măsura posibilului, consilierul-auditor, după consultarea directorului responsabil, poate să furnizeze în avans părților invitate la audiere o listă de întrebări asupra cărora dorește ca părțile să își exprime punctul de vedere.

În acest scop, după consultarea directorului responsabil, consilierul-auditor poate organiza o reuniune cu părțile invitate la audiere și, dacă este cazul, cu serviciile Comisiei, pentru a pregăti audierea propriu-zisă.

Consilierul-auditor poate de asemenea solicita comunicarea prealabilă în scris a conținutului esențial al declarațiilor preconizate ale persoanelor propuse pentru a fi audiate de către părțile invitate la audiere.

Articolul 12

(1)   După consultarea directorului responsabil, consilierul-auditor stabilește data, durata și locul de desfășurare a audierii. În cazul în care se solicită o amânare, consilierul-auditor decide în privința acestei cereri.

(2)   Consilierul-auditor are responsabilitate deplină privind desfășurarea audierii.

(3)   Consilierul-auditor decide dacă este cazul să se admită documente noi, ce persoane vor fi audiate în numele părților și dacă persoanele interesate urmează să fie audiate separat sau în prezența altor participanți la audiere.

(4)   Dacă este cazul, având în vedere necesitatea garantării dreptului de a fi audiat, după consultarea directorului responsabil, consilierul-auditor poate permite persoanelor, întreprinderilor sau asociațiilor de persoane sau de întreprinderi să prezinte observații suplimentare în scris după audierea orală. Consilierul-auditor stabilește un termen până la care pot fi prezentate observațiile. Comisia nu este obligată să țină cont de observațiile scrise primite după acea dată.

Articolul 13

(1)   Consilierul-auditor prezintă membrului competent al Comisiei un raport privind audierea și concluziile sale asupra acesteia, din perspectiva respectării dreptului de a fi audiat. Observațiile din raport se referă la aspecte procedurale, inclusiv la divulgarea documentelor și la accesul la dosar, la termenele acordate pentru răspunsul la comunicarea privind obiecțiunile și la desfășurarea corespunzătoare a audierii orale.

O copie a raportului se transmite directorului general pentru concurență și directorului responsabil.

(2)   Pe lângă raportul menționat la alineatul (1), consilierul-auditor poate face observații privind evoluția ulterioară a procedurii. Astfel de observații se pot referi, între altele, la necesitatea unor informații suplimentare, retragerea anumitor obiecțiuni sau formularea unor obiecțiuni noi.

Articolul 14

Dacă este cazul, consilierul-auditor poate raporta asupra obiectivității oricărei anchete desfășurate pentru a evalua impactul asupra concurenței al angajamentelor propuse în urma oricăror proceduri inițiate de Comisie în aplicarea dispozițiilor menționate la articolul 1. Acest raport se referă în special la alegerea persoanelor interogate și la metodologia folosită.

Articolul 15

Pe baza proiectului de decizie care urmează să fie înaintat Comitetului consultativ în cazul examinat, consilierul-auditor elaborează în scris un raport final privind respectarea dreptului de a fi audiat după cum se prevede la articolul 13 alineatul (1). Acest raport evaluează, de asemenea, dacă proiectul de decizie se referă numai la obiecțiunile asupra cărora li s-a permis părților să își prezinte punctul de vedere și, dacă este cazul, obiectivitatea anchetelor desfășurate în sensul articolului 14.

Raportul final se înaintează membrului competent al Comisiei, directorului general pentru concurență și directorului responsabil. Raportul este comunicat autorităților competente ale statelor membre și, în conformitate cu dispozițiile privind cooperarea prevăzute la Protocoalele 23 și 24 din Acordul privind Spațiul Economic European, Autorității de supraveghere a AELS.

Articolul 16

(1)   Raportul final al consilierului-auditor se anexează la proiectul de decizie înaintat Comisiei, pentru a garanta faptul că, atunci când ia o decizie într-un caz determinat, Comisia este pe deplin informată asupra tuturor informațiilor relevante privind desfășurarea procedurii și respectarea dreptului de a fi audiat.

(2)   Raportul final poate fi modificat de consilierul-auditor în funcție de orice modificări aduse proiectului de decizie până în momentul adoptării deciziei de către Comisie.

(3)   Comisia comunică destinatarilor deciziei raportul final al consilierului-auditor, împreună cu decizia. Comisia publică raportul final al consilierului-auditor în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, împreună cu decizia, ținând cont de interesul legitim al întreprinderilor de a nu fi divulgate secretele lor de afaceri.

Articolul 17

Se abrogă Decizia 94/810/CECO, CE.

Actele de procedură efectuate deja în temeiul Deciziei 94/810/CECO, CE produc în continuare efecte.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2001.

Pentru Comisie

Mario MONTI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 308, 8.12.2000, p. 26.

(2)  JO L 395, 30.12.1989, p. 1 (rectificativ în JO L 257, 21.9.1990, p. 13).

(3)  JO L 180, 9.7.1997, p. 1.

(4)  JO L 354, 30.12.1998, p. 18.

(5)  JO L 61, 2.3.1998, p. 1.

(6)  JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

(7)  JO L 330, 21.12.1994, p. 67.

(8)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.