16/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

61


32000D0518


L 215/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 26 iulie 2000

în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal în Elveția

[notificată cu numărul C(2000) 2304]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2000/518/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (1) și, în special, articolul 25 alineatul (6) al acestuia,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 95/46/CE, statelor membre li se cere să ia măsuri astfel încât transferul datelor cu caracter personal către o țară terță să poată avea loc numai în cazul în care țara terță în cauză asigură un nivel adecvat de protecție și în cazul în care legile statelor membre care pun în aplicare alte dispoziții ale directivei sunt respectate înainte de transfer.

(2)

Comisia poate constata că o țară terță asigură un nivel adecvat de protecție. În acest caz, datele cu caracter personal pot fi transferate din statele membre fără a mai fi necesare garanții suplimentare.

(3)

În temeiul Directivei 95/46/CE, nivelul de protecție a datelor ar trebui evaluat având în vedere toate circumstanțele în care se desfășoară o operațiune de transfer de date sau un set de operațiuni de transfer de date și ținând seama de condițiile date. Grupul de lucru privind protecția persoanei în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, înființat în temeiul directivei menționate anterior, a emis indicații referitoare la efectuarea acestor evaluări (2).

(4)

Ținând seama de diferitele abordări ale protecției datelor în țări terțe, ar trebui efectuată evaluarea caracterului adecvat al acestei protecții și orice decizie întemeiată pe articolul 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE ar trebui aplicată astfel încât să nu producă discriminări arbitrare sau nejustificate împotriva țărilor terțe sau între țări terțe acolo unde există condiții similare și nici să nu constituie o barieră ascunsă în calea comerțului, ținând seama de angajamentele internaționale actuale ale Comunității.

(5)

În ceea ce privește Confederația Elvețiană, standardele juridice referitoare la protecția datelor cu caracter personal produc efecte juridice obligatorii atât la nivel federal, cât și la nivel cantonal.

(6)

Constituția Federală, modificată prin referendum la 18 aprilie 1999 și care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2000, garantează dreptul fiecărei persoane la respectarea vieții private și, în special, dreptul de a fi protejată împotriva utilizării abuzive a datelor care o privesc. Pe baza constituției anterioare, care nu cuprindea o astfel de dispoziție, Tribunalul Federal a dezvoltat o jurisprudență care stabilește principiile generale care se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în ceea ce privește, în special, calitatea datelor prelucrate, dreptul de acces al persoanelor în cauză și dreptul de a solicita rectificarea sau distrugerea acestor date. Aceste principii sunt obligatorii atât la nivel federal, cât și la nivel cantonal.

(7)

Legea elvețiană privind protecția datelor din 19 iunie 1992 a intrat în vigoare la 1 iulie 1993. Normele de punere în aplicare a anumitor dispoziții din lege, privind în special dreptul de acces al persoanelor în cauză, notificarea către autoritatea de control independentă a operațiunilor de prelucrare și transferul de date către o țară străină au fost stabilite prin ordonanțe ale Consiliului Federal. Legea se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către organismele federale și de către întregul sector privat și operațiunilor de prelucrare efectuate de organismele cantonale în temeiul dreptului federal, în cazul în care o astfel de prelucrare nu face obiectul unor dispoziții cantonale privind protecția datelor.

(8)

Majoritatea cantoanelor au adoptat o legislație privind protecția datelor pentru domeniile lor de competență, în special spitalele publice, educația, impozitele cantonale directe și poliția. În restul cantoanelor această prelucrare de date este reglementată de reglementări sau de principiile jurisprudenței cantonale. Indiferent de sursa și conținutul dispozițiilor cantonale sau chiar dacă nu există dispoziții cantonale, cantoanele trebuie să respecte principiile constituționale. În domeniul lor de responsabilitate, autoritățile cantonale pot fi obligate să transfere date personale către autorități publice din țări limitrofe, în special pentru asistență reciprocă în scopul salvgardării intereselor publice importante sau, în cazul spitalelor publice, în scopul protejării intereselor vitale ale persoanelor în cauză.

(9)

La 2 octombrie 1997, Elveția a ratificat Convenția Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în ceea ce privește prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția nr. 108) (3), care are ca scop consolidarea protecției datelor cu caracter personal și asigurarea liberei circulații între părțile contractante, sub rezerva derogărilor pe care aceste părți le pot prevedea. Fără a fi direct aplicabilă, convenția stabilește angajamentele internaționale atât ale Federației, cât și ale cantoanelor. Aceste angajamente se referă nu numai la principiile fundamentale ale protecției pe care fiecare parte contractantă trebuie să le pună în aplicare în dreptul intern, ci și la mecanismele de cooperare între părțile contractante. Autoritățile elvețiene competente sunt obligate, îndeosebi, să furnizeze autorităților celorlalte părți contractante orice informații referitoare la dreptul și practica administrativă privind protecția datelor, precum și informații privind prelucrarea automată a datelor. De asemenea, autoritățile sunt obligate să asigure asistență oricărei persoane cu domiciliul în străinătate în exercitarea dreptului său de a fi informată despre existența unor operațiuni de prelucrare referitoare la datele care o privesc, a dreptului de acces la datele personale sau de a solicita rectificarea sau distrugerea acestor date și dreptul la recurs.

(10)

Standardele juridice aplicabile în Elveția acoperă toate principiile fundamentale necesare unui nivel adecvat de protecție a persoanelor fizice, chiar dacă sunt prevăzute, de asemenea, derogări și limitări pentru salvgardarea intereselor publice importante. Aplicarea acestor standarde este garantată de căile de atac jurisdicționale și de supravegherea independentă exercitată de autorități, precum Comisarul federal învestit cu puteri de investigare și intervenție. De asemenea, se aplică dispozițiile dreptului elvețian referitoare la răspunderea civilă în cazul unei prelucrări ilegale care aduce prejudicii persoanelor în cauză.

(11)

În interesul transparenței și cu scopul salvgardării capacității autorităților competente din statele membre de a asigura protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, este necesară precizarea în prezenta decizie a circumstanțelor excepționale care pot justifica suspendarea fluxurilor de date specifice, chiar atunci când nivelul de protecție asigurat a fost considerat adecvat.

(12)

Grupul de lucru privind protecția persoanei în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal înființat în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE a emis avize privind nivelul de protecție asigurat de legislația elvețiană, de care s-a ținut seama la elaborarea prezentei decizii (4).

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului constituit în temeiul articolului 31 din Directiva 95/46/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, pentru toate activitățile care intră în domeniul de aplicare al directivei menționate, se consideră că Elveția asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Comunitate.

Articolul 2

Prezenta decizie se referă numai la caracterul adecvat al protecției asigurate în Elveția în vederea îndeplinirii cerințelor articolului 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE și nu influențează alte condiții sau restricții care pun în aplicare alte dispoziții din directiva menționată și care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în statele membre.

Articolul 3

(1)   Fără să aducă atingere competențelor lor de a lua măsuri pentru asigurarea respectării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul unor dispoziții, altele decât cele prevăzute la articolul 25 din Directiva 95/46/CE, autoritățile competente din statele membre își pot exercita competențele pentru a suspenda fluxurile de date către un destinatar din Elveția pentru a proteja persoane fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în cazurile în care:

(a)

o autoritate elvețiană competentă a stabilit că destinatarul încalcă standardele de protecție aplicabile sau

(b)

este foarte probabil ca standardele de protecție să fie încălcate; există motive întemeiate să se creadă că autoritatea elvețiană competentă nu ia sau nu va lua măsuri adecvate și în timp util pentru a rezolva cauza respectivă; continuarea transferului ar crea un risc iminent de prejudiciere gravă a persoanelor în cauză, iar autoritățile competente din statul membru au depus eforturi rezonabile în aceste circumstanțe de a avertiza partea responsabilă cu prelucrarea datelor stabilită în Elveția și de a îi oferi posibilitatea de a răspunde.

Suspendarea încetează de îndată ce sunt asigurate standardele de protecție și autoritatea competentă în cauză din Comunitate este informată în consecință.

(2)   Statele membre informează de îndată Comisia atunci când sunt adoptate măsuri în temeiul alineatului (1).

(3)   De asemenea, statele membre și Comisia se informează reciproc asupra cazurilor în care măsurile luate de organismele însărcinate cu asigurarea respectării standardelor de protecție în Elveția nu garantează această respectare.

(4)   În cazul în care informațiile strânse în aplicarea alineatelor (1), (2) și (3) demonstrează că un organism însărcinat cu asigurarea respectării standardelor de protecție în Elveția nu își îndeplinește eficient rolul, Comisia informează autoritatea elvețiană competentă și, în cazul în care este necesar, prezintă un proiect de măsuri în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 din Directiva 95/46/CE în vederea abrogării sau suspendării prezentei decizii ori a limitării domeniului de aplicare al acesteia.

Articolul 4

(1)   Prezenta decizie poate fi oricând modificată având în vedere experiența acumulată pe parcursul aplicării sale sau în cazul modificării legislației elvețiene.

Comisia evaluează, pe baza informațiilor disponibile, modul de aplicare a prezentei decizii, trei ani de la notificarea acesteia către statele membre și raportează orice constatare pertinentă comitetului înființat în temeiul articolului 31 din Directiva 95/46/CE, inclusiv orice dovadă care ar putea afecta constatarea făcută la articolul 1 din prezenta decizie conform căreia în Elveția protecția datelor este adecvată în sensul articolului 25 din Directiva 95/46/CE și orice dovadă că prezenta decizie este aplicată în mod discriminatoriu.

(2)   În cazul în care este necesar, Comisia prezintă un proiect de măsuri în conformitate cu procedura stabilită la articolul 31 din Directiva 95/46/CE.

Articolul 5

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii până la împlinirea unui termen de 90 de zile de la data notificării sale către statele membre.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 2000.

Pentru Comisie

Frederik BOLKESTEIN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  Aviz 12/98 adoptat de Grupul de lucru la 24.7.1998: „Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe. Aplicarea articolelor 25 și 26 din Directiva UE privind protecția datelor” (DG MARKT D/5025/98), disponibil pe Europa, website găzduit de Comisia Europeană: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm.

(3)  Disponibilă pe website: http://conventions.coe.int/treaty/EN/cadreintro.htm.

(4)  Aviz 5/99 adoptat de Grupul de lucru la 7.6.1999 (DG MARKT 5054/99), disponibil pe website-ul Europa menționat la nota de subsol 2.