15/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

30


31999R0933


L 117/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 933/1999 AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 1999

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1210/90 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 130s alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat (4),

(1)

Întrucât Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 (5) a instituit Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare pentru mediu; întrucât articolul 20 din regulament prevede că, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului în cauză, Consiliul va decide asupra unei eventuale atribuiri de noi sarcini agenției, pe baza unui raport al Comisiei cuprinzând propuneri adecvate; întrucât articolul 21 prevede că regulamentul în cauză intră în vigoare în ziua următoare celei în care autoritățile competente au luat o decizie cu privire la sediul agenției și întrucât decizia respectivă a fost luată la 29 octombrie 1993.

(2)

Întrucât Comisia, în Comunicarea COM(95) 325 final a prezentat motivul pentru care consideră oportună amânarea raportului prevăzut la articolul 20 și întrucât, la 9 noiembrie 1995, Consiliul a considerat că orice decizie privind atribuirea de noi sarcini agenției ar fi prematură înainte ca aceasta să fi fost complet operațională timp de doi ani și înainte ca rețeaua sa să fie complet pusă în funcțiune.

(3)

Întrucât Agenția Europeană de Mediu a făcut progrese considerabile în realizarea obiectivelor și în executarea sarcinilor sale, inclusiv înființarea Rețelei europene de informare și observare pentru mediu.

(4)

Întrucât amploarea sarcinilor și a domeniilor de activitate necesită atât consolidarea lucrărilor deja întreprinse, cât și eforturi suplimentare.

(5)

Întrucât agenția are un rol principal în furnizarea de informații obiective, fiabile și comparabile asupra mediului.

(6)

Întrucât orice nouă sarcină atribuită agenției trebuie să completeze și să consolideze rolul său principal.

(7)

Întrucât Centrul de traduceri al organismelor Uniunii Europene are sarcina de a traduce documentele Agenției Europene de Mediu, în conformitate cu Regulamentul nr. 2965/94 (6).

(8)

Întrucât este necesar să se îmbunătățească și să se precizeze organizarea și structura agenției, pe baza experienței dobândite în cursul primilor ani de funcționare.

(9)

Întrucât Consiliul de administrație al agenției trebuie să țină seama de necesitatea de a reflecta diferitele componente geografice ale Comunității printr-o repartizare adecvată a centrelor tematice.

(10)

Întrucât agenția poate coopera cu instituții din țări terțe pentru a obține datele necesare pentru completarea programului de lucru.

(11)

Întrucât viitoarele evaluări ale performanțelor și sarcinilor agenției trebuie să coincidă cu ciclul programului său de lucru cincinal.

(12)

Întrucât Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2), partea inițială se înlocuiește cu următoarele:

„(2)   Pentru a realiza obiectivele de protecție și îmbunătățire a mediului stabilite de tratat și în programele succesive de acțiune ale Comunității privind mediul, precum și de dezvoltare durabilă, obiectivul este de a furniza Comunității și statelor membre:”.

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

Punctele (ii), (iii) și (vi) se înlocuiesc cu următoarele:

„(ii)

a furniza Comunității și statelor membre informațiile obiective necesare pentru formularea și punerea în aplicare a unor politici de mediu judicioase și eficiente; în acest scop, a furniza îndeosebi Comisiei informațiile care îi sunt necesare pentru a-și putea îndeplini cu succes sarcinile de identificare, pregătire și evaluare a măsurilor și a legislației în domeniul mediului;

a contribui la supravegherea măsurilor de mediu prin acordarea unui sprijin adecvat pentru respectarea obligațiilor în materie de informare (inclusiv prin implicarea în conceperea chestionarelor, prelucrarea rapoartelor statelor membre și difuzarea rezultatelor), în conformitate cu programul său de lucru multianual și în scopul coordonării informării;

a consilia statele membre, la cerere și dacă acest lucru este în conformitate cu programul său de lucru anual, asupra dezvoltării, creării și extinderii sistemelor sale de supraveghere a măsurilor de mediu, cu condiția ca aceste activități să nu compromită realizarea celorlalte sarcini prevăzute de prezentul articol. Activitatea de consiliere poate include evaluări realizate de experți la cererea expresă a statelor membre;

(iii)

a înregistra, corobora și evalua datele asupra stării mediului; a întocmi rapoarte de specialitate asupra calității și sensibilității mediului, precum și asupra presiunilor la care mediul este supus pe teritoriul Comunității; a furniza, pentru evaluarea datelor privind mediul, criterii uniforme care trebuie aplicate în toate statele membre; a dezvolta în continuare și a subvenționa costurile unui centru de referință pentru informare în probleme de mediu. Comisia folosește aceste informații în cadrul misiunii sale de a asigura punerea în aplicare a legislației comunitare de mediu;”;

„(vi)

a publica, la fiecare cinci ani, un raport asupra stării, evoluției și perspectivelor mediului, suplimentat de rapoarte indicatoare orientate pe probleme specifice;”.

(b)

Se adaugă următoarele puncte:

„(xi)

a asigura o largă difuzare a unor informații fiabile și comparabile asupra mediului, în special asupra stării mediului, adresate publicului larg și, în acest scop, a promova utilizarea noilor tehnologii telematice în acest domeniu;

(xii)

a sprijini Comisia în procesul de schimb de informații asupra dezvoltării metodelor și celor mai bune practici de evaluare a impactului asupra mediului;

(xiii)

a sprijini Comisia în difuzarea informațiilor asupra rezultatelor cercetărilor de mediu relevante, într-o formă care să contribuie în mod optim la elaborarea politicilor în acest domeniu.”

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următorul rând:

„inclusiv plasarea acestora în contextul dezvoltării durabile.”;

(b)

la alineatul (2):

(i)

în paragraful al doilea, liniuța a opta se înlocuiește cu următoarele:

„-

protecția litoralului și a mediului marin”;

(ii)

al cincilea paragraf se elimină;

(c)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   Agenția poate coopera, de asemenea, la schimbul de informații cu alte organisme, inclusiv cu rețeaua IMPEL.

În exercitarea activităților sale, agenția evită dublarea activităților deja întreprinse de alte instituții și organisme.”

4.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Statele membre informează în permanență agenția asupra elementelor principale care compun rețelele naționale de informare în domeniul mediului. Statele membre cooperează, după caz, cu agenția și contribuie la lucrările întreprinse în cadrul Rețelei europene de informare și observare pentru mediu în conformitate cu programul de lucru al agenției, prin colectarea, coroborarea și analizarea datelor din întreaga țară. Statele membre se pot asocia, de asemenea, pentru a coopera la aceste activități la nivel transnațional.”;

(b)

la alineatul (4) teza a doua, cuvintele „executate într-o zonă geografică precisă” se elimină;

(c)

la alineatul (5), al doilea paragraf se înlocuiește cu următoarele:

„Centrele tematice sunt desemnate de către Consiliul de administrație definit la articolul 8 alineatul (1), pentru o perioadă care nu depășește durata fiecărui program de lucru multianual, în temeiul articolului 8 alineatul (4). Cu toate acestea, fiecare desemnare poate fi reînnoită.”

5.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următoarele:

„(1)   Agenția dispune de un Consiliu de administrație compus dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și doi reprezentanți ai Comisiei. În plus, mai poate include și câte un reprezentant al fiecărei alte țări care participă la agenție, în conformitate cu dispozițiile aplicabile.”;

(b)

la alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„Consiliul de administrație alege un birou căruia poate să-i delege deciziile executive, în conformitate cu normele pe care le adoptă.”;

(c)

alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următoarele:

„(3)   Deciziile Consiliului de administrație se adoptă cu o majoritate de două treimi din membrii săi.

(4)   Consiliul de administrație adoptă un program de lucru multianual bazat pe domeniile prioritare descrise în articolul 3 alineatul (2), plecând de la un proiect prezentat de directorul executiv menționat în articolul 9, după consultarea comitetului științific menționat la articolul 10 și după obținerea avizului Comisiei. Fără a aduce atingere procedurii bugetare anuale a Comunității, programul de lucru multianual include o estimare a bugetului multianuală.”;

(d)

la alineatul (6) prima teză, cuvintele „Până la data de 31 ianuarie în fiecare an…” se înlocuiesc cu „Până la data de 31 martie în fiecare an…”.

6.

Articolul 9 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

a cincea liniuță se înlocuiește cu următoarele:

„-

pentru toate chestiunile legate de personal, precum și pentru îndeplinirea sarcinilor menționate în articolul 8 alineatele (4) și (5).”;

(b)

a șasea liniuță se elimină.

7.

Articolul 10 alineatul (2) se înlocuiește cu următoarele:

„(2)   Comitetul științific este constituit din experți având ca domeniu de specialitate mediul, desemnați de Consiliul de administrație pentru o perioadă de patru ani și putând fi realeși o dată, ținând seama, între altele, de domeniile științifice care trebuie reprezentate în comitet pentru a asista agenția în domeniul său de activitate. Regulamentul intern prevăzut la articolul 8 alineatul (2) organizează funcționarea sa.”

8.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce un nou paragraf, după cum urmează:

„(2a)   În domeniile de interes comun, agenția poate coopera cu acele instituții din țările nemembre ale Comunității Europene care pot furniza date, informații și cunoștințe, metode de colectare, analiză și evaluare a datelor de interes reciproc și necesare pentru îndeplinirea cu succes a activității agenției.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următoarele:

„(3)   Cooperarea menționată la alineatele (1), (2) și (2a) trebuie să țină seama în special de necesitatea de a evita orice suprapunere.”

9.

Articolul 20 se înlocuiește cu următoarele:

„(1)   Agenția efectuează o evaluare a activității și eficienței sale înainte de 15 septembrie 1999 și prezintă un raport Consiliului de administrație, Comisiei, Consiliului și Parlamentului European.

(2)   Până la 31 decembrie 2003, pe baza unui raport al Comisiei, Consiliul trece în revistă progresul realizat și sarcinile îndeplinite de agenție în ceea ce privește politica generală de mediu a Comunității.”

10.

În anexă partea B, punctul 1 se înlocuiește cu următoarele:

„1.

Agenția utilizează, în măsura posibilului, informațiile colectate de serviciile statistice oficiale ale Comunității. Aceste informații provin din lucrări ale Eurostat și de la servicii statistice naționale în domeniul colectării, validării și difuzării statisticilor sociale și economice, inclusiv a conturilor naționale și a informațiilor conexe. Agenția folosește în special rezultatele lucrărilor întreprinse de Eurostat și de serviciile statistice naționale în temeiul Deciziei 94/808/CEE (7), lucrări care includ statistici privind (a) activitățile umane care exercită presiuni asupra mediului și (b) reacțiile sociale și economice la aceste presiuni.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 29 aprilie 1999.

Pentru Consiliu

Președintele

W. MÜLLER


(1)  JO C 255, 20.8.1997, p. 9 și JO C 123, 22.4.1998, p. 6.

(2)  JO C 73, 9.3.1998, p. 103.

(3)  JO C 180, 11.6.1988, p. 32.

(4)  Avizul Parlamentului European din 18 februarie 1998, (JO C 80, 16.3.1998, p. 134), Poziția comună a Consiliului din 20 iulie 1998 (JO C 364, 25.11.1998, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 9 februarie 1999 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(5)  JO L 120, 11.5.1990, p. 1.

(6)  JO L 314, 7.12.1994, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 2610/95 (JO L 268, 10.11.1995, p. 1).

(7)  Decizia 94/808/CEE a Consiliului din 15 decembrie 1994 de adoptare a programului de dezvoltare pe patru ani (1994-1997) pentru componenta de mediu a statisticilor comunitare (JO L 328, 20.12.1994, p. 58).”