03/Volumul 37

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

51


32001D0287


L 099/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 2 aprilie 2001

de recunoaștere în principiu a conformității dosarului prezentat spre examinare detaliată, în scopul eventualei includeri a mesosulfuronului de metil în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

[notificată cu numărul C(2001) 1000]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2001/287/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/80/CE a Comisiei (2), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 91/414/CEE (denumită în continuare „directiva”) prevede crearea unei liste comunitare a substanțelor active autorizate pentru a fi încorporate în produsele fitosanitare.

(2)

La data de 15 decembrie 2000, firma Aventis a înaintat autorităților franceze un dosar al substanței active mesosulfuron de metil, în scopul obținerii includerii sale în anexa I la directivă.

(3)

Autoritățile franceze au indicat Comisiei că, după o examinare preliminară, rezultă că dosarul satisface cerințele de date și informații ale anexei II la directivă. Mai mult, ele consideră că dosarul cuprinde datele și informațiile cerute la anexa III la directivă, în ceea ce privește un produs fitosanitar care conține substanța activă respectivă. Ulterior, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 6 alineatul (2), solicitantul a înaintat dosarul Comisiei și celorlalte state membre.

(4)

Dosarul a fost înaintat Comitetului permanent fitosanitar la data de 2 februarie 2001.

(5)

Articolul 6 alineatul (3) al directivei prevede confirmarea formală, la nivel comunitar, a faptului că fiecare dosar este considerat ca satisfăcând, în principiu, cerințele de date și informații prevăzute la anexa II și cerințele anexei III la directivă pentru cel puțin un produs fitosanitar care conține substanța activă respectivă.

(6)

Această confirmare este necesară atât pentru a permite examinarea detaliată a dosarului, cât și pentru a da statelor membre posibilitatea de a acorda o autorizație provizorie produselor fitosanitare care conțin această substanță activă, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) al directivei.

(7)

Prezenta decizie nu aduce în nici un fel atingere dreptului Comisiei de a cere solicitantului să prezinte date sau informații suplimentare statului membru raportor, în scopul clarificării anumitor puncte ale dosarului. Cererea de prezentare a datelor suplimentare necesare clarificării dosarului nu afectează termenul de înaintare a dosarului menționat la punctul 9.

(8)

Statele membre și Comisia sunt de acord că Franța trebuie să continue examinarea detaliată a dosarului pentru mesosulfuronul de metil.

(9)

Franța raportează concluziile examinărilor sale, însoțite de recomandări privind includerea sau neincluderea, precum și condițiile aferente acesteia, cât mai curând cu putință și până la un an de la data publicării prezentei decizii.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Dosarul înaintat de Aventis Comisiei și statelor membre, în scopul includerii mesosulfuronului de metil ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, dosar transmis Comitetului permanent fitosanitar la data de 2 februarie 2001, satisface în principiu cerințele de date și informații stabilite la anexa II la directivă. Dosarul satisface cerințele de date si informații stabilite la anexa III la directivă, în ceea ce privește un produs fitosanitar care conține mesosulfuron de metil, luându-se în considerare utilizările propuse.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 aprilie 2001.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 309, 9.12.2000, p. 14.