15/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

220


31999L0094


L 012/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 1999/94/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 13 decembrie 1999

privind disponibilitatea informațiilor cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetul Economic și Social (2),

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

(1)

întrucât articolul 174 din tratat prevede utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; întrucât utilizarea rațională a energiei este unul din principalele mijloace de atingere a obiectivului în cauză și de reducere a poluării mediului;

(2)

întrucât obiectivul ultim al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice este stabilizarea concentrațiilor gazelor cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să permită eliminarea riscului interferenței antropice periculoase cu sistemul climatic;

(3)

întrucât Comunitatea, în temeiul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice, încheiat la conferința de la Kyoto în decembrie 1997, a acceptat să își reducă emisiile, în perioada 2008 – 2012, produse de un coș de gaze cu efect de seră, cu 8 % față de nivelul din 1990;

(4)

întrucât Comisia, recunoscând faptul că emisiile de CO2 sunt în mare parte imputabile autoturismelor, a propus o strategie comunitară care vizează o reducere a emisiilor de CO2 de la autoturisme și o îmbunătățire a economiei de carburant; întrucât soluția preconizată de Comisie a fost primită favorabil de Consiliu în concluziile sale din 25 iunie 1996;

(5)

întrucât informarea joacă un rol decisiv în funcționarea forțelor pieței; întrucât furnizarea de informații precise, utile și comparabile privind consumul de carburant și emisiile de CO2 specifice autoturismelor ar putea orienta preferințele consumatorilor către autoturisme care consumă mai puțin carburant și care degajă în consecință mai puțin CO2, încurajând astfel constructorii să ia măsuri în vederea reducerii consumului de carburant al autoturismelor pe care le fabrică;

(6)

întrucât prezența etichetelor pe autoturismele de ocazie expuse în punctele de vânzare ar putea influența cumpărătorii de autoturisme noi să achiziționeze autoturisme cu consum redus, dat fiind că această caracteristică va fi luată în considerare atunci când autoturismul va fi revândut; întrucât este, în consecință, oportun, cu ocazia primei reanalizări a prezentei directive, să se prevadă extinderea domeniului de aplicare a prezentei directive la autoturismele de ocazie reglementate de Directiva 93/116/CE a Comisiei din 17 decembrie 1993 de adaptare a Directivei 80/1268/CEE a Consiliului la progresul tehnic privind consumul de carburant al autovehiculelor (4);

(7)

întrucât este prin urmare necesar să se elaboreze o etichetă privind consumul de carburant pentru toate autoturismele noi expuse în punctele de vânzare;

(8)

întrucât o etichetă privind consumul de carburant trebuie să conțină informații cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 specifice determinate în conformitate cu standardele și metodele armonizate stabilite prin Directiva 80/1268/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1980 privind emisiile de dioxid de carbon și consumul de carburant al autovehiculelor (5);

(9)

întrucât este necesar să se poată obține, sub o formă potrivită, informații standardizate suplimentare privind consumul de carburant și emisiile specifice de CO2 ale tuturor versiunilor oferite pe piața de autoturisme noi atât la punctul de vânzare, cât și pe lângă un organism desemnat în fiecare stat membru; întrucât aceste informații le pot fi utile consumatorilor care își formulează decizia de cumpărare înainte de a intra în salonul auto sau care aleg să nu recurgă la serviciile unui concesionar sau să nu meargă într-o salon auto atunci când își cumpără un autoturism anume;

(10)

întrucât este important ca potențialii clienți să fie informați, la punctul de vânzare, cu privire la modelele de autoturisme cele mai performante din punctul de vedere al consumului de carburant, disponibile la punctul de vânzare în cauză;

(11)

întrucât ansamblul documentației promoționale și, după caz, orice alt material promoțional utilizat pentru comercializarea autoturismelor noi trebuie să conțină informații privind consumul de carburant și emisiile de CO2 ale modelelor de autoturisme la care se referă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Scopul prezentei directive este să garanteze că se pun la dispoziția consumatorilor informații privind consumul de carburanți și emisiile de CO2 ale autoturismelor noi oferite spre vânzare sau achiziționare în sistem leasing în cadrul Comunității pentru a le permite acestora să facă o alegere în cunoștință de cauză.

Articolul 2

În sensul prezentei directive:

1.

„autoturism” înseamnă orice autovehicul din categoria M1, astfel cum este definit în anexa II a Directivei 70/156/CEE (6) și care intră în domeniul de aplicare al Directivei 80/1268/CEE. Această definiție nu se referă la vehiculele care intră în domeniul de aplicare al Directivei 92/61/CEE (7) și vehiculele cu destinație specială, astfel cum sunt acestea definite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) al doilea paragraf din Directiva 70/156/CEE;

2.

„autoturism nou” înseamnă orice autoturism care nu a mai fost vândut unei persoane care l-a cumpărat cu altă intenție decât cea de a-l vinde sau de a-l furniza unui terț;

3.

„certificat de conformitate” înseamnă certificatul menționat la articolul 6 din Directiva 70/156/CEE;

4.

„punct de vânzare” înseamnă un loc, cum ar fi un salon auto sau o curte aferentă acestuia, unde sunt expuse sau oferite autoturisme noi pentru vânzare sau pentru achiziționarea în sistem leasing potențialilor clienți. Târgurile comerciale, cu ocazia cărora sunt prezentate publicului autoturisme noi, sunt incluse în această definiție;

5.

„consum oficial de carburant” înseamnă consumul de carburant omologat de autoritatea de omologare în conformitate cu dispozițiile din Directiva 80/1268/CEE și specificat în anexa VIII la Directiva 70/156/CEE, care figurează în certificatul de omologare CE al vehiculului sau în certificatul de conformitate. În cazul în care sunt regrupate mai multe variante și/sau versiuni în cadrul aceluiași model, valoarea stabilită pentru consumul de carburant al modelului în cauză se bazează pe varianta și/sau versiunea al cărui consum oficial de carburant este cel mai ridicat din cadrul grupei respective;

6.

„emisii specifice oficiale de CO2” înseamnă, pentru un autoturism dat, emisiile măsurate în conformitate cu dispozițiile din Directiva 80/1268/CEE și menționate în anexa VIII la Directiva 70/156/CEE, care figurează în certificatul de omologare CE al vehiculului sau în certificatul de conformitate. În cazul în care sunt regrupate mai multe variante și/sau versiuni în cadrul aceluiași model, valorile stabilite pentru emisiile de CO2 pentru modelul în cauză se bazează pe varianta și/sau versiunea al cărui nivel oficial al emisiilor de CO2 este cel mai ridicat din cadrul grupei respective;

7.

„eticheta privind consumul de carburant” înseamnă o etichetă care conține informații destinate consumatorilor privind consumul de carburant oficial și emisiile specifice oficiale de CO2 ale autoturismului pe care este aplicată eticheta;

8.

„ghidul consumului de carburant” înseamnă o compilație care regrupează date privind consumul de carburant oficial și emisiile specifice oficiale de CO2 pentru fiecare model disponibil pe piața autoturismelor noi;

9.

„documentație promoțională” înseamnă ansamblul de materiale tipărite utilizate pentru comercializarea, publicitatea și promovarea autoturismelor în rândul publicului larg. Această definiție se referă, cel puțin, la manualele tehnice, la broșuri, la publicitatea din ziare și reviste, la revistele specializate și la afișe publicitare;

10.

„marcă” înseamnă denumirea comercială a constructorului care apare pe certificatul de conformitate și pe documentele de omologare;

11.

„model” înseamnă descrierea comercială a mărcii, a tipului și, după caz, și în cazul în care este necesar, varianta și versiunea unui autoturism;

12.

„tipuri, variante și versiuni” înseamnă vehiculele diferite ale unei mărci date care sunt declarate de constructor, în sensul anexei II.B la Directiva 70/156/CEE, și identificate ca unice prin caractere alfanumerice de tip, variantă și versiune.

Articolul 3

Statele membre se asigură că se aplică sau se afișează, într-un mod vizibil și clar, o etichetă privind consumul de carburant și emisiile de CO2, în conformitate cu cerințele din anexa I, pe fiecare model de autoturism nou din punctul de vânzare.

Articolul 4

Fără a aduce atingere ghidului comunitar de pe Internet pe care îl va realiza Comisia, statele membre asigură elaborarea unui ghid al consumului de carburant și al emisiilor de CO2 în conformitate cu cerințele din anexa II, consultându-se cu constructorii, cel puțin odată pe an. Ghidul trebuie să fie portabil, compact și distribuit gratuit consumatorilor, la cererea acestora, atât în punctele de vânzare, cât și la un organism desemnat în cadrul fiecărui stat membru.

Autoritatea (autoritățile) menționate la articolul 8 pot colabora la elaborarea ghidului.

Articolul 5

Statele membre se asigură că în punctele de vânzare (sau prin intermediul acestora) se expune, pentru fiecare marcă de automobil, un afiș (sau un alt tip de afișaj) care să prezinte date privind consumul oficial de carburant și emisiunile specifice oficiale de CO2 ale tuturor modelelor de autoturisme noi expuse spre vânzare sau achiziționare în sistem leasing. Datele în cauză trebuie să fie afișate într-un mod vizibil și în conformitate cu formatul din anexa III.

Articolul 6

Statele membre se asigură ca toată documentația promoțională să conțină datele privind consumul oficial de carburant și emisiile specifice oficiale de CO2 ale modelelor de autoturisme la care se referă, în conformitate cu cerințele din anexa IV.

Statele membre furnizează, după caz, materiale promoționale, în plus față de cele prezentate mai sus, pentru a indica datele privind emisiile oficiale de CO2 și datele privind consumul oficial de carburant al modelului la care se referă.

Articolul 7

Statele membre se asigură că este interzisă prezența, pe etichetele, ghidurile, afișele sau materialele promoționale menționate la articolele 3, 4, 5 și 6 a altor indicații, simboluri sau inscripții privind consumul de carburant sau emisiile de CO2 care nu sunt conforme cu cerințele prezentei directive, în cazul în care riscă să creeze confuzii cumpărătorului potențial al autoturismului nou.

Articolul 8

Statele membre informează Comisia cu privire la autoritatea sau autoritățile competente însărcinate cu crearea și funcționarea sistemului de informații pentru consumatori descris de prezenta directivă.

Articolul 9

Modificările necesare pentru adaptarea anexelor la prezenta directivă sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10, după consultarea organizațiilor de consumatori și a altor părți interesate.

Pentru a facilita acest proces de adaptare, fiecare stat membru transmite Comisiei, până la 31 decembrie 2003, un raport privind eficiența dispozițiilor prezentei directive în perioada 18 ianuarie 2001 – 31 decembrie 2002. Forma raportului în cauză se stabilește în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 până la 18 ianuarie 2001.

De asemenea, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11, Comisia ia măsuri în vederea:

(a)

prezentării cu mai multe detalii a formatului etichetei menționate la articolul 3 prin modificarea anexei I;

(b)

prezentării cu mai multe detalii a cerințelor privind ghidul menționat la articolul 4 în vederea clasificării modelelor de autoturisme noi, ceea ce ar permite elaborarea unei liste care să împartă modelele în funcție de emisiile de CO2 și de consumul de carburant în categorii determinate, inclusiv o categorie care să regrupeze modelele de autoturisme noi cu cel mai redus consum de carburant;

(c)

formulării unor recomandări care să permită aplicarea principiilor dispozițiilor privind documentația promoțională menționată la articolul 6 primul paragraf și altor mijloace și materiale.

Articolul 10

Comitetul

Comisia este sprijinită de un comitet constituit din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect de măsuri aplicabile. Comitetul emite un aviz cu privire la proiectul în cauză într-un termen pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența problemei în cauză. Avizul se emite cu majoritatea prevăzută la articolul 205 alineatul (2) din tratat pentru adoptarea deciziilor pe care Consiliul este solicitat să le ia la propunerea Comisiei. La votarea în cadrul comitetului, voturile reprezentanților statelor membre au ponderea definită în articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

Comisia adoptă măsurile propuse atunci când ele sunt conforme cu avizul comitetului.

Dacă măsurile propuse nu sunt conforme cu avizul comitetului sau în absența unui aviz, Comisia prezintă de îndată Consiliului o propunere privind măsurile care trebuie luate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

În cazul în care, la expirarea unui termen de trei luni de la data sesizării Consiliului, acesta nu a luat o hotărâre, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.

Articolul 11

Statele membre stabilesc sancțiunile care se aplică pentru încălcarea dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive. Sancțiunile trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare.

Articolul 12

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 18 ianuarie 2001. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 13

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 14

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 decembrie 1999.

Pentru Parlamentul European

Președintele

N. FONTAINE

Pentru Consiliu

Președintele

S. HASSI


(1)  JO C 305, 3.10.1998, p. 2 și

JO C 83, 25.3.1999, p. 1.

(2)  JO C 40, 15.2.1999, p. 45.

(3)  Avizul Parlamentului European din 17 decembrie 1998 (JO C 98, 9.4.1999, p. 252), Poziția comună a Consiliului din 23 februarie 1999 (JO C 123, 4.5.1999, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 4 noiembrie 1999 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 329, 30.12.1993, p. 39.

(5)  JO L 375, 31.12.1980, p. 36, directivă, astfel cum este modificată ultima dată prin Directiva 93/116/CE a Comisiei.

(6)  Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (JO L 42, 23.2.1970, p. 1), directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 11, 16.1.1999, p. 25).

(7)  Directiva 92/61/CEE a Consiliului din 30 iunie 1992 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți (JO L 225, 10.8.1992, p. 72), directivă, astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1994.


ANEXA I

DESCRIEREA ETICHETEI PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANT ȘI EMISIILE DE CO2

Statele membre se asigură, cel puțin, ca toate etichetele privind consumul de carburant aplicate pe teritoriul lor:

1.

să fie conforme cu un format de prezentare standardizat, pentru a fi astfel mai ușor de recunoscut de către consumatori;

2.

să măsoare 297 mm × 210 mm (format A4);

3.

să cuprindă numele modelului și o indicație privind tipul de carburant al vehiculului pe care sunt aplicate;

4.

să cuprindă valoarea numerică a consumului oficial de carburant și a emisiilor specifice oficiale de CO2. Valoarea consumului oficial de carburant este exprimată fie în litri per 100 kilometri (l/100km), fie în kilometri per litru (km/l), fie printr-o combinație adecvată între aceste două formule, și este indicată cu o precizie de o zecimală. Emisiile specifice oficiale de CO2 sunt exprimate în grame per kilometru (g/km) și rotunjite la numărul întreg cel mai apropiat.

Aceste valori pot fi exprimate în unități diferite (galoane și mile) în măsura în care acestea sunt compatibile cu dispozițiile Directivei 80/181/CEE (1);

5.

să conțină următorul text privind disponibilitatea ghidului privind consumul de carburant și emisiile de CO2:

„Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO2 conținând date privind toate modelele de autoturisme noi se poate obține gratuit în toate punctele de vânzare”;

6.

să conțină următorul text:

„Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu numai de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.”


(1)  Directiva 80/181/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1979 de abrogare a Directivei 71/354/CEE (JO L 39, 15.2.1980, p. 40), directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 89/617/CEE (JO L 357, 7.12.1989, p. 28).


ANEXA II

DESCRIEREA GHIDULUI PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANT ȘI EMISIILE DE CO2

Statele membre se asigură că ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO2 va conține, cel puțin, următoarele informații:

1.

o listă, elaborată anual, cu toate modelele de autoturisme noi disponibile pentru vânzare în statele membre, grupate în funcție de marcă și în ordine alfabetică. În cazul în care, într-un stat membru, ghidul este actualizat mai mult de o dată pe an, el trebuie să cuprindă o listă cu toate modelele de autoturisme noi disponibile la data publicării actualizării în cauză;

2.

tipul de carburant, valoarea numerică a consumului oficial de carburant și a emisiilor specifice oficiale de CO2 pentru fiecare model care figurează în ghid. Valoarea consumului oficial de carburant este exprimată fie în litri per suta de kilometri (l/100 km), fie în kilometri per litru (km/l), fie printr-o combinație adecvată între aceste două formule, și este indicată cu o precizie de o zecimală. Emisiile specifice oficiale de CO2 trebuie exprimate în grame per kilometru (g/km) și rotunjite la numărul întreg cel mai apropiat.

Aceste valori pot fi exprimate în unități diferite (galoane sau mile) în măsura în care acestea sunt compatibile cu dispozițiile Directivei 80/181/CEE;

3.

o listă, care să iasă în evidență, cu zece modele de autoturisme noi, cele mai performante din punct de vedere al randamentului energetic, clasificate în ordine crescătoare în funcție de emisiile de CO2 pentru fiecare tip de carburant. Lista cuprinde modelul, valoarea în cifre a consumului oficial de carburant, precum și emisiile specifice oficiale de CO2;

4.

sfaturi destinate conducătorilor auto care să precizeze că o bună utilizare și o întreținere regulată a vehiculului, precum și un anumit comportament la volan, care implică, de exemplu, evitarea condusului agresiv, rularea cu o viteză moderată, anticiparea frânării, verificarea umflării corespunzătoare a pneurilor, reducerea perioadelor de mers în gol, evitarea transportării de greutăți excesive îmbunătățesc consumul de carburant și reduc emisiile de CO2 ale autoturismului lor;

5.

o explicație privind efectele emisiilor de gaze cu efect de seră, schimbările climatice potențiale și rolul autovehiculelor, precum și o trimitere la diferiții carburanți propuși consumatorului și la implicațiile utilizării lor asupra mediului, pe baza datelor științifice și a cerințele legale cele mai recente;

6.

o trimitere la obiectivul stabilit de Comunitate în privința emisiilor medii de CO2 produse de autoturismele noi și la data la care trebuie atins acest obiectiv;

7.

o trimitere la ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO2 publicat de Comisie pe Internet, atunci când acest ghid va fi disponibil.


ANEXA III

DESCRIEREA AFIȘULUI CARE TREBUIE EXPUS ÎN PUNCTELE DE VÂNZARE

Statele membre se asigură că afișul sau afișele respectă cel puțin următoarele cerințe:

1.

afișul trebuie să măsoare cel puțin 70 cm × 50 cm;

2.

informațiile care figurează pe afiș trebuie să fie ușor de citit;

3.

modelele de autoturisme noi trebuie să fie grupate și prezentate separat în funcție de tipul de carburant pe care îl utilizează (de exemplu benzină sau motorină). Pentru fiecare tip de carburant, modelele trebuie să fie clasificate în ordinea crescătoare a emisiilor de CO2, modelul al cărui consum oficial de carburant este cel mai scăzut figurând primul pe listă;

4.

pentru fiecare model de autoturism de pe listă, se precizează valoarea numerică corespunzătoare consumului oficial de carburant, precum și cea corespunzătoare emisiilor specifice oficiale de CO2. Valoarea corespunzătoare consumului oficial de carburant se exprimă cu o precizie de o zecimală, fie în litri per suta de kilometri (l/100km), fie în kilometri per litru (km/l), fie printr-o combinație adecvată a acestor formule. Emisiile specifice oficiale de CO2 se exprimă în grame per kilometru (g/km) și se rotunjesc la numărul întreg cel mai apropiat.

Aceste valori se pot exprima în unități diferite (galoane sau mile), în măsura în care acestea sunt compatibile cu dispozițiile Directivei 80/181/CEE.

În tabelul următor se sugerează o propunere de format:

Image

5.

afișul trebuie să conțină următorul text privind disponibilitatea ghidului cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2:

„Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO2 conținând date privind toate modelele de autoturisme noi poate fi obținut gratuit la toate punctele de vânzare”;

6.

afișul trebuie să conțină următorul text:

„Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu numai de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei”;

7.

afișul trebuie să fie actualizat integral cel puțin o dată la șase luni. Între două actualizări, noile autoturisme se adaugă la sfârșitul listei.


ANEXA IV

FURNIZAREA DATELOR PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANT ȘI EMISIILE DE CO2 ÎN DOCUMENTAȚIA PROMOȚIONALĂ

Statele membre se asigură că ansamblul documentației promoționale conține informații privind consumul oficial de carburant și emisiile specifice oficiale de CO2 ale vehiculelor la care se referă. Aceste informații trebuie să respecte cel puțin următoarele cerințe:

1.

informațiile trebuie să fie ușor de citit și cel puțin la fel de vizibile ca partea principală a informațiilor care figurează în documentația promoțională;

2.

informațiile trebuie să fie ușor de înțeles, chiar dacă sunt citite rapid;

3.

trebuie să se furnizeze informații privind consumul oficial de carburant pentru toate modelele descrise în materialul promoțional. În cazul în care materialul promoțional face referire la mai multe modele, se poate indica fie consumul oficial de carburant al tuturor modelelor descrise, fie intervalul consumului de la modelul cel mai puțin performant la modelul cel mai performant. Consumul de carburant se exprimă fie în litri per suta de kilometri (l/100 km), fie în kilometri per litru (km/l), fie printr-o combinație adecvată a acestor formule. Toate aceste date numerice trebuie să fie exprimate cu o precizie de o zecimală.

Aceste valori se pot exprima în unități diferite (galoane sau mile) în măsura în care sunt compatibile cu dispozițiile Directivei 80/181/CEE.

În cazul în care documentația promoțională menționează numai marca și nu face referire la nici un model anume, nu este necesar să se furnizeze informații privind consumul de carburant.