15/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

176


32000D0738


L 298/24

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 17 noiembrie 2000

privind un chestionar pentru elaborarea de către statele membre a rapoartelor referitoare la punerea în aplicare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri

[notificată cu numărul C(2000) 3318]

(2000/738/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (1), în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Articolul 15 din Directiva 1999/31/CE impune statelor membre să transmită Comisiei un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive.

(2)

Raportul este elaborat pe baza unui chestionar sau a unei scheme întocmite de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva 91/692/CEE (2) a Consiliului.

(3)

Primul raport acoperă perioada de la 16 iulie 2001 până în 2003.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 6 din Directiva 91/692/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă chestionarul din anexă prin prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2000.

Pentru Comisie

Margot WALLSTRÖM

Membru al Comisiei


(1)  JO L 182, 16.7.1999, p. 1.

(2)  JO L 377, 23.12.1991, p. 48.


ANEXĂ

Image

Image