03/Volumul 35

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

135


32000D0725


L 292/30

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 20 noiembrie 2000

privind neînscrierea tecnazenului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor eliberate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă

[notificată cu numărul C(2000) 3354]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2000/725/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/10/CE a Comisiei (2),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1972/1999 (4) și, în special, articolul 7 alineatul (3a) litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 933/94 al Comisiei (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2230/95 (6), a stabilit lista de substanțe active din produsele fitosanitare, a desemnat statele membre raportoare pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 și a identificat autorii notificărilor pentru fiecare substanță activă.

(2)

Tecnazenul este una dintre cele 90 de substanțe active cuprinse în prima etapă a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE.

(3)

În conformitate cu prevederile articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92, în calitate de stat membru raportor desemnat, Regatul Unit a prezentat Comisiei raportul de evaluare a informațiilor furnizate de autorul notificării unice la 15 mai 1996, în conformitate cu prevederile articolului 6 alineatul (1) din prezentul regulament.

(4)

La primirea raportului statului membru raportor, Comisia a inițiat consultări cu experții statelor membre, precum și cu autorul notificării unice (Hickson& Welch), în conformitate cu prevederile articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92.

(5)

Statele membre și Comisia au reexaminat raportul prezentat în cadrul Comitetului permanent fitosanitar. Comisia a finalizat această reexaminare la 12 aprilie 2000, sub forma raportului de reexaminare a tecnazenului, în conformitate cu prevederile articolului 7 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92.

(6)

În conformitate cu evaluările efectuate, informațiile prezentate nu sunt suficiente pentru a demonstra că produsele fitosanitare care conțin substanța activă în cauză îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) și articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

Autorul unicei notificări a informat Comisia și statul membru raportor asupra faptului că nu mai dorește să participe la programul de lucru pentru aceasta substanță activă. Prin urmare, informațiile suplimentare necesare pentru îndeplinirea tuturor cerințelor Directivei 91/414/CEE nu vor fi comunicate.

(8)

Prin urmare, această substanță activă nu poate fi înscrisă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(9)

Este necesar să se prevadă un termen de grație pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente, în conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE.

(10)

Prezenta decizie nu aduce atingere nici unei acțiuni pe care Comisia poate să o întreprindă ulterior în ceea ce privește această substanță activă, în conformitate cu Directiva 79/117/CEE a Consiliului (7).

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Tecnazenul nu este înscris ca substanță activă în anexa I la Directiva91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

(1)

autorizațiile pentru produsele fitosanitare care conțin tecnazen sunt retrase, în termen de șase luni de la data adoptării prezentei decizii;

(2)

de la data adoptării prezentei decizii, nu se mai eliberează nici o autorizație pentru produsele fitosanitare care conțin tecnazen și nu se mai reînnoiește nici o autorizație, în temeiul derogării prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE.

Articolul 3

Statele membre acordă un termen de grație pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente, în conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE, care să fie cel mai scurt posibil și care să nu depășească 20 de luni de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2000.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 57, 2.3.2000, p. 28.

(3)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10.

(4)  JO L 244, 16.9.1999, p. 41.

(5)  JO L 107, 28.4.1994, p. 8.

(6)  JO L 225, 22.9.1995, p. 1.

(7)  JO L 33, 8.2.1979, p. 36.