15/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

56


32000D1753


L 202/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 1753/2000/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 22 iunie 2000

de stabilire a unui program de supraveghere a mediei emisiilor specifice de CO2 produse de autoturismele noi

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2)

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3), având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 9 martie 2000,

întrucât:

(1)

Obiectivul fundamental al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice este de a se ajunge la stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să îndepărteze riscul de interferență antropică periculoasă cu sistemul climatic. Protocolul de la Kyoto la această convenție, încheiat la conferința de la Kyoto din decembrie 1997, prevede reducerea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră.

(2)

Comunitatea a acceptat, în baza Protocolului de la Kyoto, să reducă în perioada 2008-2012 emisiile de anumite gaze cu efect de seră cu 8 % în raport cu nivelele din 1990.

(3)

Protocolul de la Kyoto prevede că părțile menționate la anexa I vor fi realizat până în 2005, în îndeplinirea angajamentelor lor, progrese pe care să le poată dovedi.

(4)

Decizia 93/389/CEE (4) a creat un mecanism de supraveghere a emisiilor de CO2 și a altor gaze cu efect de seră pe teritoriul Comunității.

(5)

Comisia, recunoscând că emisiile de CO2 se datorează în mare parte autoturismelor, a propus o strategie comunitară pentru reducerea emisiilor de CO2 provenind de la autoturisme și pentru îmbunătățirea economiei de carburant. Soluția preconizată de Comisie a fost primită favorabil de Consiliu în concluziile sale din 25 iunie 1996.

(6)

Parlamentul European și Consiliul propuseseră stabilirea unui obiectiv de 120 grame pe kilometru (5 litri la 100 kilometri pentru motoarele cu benzină și 4,5 litri la 100 kilometri pentru motoarele Diesel) ca valoare medie a emisiilor de CO2, în 2005 (cel târziu 2010).

(7)

Comisia realizează acum studii pentru elaborarea, în cel mai scurt timp, a unor propuneri adecvate privind o serie de proceduri armonizate pentru măsurarea emisiilor de CO2 specifice datorate vehiculelor de categoria N, în conformitate cu anexa II la Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (5).

(8)

Directiva 80/1268/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1980 privind emisiile de dioxid de carbon și consumul de carburant al autovehiculelor (6) prevede o metodă armonizată de măsurare a emisiilor specifice de CO2 provenind de la autoturismele noi pe teritoriul Comunității.

(9)

Este necesar să se stabilească proceduri obiective de supraveghere a emisiilor specifice de CO2 produse de mașinile particulare noi vândute pe teritoriul Comunității, pentru a verifica eficacitatea strategiei comunitare prezentate în comunicarea Comisiei din 20 decembrie 1995, precum și îndeplinirea angajamentelor oficiale luate de organizațiile producătorilor de autoturisme. Prezenta decizie va introduce un astfel de program. Comisia a anunțat că va examina de îndată ce va fi posibil necesitatea unui cadru juridic pentru viitoarele acorduri încheiate cu organizațiile producătorilor de autoturisme, care să cuprindă măsurile ce trebuie adoptate în cazul nefuncționării acestor acorduri.

(10)

În sensul acestei decizii, numai datele oficiale conforme cu Directiva 70/156/CEE ar trebui culese de către țările membre.

(11)

Directiva 70/156/CEE prevede că producătorii trebuie să elibereze un certificat de conformitate, care să însoțească fiecare autoturism nou, și că statele membre nu vor permite înmatricularea și utilizarea unor autoturisme noi decât cu condiția expresă ca ele să fie însoțite de un certificat de conformitate valabil.

(12)

Prezenta decizie nu are ca obiectiv armonizarea regimurilor naționale de înmatriculare a vehiculelor, ci exploatarea acestor sisteme în vederea compilării unui ansamblu minim de date necesare pentru buna funcționare a programului comunitar de supraveghere a cantității medii de emisii specifice de CO2 produse de autoturismele noi.

(13)

Este de dorit să se includă toate autoturismele noi care funcționează cu alte tipuri de energie, care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 70/156/CEE.

(14)

Un astfel de program de supraveghere ar trebui să se aplice doar autoturismelor noi care se înmatriculează pentru prima dată pe teritoriul Comunității și nu au fost înmatriculate anterior în altă parte.

(15)

Este necesară menținerea unor contacte între Comisie și statele membre privind controlul calității datelor în vederea asigurării aplicării adecvate a prezentei decizii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie stabilește un program de supraveghere a cantității medii de emisii specifice de CO2 produse de autoturismele noi înmatriculate pe teritoriul Comunității. Acest program nu se aplică decât autoturismelor care sunt înmatriculate pentru prima dată pe teritoriul Comunității și nu au fost înmatriculate anterior în altă parte.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii:

1.

„autoturism” înseamnă orice vehicul cu motor din categoria M1, definită la anexa II la Directiva 70/156/CEE, și care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 80/1268/CEE. Nu desemnează vehiculele care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 92/61/CEE (7) și vehiculele cu utilizări speciale în conformitate cu definiția de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) a doua liniuță din Directiva 70/156/CEE;

2.

„vehicul nou înmatriculat” înseamnă un autoturism înmatriculat prima dată pe teritoriul Comunității. Acest termen exclude explicit vehiculele care sunt înmatriculate pentru a doua oară într-un al doilea stat membru sau care au fost înmatriculate anterior în afara Comunității;

3.

„certificat de conformitate” înseamnă certificatul prevăzut la articolul 6 din Directiva 70/156/CEE;

4.

„emisii specifice de CO2” înseamnăemisiile de CO2 ale unui anumit autoturism, măsurate în conformitate cu Directiva 80/1268/CEE și stabilite la anexa VIII la Directiva 70/156/CEE, care apar în documentația de omologare de tip;

5.

„producător” înseamnă persoana sau organismul responsabil în fața autorității competente pentru toate aspectele procesului de omologare de tip și pentru conformitatea producției. Această persoană sau acest organism nu trebuie în mod necesar să intervină direct în toate etapele de producție a vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate care face obiectul procedurii de omologare de tip;

6.

„marcă” înseamnă denumirea comercială a producătorului, care apare pe certificatul de conformitate și pe documentația de omologare de tip;

7.

„puterea maximă netă a unui autoturism nou” înseamnă puterea maximă a motorului menționată pe certificatul de conformitate și în documentația de omologare de tip și măsurată în conformitate cu dispozitiile din Directiva 80/1269/CEE (8);

8.

„masă” înseamnă masa vehiculului carosat în stare de funcționare, indicată pe certificatul de conformitate și documentația de omologare de tip și definită la punctul 2.6 de la anexa I la Directiva 70/156/CEE;

9.

„capacitatea cilindrică a motorului” înseamnă capacitatea cilindrică a motorului indicată pe certificatul de conformitate și în documentația de omologare de tip;

10.

„tipul de carburant” înseamnă carburantul pentru care vehiculul a fost omologat inițial și care este menționat pe certificatul de conformitate și în documentația de omologare de tip;

11.

„fișă de înmatriculare” înseamnă fișierul electronic conținând informațiile privind înmatricularea unui autoturism;

12.

„tip”, „variantă” și „versiune” înseamnă vehiculele distincte ale unei anumite mărci declarate de producător, așa cum sunt descrise la anexa II.B la Directiva 70/156/CEE și identificate exclusiv prin caracterele alfanumerice reprezentând tipul, varianta și versiunea;

13.

„vehicul cu alimentare alternativă” înseamnă orice vehicul cu motor de categoria M1 definită la anexa II.B la Directiva 70/156/CEE, care nu se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 80/1268/CEE;

14.

„documentație pentru omologarea de tip” înseamnă dosarul de omologare de tip conținând dosarul tehnic, fișa de omologare de tip și rezultatele testelor, care este difuzat autorităților naționale competente în domeniul omologării de tip, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) și (6) din Directiva 70/156/CEE.

Articolul 3

(1)   În scopul stabilirii programului menționat la articolul 1, statele membre culeg informațiile descrise la anexa I pentru fiecare vehicul menționat la articolul respectiv și înmatriculat pe teritoriul lor.

(2)   Statele membre pot extrage informațiile necesare menționate la alineatul (1) din documentația comunitară de omologare de tip sau din certificatul de conformitate.

(3)   Statele membre sunt responsabile de veridicitatea și calitatea datelor pe care le culeg. Statele membre iau în considerare sursele de erori posibile descrise în anexa II, iau măsuri pentru reducerea la minimum a numărului de erori și comunică o evaluare Comisiei, cu ajutorul analizei statistice sau a altor mijloace, asupra proporției de date incorecte, precum și raportul menționat în articolul 4 alineatul (4).

(4)   Statele membre iau măsuri pentru îmbunătățirea calității datelor pe care le culeg și informează Comisia despre măsuri, la cererea acesteia. Pe baza acestor informații, Comisia poate, prin consultare cu statul membru în cauză, să propună acestui stat membru, spre examinare, măsuri destinate să îmbunătățească și mai mult calitatea datelor. Pe această bază, statul membru informează Comisia cu privire la alte măsuri pe care le va lua, dacă va fi cazul, pentru ameliorarea calității datelor.

Articolul 4

(1)   În fiecare an calendaristic, statele membre determină, în conformitate cu metodele descrise la anexa III, pentru fiecare producător și pentru toți producătorii:

(a)

pentru fiecare tip de carburant separat:

(i)

numărul total de autoturisme nou înmatriculate, în conformitate cu indicațiile de la anexa III punctul 1;

(ii)

media emisiilor specifice de CO2 ale autoturismelor nou înmatriculate, în conformitate cu indicațiile de la anexa III punctul 2;

(b)

pentru fiecare tip de carburant și pentru fiecare categorie distinctă de emisii de CO2 definită la anexa III punctul 3:

(i)

numărul de autoturisme nou înmatriculate;

(ii)

media emisiilor specifice de CO2, în conformitate cu indicațiile de la anexa III punctul 3 al doilea paragraf;

(c)

pentru fiecare tip de carburant și pentru fiecare categorie de masă definită la anexa III punctul 4:

(i)

numărul de autoturisme nou înmatriculate;

(ii)

media emisiilor specifice de CO2, în conformitate cu indicațiile de la anexa III punctul 4 al treilea paragraf;

(iii)

masa medie, în conformitate cu indicațiile de la anexa III punctul 4 al doilea paragraf (9);

(d)

pentru fiecare tip de carburant și pentru fiecare categorie distinctă de putere maximă netă definită la anexa III punctul 5:

(i)

numărul autoturismelor nou înmatriculate;

(ii)

media emisiilor specifice de CO2, în conformitate cu indicațiile de la anexa III punctul 5 al treilea paragraf;

(iii)

puterea maximă netă medie, în conformitate cu indicațiile de la anexa III punctul 5 al doilea paragraf;

(e)

pentru fiecare tip de carburant și pentru fiecare categorie distinctă de capacitate cilindrică a motorului definită la anexa III punctul 6:

(i)

numărul autoturismelor nou înmatriculate;

(ii)

media emisiilor specifice de CO2, în conformitate cu indicațiie de la anexa III punctul 6 al treilea paragraf;

(iii)

capacitatea cilindrică medie a motorului, în conformitate cu indicațiile de la anexa III punctul 6 al doilea paragraf.

(2)   În plus, pentru vehiculele care funcționează cu alte tipuri de energie, statele membre determină de asemenea numărul de vehicule care sunt înmatriculate pe teritoriul lor.

(3)   În caz de modificare a modului de măsurare a masei vehiculelor înmatriculate pe teritoriul lor, statele membre informează Comisia despre modificare.

(4)   Comisiei îi sunt transmise de către statele membre informațiile menționate la alineatele (1) și (2). Prima transmitere are loc până la 1 iulie 2001. Ulterior, statele membre transmit pentru fiecare an calendaristic datele privind supravegherea emisiilor până la 1 aprilie a anului următor, sub forma descrisă la anexa IV.

(5)   La cererea Comisiei, statele membre transmit de asemenea ansamblul datelor culese în conformitate cu articolul 3.

Articolul 5

Statele membre desemnează o autoritate competentă pentru culegerea și comunicarea informațiilor cerute în cadrul operațiunii de supraveghere și informează Comisia cu privire la aceasta cel târziu în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 6

Statele membre prezintă Comisiei, cel târziu în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, un raport asupra modului în care înțeleg să aplice dispozițiile acesteia. Pe baza acestor rapoarte, Comisia poate cere informații în completare sau poate cere, după consultarea cu statele membre, modificarea metodei propuse pentru punerea în aplicare.

Articolul 7

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 1 decembrie 2002, un raport privind punerea în aplicare a programului de supraveghere stabilit prin prezenta decizie.

Articolul 8

Datele culese începând cu anul 2003 în cadrul programului de supraveghere servesc drept bază pentru controlul asupra angajamentului asumat voluntar de industria de automobile în fața Comisiei de a reduce emisiile de CO2 ale tuturor vehiculelor cu motor și, după caz, pentru revizuirea programului.

Articolul 9

Pentru fiecare an calendaristic, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport bazat pe datele privind supravegherea emisiilor, pe care i le-au comunicat statele membre.

Articolul 10

Rapoartele pentru anii-țintă intermediari și anii-țintă finali (10) indică dacă reducerile rezultă din măsurile tehnice adoptate de producători sau alți factori, cum ar fi modificarea comportamentului consumatorilor.

Articolul 11

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 22 iunie 2000.

Pentru Parlamentul European

Președintele

N. FONTAINE

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÓCRATES


(1)  JO C 231, 23.7.1998, p. 6 și

JO C 83, 25.3.1999, p. 9.

(2)  JO C 40, 15.2.1999, p. 8.

(3)  Avizul Parlamentului European din 17 decembrie 1998 (JO C 98, 9.4.1999, p. 240), Poziția comună a Consiliului din 23 februarie 1999 (JO C 123, 4.5.1999, p. 13) și Decizia Parlamentului European din 2 decembrie 1999 (JO C 194, 11.7.2000, p. 46). Decizia Consiliului din 16 mai 2000 și Decizia Parlamentului European din 17 mai 2000.

(4)  Decizia 93/389/CEE a Consiliului din 24 iunie 1993 privind un mecanism de supraveghere a emisiilor de CO2 și de alte gaze cu efect de seră pe teritoriul Comunității (JO L 167, 9.7.1993, p. 31).

(5)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1, directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 11, 16.1.1999, p. 25).

(6)  JO L 375, 31.12.1980, p. 36, directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/116/CE a Comisiei (JO L 329, 30.12.1993, p. 39).

(7)  Directiva 92/61/CEE a Consiliului din 30 iunie 1992 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți (JO L 225, 10.8.1992, p. 72), directivă, astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1994.

(8)  Directiva 80/1269/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1980 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind puterea motoarelor autovehiculelor (JO L 375, 31.12.1980, p. 46), directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/21/CE (JO L 125, 16.5.1997, p. 31).

(9)  În cazul în care masa unui autoturism care apare în documentația de omologare de tip sau pe certificatul de conformitate este determinată simultan de o cifră minimă și o cifră maximă, statele membre transmit doar cifra care reprezintă masa maximă a respectivului autoturism.

(10)  Recomandarea 1999/125/CE a Comisiei (JO L 40, 13.2.1999, p. 49),

Recomandarea 2000/303/CE a Comisiei (JO L 100, 20.4.2000, p. 55) și

Recomandarea 2000/304/CE a Comisiei (JO L 100, 20.4.2000, p. 57).


ANEXA I

Informații care trebuie culese de statele membre în cadrul programului de supraveghere a emisiilor de CO2 generate de autoturisme noi

În cadrul aplicării programului comunitar de supraveghere a emisiilor specifice de CO2 generate de autoturisme noi, statele membre culeg o cantitate minimă de informații despre fiecare autoturism nou, înmatriculat pentru prima dată pe teritoriul Comunității. Trebuie să se țină cont doar de carburanții și sistemele de propulsie menționate de legislația comunitară privind recepția vehiculelor.

Statele membre culeg și conservă, cu ocazia primei înmatriculări a unui autoturism nou pe teritoriul Comunității, următoarele date:

emisii specifice de CO2 (în g/km);

tipul de carburant (de exemplu: benzină, motorină);

producătorul;

masa (în kg);

puterea maximă netă (în kW);

capacitatea cilindrică a motorului (în cm3).


ANEXA II

Calitatea și acuratețea datelor

1.   Introducere

Producătorii pot să distingă, în cadrul aceluiași tip de autoturism, variante, care la rândul lor pot fi divizate în versiuni. Oricare ar fi vehiculul, informațiile cele mai precise privind emisiile de CO2 sunt cele date pentru versiunea specifică căreia îi aparține vehiculul. Se impune deci ca, pentru programul de supraveghere, statele membre să nu culeagă decât informațiile „specifice fiecărei versiuni”.

2.   Utilizarea documentației pentru omologarea de tip ca sursă a datelor necesare pentru supravegherea emisiilor

(a)

Informațiile care vor fi utilizate pentru supravegherea emisiilor de CO2 (sau care vor fi introduse în bazele de date electronice în vederea unei utilizări ulterioare în cadrul unui program de supraveghere a emisiilor de CO2) trebuie extrase din „dosarul de omologare de tip” oficial care însoțește notificarea de omologare de tip difuzată de către autoritățile competente din fiecare stat membru, în conformitate cu Directiva 70/156/CEE.

(b)

Dosarul de omologare de tip difuzat de autoritățile naționale competente în domeniu poate conține date specifice mai multor versiuni diferite. Este deci important să se determine cu precizie care sunt, în dosarul de omologare de tip, informațiile relevante pentru un autoturism nou care intră sub incidența prezentei decizii. Informațiile corespunzătoare unei versiuni specifice sunt apoi selecționate pe baza numerelor de „tip”, de „variantă” și de „versiune” ale vehiculului, așa cum apar pe certificatul de conformitate. Datele privind o versiune specifică a unui anume tip de vehicul apar obligatoriu pe certificatul de conformitate.

3.   Surse de erori posibile

(a)   Extragerea datelor specifice unei versiuni din documentația de omologare de tip

Există două surse de erori posibile importante, legate de utilizarea documentației de omologare de tip pentru obținerea de informații în sensul prezentei decizii. Se pot produce erori, pe de o parte, la convertirea în format electronic a datelor care apar în format tipărit în dosarul tehnic, în vederea creării unei baze care să stocheze datele privind omologarea de tip. Factorul uman este adesea la originea acestor erori. Se pot produce erori, pe de altă parte, la extragerea elementelor informaționale din bazele de date electronice privind omologarea de tip. Datele care corespund versiunii bune ar trebui reperate cu ajutorul unei combinații unice a numerelor de tip, variantă și versiune care apar pe certificatul de conformitate.

(b)   Copierea datelor din certificatul de conformitate în fișierul electronic de înmatriculare

Atunci când, la înmatricularea unui autoturism nou, sunt extrase date din certificatul de conformitate (în format tipărit) și înregistrate într-un fișier electronic de înmatriculare, se pot produce erori de codificare. Aceste eroari sunt adesea de natură umană.

(c)   Transferul automat de date de către producător autorităților responsabile cu înmatricularea

În anumite state membre, se cere producătorilor să transmită pe cale electronică autorităților responsabile cu înmatricularea vehiculelor informațiile care apar pe certificatul de conformitate (sau să le transfere direct în fișierul de înmatriculare). Există atunci riscul de a transfera date incorecte, ceea ce constituie motivul pentru care sistemele ar trebui validate.


ANEXA III

Metode pentru determinarea datelor de supraveghere a emisiilor de CO2 produse de autoturismele noi

Prezenta anexă descrie datele de supraveghere care vor fi comunicate Comisiei. Acestea se obțin pornind de la date brute culese cu ocazia primei înmatriculări a autoturismelor noi (vezi lista de la anexa I) în conformitate cu metodele de calcul descrise mai jos. Forma precisă în care aceste informații trebuie prezentate Comisiei figurează la anexa IV.

Numai carburanții și sistemele de propulsie prevăzute de legislația comunitară privind omologarea de tip a vehiculelor trebuie luate în considerare acum. Doar informațiile referitoare la autoturismele noi care nu au fost niciodată înmatriculate anterior pe teritoriul Comunității ar trebui utilizate în cadrul acestui program de supraveghere. Autoturismele care au fost deja înmatriculate în cadrul sau în afara Comunității sunt excluse explicit din domeniul de aplicare al prezentei decizii.

1.   Numărul de autoturisme nou înmatriculate, calculat în funcție de tipul carburantului utilizat (Nf)

Pentru fiecare tip de carburant (benzină și motorină), statele membre determină numărul total de autoturisme noi înmatriculate pentru prima dată pe teritoriul lor. Pentru fiecare tip de carburant, f, numărul de autoturisme noi înmatriculate pentru prima dată se notează Nf .

2.   Cantitatea medie de emisii specifice de CO2 produse de vehiculele nou înmatriculate care consumă un tip de carburant determinat (Sf.ave)

Cantitatea medie de emisii specifice de CO2 pentru totalitatea vehiculelor nou înmatriculate care consumă un tip de carburant determinat (notată Sf.ave ) se calculează plecând de la suma emisiilor specifice de CO2 a fiecărui vehicul nou înmatriculat care consumă un tip de carburant determinat, Sf , împărțită la numărul de vehicule nou înmatriculate și care consumă același tip de carburant, Nf :

Image

3.   Repartizarea autoturismelor noi în funcție de emisiile de CO2 produse

Trebuie înregistrat numărul autoturismelor nou înmatriculate care consumă un tip de carburant determinat și care se încadrează în fiecare categorie definită mai jos. Categoriile de emisii de CO2 (în g/km) sunt următoarele: < 60, 60-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-450, > 450.

Dacă Nf.c reprezintă numărul de vehicule noi care aparțin unei categorii date de emisii de CO2, c, și care consumă un tip de carburant determinat, f, cantitatea medie de emisii de CO2 a acestor vehicule Cf.c.ave se calculează plecând de la suma emisiilor specifice de CO2 a fiecărui vehicul nou (Cf.c ) împărțită la Nf.c :

Image

4.   Repartizarea în funcție de masă a autoturismelor noi

Au fost definite categorii de masă, în kg: < 650, 650-750, 751-850, 851-950, 951-1 050, 1 051-1 150, 1 151-1 250, 1 251-1 350, 1 351-1 550, 1 551-1 750, 1 751-2 000, 2 001-2 250, 2 251-2 500, 2 501-2 800 și > 2 800. Pentru fiecare din aceste categorii, numărul de autoturisme nou înmatriculate care consumă un tip de carburant determinat, masa medie a acestor vehicule, precum și media emisiilor lor specifice de CO2 trebuie să fie consemnate.

Dacă Nf.m reprezintă numărul de vehicule noi care aparțin unei categorii de masă mși utilizează un tip de carburant f, masa medie a acestor vehicule, Mf.m.ave se obține împărțind suma maselor fiecărui vehicul, Mf.m , la Nf.m .

Image

Dacă Sf.m reprezintă emisiile specifice de CO2 ale fiecărui vehicul care aparține unei categorii de masă particulare și care consumă un tip de carburant determinat, prin analogie, cantitatea medie de emisii specifice de CO2 a acestor vehicule va fi:

Image

5.   Repartizarea după puterea maximă netă a autoturismelor nou înmatriculate

Au fost definite categorii de putere maximă netă, în kW: < 30, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-160, 161-170, 171-180, 181-200, 201-250, 251-300 și > 300. Pentru fiecare din aceste categorii, trebuie înregistrat numărul vehiculelor nou înmatriculate care consumă un tip de carburant determinat, puterea maximă netă medie a acestor vehicule, precum și cantitatea medie a emisiilor specifice de CO2.

Dacă Nf.p reprezintă numărul de vehicule noi care aparține unei categorii de putere pși care utilizează un tip de carburant f, puterea maximă netă medie a acestor vehicule, Pf.p.ave , se obține împărțind suma valorilor puterilor maxime nete ale fiecărui vehicul nou, Pf.p , la Nf.p :

Image

Dacă Sf.p reprezintă emisiile specifice de CO2 ale fiecărui vehicul care aparține unei categorii anume de putere maximă netă și care consumă un tip de carburant determinat, prin analogie, media emisiilor specifice de CO2 a acestor vehicule va fi:

Image

6.   Repartizarea în funcție de capacitatea cilindrică a autoturismelor nou înmatriculate

Au fost definite categorii de capacitate cilindrică, în cm3: < 700, 700-800, 801-900, 901-1 000, 1 001-1 100, 1 101-1 200, 1 201-1 300, 1 301-1 400, 1 401-1 500, 1 501-1 600, 1 601-1 700, 1 701-1 800, 1 801-1 900, 1 901-2 000, 2 001-2 100, 2 101-2 200, 2 201-2 400, 2 401-2 600, 2 601-2 800, 2 801-3 000, 3 001-3 500, 3 501-4 500, > 4 500. Pentru fiecare din aceste categorii se recomandă înregistrarea numărului de vehicule care consumă un tip de carburant determinat, capacitatea cilindrică medie a acestor vehicule, precum și media emisiilor lor specifice de CO2.

Dacă Nf.c reprezintă numărul de vehicule noi care aparțin unei categorii de capacitate cilindrică cși care consumă un tip de carburant f, capacitatea cilindrică medie a acestor vehicule Cf.c.ave se obține împărțind suma capacităților cilindrice ale fiecărui vehicul, Cf.c la Nf.c :

Image

Dacă Sf.c reprezintă emisiile specifice de CO2 ale fiecărui vehicul care aparține unei anume categorii de capacitate cilindrică și care consumă un tip de carburant determinat, prin analogie, media emisiilor specifice de CO2 a acestor vehicule va fi:

Image


ANEXA IV

Prezentarea datelor de supraveghere care trebuie transmise Comisiei

Prezenta anexă descrie în mod generic forma în care datele de supraveghere, calculate după metodele indicate la anexa III, trebuie comunicate Comisiei de către statele membre.

1.   Media emisiilor specifice de CO2 a tuturor autoturismelor nou înmatriculate care consumă un tip de carburant determinat

Pentru fiecare tip de carburant, statele membre indică numărul autoturismelor nou înmatriculate și media emisiilor specifice de CO2 a acestor vehicule. Datele vor fi prezentate sub forma unui tabel asemănător celui de mai jos, în care valorile corespunzătoare emisiilor de CO2 vor fi rotunjite la numărul întreg cel mai apropiat.

Tipul de carburant

Numărul de autoturisme nou înmatriculate

Media emisiilor specifice de CO2

(g/km)

Benzină

Motorină

 

2.   Media emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor fabricate de același producător și care consumă un tip de carburant determinat

Datele privind ansamblul autoturismelor nou înmatriculate trebuie grupate în funcție de producător, apoi subdivizate după tipul de carburant (de exemplu benzină sau motorină). Pentru fiecare subcategorie, statele membre indică media tuturor emisiilor specifice de CO2 și numărul de autoturisme pentru care a fost calculată această medie. Informațiile necesare trebuie comunicate sub forma unui tabel, după cum se indică mai jos. Și aici valorile corespunzătoare emisiilor de CO2 vor fi rotunjite la numărul întreg cel mai apropiat.

Producător

Tip de carburant

Număr de vehicule particulare nou înmatriculate

Media emisiilor specifice de CO2

(g/km)

Benzină

Motorină

 

3.   Repartizarea autoturismelor noi în funcție de emisiile de CO2 produse

Pentru fiecare tip de carburant diferit, statele membre indică numărul de autoturisme noi înmatriculate în fiecare din categoriile distincte de emisii de CO2, în funcție de producător și pentru totalul tuturor producătorilor, respectând prezentarea de mai jos.

Image

4.   Repartizarea după masă, putere și capacitate cilindrică a autoturismelor noi

Pentru fiecare caracteristică a vehiculului - masă, putere și capacitate cilindrică – au fost definite categorii și datele globale trebuie comunicate pentru fiecare dintre acestea. Datele cerute pentru fiecare producător și pentru totalul producătorilor sunt caracteristicile medii (masă, putere și capacitate cilindrică) și media emisiilor specifice de CO2 a autoturismelor din fiecare categorie. Valorile corespunzătoare masei, puterii și capacității cilindrice, precum și cele corespunzând emisiilor specifice de CO2 trebuie rotunjite la numărul întreg cel mai apropiat.

Image

Image

Image