15/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

21


32001D0068


L 023/31

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 16 ianuarie 2001

de stabilire a două metode de referință pentru măsurarea conținutului de PCB în conformitate cu articolul 10 litera (a) din Directiva 96/59/CE a Consiliului privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/PCT)

[notificată cu numărul C(2001) 107]

(2001/68/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/PCT) (1), în special articolul 10 litera (a),

întrucât:

(1)

Comisia, în temeiul articolului 10 litera (a) din Directiva 96/59/CE, are obligația de a stabili metodele de referință pentru măsurarea și determinarea conținutului de PCB în materialele contaminate.

(2)

Este posibilă, pentru moment, stabilirea unei metode de referință pentru determinarea conținutului de PCB din produsele petroliere și din reziduurile petroliere, precum și a unei metode de referință utilizate pentru stabilirea conținutului de PCB din fluidele izolante.

(3)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul emis de comitetul instituit în temeiul articolului 18 din Directiva 75/442/CEE a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Standardele europene EN 12766-1 și prEN 12766-2, precum și versiunile actualizate ulterior, se aplică drept metodă de referință pentru determinarea conținutului de PCB din produsele petroliere și din reziduurile petroliere.

Articolul 2

Standardul european ICE 61619, precum și versiunile actualizate ulterior, se aplică drept metodă de referință pentru stabilirea conținutului de PCB din fluidele izolante.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a treizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 ianuarie 2001.

Pentru Comisie

Margot WALLSTRÖM

Membru al Comisiei


(1)  JO L 243, 24.9.1996, p. 31.

(2)  JO L 78, 26.3.1991, p. 32.