05/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32000L0079


L 302/57

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2000/79/CE A CONSILIULUI

din 27 noiembrie 2000

privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat de Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA)

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 139 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Partenerii sociali pot solicita de comun acord, în conformitate cu articolul 139 alineatul (2) din tratat, ca acordurile încheiate la nivel comunitar să fie aplicate printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei.

(2)

Consiliul adoptă Directiva 93/104/CE (1) privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. Aviația civilă era inclusă în numărul de sectoare de activitate excluse din domeniul de aplicare a respectivei directive. Parlamentul European și Consiliul au adoptat Directiva 2000/34/CE de modificare a Directivei 93/104/CE cu scopul de a include și sectoarele și activitățile care fuseseră anterior excluse.

(3)

Comisia a consultat, în conformitate cu articolul 138 alineatul (2) din tratat, partenerii sociali cu privire la posibila orientare a unei acțiuni comunitare în ceea ce privește sectoarele și activitățile excluse din Directiva 93/104/CE.

(4)

Comisia, apreciind în urma acestei consultări faptul că o acțiune comunitară era de dorit, a consultat din nou partenerii sociali la nivel comunitar cu privire la conținutul propunerii avute în vedere, în conformitate cu articolul 138 alineatul (3) din tratat.

(5)

Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA) au informat Comisia cu privire la dorința lor de a iniția negocieri în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din tratat.

(6)

Organizațiile menționate au încheiat la 22 martie 2000 un acord privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă.

(7)

Acordul conține o cerere comună prin care Comisia este invitată să aplice acordul printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei, în conformitate cu articolul 139 alineatul (2) din tratat.

(8)

Prezenta directivă și acordul stabilesc cerințe mai specifice în sensul articolului 14 din Directiva 93/104/CE în ceea ce privește organizarea timpului de lucru pentru personalul mobil din aviația civilă.

(9)

Articolul 2 alineatul (7) din Directiva 93/104/CE definește lucrătorul mobil ca orice lucrător care face parte din personalul rulant sau navigant și se află în serviciul unei întreprinderi care efectuează servicii de transport călători sau marfă pe căi terestre, aeriene sau pe apă.

(10)

Actul potrivit pentru aplicarea acordului îl constituie o directivă în sensul articolului 249 din tratat.

(11)

Având în vedere gradul înalt de integrare a sectorului aviației civile și condițiile concurențiale din acest sector, obiectivele prezentei directive, care au ca scop protejarea sănătății și securității lucrătorilor, nu pot fi realizate în mod suficient de către statele membre, astfel că se impune o acțiune la nivel comunitar, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat; prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(12)

În ceea ce privește termenii acordului care nu sunt definiți în mod specific de către acesta, prezenta directivă lasă statelor membre posibilitatea de a defini acești termeni în conformitate cu legislațiile și practicile naționale, cum este cazul și pentru alte directive în materie de politică socială care utilizează termeni analogi, cu condiția ca definițiile menționate anterior să fie compatibile cu acordul.

(13)

Comisia a elaborat propunerea sa de directivă în conformitate cu Comunicarea din 20 mai 1998, intitulată „Adaptarea și promovarea dialogului social la nivel comunitar”, ținând cont de caracterul reprezentativ al părților contractante și de legalitatea fiecărei clauze a acordului; părțile semnatare dețin o reprezentativitate cumulată suficientă pentru personalul navigant care se află în serviciul unei întreprinderi ce efectuează servicii de transport călători sau marfă în aviația civilă.

(14)

Comisia a elaborat propunerea sa de directivă în conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din tratat, care prevede că directivele din domeniul social trebuie să evite „impunerea de constrângeri administrative, financiare și juridice care să împiedice crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii”.

(15)

Prezenta directivă și acordul stabilesc norme minime; statele membre și/sau partenerii sociali trebuie să poată menține sau introduce dispoziții mai favorabile.

(16)

Aplicarea prezentei directive nu trebuie să justifice eventualele regrese în raport cu situația actuală existentă în fiecare stat membru.

(17)

Comisia a informat Parlamentul European, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, trimițând-le acestora textul propunerii sale de directivă conținând acordul.

(18)

Parlamentul European adoptă la 3 octombrie 2000 o rezoluție privind acordul-cadru de parteneriat social.

(19)

Aplicarea acordului contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 136 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă are ca scop aplicarea Acordului european privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat la 22 martie 2000, între organizațiile patronale și sindicatele din sectorul aviației civile, și anume Asociația companiilor europene de navigație europeană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA).

Textul acordului este prevăzut în anexă.

Articolul 2

(1)   Statele membre pot menține sau introduce dispoziții mai favorabile decât cele prevăzute în prezenta directivă.

(2)   Aplicarea prezentei directive nu constituie în nici un caz un motiv suficient pentru a justifica o reducere a nivelului general de protecție a lucrătorilor din domeniile reglementate de aceasta, fără a aduce atingere dreptului statelor membre și/sau al partenerilor sociali de a adopta, ținând seama de evoluția situației, legi, regulamente sau norme contractuale diferite în raport cu cele existente în momentul adoptării prezentei directive, cu condiția respectării cerințelor minime prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 3

Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 decembrie 2003 sau se asigură că, până la această dată, partenerii sociali stabilesc dispozițiile necesare prin acord. Statele membre adoptă orice dispoziție necesară care să le permită garantarea în orice moment a rezultatelor impuse de prezenta directivă. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile prevăzute la alineatul (1), ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 noiembrie 2000.

Pentru Consiliu

Președintele

É. GUIGOU


(1)  JO L 307, 13.12.1993, p. 18. Directivă modificată de Directiva 2000/34/CE (JO L 195, 1.8.2000, p. 41).


ANEXĂ

Acordul European privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă încheiat între Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA)


Având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 138 și articolul 139 alineatul (2),

având în vedere că articolul 139 alineatul (2) din tratat prevede ca aplicarea acordurilor încheiate la nivel european să se facă la cererea comună a părților semnatare, printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei,

având în vedere că părțile semnatare fac această cerere prin prezenta,

având în vedere că părțile semnatare consideră că dispozițiile prezentului acord constituie „cerințe mai specifice” în sensul articolului 14 din Directiva 93/104/CE a Consiliului și că dispozițiile prezentei directive nu se aplică,

PĂRȚILE SEMNATARE CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Clauza 1

(1)   Acordul se aplică timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă.

(2)   Acordul stabilește cerințe mai specifice în sensul articolului 14 din Directiva 93/104/CE a Consiliului privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă.

Clauza 2

(1)   „Timpul de lucru” reprezintă întreaga perioadă pe durata căreia lucrătorul se află la muncă, la dispoziția angajatorului, exercitându-și activitatea sau funcțiile, în conformitate cu legislația și/sau practicile naționale.

(2)   „Personalul mobil din aviația civilă” reprezintă membrii echipajului de la bordul unei aeronave civile angajați de o întreprindere cu sediul într-unul dintre statele membre.

(3)   „Timpul total de zbor” reprezintă timpul scurs între ora la care aeronava părăsește amplasamentul de staționare în vederea decolării și ora la care se oprește în amplasamentul de staționare desemnat, la momentul opririi complete a motoarelor.

Clauza 3

(1)   Personalul mobil din aviația civilă beneficiază de un concediu anual plătit de cel puțin patru săptămâni, conform condițiilor de drept la concediu și acordare a concediului prevăzute de legislațiile și/sau practicile naționale.

(2)   Perioada minimă a concediului anual plătit nu poate fi înlocuită cu o indemnizație financiară, cu excepția cazului în care raportul de muncă încetează.

Clauza 4

(1)

(a)

Personalul mobil din aviația civilă beneficiază de un examen medical gratuit prealabil angajării sale și efectuat apoi la intervale de timp regulate.

(b)

Personalul mobil din aviația civilă care suferă de probleme de sănătate recunoscute ca fiind determinate de activitatea desfășurată în ture este transferat, ori de câte ori este posibil, la o activitate de zi mobilă sau nu, pentru care este apt.

(2)   Examenul medical gratuit menționat la alineatul (1) litera (a) este supus obligativității secretului medical.

(3)   Examenul medical gratuit menționat la alineatul (1) litera (a) poate fi realizat în cadrul sistemului național de sănătate.

Clauza 5

(1)   Personalul navigant din aviația civilă beneficiază de o protecție în materie de securitate și sănătate adaptată la natura muncii prestate.

(2)   Serviciile și mijloacele corespunzătoare de protecție și prevenire în materie de securitate și sănătate a personalului mobil din aviația civilă sunt disponibile în permanență.

Clauza 6

Măsurile necesare se impun a fi luate pentru ca angajatorul care intenționează să organizeze activitatea într-un anumit ritm să țină cont de principiul general al adaptării activității la lucrător.

Clauza 7

Informațiile privind ritmul de muncă specific personalului mobil din aviația civilă trebuie comunicate autorităților competente la cererea acestora.

Clauza 8

(1)   Timpul de lucru trebuie stabilit fără a aduce atingere întregii legislații comunitare ulterioare privind limitările timpului de zbor și ale timpului de serviciu și exigențele în materie de odihnă și conform cu legislația națională în domeniu care trebuie luată în considerare în toate cazurile menționate.

(2)   Timpul de lucru anual maxim, cuprinzând anumite perioade de rezervă destinate evaluărilor de serviciu, prevăzute de legislația în vigoare, va fi de 2 000 de ore, dintre care timpul de zbor se va limita la 900 de ore.

(3)   Timpul de lucru anual maxim trebuie să fie repartizat cât mai uniform posibil pe toată durata anului.

Clauza 9

Fără a aduce atingere clauzei 3, personalul mobil din aviația civilă va beneficia de zile libere de serviciu sau rezervă, notificate în avans după cum urmează:

(a)

cel puțin 7 zile calendaristice pe lună calendaristică, cuprinzând, eventual, orice perioadă de odihnă impusă prin lege și

(b)

cel puțin 96 de zile calendaristice pe an calendaristic, cuprinzând, eventual, orice perioadă de odihnă impusă prin lege.

Clauza 10

Părțile vor revizui dispozițiile menționate anterior la doi ani după încheierea perioadei de aplicare prevăzute în decizia Consiliului, care instituie prezentul acord.

Bruxelles, 22 martie 2000.

Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA)

Karl-heinz Neumeister, secretar general

Manfred Merz, vicepreședinte al Comisiei pentru probleme sociale a AEA Președinte al delegației de negociere

Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF)

Brenda O'brien, secretar general adjunct

Betty Lecouturier, președinte, Comisia pentru personalul de bord

Bent Gehlsen, membru al delegației de negociere, Comisia pentru personalul de bord

Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA)

Căpitan Francesco Gentile, președinte

Căpitan Bill Archer, vicepreședinte

Giancarlo Crivellaro, secretar general

Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA)

Mike Ambrose, director general

Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA)

Marc Frisque, director general

Allan Brown, director, director pentru probleme de politică aeronautică si industriale