03/Volumul 36

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32001D0036


L 010/59

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 22 decembrie 2000

de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești originare din Jamaica

[notificată cu numărul C(2000) 4077]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2001/36/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/493/CEE a Consiliului din 22 iulie 1991 de stabilire a condițiilor de sănătate pentru producerea și introducerea pe piață a produselor pescărești (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/79/CE (2), în special articolul 11,

întrucât:

(1)

Un expert al Comisiei a efectuat o vizită de inspecție în Jamaica pentru a verifica condițiile în care sunt produse, depozitate și expediate către Comunitate produsele pescărești.

(2)

Dispozițiile legislației din Jamaica privind inspecția sanitară și monitorizarea produselor pescărești pot fi considerate echivalente cu cele prevăzute de Directiva 91/493/CEE.

(3)

În Jamaica „Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture” este în măsură să verifice în mod eficient aplicarea legislației în vigoare.

(4)

Procedura de obținere a certificatului de sănătate prevăzută la articolul 11 alineatul (4) litera (a) din Directiva 91/493/CEE trebuie să includă de asemenea stabilirea unui model de certificat, cerințele minime privind limba(ile) în care acesta ar trebui să se întocmească și calitatea persoanei împuternicite să îl semneze.

(5)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) litera (b) din Directiva 91/493/CEE, pe ambalajele produselor pescărești ar trebui să se aplice o ștampilă care să conțină numele țării terțe și numărul aprobării/înregistrării unității, navei fabrică, antrepozitului frigorific sau navei frigorifice de origine.

(6)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) litera (c) din Directiva 91/493/CEE trebuie întocmită o listă cu unitățile, navele fabrică sau antrepozitele frigorifice aprobate și, de asemenea, trebuie întocmită o listă cu navele frigorifice echipate în conformitate cu punctele 1-7 din anexa II la Directiva 92/48/CEE (3). Aceste liste trebuie întocmite pe baza unei comunicări emise Comisiei de către VSD. În consecință, VSD ar trebui să asigure respectarea dispozițiilor prevăzute în acest scop la articolul 11 alineatul (4) din Directiva 91/493/CEE.

(7)

Ca urmare a garanțiilor furnizate de VSD cu privire la gasteropodele marine congelate pe care Jamaica dorește să le exporte către Comunitate, Comisia adoptă Decizia 2001/37/CE din 22 decembrie 2000 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de gasteropode marine originare din Jamaica (4).

(8)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) litera (b) din Directiva 91/493/CE, pe lângă cerințele Directivei 91/492/CEE, gasteropodele marine congelate satisfac și cerințele Directivei 91/493/CEE. În acest sens, prin Decizia 2001/37/CE au fost stabilite zonele de producție din care gasteropodele marine pot fi recoltate și exportate către Comunitate și ar trebui să se stabilească lista unităților de unde ar trebui autorizate importurile, precum și modelul de certificat de sănătate care ar trebui să însoțească importurile de gasteropode marine congelate.

(9)

VSD a oferit asigurări oficiale privind respectarea normelor stabilite la capitolul V din anexa la Directiva 91/493/CEE și privind îndeplinirea cerințelor echivalente cu cele stabilite de directiva menționată anterior.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

„Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture” este autoritatea competentă din Jamaica pentru verificarea și certificarea conformității produselor pescărești și de acvacultură cu cerințele Directivei 91/493/CEE.

Articolul 2

Produsele pescărești și de acvacultură originare din Jamaica trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

fiecare transport trebuie să fie însoțit de un certificat de sănătate în original, numerotat, completat corespunzător, semnat, datat și constând dintr-o singură pagină, în conformitate cu modelul din anexa A;

2.

produsele trebuie să provină de la unitățile, navele fabrică, antrepozitele frigorifice aprobate sau de la navele frigorifice înregistrate, enumerate în anexa B;

3.

cu excepția produselor pescărești congelate, în vrac și destinate fabricării alimentelor conservate, toate ambalajele trebuie să aibă marcat cu litere de neșters cuvântul „JAMAICA” și numărul aprobării/înregistrării unității, navei fabrică, antrepozitului frigorific sau navei frigorifice de origine.

Articolul 3

(1)   Certificatele prevăzute la articolul 2 punctul 1 trebuie să fie întocmite în cel puțin o limbă oficială a statului membru în care sunt efectuate controalele.

(2)   Certificatele trebuie să conțină numele, calitatea și semnătura reprezentantului VSD și ștampila oficială a acestuia, într-o culoare diferită de cea a altor mențiuni din certificat.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în a șaizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2000.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 15.

(2)  JO L 24, 30.1.1998, p. 31.

(3)  JO L 187, 7.7.1992, p. 41.

(4)  JO L 10, 13.1.2001, p. 64.


ANEXA A

Image

Image


ANEXA B

LISTA UNITĂȚILOR ȘI NAVELOR APROBATE

Nr. aprobării

Numele

Orașul

Regiunea

Categoria

VSDJ/DYC-007

DYC Fishing Ltd

Kingston

PP

VSDJ/JAL-003

Jamaica Aquaculture Ltd

Barton Isles, St. Elizabeth

PP

VSDJ/TRE-009

Tonrick Enterprise Ltd

Yallahs, St. Thomas

PP

VSDJ/LK-040

Lady Kim (Stanley Mohammed)

Lionel Town Clarendon

ZV