15/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

27


31999L0022


L 094/24

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 1999/22/CE A CONSILIULUI

din 29 martie 1999

privind animalele sălbatice din grădini zoologice

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 130s alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (1),

în conformitate cu procedura stabilită la articolul 189c din tratat (2),

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor de faună și floră sălbatică prin reglementarea comerțului în acest domeniu (3) solicită dovezi cu privire la existența facilităților adecvate pentru adăpostirea și îngrijirea specimenelor vii dintr-un mare număr de specii înainte de autorizarea importului acestora în Comunitate; întrucât regulamentul menționat interzice prezentarea către public în scopuri comerciale a specimenelor din speciile enumerate în anexa A la respectivul document, cu excepția cazului în care s-a stabilit o excepție specifică în scopuri educative, pentru cercetare sau înmulțire;

întrucât Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (4) și Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice (5) interzic capturarea, deținerea și comercializarea unui mare număr de specii, stabilind în același timp excepții pentru anumite scopuri, cum ar fi cercetarea și educația, repopularea, reintroducerea și înmulțirea;

întrucât aplicarea adecvată a legislației comunitare actuale și viitoare privind conservarea faunei sălbatice și necesitatea de a garanta îndeplinirea corespunzătoare a rolului important pe care grădinile zoologice îl au în conservarea speciilor, educarea publicului și/sau cercetarea științifică impun necesitatea unei baze legislative comune pentru statele membre cu privire la autorizarea și inspectarea grădinilor zoologice, deținerea animalelor în grădini zoologice, pregătirea personalului și educarea publicului vizitator;

întrucât este necesară o acțiune la nivel comunitar pentru ca grădinile zoologice de pe întreg teritoriul Comunității să contribuie la conservarea biodiversității în conformitate cu obligația Comunității de a adopta măsuri pentru conservarea ex situ prevăzută la articolul 9 din Convenția pentru diversitatea biologică;

întrucât o serie de organizații, cum ar fi Asociația europeană a grădinilor zoologice și acvariilor, a elaborat principii directoare pentru îngrijirea și adăpostirea animalelor în grădini zoologice, care, după caz, ar putea ajuta la crearea și adoptarea standardelor naționale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectiv

Prezenta directivă urmărește protejarea faunei sălbatice și conservarea biodiversității prin prevederea de măsuri care să fie adoptate de statele membre pentru autorizarea și inspectarea grădinilor zoologice de pe teritoriul Comunității, sporind astfel rolul acestora în conservarea biodiversității.

Articolul 2

Definiție

În sensul prezentei directive, „grădini zoologice” înseamnă toate unitățile permanente în care se dețin animale din specii sălbatice în scopul prezentării către public pentru o perioadă de minimum 7 zile pe an, cu excepția circurilor, a magazinelor de animale de companie și a unităților pe care statele membre le exceptează de la cerințele prezentei directive în temeiul faptului că nu expun publicului un număr semnificativ de animale sau specii și că această exceptare nu aduce atingere obiectivelor prezentei directive.

Articolul 3

Norme aplicabile grădinilor zoologice

Statele membre iau măsurile prevăzute la articolele 4, 5, 6 și 7 pentru a se asigura că toate grădinile zoologice pun în aplicare următoarele dispoziții de conservare:

participarea la activități de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor și/sau de formare a cunoștințelor de conservare relevante, precum și/sau la schimburi de informații referitoare la conservarea speciilor și/sau, după caz, la înmulțirea în captivitate, repopulare sau reintroducerea speciilor în mediul sălbatic natural;

promovarea educării și sensibilizării publicului cu privire la conservarea biodiversității, în special prin oferirea de informații referitoare la speciile expuse și la habitatele lor naturale;

adăpostirea animalelor în condiții care să corespundă cerințelor biologice și de conservare pentru speciile individuale, între altele, prin îmbunătățiri specifice speciilor aduse țarcurilor; menținerea unui standard ridicat de creștere a animalelor, cu un program preventiv și curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinară și alimentară;

prevenirea evadării animalelor pentru a evita posibilele pericole ecologice pentru speciile indigene și prevenirea pătrunderii din exterior a dăunătorilor și a epidemiilor;

păstrarea unor informații actualizate cu privire la colecția grădinii zoologice respective, adecvate speciilor înregistrate.

Articolul 4

Autorizarea de funcționare și inspectarea

(1)   Statele membre adoptă măsuri pentru eliberarea de autorizații de funcționare și inspectarea grădinilor zoologice actuale și viitoare pentru a se asigura de respectarea cerințelor stabilite la articolul 3.

(2)   Fiecare grădină zoologică trebuie să aibă autorizație de funcționare în termen de cel mult patru ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive sau, în cazul noilor grădini zoologice, înainte de a fi deschise pentru public.

(3)   Fiecare autorizație trebuie să conțină condiții pentru a verifica respectarea dispozițiilor articolului 3. Respectarea condițiilor va fi verificată, în special, prin inspecții regulate și se vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestor condiții.

(4)   Înainte de acordarea, refuzarea, prelungirea perioadei de valabilitate sau modificarea semnificativă a unei autorizații, autoritățile competente ale statelor membre efectuează o inspecție pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea de autorizație sau condițiile propuse pentru eliberarea unei autorizații.

(5)   În cazul în care grădinii zoologice nu i se eliberează o autorizație pe baza prezentei directive sau în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea unei autorizații, grădina zoologică respectivă sau o parte a acesteia:

(a)

este închisă pentru public de către autoritățile competente; și/sau

(b)

îndeplinește cerințele impuse de autoritățile competente pentru a se asigura de îndeplinirea condițiilor pentru autorizare.

În cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite într-un termen corespunzător care urmează să fie stabilit de autoritățile competente, dar care nu poate depăși o perioadă de doi ani, autoritățile competente retrag sau modifică autorizația și închid grădina zoologică sau o parte a acesteia.

Articolul 5

Cerințele pentru autorizare stabilite la articolul 4 nu se aplică în cazul în care un stat membru poate demonstra Comisiei, într-un mod convingător, că obiectivul prezentei directive, formulat la articolul 1, și cerințele aplicabile grădinilor zoologice stabilite la articolul 3 sunt îndeplinite și menținute constant printr-un sistem sau un regulament și prin înregistrare. Un astfel de sistem trebuie, între altele, să conțină prevederi cu privire la inspecții și la închiderea grădinilor zoologice, care să fie echivalente cu cele menționate la articolul 4 alineatul (4) și (5).

Articolul 6

Închiderea grădinilor zoologice

În cazul în care o grădină zoologică sau o parte a acesteia este închisă, autoritățile competente se asigură că animalele în cauză sunt tratate sau înstrăinate conform condițiilor pe care statele membre le consideră adecvate și conforme scopurilor și obiectivelor prezentei directive.

Articolul 7

Autoritățile competente

Statele membre desemnează autoritățile competente în sensul prezentei directive.

Articolul 8

Sancțiuni

Statele membre determină sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prevederilor de drept intern adoptate în conformitate cu prezenta directivă. Sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale și cu caracter de descurajare.

Articolul 9

Punerea în aplicare

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 9 aprilie 2002. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 11

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 martie 1999.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MÜNTEFERING


(1)  JO C 204, 15.7.1996, p. 63.

(2)  Avizul Parlamentului European din 29 ianuarie 1998. (JO C 56, 23.2.1998, p. 34), Poziția comună a Consiliului din 20 iulie 1998 (JO C 364, 25.11.1998, p. 9) și Decizia Parlamentului European din 10 februarie 1999 (încă nepublicată în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2307/97 al Comisiei (JO L 325, 27.11.1997, p. 1).

(4)  JO L 103, 25.4.1979, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/49/CE (JO L 223, 13.8.1997, p. 9).

(5)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/62/CE (JO L 305, 8.11.1997, p. 42).