03/Volumul 28

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

171


31999L0067


L 164/78

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 1999/67/CE A COMISIEI

din 28 iunie 1999

de modificare a Directivei 93/49/CEE de stabilire a listei de indicare a condițiilor care trebuie să fie îndeplinite de materialul de înmulțire al plantelor ornamentale și de plantele ornamentale în conformitate cu Directiva 91/682/CEE a Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 98/56/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialului de înmulțire al plantelor ornamentale (1), și în special articolul 20 alineatul (3),

(1)

întrucât Directiva 93/49/CEE a Comisiei (2) a stabilit, în conformitate cu Directiva 91/682/CEE a Consiliului (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 1999/9/CE a Comisiei (4), programe privind comercializarea materialului de înmulțire al plantelor ornamentale și a plantelor ornamentale, în special condițiile privind calitatea (sănătate, identitate și puritate referitoare la gen sau specie sau, după caz, referitoare la soi și, în cazul semințelor, capacitatea de germinare) și eticheta sau un alt document întocmit de către furnizor, prin care oferă informațiile necesare atât pentru controlul oficial, cât și pentru informarea cultivatorului;

(2)

întrucât Directiva 91/682/CEE se abrogă de la 1 iulie 1999 și se înlocuiește cu Directiva 98/56/CEE;

(3)

întrucât anumite condiții stabilite în Directiva 93/49/CEE au fost încorporate în Directiva 98/56/CE, iar alte condiții sunt reglementate de Directiva 1999/66/CE a Comisiei (5); întrucât, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Directiva 98/56/CE, Comisia poate, în anumite condiții, să stabilească un program pentru un anumit gen sau o anumită specie, stabilind condițiile suplimentare privind calitatea pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulțire comercializat; întrucât, în acest sens, Comisia revizuiește în prezent Directiva 93/49/CEE punând în aplicare criteriile stabilite prin dispozițiile menționate anterior; întrucât, în prezent, ar trebui să se elimine dispozițiile caduce ale Directivei 93/49/CEE;

(4)

întrucât măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru materialul de înmulțire al plantelor ornamentale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 93/49/CEE se modifică după cum urmează:

1.

următoarele dispoziții se elimină de la 1 iulie 1999:

articolul 1;

articolul 2;

articolul 3 alineatele (2)-(4);

articolul 4 alineatele (2)-(4);

articolul 5;

2.

următoarele dispoziții se elimină de la 31 decembrie 1999:

articolul 6.

Articolul 2

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 iunie 1999.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 226, 13.8.1998, p. 16.

(2)  JO L 250, 7.10.1993, p. 9.

(3)  JO L 376, 31.10.1991, p. 21.

(4)  JO L 5, 9.1.1999, p. 75.

(5)  JO L 164, 30.6.1999, p. 75.