07/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

238


32000L0056


L 237/45

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2000/56/CE A COMISIEI

din 14 septembrie 2000

de modificare a Directivei 91/439/CEE a Consiliului privind permisele de conducere

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisul de conducere (1), modificată ultima dată de Directiva 97/26/CE (2), în special articolul 7a alineatul (2),

întrucât:

(1)

Lista codurilor comunitare armonizate, astfel cum este descrisă în anexele I si Ia la Directiva 91/439/CEE, trebuie adaptată.

(2)

Lista codurilor comunitare armonizate necesită precizări complementare, dat fiind progresul științific și tehnic care a intervenit în domeniu și experiența practică adițională dobândită cu ocazia adaptărilor anterioare.

(3)

Este necesar să se revizuiască cerințele minime aplicabile examenelor de conducere, astfel cum au fost stabilite în anexa II la Directiva 91/439/CEE, în lumina progresului științific și tehnic din domeniu.

(4)

Revizuirea anexei II este necesară în vederea continuării armonizării examenelor de conducere în Comunitate și conformării cerințelor aplicabile examenelor cu exigențele circulației auto actuale. Este necesar să se instituie criteriile de evaluare aplicabile pentru examenul practic, cu scopul unei mai bune armonizări.

(5)

Revizuirea anexei II are ca obiectiv direct ameliorarea securității rutiere. Se impune, în consecință, scoaterea în evidență a cerințelor minime aplicabile la examenul teoretic și practic.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului pentru permisul de conducere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 91/439/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Anexele I și Ia se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta directivă.

2.

Anexa II se înlocuiește cu textul care figurează la anexa II la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până cel târziu la 30 septembrie 2003. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

Când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere în momentul publicării oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul dispozițiilor principale de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 septembrie 2000.

Pentru Comisie

Loyola DE PALACIO

Vicepreședinte


(1)  JO L 237, 24.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 150, 7.6.1997, p. 41.


ANEXA I

La anexa I punctul 2 de la pagina 4 a permisului și la anexa Ia punctul 2 de la pagina 2, litera (a) rubrica 12, prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

codurile 01-99: coduri comunitare armonizate

CONDUCĂTORUL AUTO (motive medicale)

01.   Corecția și/sau protecția vederii

01.01

Ochelari

01.02

Lentilă(e) de contact

01.03

Ochelari de protecție

01.04

Lentilă opacă

01.05

Acoperitoare pentru ochi

01.06

Ochelari sau lentile de contact

02.   Proteză auditivă/aparat auditiv

02.01

Proteză auditivă pentru o ureche

02.02

Proteză auditivă pentru ambele urechi

03.   Proteză/ortheză pentru membre

03.01

Proteză/ortheză pentru unul sau ambele membre superioare

03.02

Proteză/ortheză pentru unul sau ambele membre inferioare

05.   Conducere cu restricție (indicarea subcodului obligatoriu, conducere supusă restricțiilor din motive medicale)

05.01

Restricție la călătoria pe timpul zilei (de ex. o oră după răsăritul soarelui și o oră înainte de apus)

05.02

Restricție la călătoria pe o rază de…km de la locul de reședință a titularului sau doar în interiorul unui oraș/al unei regiuni…

05.03

Conducere fără pasageri

05.04

Restricție la călătoriile cu viteză mai mică sau egală cu…km/h

05.05

Conducere doar cu autorizare însoțită de un titular de permis de conducere

05.06

Fără remorcă

05.07

Interzicerea conducerii pe autostradă

05.08

Interzicerea consumului de băuturi alcoolice

ADAPTĂRI ALE VEHICULULUI

10.   Cutie de viteze adaptată

10.01

Schimbător de viteze manual

10.02

Schimbător de viteze automat

10.03

Schimbător de viteze cu comandă electronică

10.04

Levier de schimbat viteza adaptat

10.05

Fără cutie de transmisie secundară

15.   Ambreiaj adaptat

15.01

Pedală de ambreiaj adaptată

15.02

Ambreiaj manual

15.03

Ambreiaj automat

15.04

Compartimentare în fața pedalei de ambreiaj/pedală de ambreiaj neutralizată/suprimată

20.   Mecanisme de frânare adaptate

20.01

Pedală de frână adaptată

20.02

Pedală de frână mărită

20.03

Pedală de frână adaptată pentru piciorul stâng

20.04

Pedală de frână pentru talpă

20.05

Pedală de frână cu basculă

20.06

Frână de serviciu acționată manual (adaptată)

20.07

Utilizare maximă a frânei de serviciu ranforsată

20.08

Utilizare maximă a frânei de siguranță integrate în frâna de serviciu

20.09

Frână de mână adaptată

20.10

Frână de mână cu comandă electrică

20.11

Frână de mână cu comandă acționată de picior (adaptată)

20.12

Compartimentare în fața pedalei de frână/pedală de frână neutralizată/suprimată

20.13

Frână cu comandă acționată la nivelul genunchiului

20.14

Frână principală cu comandă electrică

25.   Mecanisme de accelerație adaptate

25.01

Pedală de accelerație adaptată

25.02

Pedală de accelerație pentru talpă

25.03

Pedală de accelerație cu basculă

25.04

Accelerație manuală

25.05

Accelerație acționată la nivelul genunchiului

25.06

Servo-accelerație (electronică, pneumatică etc.)

25.07

Pedală de accelerație plasată la stânga pedalei de frână

25.08

Pedală de accelerație plasată la stânga

25.09

Compartimentare în fața pedalei de accelerație/pedală de accelerație neutralizată/decuplată

30.   Mecanisme de frânare și de accelerație combinate adaptate

30.01

Pedale paralele

30.02

Pedale în (sau aproximativ în) același plan

30.03

Accelerație și frână cu glisieră

30.04

Accelerație și frână cu glisieră cu ortheză

30.05

Pedală de frână și de accelerație neutralizate/decuplate

30.06

Podea ridicată

30.07

Compartimentare pe o latură a pedalei de frână

30.08

Compartimentare pentru proteză pe o latură a pedalei de frână

30.09

Compartimentare în fața pedalelor de accelerație și de frână

30.10

Suport pentru călcâi/picior

30.11

Accelerație și frână cu comandă electrică

35.   Dispozitive de comandă adaptate

35.01

Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără a influența negativ conducerea

35.02

Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără a lăsa liber volanul/accesoriile (mâner sferic, furcă etc.)

35.03

Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără a lăsa liber volanul/accesoriile (mâner sferic, furcă etc.) cu mâna stângă

35.04

Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără a lăsa liber volanul/accesoriile (mâner sferic, furcă etc.) cu mâna dreaptă

35.05

Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără a lăsa liber volanul/accesoriile (mâner sferic, furcă etc.) și comenzile de accelerație sau de frână combinate

40.   Direcție adaptată

40.01

Servodirecție standard

40.02

Servodirecție ranforsată

40.03

Servodirecție cu sistem de securitate

40.04

Coloană de direcție alungită

40.05

Volan ajustat (volan mai gros/mai subțire; volan cu diametru redus etc.)

40.06

Volan cu basculare

40.07

Volan vertical

40.08

Volan orizontal

40.09

Acționare cu piciorul

40.10

Acționare cu dispozitiv adaptat (manșă etc.)

40.11

Mânerul volanului

40.12

Ortheză pentru mână pe volan

40.13

Ortheză de tenodeză

42.   Oglindă (oglinzi) retrovizoare modificată(e)

42.01

Oglindă retrovizoare exterioară stânga sau dreapta

42.02

Oglindă retrovizoare exterioară montată pe aripă

42.03

Oglindă retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului

42.04

Oglindă retrovizoare interioară panoramică

42.05

Oglindă retrovizoare de unghi mort

42.06

Oglindă (oglinzi) retrovizoare exterioară(oare) cu comandă electrică

43.   Scaun modificat pentru conducător auto

43.01

Scaun pentru conducător auto cu înălțime adecvată pentru vizibilitate și distanță normală față de volan și pedale

43.02

Scaun pentru conducător auto adaptat la forma corpului

43.03

Scaun pentru conducător auto cu susținere laterală pentru o bună stabilitate

43.04

Scaun pentru conducător auto cu suport pentru coate

43.05

Scaun pentru conducător auto cu glisieră alungită

43.06

Centură de siguranță adaptată

43.07

Centură de siguranță de tip ham

44.   Modificări ale motocicletelor (subcod obligatoriu)

44.01

Frână cu comandă unică

44.02

Frână de mână (adaptată) (pentru roata din față)

44.03

Frână de picior (adaptată) (pentru roata din spate)

44.04

Manetă de accelerație (adaptată)

44.05

Cutie de viteze manuală și ambreiaj manual (adaptate)

44.06

Oglindă (oglinzi) retrovizoare adaptată(e)

44.07

Comenzi (adaptate) (indicatoare de direcție, faruri de oprire etc.)

44.08

Înălțime a scaunului care să permită conducătorului auto ca în poziție așezată să atingă solul cu ambele picioare.

45.   Numai motocicletă cu ataș

50.   Limitat la un vehicul/număr de șasiu specific (număr de identificare al vehiculului, NIV)

51.   Limitat la un vehicul/placă de înmatriculare specific(ă) (număr de înmatriculare a vehiculului, NÎV)

PROBLEME ADMINISTRATIVE

70.   Schimbarea permisului nr.… eliberat de…(semn distinctiv UE/ONU în cazul unei țări terțe, de ex.: 70.0123456789.NL)

71.   Duplicatul permisului nr.…(semn distinctiv UE/ONU în cazul unei țări terțe, de ex.: 71.987654321.HR)

72.   Limitat la vehiculele din categoria A cu o capacitate cilindrică maximă de 125 cm3 și o putere maximă de 11 KW(A1)

73.   Limitat la vehiculele din categoria B cu trei sau patru roți și motor (B1)

74.   Limitat la vehiculele din categoria C a căror masă maximă autorizată nu depășește 7 500 kg (C1)

75.   Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului auto (D1)

76.   Limitat la vehiculele din categoria C, a căror masă maximă autorizată nu depășește 7 500 kg (C1), cuplate la o remorcă a cărei masă maximă autorizată depășește 750 kg, cu condiția ca masa totală maximă autorizată să nu depășească 12 000 kg, și ca masa maximă autorizată a remorcii să nu depășească masa vehiculului de tractare gol (C1 + E)

77.   Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului auto (D1), cuplate la o remorcă a cărei masă maximă autorizată depășește 750 kg, cu condiția ca (a), masa totală maximă autorizată, să nu depășească 12 000 kg și ca masa maximă autorizată a remorcii să nu depășească masa vehiculului de tractare gol și (b) remorca să nu fie folosită pentru transportul de călători (D1 + E)

78.   Limitat la vehiculele cu schimbător automat de viteze

(Directiva 91/439/CEE, anexa II punctul 8.1.1 al doilea paragraf)

79.   (…) Limitat la vehiculele care îndeplinesc condițiile indicate între paranteze, în contextul aplicării articolului 10, alineatul (1), din directivă

90.01: la stânga

90.02: la dreapta

90.03: stânga

90.04: dreapta

90.05: mână

90.06: picior

90.07: utilizabil”


ANEXA II

ANEXA II

1.   CERINȚE MINIME PENTRU EXAMENELE DE CONDUCERE AUTO

Statele membre vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că viitorii conducători auto posedă efectiv cunoștințele, deprinderile și comportamentul legate de conducerea unui autovehicul. Examenul instituit în acest scop trebuie să includă:

o probă de verificare a cunoștințelor și

o probă de verificare a deprinderilor și a comportamentului.

Condițiile în care acest examen trebuie să se desfășoare sunt enumerate mai jos.

A.   PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

1.   Formă

Forma va fi aleasă în așa fel încât să ofere posibilitatea candidatului de a demonstra că posedă cunoștințele referitoare la materiile enunțate la punctele 2-4.

Orice candidat la o categorie de permis care este deja titular al unei alte categorii poate fi dispensat de dispozițiile comune prevăzute la punctele 2-4 din prezenta anexă.

2.   Conținutul probei cu privire la toate categoriile de vehicule

Proba se referă obligatoriu la fiecare din punctele enumerate în temele următoare, conținutul și forma fiind lăsate la inițiativa fiecărui stat membru.

2.1.1.

Dispozițiile legale în materie de circulație rutieră:

în special cele care se referă la semnalizare, inclusiv marcaj, reguli de prioritate și restricții de viteză.

2.1.2.

Conducătorul auto:

importanța vigilenței și a comportamentului față de alți participanți la trafic;

funcțiile de percepție, de evaluare și de decizie, mai ales timpul de reacție, și modificările comportamentului conducătorului auto ca urmare a consumului de alcool, de droguri și de medicamente, precum și a stărilor emoționale și a oboselii.

2.1.3.

Drumul:

principiile cele mai importante aferente respectării distanțelor de siguranță între vehicule, distanței de frânare și ținutei de drum a vehiculului în diferite condiții meteorologice și în funcție de starea șoselelor;

riscurile de conducere legate de starea diferită a șoselelor și mai ales de variațiile acesteia în funcție de condițiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte;

caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri și dispozițiile legale care decurg din acestea.

2.1.4.

Ceilalți participanți la trafic:

riscurile specifice legate de lipsa de experiență a celorlalți participanți la trafic, a categoriilor celor mai vulnerabile de participanți, cum sunt copiii, pietonii, cicliștii și persoanele cu mobilitate redusă;

riscuri inerente circulației și conducerii diferitelor tipuri de vehicule și diferitelor condiții de vizibilitate pe care le au conducătorii acestora.

2.1.5.

Reglementare generală și diverse:

reglementare cu privire la documentele administrative referitoare la folosirea vehiculului;

reguli generale privind comportamentul pe care trebuie să-l adopte conducătorul auto în caz de accident (dispozitiv de semnalizare accidente, alertă) și măsurile pe care le poate lua, dacă este nevoie, pentru a veni în ajutor victimelor accidentelor de circulație;

factorii de securitate referitori la încărcătura vehiculului și persoanele transportate.

2.1.6.

Precauții care trebuie luate la părăsirea vehiculului

2.1.7.

Elemente mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a detecta defecțiunile cele mai curente care pot afecta mai ales sistemul de direcție, de suspensie, de frânare, cauciucurile, farurile și semnalizatoarele, ochii de pisică, oglinzile retrovizoare, spălătoarele și ștergătoarele de parbriz, sistemul de eșapament, centurile de siguranță și claxonul.

2.1.8.

Echipamentele de siguranță ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranță, și echipamentele de siguranță pentru copii.

2.1.9.

Regulile de folosire a vehiculului referitoare la protecția mediului înconjurător (folosirea corespunzătoare a sistemului de avertizare sonoră, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor de gaze poluante etc.).

3.   Dispoziții specifice cu privire la categoriile A și A1

Verificarea obligatorie a cunoștințelor generale cu privire la:

3.1.1.

folosirea echipamentelor de protecție, cum ar fi mănușile, cizmele, îmbrăcămintea și casca;

3.1.2.

vizibilitatea motocicliștilor pentru ceilalți participanți la trafic;

3.1.3.

riscurile legate de diferitele condiții de circulație indicate mai sus, acordând atenție și porțiunilor alunecoase de șosea, cum ar fi gurile de canal, marcajele rutiere de tipul liniilor și săgeților, șinele de tramvai;

3.1.4.

elementele mecanice legate de siguranța conducerii auto, așa cum s-a indicat mai sus, acordând atenție și comutatorului pentru oprire de urgență, nivelului de ulei și curelei de transmisie.

4.   Dispoziții specifice cu privire la categoriile C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 și D1 + E

Verificarea obligatorie a cunoștințelor generale privind:

4.1.1.

regulile referitoare la timpii de conducere și perioadele de repaus în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (1); utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului (2);

4.1.2.

regulile referitoare la tipul de transport: mărfuri sau călători;

4.1.3.

documentele referitoare la vehicul și la transport necesare pentru transportul național și internațional de mărfuri și călători;

4.1.4.

comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoașterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment analog, mai ales a intervențiilor precum evacuarea pasagerilor, cât și cunoștințele de bază în materie de prim ajutor;

4.1.5.

măsurile de precauție care trebuie luate la scoaterea și înlocuirea roților;

4.1.6.

regulile cu privire la masa și dimensiunea vehiculelor; reguli cu privire la dispozitivele de limitare a vitezei;

4.1.7.

tulburarea vizibilității generată conducătorului auto și celorlalți participanți la trafic de caracteristicile vehiculului;

4.1.8.

citirea unei hărți rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigație electronice (facultativ);

4.1.9.

factorii de securitate cu privire la încărcătura vehiculului: verificarea încărcăturii (stivuire și fixare), dificultăți legate de anumite tipuri de încărcătură (de ex. lichide, încărcături suspendate…), încărcarea și descărcarea mărfurilor și folosirea materialului de încărcare (numai pentru categoriile C, C + E, C1 și C1 + E);

4.1.10.

responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce privește transportul pasagerilor; confortul și siguranța călătorilor; transportul copiilor; controalele necesare înaintea plecării; toate tipurile de autobuze ar trebui să fie abordate în proba de verificare a cunoștințelor (autobuze destinate transportului public, autocare, autobuze de dimensiuni speciale etc.) (numai pentru categoriile D, D + E, D1, D1 + E)

Verificarea obligatorie a cunoștințelor generale privind următoarele dispoziții adiționale, referitoare la categoriile C, C + E, D și D + E:

4.2.1.

principiile de construcție și de funcționare ale următoarelor elemente: motoare cu combustie internă, fluide (de ex. uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz), circuitul carburantului, circuitul electric, sistem de aprindere, sistem de transmisie (ambreiaj, cutie de viteze etc.);

4.2.2.

lubrifiere și protecție antigel;

4.2.3.

principiile de construcție, de instalare, de bună folosire și întreținere a cauciucurilor;

4.2.4.

principiile tipurilor, funcționării, pieselor principale, atașării, utilizării și întreținerii atente a garniturilor de frână și a dispozitivelor de limitare a vitezei;

4.2.5.

principiile tipurilor, funcționării, pieselor principale, atașării, utilizării și întreținerii atente a dispozitivelor de cuplare (numai pentru categoriile C + E, D + E);

4.2.6.

metode pentru detectarea cauzelor de producere a penelor;

4.2.7.

întreținerea preventivă a vehiculelor și reparațiile curente necesare;

4.2.8.

responsabilitatea conducătorului în ceea ce privește recepția, transportul și livrarea mărfurilor, conform condițiilor convenite (numai pentru categoriile C, C + E).

B.   PROBA DE VERIFICARE A DEPRINDERILOR ȘI COMPORTAMENTULUI

5.   Vehiculul și echipamentele acestuia

5.1.   Conducerea unui vehicul echipat cu schimbător de viteze manual este condiționată de reușita la o probă de verificare a deprinderilor și comportamentului, care are loc la bordul unui vehicul echipat cu schimbător de viteze manual.

În cazul în care candidatul trece proba de verificare a deprinderilor și comportamentului pe un vehicul echipat cu schimbător de viteze automat, acest lucru va fi indicat pe orice permis de conducere eliberat pe baza unui astfel de examen. Orice permis care prevede această mențiune va putea fi utilizat numai pentru conducerea unui vehicul echipat cu schimbător de viteze automat.

Se înțelege prin «vehicul echipat cu schimbător de viteze automat» un vehicul în care doar o acțiune asupra accelerației sau frânei poate determina demultiplicarea între motor și roți.

5.2.   Vehiculele utilizate pentru probele de verificare a deprinderilor și comportamentului trebuie să corespundă criteriilor minime enumerate mai jos. Statele membre pot prevedea cerințe mai severe sau adăuga alte criterii.

Categoria A:

accesul progresiv [articolul 6, alineatul (1), litera (b), prima liniuță, prima teză]: motocicleta fără ataș cu o capacitate cilindrică mai mare de 120 cm3 și care atinge o viteză de cel puțin 100 km/h;

acces direct [articolul 6, alineatul (1), litera (b), prima liniuță, a doua teză]: motocicletă fără ataș cu o putere de cel puțin 35 kW.

Subcategoria A1:

 

Motocicletă fără ataș cu o capacitate cilindrică de cel puțin 75 cm3.

Categoria B:

 

Vehicul de categoria B cu 4 roți și care trebuie să atingă o viteză de cel puțin 100 km/h.

Categoria B + E:

 

Ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria B și dintr-o remorcă cu masă maximă autorizată de cel puțin 1 000 kg, care atinge o viteză de cel puțin 100 km/h și care nu intră în categoria B; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis cel puțin la fel de lată și de înaltă ca și vehiculul; caroseria închisă poate fi și ușor mai puțin lată decât vehiculul, cu condiția ca vizibilitatea spre spate să nu fie posibilă decât cu ajutorul oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie să aibă o greutate reală de minimum 800 kg.

Subcategoria B1:

 

Autovehicul cu trei sau patru roți care poate atinge o viteză de cel puțin 60 km/h.

Categoria C:

 

Vehicul din categoria C a cărui masă maximă autorizată este de cel puțin 12 000 kg, lungimea de cel puțin 8 metri, lățimea de cel puțin 2,40 m și care atinge o viteză de cel puțin 80 km/h, este echipat cu ABS și cu o cutie de viteze cu cel puțin 8 trepte de mers înainte și cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3821/85; compartimentul pentru mărfuri trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis, cel puțin la fel de largă și de înaltă ca și cabina; vehiculul trebuie să aibă o greutate reală de minimum 10 000 kg.

Categoria C + E:

 

Un vehicul articulat sau un ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria C și o remorcă de o lungime de cel puțin 7,5 m; vehiculul articulat și ansamblul trebuie să aibă împreună o masă totală maximă autorizată de cel puțin 20 000 kg, o lungime de cel puțin 14 m și o lățime de cel puțin 2,40 m, să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h, să fie echipate cu ABS și să aibă o cutie de viteze cu cel puțin 8 rapoarte de mers înainte și un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85; compartimentul pentru mărfuri trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis, cel puțin la fel de lată și de înaltă ca și cabina; atât vehiculul, cât și ansamblul, trebuie să aibă o greutate reală de minimum 15 000 kg.

Subcategoria C1:

 

Vehicul din subcategoria C1 a cărui masă maximă este de cel puțin 4 000 kg, care are o lungime de cel puțin 5 m, care atinge o viteză de cel puțin 80 km/h și care este echipat cu ABS și un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85; compartimentul pentru mărfuri trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis, cel puțin la fel de lată și de înaltă ca și cabina.

Subcategoria C1 + E:

 

Ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 și dintr-o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de cel puțin 1 250 kg; acest ansamblu trebuie să aibă o lungime de cel puțin 8 m și să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de mărfuri al remorcii trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis, cel puțin la fel de lată și de înaltă ca și cabina; caroseria de tip închis poate să fie și puțin mai îngustă decât autovehiculul, cu condiția ca vizibilitatea în spate să nu fie posibilă decât prin folosirea retrovizoarelor exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie să aibă o greutate reală de cel puțin 800 kg.

Categoria D:

 

Vehicul din categoria D care are o lungime de cel puțin 10 m, o lățime de cel puțin 2,40 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h, echipat cu ABS și cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

Categoria D + E:

 

Ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria D și dintr-o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de cel puțin 1 250 kg, lățimea de cel puțin 2,40 m și care este capabil să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis de o lățime și de o înălțime de cel puțin 2 m; remorca trebuie să aibă o greutate reală de cel puțin 800 kg.

Subcategoria D1:

 

Vehicul din subcategoria D1 a cărei masă maximă autorizată este de cel puțin 4 000 kg, care are o lungime de cel puțin 5 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h, echipat cu ABS și cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

Subcategoria D1 + E:

 

Ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 și dintr-o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de cel puțin 1 250 kg și care atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis de o lățime și de o înălțime de cel puțin 2 m; remorca trebuie să aibă o greutate minimă reală de 800 kg.

Vehiculele de examen din categoriile B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 și D1 + E care nu sunt conforme cu criteriile minime menționate mai sus, dar care erau folosite în momentul sau înaintea intrării în vigoare a prezentei directive, pot fi încă folosite pe o perioadă de cel mult zece ani de la această dată. Dispozițiile cu privire la încărcarea vehiculelor de examen pot fi transpuse de statele membre la cel târziu zece ani după intrarea în vigoare a prezentei directive.

6.   Deprinderi și comportament supuse testării pentru categoriile A și A1

Pregătirea și verificarea tehnică a vehiculului cu privire la siguranța traficului.

Candidații trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti să conducă în siguranță prin îndeplinirea următoarelor condiții:

6.1.1.   să se doteze cu echipamente de protecție, cum ar fi mănuși, cizme, îmbrăcăminte și cască;

6.1.2.   să realizeze o verificare aleatorie a stării cauciucurilor, a frânelor, a direcției, a comutatorului de oprire de urgență (dacă acesta există), a curelei de transmisie, a nivelului de ulei, farurilor, a dispozitivelor reflectorizante, a indicatoarelor de direcție și a sistemului de avertizare sonoră.

Manevre speciale de testare referitoare la siguranța rutieră

6.2.1.   să fixeze și să elibereze piedica motocicletei și să o deplaseze fără ajutorul motorului, mergând pe lângă ea;

6.2.2.   să parcheze motocicleta prin fixarea piedicii;

6.2.3.   cel puțin două manevre de executat cu viteză redusă, dintre care un slalom; acest lucru ar trebui să permită verificarea acționării ambreiajului în combinație cu frâna, a echilibrului, a direcției vizuale și a poziției pe motocicletă, precum și a poziției picioarelor pe suportul pentru picior;

6.2.4.   cel puțin două manevre care trebuie executate cu viteză mai mare, dintre care o manevră în viteza a 2a sau a 3a, cel puțin cu 30 km/h, și o manevră care constă în a evita un obstacol cu o viteză de cel puțin 50 km/h; aceasta ar trebui să permită verificarea poziției pe motocicletă, a direcției vizuale, a echilibrului, a tehnicii de conducere și a tehnicii de schimbare a vitezelor;

6.2.5.   frânare: se execută cel puțin două exerciții de frânare, inclusiv o frânare de urgență la o viteză de cel puțin 50 km/h; acest lucru ar trebui să permită verificarea acționării frânei din față și a frânei din spate, a direcției vizuale și a poziției pe motocicletă.

Manevrele speciale prevăzute la punctele 6.2.3-6.2.5 trebuie să fie puse în aplicare cel târziu la cinci ani după intrarea în vigoare a prezentei directive.

Comportamentul în trafic

Candidații trebuie să efectueze obligatoriu următoarele operații în situații normale de trafic, în condiții de siguranță deplină și cu precauțiile necesare:

6.3.1.

să părăsească un loc de staționare, să demareze din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum privat;

6.3.2.

să folosească drumuri drepte, să se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

6.3.3.

să facă un viraj;

6.3.4.

intersecții: intrarea și traversarea intersecțiilor și joncțiunilor;

6.3.5.

să schimbe direcția: să vireze la dreapta și la stânga, să treacă de pe o bandă pe alta;

6.3.6.

intrarea/ieșirea de pe autostradă sau alte căi similare (dacă este cazul): intrarea de pe banda de accelerare, ieșirea pe banda de decelerare;

6.3.7.

depășire/ocolire: (dacă se poate), depășirea unor obstacole, cum ar fi mașini care staționează, permiterea depășirii de către alte vehicule (dacă este cazul);

6.3.8.

amenajări rutiere deosebite (dacă este cazul): intersecții cu sens giratoriu, trecere de nivel, stații de tramvai/de autobuz, treceri pentru pietoni, pante prelungite la urcare/la coborâre;

6.3.9.

luarea precauțiilor necesare înainte de coborârea din vehicul.

7.   Deprinderi și comportament supuse verificării pentru categoriile B, B1 și B + E

Pregătirea și verificarea vehiculului din punct de vedere al siguranței rutiere

Candidații trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti să conducă în siguranță prin respectarea următoarelor cerințe:

7.1.1.

să regleze scaunul dacă este nevoie pentru a obține o poziție corectă;

7.1.2.

să regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranță și, eventual, tetierele;

7.1.3.

să se asigure că ușile sunt închise;

7.1.4.

să realizeze o verificare aleatorie a stării cauciucurilor, a frânelor, a direcției, a fluidelor (de ex. uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz), a farurilor, a dispozitivelor reflectorizante, a indicatoarelor de direcție și claxonului;

7.1.5.

să verifice elementele cu privire la securitatea încărcării vehiculului: caroseria, tabla, porțile de încărcare, modul de încărcare, stivuirea încărcăturii (numai pentru categoria B + E);

7.1.6.

să verifice dispozitivul de tracțiune și conexiunile frânei și circuitului electric (numai pentru categoria B + E).

Categoriile B și B1: manevre speciale care trebuie testate în legătură cu siguranța rutieră

Se asigură testarea unei selecții dintre următoarele manevre (cel puțin două manevre pentru cele patru puncte reunite, dintre care o manevră de mers înapoi):

7.2.1.

să efectueze o manevră de mers înapoi menținând o traiectorie rectilinie sau să efectueze o manevră de mers înapoi cu un viraj la dreapta sau la stânga la un colț de stradă, fără a părăsi banda de circulație corectă;

7.2.2.

să facă o întoarcere printr-o manevră de mers înainte și de mers înapoi;

7.2.3.

să parcheze vehiculul și să se părăsească un loc de staționare (paralel, oblic sau perpendicular) mergând în față sau înapoi, pe teren neted, în pantă și în rampă;

7.2.4.

să frâneze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgență este facultativă.

Categoria B + E: manevre speciale care trebuie testate din punct de vedere al siguranței traficului

7.3.1.

să efectueze atașarea remorcii sau semiremorcii la vehiculul de tractare și detașarea acesteia; această manevră trebuie să înceapă cu vehiculul și remorca sa în staționare unul lângă celălalt (adică nu în linie dreaptă);

7.3.2.

să meargă în marșarier descriind o curbă a cărei traiectorie va fi lăsată la latitudinea statelor membre;

7.3.3.

să parcheze în siguranță pentru încărcare/descărcare.

Comportamentul în trafic

Candidații trebuie să efectueze obligatoriu toate operațiile următoare în situații normale de trafic, în condiții de siguranță deplină și cu precauțiile necesare:

7.4.1.

să părăsească un loc de staționare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum secundar;

7.4.2.

să folosească drumuri drepte, să întâlnească vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

7.4.3.

să facă viraje;

7.4.4.

intersecții: să intre și să traverseze intersecții și joncțiuni;

7.4.5.

să schimbe direcția: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulație;

7.4.6.

să intre/să iasă de pe o autostradă sau o altă cale similară (dacă este cazul); intrare de pe banda de accelerare/ieșire pe banda de decelerare;

7.4.7.

să depășească/să ruleze în paralel cu alte vehicule (dacă este posibil), să depășească obstacole, cum ar fi mașini care staționează, să fie depășiți de alte vehicule (dacă este cazul);

7.4.8.

amenajări rutiere speciale (dacă este cazul): intersecții cu sens giratoriu, treceri de nivel, stații de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, pante prelungite la urcare/la coborâre;

7.4.9.

să ia precauțiile necesare înainte de coborârea din vehicul.

8.   Deprinderi și comportament supuse testării pentru categoriile C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 și D1 + E

Pregătirea și verificarea tehnică a vehiculului din punct de vedere al siguranței traficului

Candidații trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti să conducă în siguranță prin respectarea următoarelor cerințe:

8.1.1.

să regleze scaunul dacă este nevoie pentru a obține o poziție corectă;

8.1.2.

să regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranță, eventual tetierele;

8.1.3.

să realizeze o verificare aleatorie a stării cauciucurilor, a frânelor, a direcției, a farurilor, a dispozitivelor reflectorizante, a indicatoarelor de direcție și a claxonului;

8.1.4.

să verifice servofrâna și servodirecția, să verifice starea cauciucurilor, a piulițelor de fixare a roților, a aripilor, a parbrizului, a ferestrelor și a ștergătoarelor de parbriz, a fluidelor (în special uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz); să verifice și să folosească tabloul de bord, inclusiv dispozitivul de înregistrare a vitezei prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 3821/85;

8.1.5.

să verifice presiunea aerului, rezervoarele de aer și suspensia;

8.1.6.

să verifice elementele de securitate legate de încărcarea vehiculului: remorca, tabla, porțile de încărcare, mecanismul de încărcare (dacă este cazul), sistemul de închidere al cabinei, modul de încărcare (dacă este cazul), fixarea încărcăturii (numai pentru categoriile C, C + E, C1 și C1 + E);

8.1.7.

să verifice mecanismul de cuplare și conexiunile sistemului de frânare și ale circuitului electric (numai pentru categoriile C + E, C1 + E, D + E și D1 + E);

8.1.8.

să fie capabili să ia măsurile speciale pentru securitatea vehiculului, să verifice caroseria remorcii, ușile de serviciu, ieșirile de urgență, trusa de prim ajutor, stingătoarele și alte echipamente de siguranță (numai pentru categoriile D, D + E, D1 și D1 + E);

8.1.9.

să citească o hartă rutieră, să planifice un itinerar, inclusiv să folosească sistemele de navigație electronice (facultativ);

Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranța circulației:

8.2.1.

să efectueze atașarea remorcii sau semiremorcii la vehiculul de tractare și detașarea acesteia; această manevră trebuie să înceapă cu vehiculul și remorca în staționare unul lângă altul (adică nu în linie dreaptă) (numai pentru categoriile C + E, C1 + E, D + E și D1 + E);

8.2.2.

să meargă înapoi făcând un viraj a cărui direcție este lăsată la inițiativa statelor membre;

8.2.3.

să parcheze în siguranță pentru a încărca/descărca pe o rampă/pe un chei de descărcare sau o instalație asemănătoare (numai pentru categoriile C, C + E, C1 și C1 + E);

8.2.4.

să parcheze pentru a lăsa să urce sau să coboare în siguranță călătorii unui autobuz (numai pentru categoriile D, D + E, D1 și D1 + E).

Comportamentul în trafic

Candidații trebuie să efectueze obligatoriu toate operațiile următoare, în situații normale de trafic, în condiții de siguranță deplină și cu toate precauțiile necesare:

8.3.1.

să părăsească un loc de staționare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum secundar;

8.3.2.

să conducă pe drumuri drepte, să depășească alte vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

8.3.3.

să facă viraje;

8.3.4.

intersecții: să intre și să traverseze intersecții și joncțiuni;

8.3.5.

să schimbe direcția: să vireze la dreapta și la stânga, să schimbe banda de circulație;

8.3.6.

să intre/să iasă de pe autostradă sau de pe căi similare (dacă este cazul); intrare de pe banda de accelerare și ieșire pe banda de decelerare;

8.3.7.

să depășească/să ocolească alte vehicule (dacă este posibil); depășirea unor obstacole, cum ar fi mașini care staționează, să fie depășiți de alte vehicule (dacă este cazul);

8.3.8.

amenajări rutiere speciale (dacă este cazul): intersecții cu sens giratoriu; treceri de nivel, stații de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, pante prelungite la urcare/la coborâre;

8.3.9.

să ia precauțiile necesare înainte de coborârea din vehicul.

9.   Evaluarea probei de verificare a deprinderilor și a cunoștințelor

9.1.   La fiecare din situațiile de conducere, în evaluare se va ține cont de capacitatea candidatului de a manevra cu ușurință diferitele comenzi ale vehiculului și de capacitatea de care acesta va da dovadă în a se încadra în trafic în deplină siguranță. Pe întreg parcursul probei, examinatorul trebuie să se simtă în siguranță. Erorile de conducere sau comportamentul periculos care amenință siguranța imediată a vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanți la trafic, fie că au necesitat sau nu intervenția examinatorului sau a însoțitorului, vor fi sancționate prin pierderea examenului. Examinatorul este totuși liber să hotărască dacă este cazul sau nu să ducă examinarea practică până la sfârșit.

Examinatorii trebuie să fie formați în așa fel încât să poată aprecia corect deprinderile candidaților de a conduce în deplină siguranță. Activitatea examinatorilor trebuie să fie verificată și supervizată de o autoritate desemnată de statul membru, pentru ca aceștia să asigure o aplicare corectă și omogenă a normelor stabilite în prezenta anexă.

9.2.   În decursul evaluării, examinatorii acordă o atenție deosebită comportamentului defensiv și politicos adoptat de candidați la volan. Această apreciere ține cont de stilul de conducere în ansamblu, iar examinatorul trebuie să ia în considerare profilul global al candidatului. Criteriile comportă un mod de conducere adaptat și ferm (în deplină siguranță), luarea în considerare a stării drumului și a condițiilor meteorologice, a celorlalte vehicule și a intereselor celorlalți participanți la trafic (mai ales ale celor mai vulnerabili), iar în final capacitatea de anticipare.

În afară de acestea, examinatorul va evalua cu privire la conducătorul auto:

9.3.1.

controlul asupra vehiculului, ținând cont de următoarele elemente: folosirea corectă a centurii de siguranță, a oglinzilor retrovizoare, a tetierei, a scaunului; folosirea corectă a farurilor și a celorlalte echipamente; folosirea corectă a ambreiajului, a cutiei de viteze, a accelerației, a sistemelor de frânare (inclusiv al treilea sistem de frânare, dacă este cazul), a direcției; controlul asupra vehiculului în diverse situații, la viteze diferite; menținerea direcției în timpul conducerii; greutatea, dimensiunile și caracteristicile vehiculului; greutatea și tipul încărcăturii (numai pentru categoriile B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D + E și D1 + E); confortul călătorilor (numai pentru categoriile D, D + E, D1 și D1 + E) (fără accelerări brutale, conducere calmă și fără frânări bruște);

9.3.2.

conducere judicioasă și cu grijă pentru mediul înconjurător, ținând cont de turația motorului, de treptele de viteză, de frână și de accelerație (numai pentru categoriile B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 și D1 + E);

9.3.3.

capacitatea de observație: observația panoramică, folosirea corectă a retrovizoarelor, vizibilitate la distanță mare, medie și mică;

9.3.4.

prioritatea/cedarea trecerii: acordarea priorității în intersecții și joncțiuni, cedarea trecerii în celelalte situații (de ex. la schimbarea de direcție, schimbarea benzii de circulație, manevre particulare);

9.3.5.

încadrarea corectă pe drum, pe benzile de circulație, în intersecțiile cu sens giratoriu, în curbe, în funcție de tipul și caracteristicile vehiculului; înscrierea pe direcția de mers;

9.3.6.

distanța de siguranță: menținerea unei distanțe adecvate în față și în spate, menținerea unei distanțe adecvate față de ceilalți participanți la trafic;

9.3.7.

viteză: respectarea vitezei maxime autorizate; adaptarea vitezei la condițiile meteorologice și de circulație, iar dacă este cazul, la limitele naționale în vigoare, menținerea unei viteze care permite oprirea la distanță vizibilă și liberă, adaptarea vitezei la viteza generală a participanților la trafic de același tip;

9.3.8.

semafoarele, panourile și celelalte elemente: comportament corect la semafoare, respectarea indicațiilor agenților de circulație, luarea în considerare a panourilor (interdicții sau obligații), acțiune adecvată în raport cu marcajul la sol;

9.3.9.

semnalizare: producerea în timp util a semnalelor necesare și corecte, indicarea corectă a direcției, reacția corectă la toate semnalele produse de ceilalți participanți la trafic;

9.3.10.

frânare și oprire; încetinire la timp, frânare sau oprire în funcție de împrejurări; anticipare; folosirea diverselor sisteme de frânare (numai pentru categoriile C, C + E, D și D + E); folosirea sistemelor de reducere a vitezei, altele decât frâna (numai pentru categoriile C, C + E, D și D + E).

10.   Durata examenului

Durata examenului și distanța care trebuie parcursă trebuie să fie suficiente pentru evaluarea deprinderilor și a comportamentului stabilite la litera B din prezenta anexă. Timpul minim de conducere consacrat verificării comportamentului nu trebuie să fie în nici un caz mai mic de 25 de minute pentru categoriile A, A1, B, B1 și B + E și de 45 de minute pentru celelalte categorii. Această durată nu cuprinde recepția candidatului, pregătirea vehiculului, verificarea tehnică a vehiculului din punct de vedere al securității rutiere, manevrele speciale și anunțarea rezultatului examenului practic.

11.   Locul examenului

Partea de examen destinată evaluării stăpânirii tehnice a vehiculului se poate desfășura pe un teren special. Cea destinată evaluării comportamentului în trafic va avea loc, dacă se poate, pe străzile situate în afara aglomerărilor, pe drumuri pe care se circulă cu viteză mare și pe autostrăzi (sau drumuri similare), precum și pe toate tipurile de drumuri urbane (zone rezidențiale, zone limitate la 30 și la 50 km/h, drumuri urbane pe care se circulă cu viteză), acestea trebuind să prezinte diferitele tipuri de dificultăți pe care un conducător auto le poate întâlni. De asemenea, este de dorit ca examenul să se poată desfășura în diferite condiții de densitate a traficului. Timpul de conducere pe o stradă trebuie să fie optim folosit pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulație care se pot întâlni, punându-se accent deosebit pe trecerea de la o zonă la alta.

II.   CUNOȘTINȚE, DEPRINDERI ȘI COMPORTAMENT CU PRIVIRE LA CONDUCEREA UNUI AUTOVEHICUL

Conducătorii oricărui autovehicul trebuie să aibă, în vederea unei conduceri în deplină siguranță, cunoștințele, deprinderile și comportamentul descrise la punctele 1-9, care să le permită:

să sesizeze pericolele generate de trafic și să evalueze gravitatea acestora;

să stăpânească vehiculul pentru a nu genera situații periculoase și să reacționeze corespunzător dacă intervin astfel de situații;

să respecte dispozițiile legale în materie de circulație rutieră, mai ales pe cele care au drept obiect de a preveni accidentele rutiere și de a asigura fluiditatea traficului;

să depisteze cele mai importante defecte tehnice ale vehiculului pe care îl conduc, mai ales pe cele care pun în pericol siguranța, și să le remedieze corespunzător;

să țină cont de toți factorii care afectează comportamentul conducătorilor (alcool, oboseală, probleme de vedere etc.), pentru a rămâne în deplina posesie a capacităților necesare conducerii auto în siguranță;

să contribuie la siguranța tuturor participanților la trafic, mai ales a celor mai vulnerabili, printr-o atitudine de respect față de personalitatea celorlalți.

Statele membre pot adopta măsurile necesare pentru a se asigura că pentru conducătorii auto care dau dovadă că nu mai posedă cunoștințele, deprinderile și comportamentul menționate la punctele 1-9 există posibilitatea de a-și redobândi aceste cunoștințe și deprinderi și că vor continua să adopte comportamentul necesar în conducerea unui autovehicul.


(1)  JO L 370, 31.12.1985, p. 1.

(2)  JO L 370, 31.12.1985, p. 8.