07/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

232


31999L0019


L 083/48

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 1999/19/CE A COMISIEI

din 18 martie 1999

de modificare a Directivei 97/70/CE a Consiliului de instituire a unui regim armonizat privind siguranța navelor de pescuit cu o lungime egală sau mai mare de 24 de metri

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 97/70/CE a Consiliului din 11 decembrie 1997 de instituire a unui regim armonizat privind siguranța navelor de pescuit cu lungimea egală sau mai mare de 24 de metri (1), în special articolul 8,

(1)

Întrucât Comisia a analizat dispozițiile din capitolul IX, anexa II la directivă cu privire la aplicarea lor în cazul navelor de pescuit noi cu o lungime de 24 până la 45 de metri, prin aceasta ținând cont de dimensiunea redusă a navelor și de numărul de persoane de la bord;

(2)

Întrucât, în ceea ce privește comunicațiile radio, analiza a demonstrat că se poate asigura un nivel de siguranță echivalent pentru navele din această categorie care operează exclusiv în zona maritimă A1, cu obligația de a se instala un radio VHF suplimentar cu apel digital selectiv, care să înlocuiască, dar instalat pe același loc, baliza radio de salvare (EPIRB);

(3)

Întrucât anexa II la Directiva 97/70/CE trebuie modificată în conformitate cu această analiză;

(4)

Întrucât această modificare respectă orientările referitoare la participarea navelor care nu intră sub incidența Convenției SOLAS la sistemul mondial de alertă și siguranță pe mare, instituit prin circulara 803 din 9 iunie 1997 a Comitetului de siguranță maritimă a Organizației Maritime Internaționale;

(5)

Întrucât măsurile prevăzute prin prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului instituit de articolul 12 din Directiva 93/75/CEE (2) a Consiliului, modificată ultima dată prin Directiva 98/74/CE (3) a Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La anexa II din Directiva 97/70/CE, sub titlul „CAPITOLUL IX: RADIOCOMUNICAȚII”, se adaugă următorul text:

„Norma 7: Echipamente radio: zona maritimă A1

Se inserează următorul alineat (4):

«Prin derogare de la dispozițiile normei 4 litera (a), administrația poate excepta navele de pescuit noi cu o lungime de 24 până la 45 de metri care operează exclusiv în zona maritimă A1, de obligațiile impuse de norma 6 alineatul (1) litera (f) și de norma 7 alineatul (3) cu condiția ca acestea să fie echipate cu o instalație radio VHF, așa cum se prevede în norma 6 alineatul (1) litera (a), completată de o instalație radio VHF care utilizează sistemul de apel digital selectiv pentru transmiterea apelurilor de alertă navă-sol, așa cum se prevede în norma 7 alineatul (1) litera (a)»”

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până cel târziu la 31 mai 2000. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

Când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei dispozițiile de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 1999.

Pentru Comisie

Neil KINNOCK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 34, 9.2.1998, p. 1.

(2)  JO L 247, 5.10.1993, p. 19.

(3)  JO L 276, 13.10.1998, p. 7.