06/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

20


32000L0064


L 290/27

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2000/64/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 7 noiembrie 2000

de modificare a Directivelor 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații cu țări terțe

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) prima și a treia teză,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directivele 85/611/CEE (4), 92/49/CEE (5), 92/96/CEE (6) și 93/22/CEE (7) ale Consiliului permit schimbul de informații între autoritățile competente și cu anumite alte autorități sau organisme dintr-un stat membru sau între statele membre. Directivele menționate anterior permit, de asemenea, încheierea, de către statele membre, a unor acorduri de cooperare care prevăd schimbul de informații cu autoritățile competente din țări terțe.

(2)

Din motive de consecvență cu Directiva 98/33/CE (8), această autorizație de a încheia acorduri privind schimbul de informații cu țări terțe ar trebui să fie extinsă pentru a include schimbul de informații cu anumite alte autorități sau organisme din țările în cauză, cu condiția ca informațiile divulgate să facă obiectul unor garanții corespunzătoare privind secretul profesional.

(3)

Directiva 85/611/CEE, Directiva 92/49/CEE, Directiva 92/96/CEE și Directiva 93/22/CEE ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Articolul 50 alineatul (4) din Directiva 85/611/CEE se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Statele membre pot încheia acorduri de cooperare care prevăd schimbul de informații cu autoritățile competente din țări terțe sau cu autorități sau organisme din țări terțe, în sensul definiției de la alineatele (6) și (7), numai în cazul în care informațiile comunicate fac obiectul unor garanții privind secretul profesional cel puțin echivalente cu cele menționate la prezentul articol. Aceste schimburi de informații trebuie să fie destinate îndeplinirii sarcinii de supraveghere a autorităților sau organismelor menționate.

În cazul în care informațiile provin dintr-un alt stat membru, acestea nu pot fi divulgate fără acordul explicit al autorităților competente care le-au transmis și, după caz, numai în scopul pentru care autoritățile în cauză și-au dat acordul.”

Articolul 2

Articolul 16 alineatul (3) din Directiva 92/49/CEE, articolul 15 alineatul (3) din Directiva 92/96/CEE și articolul 25 alineatul (3) din Directiva 93/22/CEE se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Statele membre pot încheia acorduri de cooperare care prevăd schimbul de informații cu autoritățile competente din țări terțe sau cu autorități sau organisme din țări terțe, în sensul definiției de la alineatele (5) și (5a), numai în cazul în care informațiile comunicate fac obiectul unor garanții privind secretul profesional cel puțin echivalente cu cele menționate la prezentul articol. Acest schimb de informații trebuie să fie destinat îndeplinirii sarcinii de supraveghere a autorităților sau organismelor menționate.

În cazul în care informațiile provin dintr-un alt stat membru, acestea nu pot fi divulgate fără acordul explicit al autorităților competente care le-au transmis și, după caz, numai în scopul pentru care autoritățile în cauză și-au dat acordul.”

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 17 noiembrie 2002. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2000.

Pentru Parlamentul European

Președintele

N. FONTAINE

Pentru Consiliu

Președintele

L. FABIUS


(1)  JO C 116 E, 26.4.2000, p. 61.

(2)  JO C 168, 16.6.2000, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 14 iunie 2000 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 29 iunie 2000.

(4)  JO L 375, 31.12.1985, p. 3. Directivă modificată ultima dată de Directiva 95/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 168, 18.7.1995, p. 7).

(5)  JO L 228, 11.8.1992, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 95/26/CE.

(6)  JO L 360, 9.12.1992, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 95/26/CE.

(7)  JO L 141, 11.6.1993, p. 27. Directivă modificată ultima dată de Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 84, 26.3.1997, p. 22).

(8)  JO L 204, 21.7.1998, p. 29.