11/Volumul 21

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

153


32000D0658


L 276/44

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 septembrie 2000

privind încheierea Acordului de parteneriat economic, coordonare politică și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte

(2000/658/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (2), articolele 47 și 55, articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2) și articolele 133 și 181, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) a doua teză și articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul conform al Parlamentului European (2),

întrucât Acordul de parteneriat economic, coordonare politică și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 8 decembrie 1997, ar trebui să fie aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul de parteneriat economic, coordonare politică și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, precum și declarațiile făcute de Comunitate unilateral sau împreună cu cealaltă parte se aprobă în numele Comunității Europene.

Textele actelor menționate la primul paragraf se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează la notificarea prevăzută la articolul 60 din acord în numele Comunității.

Articolul 3

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată de Comunitate în cadrul Consiliului mixt și al Comitetului mixt instituite prin acord este adoptată de către Consiliu, la propunerea Comisiei, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din Tratat.

(2)   Președintele Consiliului prezidează Consiliul mixt și prezintă poziția Comunității, în conformitate cu articolul 46 din acord. Un reprezentat al Comisiei prezidează Comitetul mixt și prezintă poziția Comunității, în conformitate cu articolul 48 din acord.

Adoptată la Bruxelles, 28 septembrie 2000.

Pentru Consiliu

Președintele

D. VAILLANT


(1)  JO C 350, 19.11.1997, p. 6.

(2)  JO C 279, 6.5.1999, p. 404.