04/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

43


31999R0308


L 038/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 308/1999 AL CONSILIULUI

din 8 februarie 1999

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât Regulamentul (CE) nr. 850/98 (4) prezintă un număr de omisiuni, erori de text și inadvertențe editoriale;

întrucât, ca urmare a redefinirii de Regatul Unit a limitelor sale privind pescuitul, nici o parte din sub-zona ICES XII situată la nord de 56° latitudine nordică nu intră sub suveranitatea sau jurisdicția statelor membre; întrucât, în consecință, nu mai este necesar să se facă trimitere la această zonă;

întrucât metoda prin care trebuie să se determine dimensiunea păianjenului-de-mare este considerată nepractică și, în consecință, trebuie revizuită;

întrucât, în consecință, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 850/98 să fie modificat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 850/98 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 29 alineatul (4) litera (b) punctul (iii), a treia liniuță, cuvintele „cantități de cambulă de Baltica și limbă de mare” se înlocuiesc cu „cantități de cambulă de Baltica și/sau de limbă de mare”.

2.

La articolul 30 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu:

„(b)

Diviziunea ICES Vb și sub-zona ICES VI situate la nord de 56° latitudine nordică.”

3.

În anexa I:

(a)

nota de subsol 1 se înlocuiește cu:

„(1) În Marea Nordului, de la 1 martie la 31 octombrie, și pe toată perioada anului în restul regiunilor 1 și 2, cu excepția Skagerrak și Kattegat”;

(b)

nota de subsol 6 se înlocuiește cu:

„(6) În cursul primului an după data de aplicare a prezentului regulament, un procent minim de specii țintă de 50 % se aplică pentru capturile realizate în regiunea 2, cu excepția Mării Nordului, Diviziunii ICES Vb și sub-zonei VI situate la nord de 56° latitudine nordică”.

4.

Anexa IV se înlocuiește cu anexa I la prezentul regulament.

5.

În anexa IX, rândul „70-79 + ≥ 70” se înlocuiește cu „60-69 + ≥ 70”.

6.

În anexa XII, toate trimiterile la „Macrou de Atlantic (Scomber scombrus)” se înlocuiesc cu „Macrou de Atlantic (Scomber spp.)” și toate trimiterile la „Stavrid negru (Trachurus trachurus)” se înlocuiesc cu „Stavrid negru (Trachurus spp.)”.

7.

În anexa XIII, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Dimensiunea păianjenului-de-mare se determină măsurând, astfel cum este prezentat în figura 4A, lungimea carapacei, de-a lungul liniei mediane, de la marginea carapacei dintre rostruri până la marginea posterioară a carapacei.

(b)

Dimensiunea unui crab comun se determină măsurând, astfel cum este prezentat în Figura 4B, lățimea maximă a carapacei perpendicular pe linia mediană antero-posterioară a carapacei.”

8.

Figura 4A se înlocuiește cu figura din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2000.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 februarie 1999.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LAFONTAINE


(1)  JO C 337, 5.11.1998, p. 8.

(2)  Aviz emis la 13 ianuarie 1999 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Aviz emis la 2 decembrie 1998.

(4)  JO L 125, 27.4.1998, p. 1.


ANEXA I

„ANEXA IV

UNELTE REMORCATE – Skagerrak și Kattegat

Dimensiunile ochiurilor de plasă, speciile țintă și procentele impuse pentru capturi, aplicabile la utilizarea unei singure dimensiuni a ochiurilor

Specia

Mărimi de ochiuri (milimetri)

< 16

16 – 31

32 – 69

70 – 89

≥ 90

Procent minim de specie țintă

50 %

20 %

50 %

20 %

50 %

30 %

nici unul

Ammodytidae (Ammodytidae)  (3)

×

×

×

×

×

×

×

×

Ammodytidae (Ammodytidae)  (4)

 

×

 

×

×

×

×

×

Capelin norvegian (Trisopterus esmarkii)

 

×

 

×

×

×

×

×

Merlan albastru (Micromesistius poutassou)

 

×

 

×

×

×

×

×

Drac-de-mare (Trachinus draco)  (1)

 

×

 

×

×

×

×

×

Moluște (exceptând Sepia)  (1)

 

×

 

×

×

×

×

×

Zărgan (Belone belone)  (1)

 

×

 

×

×

×

×

×

Rândunică-de-mare cenușie (Eutrigla gurnardus)  (1)

 

×

 

×

×

×

×

×

Specii din genul Argentina (Argentina spp.)

 

×

 

×

×

×

×

×

Șprot (Sprattus sprattus)

 

×

 

×

×

×

×

×

Anghilă (Anguilla anguilla)

 

 

×

×

×

×

×

×

Specii de creveți/Crevetă de iarbă (Crangon spp., Palaemon adspersus)  (2)

 

 

×

×

×

×

×

×

Macrou de Atlantic (Scomber spp.)

 

 

 

×

 

×

×

×

Stavrid negru (Trachurus spp.)

 

 

 

×

 

×

×

×

Hering (Clupea harengus)

 

 

 

×

 

×

×

×

Crevete nordic (Pandalus borealis)

 

 

 

 

×

×

×

×

Specii de creveți/crevete baltic (Crangon spp., Palaemon adspersus)  (1)

 

 

 

 

×

×

×

×

Merlan (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

×

×

Langustină (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

×

×

Toate celelalte organisme marine

 

 

 

 

 

 

 

×


(1)  Numai până la patru mile de la linia de referință.

(2)  La mai mult de patru mile de la linia de referință.”

(3)  De la 1 martie la 31 octombrie în Skagerrak și de la 1 martie la 31 iulie în Kattegat.

(4)  De la 1 noiembrie până în ultima zi a lunii februarie, în Skagerrak și de la 1 august până în ultima zi a lunii februarie, în Kattegat.


ANEXA II

„Figura 4A”

Image