13/Volumul 28

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

83


31999L0077


L 207/18

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 1999/77/CE A COMISIEI

din 26 iulie 1999

de efectuare a celei de-a șasea adaptări la progresul tehnic a anexei I la Directiva 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (azbest)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), și, în special, articolul 2a al celei dintâi, introdus de Directiva 89/678/CEE a Consiliului (3),

(1)

întrucât utilizarea azbestului și a produselor care conțin azbest poate produce, prin degajarea de fibre, azbestoză, mezoteliom și cancer pulmonar; întrucât introducerea pe piață și utilizarea ar trebui, prin urmare, să fie condiționate de cele mai severe restricții;

(2)

întrucât Directiva 83/478/CEE a Consiliului (4) de efectuare a celei de-a cincea modificări a Directivei 76/769/CEE precizează că fibrele de azbest de tip crocidolit și produsele care conțin acest tip de fibre nu mai pot fi introduse pe piață și utilizate, cu trei cazuri posibile de derogare; întrucât aceeași directivă stabilește obligativitatea ca toate produsele care conțin fibre de azbest să aibă etichete cu această precizare;

(3)

întrucât Directiva 85/610/CEE a Consiliului (5) de efectuare a celei de-a șaptea modificări a Directivei 76/769/CEE precizează că fibrele de azbest nu mai pot fi introduse pe piață sau utilizate în jucării, în materialele și preparatele care se aplică prin pulverizare, în produsele finite sub formă de pulbere, în accesoriile pentru fumat, în radiatoarele catalitice, în lacuri și vopsele;

(4)

întrucât Directiva 91/659/CEE a Comisiei (6) de adaptare la progresul tehnic a anexei I la Directiva 76/769/CEE precizează că nici un tip de fibră de azbest cu amfibol sau produse care conțin astfel de fibre nu mai pot fi introduse pe piață și utilizate; întrucât aceeași directivă precizează că fibrele de azbest cu crizotil sau produsele care conțin astfel de fibre nu mai pot fi introduse pe piață și utilizate pentru 14 categorii de produse;

(5)

întrucât Comitetul științific pentru toxicitate, ecotoxicitate și mediu a fost consultat în probleme legate de efectul azbestului crizotil și al produselor de înlocuire asupra sănătății;

(6)

întrucât, la ora actuală, pentru azbestul crizotil există produse de înlocuire sau alternative care nu sunt clasificate drept cancerigene și sunt considerate mai puțin periculoase;

(7)

întrucât până acum nu a fost identificat pragul de expunere sub care azbestul crizotil nu mai prezintă risc cancerigen;

(8)

întrucât expunerea lucrătorilor și a altor utilizatori ai produselor cu conținut de azbest este extrem de dificil de controlat, putând depăși uneori cu mult valorile limită curente și prezentând astfel un risc foarte mare de dezvoltare a afecțiunilor cauzate de azbest;

(9)

întrucât un mod eficient de protejare a sănătății umane este interzicerea utilizării fibrelor de azbest crizotil și a produselor care conțin astfel de fibre;

(10)

întrucât datele științifice despre azbest și produsele de înlocuire a acestuia sunt în continuă evoluție; întrucât Comisia va solicita Comitetului științific pentru toxicitate, ecotoxicitate și mediu să analizeze în continuare noile date științifice despre riscul pentru sănătate prezentat de azbestul crizotil și produsele de înlocuire a acestuia până la 1 ianuarie 2003; întrucât această analiză va lua în considerare și alte aspecte ale prezentei directive, în special derogările, în funcție de progresul tehnic; întrucât, dacă este necesar, Comisia va propune modificări legislative adecvate;

(11)

întrucât este necesară o perioadă de ajustare până la eliminarea completă a introducerii pe piață și a utilizării azbestului crizotil și a produselor cu astfel de conținut; întrucât această perioadă ar trebui să fie mai lungă pentru diafragmele utilizate pentru electroliză în instalațiile existente, deoarece riscul de expunere este extrem de scăzut și este nevoie de o perioadă mai îndelungată pentru dezvoltarea unor alternative corespunzătoare în ceea ce privește această aplicație critică din punctul de vedere al siguranței; întrucât Comisia va examina această derogare până la data de 1 ianuarie 2008, după consultarea Comitetului științific pentru toxicitate, ecotoxicitate și mediu;

(12)

întrucât prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor Directivei 89/391/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (7), nici dispozițiilor directivelor speciale ale acesteia în sensul articolului 16 alineatul (1) din directiva în cauză și, în special, ale Directivei 90/394/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 privind protecția lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni (8), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/42/CE (9);

(13)

întrucât Directiva 91/382/CEE a Consiliului (10) de modificare a Directivei 83/477/CEE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă prevede un mijloc de control pentru activitățile care presupun expunerea lucrătorilor la praful de azbest;

(14)

întrucât prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 98/12/CE a Comisiei (11) de adaptare la progresul tehnic a Directivei 71/320/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sistemele de frânare ale unor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora;

(15)

întrucât măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului cu substanțe și preparate periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 76/769/CEE se adaptează la progresul tehnic în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 2005. Ele informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(3)   După intrarea în vigoare a prezentei directive și până la 1 ianuarie 2005, statele membre nu permit introducerea unor noi aplicații ale azbestului crizotil pe teritoriul lor.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 1999.

Pentru Comisie

Karel VAN MIERT

Membru al Comisiei


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 24.

(2)  JO L 166, 1.7.1999, p. 87.

(3)  JO L 398, 30.12.1989, p. 24.

(4)  JO L 263, 24.9.1983, p. 33.

(5)  JO L 375, 31.12.1985, p. 1.

(6)  JO L 363, 31.12.1991, p. 36.

(7)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(8)  JO L 196, 26.7.1990, p. 1.

(9)  JO L 179, 8.7.1997, p. 4.

(10)  JO L 206, 29.7.1991, p. 16.

(11)  JO L 81, 18.3.1998, p. 1.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 76/769/CEE, punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.1.

 

Crocidolit, nr. CAS 12001-28-4

 

Amozit, nr. CAS 12172-73-5

 

Azbest antofilit, nr. CAS 77536-67-5

 

Azbest actinolit, nr. CAS 77536-66-4

 

Azbest tremolit, nr. CAS 77536-68-6

6.1.

Este interzisă introducerea pe piață și utilizarea acestor fibre și a produselor în care s-au introdus voluntar astfel de fibre.

6.2.

Crizotil, nr. CAS 12001-29-5

6.2.   Este interzisă introducerea pe piață și utilizarea acestor fibre și a produselor în care s-au introdus voluntar astfel de fibre.

Cu toate acestea, statele membre pot prevedea derogări pentru diafragmele utilizate în instalațiile de electroliză, până când acestea își încheie ciclul de viață sau până când se obțin produse de înlocuire adecvate fără conținut de azbest, indiferent care dintre cele două opțiuni se materializează prima. Comisia va revizui derogarea în cauză înainte de 1 ianuarie 2008.

Utilizarea produselor care conțin fibre de azbest descrise la punctele 6.1 și 6.2 și care erau deja instalate și/sau funcționale înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/77/CE de către statele membre în cauză este autorizată în continuare, până când instalațiile în cauză sunt eliminate sau ajung la finalul ciclului de viață. Cu toate acestea, din motive de protecție a sănătății, statele membre pot interzice utilizarea acestor produse pe teritoriul lor chiar înainte de a fi eliminate sau de a-și încheia ciclul de viață.

Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea produselor și a preparatelor periculoase, introducerea pe piață și utilizarea acestor fibre și produse cu conținut de fibre, autorizată în conformitate cu derogările menționate anterior, poate fi permisă numai cu condiția ca produsele respective să conțină etichete în conformitate cu dispozițiile anexei II la Directiva 76/769/CEE.”