13/Volumul 26

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

73


31999L0005


L 091/10

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 1999/5/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 9 martie 1999

privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189b din tratat (3), în lumina proiectului comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 decembrie 1988,

(1)

întrucât sectorul echipamentelor hertziene și al echipamentelor terminale de telecomunicații reprezintă un element esențial al pieței de telecomunicații, care constituie una din pietrele de temelie ale economiei comunitare; întrucât directivele aplicabile sectorului de echipamente terminale de telecomunicații nu mai sunt capabile de adaptare la schimbările preconizate în acest sector ca urmare a noilor tehnologii, a evoluției pieței și a legislației în materie de rețele;

(2)

întrucât în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității stabilite la articolul 3b din tratat, obiectivul creării unei piețe unice de echipamente de telecomunicații, deschisă și, totodată, concurențială, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, poate fi mai bine realizat la nivel comunitar; întrucât prezenta directivă nu depășește cele necesare pentru atingerea acestui obiectiv;

(3)

întrucât statele membre pot invoca articolul 36 din tratat pentru a exclude anumite categorii de echipament din prezenta directivă;

(4)

întrucât Directiva 98/13/CE (4) a consolidat dispozițiile privind echipamentele terminale de telecomunicații și echipamentele stațiilor terestre de comunicații prin satelit, inclusiv măsurile privind recunoașterea reciprocă a conformității lor;

(5)

întrucât prezenta directivă nu reglementează o parte importantă a pieței de echipamente hertziene;

(6)

întrucât bunurile cu dublă utilizare sunt supuse regimului comunitar de control al exporturilor instituit prin Regulamentul (CE) nr. 3381/94 al Consiliului (5);

(7)

întrucât domeniul larg de aplicare a prezentei directive necesită noi definiții ale termenilor „echipament hertzian” și „echipament terminal de telecomunicații”; întrucât un cadru reglementar destinat constituirii unei piețe unice de echipamente hertziene și de echipamente terminale de telecomunicații trebuie să permită ca investițiile, fabricarea și comercializarea să se deruleze în ritmul dezvoltării tehnologiei și a pieței;

(8)

întrucât având în vedere importanța crescândă a echipamentelor terminale de telecomunicații și a rețelelor care utilizează transmisia radio pe lângă echipamentele racordate prin cablu, orice reglementare a producției, comercializării și a utilizării echipamentelor hertziene și a echipamentelor terminale de telecomunicații trebuie să acopere cele două categorii de echipamente;

(9)

întrucât Directiva 98/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 1998 privind aplicarea furnizării unei rețele deschise (ONP) pentru telefonia vocală și constituirea unui serviciu universal de telecomunicații într-un mediu concurențial (6) invită autoritățile naționale însărcinate cu reglementarea să asigure publicarea specificațiilor tehnice detaliate ale interfeței de acces la rețea în sensul de a garanta concurența pe piața de furnizare a echipamentelor terminale;

(10)

întrucât obiectivele Directivei 73/23/CEE a Consiliului din 19 februarie 1973 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind materialul electric destinat utilizării în anumite limite de tensiune (7) sunt suficiente pentru a acoperi echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații, exceptând pragul inferior de tensiune;

(11)

întrucât cerințele de protecție privind compatibilitatea electromagnetică, stabilite de Directiva 89/336/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind compatibilitatea electromagnetică (8), sunt suficiente pentru acoperirea echipamentelor hertziene și a echipamentelor terminale de telecomunicații;

(12)

întrucât dreptul comunitar prevede că obstacolele în calea liberei circulații a mărfurilor în interiorul comunității care rezultă din neconcordanța dintre legislațiile interne privind comercializarea produselor nu pot fi justificate decât dacă cerințele de drept intern sunt necesare și proporționate; întrucât, în consecință, armonizarea legislațiilor trebuie să se limiteze la dispozițiile necesare pentru a respecta cerințele principale privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații;

(13)

întrucât cerințele principale aplicabile unei categorii de echipamente hertziene și de echipamente terminale de telecomunicații trebuie să depindă de natura și de necesitățile acestei categorii de echipamente; întrucât aceste cerințe trebuie să fie aplicate cu discernământ, astfel încât să nu împiedice inovația tehnologică sau satisfacerea nevoilor unei economii de piață;

(14)

întrucât este necesar un control pentru ca echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații să nu prezinte riscuri pentru sănătate care pot fi evitate;

(15)

întrucât telecomunicațiile sunt importante pentru bunăstarea și pentru uzul persoanelor handicapate, care reprezintă o categorie importantă și în creștere a populației din Europa; întrucât echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații ar trebui, deci, în cazurile corespunzătoare, să fie concepute astfel încât persoanele handicapate să poată să le utilizeze ca atare sau cu ajutorul unei adaptări minime;

(16)

întrucât echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații pot asigura anumite funcții necesare serviciilor de urgență;

(17)

întrucât este posibil să fie necesară introducerea anumitor funcții ale echipamentelor hertziene și ale echipamentelor terminale de telecomunicații pentru a împiedica violarea datelor cu caracter personal și a vieții particulare a utilizatorului și a abandonului și fraudei;

(18)

întrucât în anumite cazuri, poate fi necesar să se prevadă o interfuncționare a rețelelor cu alte aparate în sensul prezentei directive și o racordare la interfețe de tip corespunzător în ansamblul Comunității;

(19)

întrucât pe viitor trebuie să existe posibilitatea stabilirii și adăugării unor cerințe esențiale specifice privind viața particulară a utilizatorilor, a unor funcții destinate persoanelor care suferă de un handicap, funcții pentru serviciile de urgență și de securitate și funcții care să combată frauda;

(20)

întrucât este recunoscut că, pe o piață concurențială, certificarea voluntară și sistemele de marcare realizate de organizațiile de consumatori, fabricanții, operatorii și alți participanți din industrie contribuie la menținerea calității și constituie mijloace utile pentru creșterea încrederii consumatorilor în produsele și serviciile de telecomunicații; întrucât statele membre sunt autorizate să susțină asemenea sisteme; întrucât asemenea sisteme trebuie să fie compatibile cu normele privind concurența din tratat;

(21)

întrucât este necesară prevenirea unei degradări inacceptabile a serviciilor destinate persoanelor altele decât utilizatorii echipamentelor hertziene și ai echipamentelor terminale de telecomunicații; întrucât fabricanții de terminale trebuie să proiecteze echipamentele astfel încât să împiedice ca rețelele să sufere atingeri care să provoace o asemenea degradare în cazul în care sunt utilizate în condiții normale de funcționare; întrucât exploatatorii rețelelor trebuie să conceapă rețele astfel încât fabricanții de echipamente terminale să nu fie obligați să ia măsuri excesive pentru a împiedica atingerile aduse rețelei; întrucât Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicații (IEST) trebuie să țină seama în cea mai mare măsură de acest obiectiv la elaborarea standardelor privind accesul la rețelele publice;

(22)

întrucât este necesară garantarea utilizării eficiente a spectrului radio pentru evitarea interferențelor dăunătoare; întrucât este necesară promovarea utilizării cu eficiență maximă, în conformitate cu gradul de dezvoltare a tehnicii, a resurselor limitate cum ar fi spectrul frecvențelor radio-electrice;

(23)

întrucât interfețele armonizate între echipamentele terminale și rețelele de telecomunicații favorizează piețele concurențiale, atât pentru echipamentele terminale cât și pentru serviciile rețelelor;

(24)

întrucât cu toate acestea, exploatatorii rețelelor publice de telecomunicații trebuie să aibă posibilitatea de a stabili caracteristicile tehnice ale interfețelor, ținând seama de normele privind concurența prevăzute de tratat; întrucât trebuie, prin urmare, publicate specificațiile tehnice exacte și suficiente privind asemenea interfețe pentru a permite fabricanților să proiecteze echipamente pentru terminale de telecomunicații care să răspundă cerințelor din prezenta directivă;

(25)

întrucât cu toate acestea, normele privind concurența prevăzute de tratat și în Directiva 88/301/CEE a Comisiei din 16 mai 1988 privind concurența pe piețele de echipamente pentru terminale de telecomunicații (9) impun principiul tratamentului egal, transparent și nediscriminatoriu pentru toate specificațiile tehnice cu implicații de reglementare; întrucât incumbă Comunității și statelor membre să vegheze la caracterul echitabil al cadrului reglementar instituit de prezenta directivă de comun acord cu operatorii din economie;

(26)

întrucât organismele europene de standardizare, în special IEST, trebuie să asigure ca standardele armonizate să fie actualizate în mod corespunzător și să fie redactate astfel încât să permită o interpretare fără echivoc; întrucât menținerea, interpretarea și aplicarea standardelor armonizate constituie domenii foarte specializate, de o complexitate tehnică crescândă; întrucât aceste sarcini necesită participarea activă a experților selectați dintre operatorii din economie; întrucât, în anumite cazuri, poate fi necesară furnizarea unei interpretări a standardelor armonizate și a rectificărilor aduse acestor standarde într-o formă mai urgentă decât cea posibilă în cadrul procedurilor obișnuite ale organismelor europene de standardizare care funcționează în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 privind o procedură de informare în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și a normelor privind serviciile din societatea informațională (10);

(27)

întrucât pentru interesul public este de preferat să se dispună de standarde armonizate la nivel european în domeniul proiectării și fabricării echipamentelor hertziene și a echipamentelor terminale de telecomunicații; întrucât respectarea acestor standarde armonizate oferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale; întrucât pot fi utilizate și alte mijloace pentru a demonstra conformitatea cu cerințele principale;

(28)

întrucât pentru atribuirea identificatorilor de categorii de echipamente este necesar să se facă apel la competențele în domeniul radio ale CEPT/ERC și ale organismelor europene de standardizare corespunzătoare; întrucât este justificată încurajarea pe cât posibil a altor forme de cooperare cu aceste organisme;

(29)

întrucât pentru a permite Comisiei să supravegheze eficient modul în care este controlată piața, este important ca statele membre să furnizeze informațiile necesare privind tipurile de interfețe, standardele armonizate neadecvate sau aplicate necorespunzător, organismele notificate și autoritățile de supraveghere;

(30)

întrucât organismele notificate și autoritățile de supraveghere trebuie să facă schimb de informații privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații pentru a permite o supraveghere eficientă a pieței; întrucât o asemenea cooperare trebuie, în măsura posibilităților, să recurgă la mijloace electronice; întrucât această cooperare trebuie să permită cu precădere informarea autorităților naționale privind echipamentele hertziene existente pe piețele lor și care utilizează benzi de frecvență care nu sunt armonizate în Comunitate;

(31)

întrucât producătorii trebuie să notifice statelor membre intențiile de comercializare a echipamentelor hertziene care folosesc benzi de frecvență a căror utilizare nu este armonizată pe ansamblul Comunității; întrucât statele membre trebuie, în consecință, să introducă proceduri pentru astfel de notificări; întrucât aceste proceduri trebuie să fie proporționate și să nu constituie o procedură de evaluare a conformității care se adaugă celor din anexele IV și V; întrucât este de dorit ca aceste proceduri de notificare să fie armonizate și de preferință aplicate prin mijloace electronice și un ghișeu unic („one-stop-shopping”);

(32)

întrucât echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații care sunt conforme cerințelor principale relevante trebuie să poată circula liber; întrucât aceste echipamente trebuie să poată fi puse în funcțiune în conformitate cu destinația lor; întrucât punerea în funcțiune poate fi subordonată autorizațiilor privind utilizarea spectrului radio și prestarea serviciului respectiv;

(33)

întrucât trebuie să existe posibilitatea expunerii cu ocazia târgurilor comerciale, expozițiilor etc., a echipamentelor hertziene și a echipamentelor terminale de telecomunicații neconforme cu prezenta directivă; întrucât este necesară, cu toate acestea, informarea corectă a părților interesate despre faptul că aceste echipamente nu sunt conforme și nu pot fi cumpărate ca atare; întrucât statele membre pot limita punerea în funcțiune, inclusiv aprinderea echipamentelor hertziene expuse, din motive legate de utilizarea eficientă și adecvată a spectrului radio, de necesitatea evitării interferențelor dăunătoare sau de probleme legate de sănătatea publică;

(34)

întrucât frecvențele radio sunt atribuite la nivel național și, în măsura în care nu au fost armonizate, rămân de competența exclusivă a statelor membre; întrucât este necesară prevederea unei clauze de protecție care să permită statelor membre, în conformitate cu articolul 36 din tratat, să interzică, să limiteze sau să ceară retragerea de pe piață a echipamentelor hertziene care au provocat perturbări, sau despre care există o prezumție rezonabilă că le vor provoca; întrucât interferențele cu frecvențele radio atribuite la nivel național constituie un motiv valabil pentru statele membre de a lua măsuri de protecție;

(35)

întrucât fabricanții poartă răspunderea pentru daunele cauzate de aparatele defecte, în conformitate cu dispozițiile Directivei 85/374/CEE a Consiliului (11); întrucât, fără să aducă atingere responsabilității fabricantului, orice persoană care importă în Comunitate aparate destinate comercializării în cadrul activităților profesionale este responsabilă, în conformitate cu directiva menționată; întrucât fabricantul, mandatarul sau persoana responsabilă pentru introducerea pe piața comunitară a aparatului este responsabilă în temeiul normelor de legislație ale statelor membre privind responsabilitate contractuală sau extracontractuală;

(36)

întrucât măsurile considerate necesare a fi adoptate de statele membre sau de Comisie în cazul în care un aparat declarat în conformitate cu dispozițiile prezentei directive cauzează o avarie gravă rețelei sau în care sunt provocate interferențe radioelectrice dăunătoare sunt în conformitate cu principiile generale de drept comunitar, în special cu principiile de obiectivitate, proporționalitate și nediscriminare;

(37)

întrucât Consiliul adoptă la 22 iulie 1993 Decizia 93/465/CEE privind modulele referitoare la diferitele faze ale procedurilor de evaluare a conformității și la normele de aplicare și de utilizare a marcajului de conformitate „CE”, destinate a fi utilizate în directivele de armonizare tehnică (12); întrucât procedurile aplicabile de evaluare a conformității trebuie, de preferință, să fie alese din modulele stabilite deja în decizia menționată;

(38)

întrucât statele membre pot cere ca organismele notificate pe care le desemnează și autoritățile de supraveghere să fie acreditate conform standardelor europene relevante;

(39)

întrucât este necesar ca identificarea echipamentelor hertziene și a echipamentelor terminale de telecomunicații cu cerințele Directivelor 73/23/CEE și 89/336/CEE să poată fi demonstrată apelând la procedurile prevăzute de aceste directive în cazul în care aparatul face parte din domeniul de aplicare al acestora; întrucât, pe viitor, procedura stabilită la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 89/336/CEE poate fi utilizată în cazul în care aplicarea standardelor armonizate oferă o prezumție de conformitate cu cerințele în materie de protecție; întrucât procedura prevăzută la articolul 10 (12) poate fi utilizată în cazul în care fabricantul nu a aplicat standardele armonizate, sau în care asemenea standarde nu există;

(40)

întrucât întreprinderile din Comunitate trebuie să beneficieze de un acces real și comparabil la piețele din țările terțe și să se bucure în țările terțe de un tratament asemănător celui care este oferit în Comunitate întreprinderilor care aparțin integral cetățenilor din țările terțe respective, sau care se află sub controlul lor majoritar sau efectiv;

(41)

întrucât este necesară constituirea unui comitet care să reunească părțile direct implicate în aplicarea reglementării echipamentelor hertziene și a echipamentelor terminale de telecomunicații, în special organismele naționale de evaluare a conformității și organismele naționale responsabile cu supravegherea pieței, pentru a ajuta Comisia să aplice dispozițiile într-o formă armonizată și proporționată care să răspundă necesităților pieței și ale publicului în general; întrucât reprezentanții operatorilor de telecomunicații, ai utilizatorilor, ai consumatorilor, ai producătorilor și ai furnizorilor de servicii trebuie să fie consultați în cazurile corespunzătoare;

(42)

întrucât la 20 decembrie 1994 a fost stabilit un modus vivendi între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind măsurile de executare a actelor adoptate conform procedurii stabilite la articolul 189b din tratat (13);

(43)

întrucât Comisia trebuie să exercite o supraveghere permanentă a transpunerii și a aplicării practice a prezentei directive și a altor directive relevante și trebuie să adopte măsuri pentru a coordona aplicarea oricărei directive relevante pentru a evita ca perturbațiile echipamentelor de telecomunicații să afecteze sănătatea persoanelor sau să aducă prejudicii proprietății;

(44)

întrucât funcționarea prezentei directive ar trebui reexaminată la timpul cuvenit în lumina progreselor din sectorul de telecomunicații și a experienței acumulate în aplicarea cerințelor principale și a procedurilor de evaluare a conformității prevăzute în prezenta directivă;

(45)

întrucât modificările sistemului de reglementare trebuie să fie introduse cu prevederea unei tranziții armonioase de la vechiul sistem pentru a evita dezorganizarea pieței și nesiguranța juridică;

(46)

întrucât prezenta directivă înlocuiește Directiva 98/13/CE care trebuie să fie abrogată din acest moment; întrucât Directivele 73/23/CEE și 89/336/CEE nu se mai aplică echipamentelor care se află sub incidența prezentei directive, cu excepția cerințelor în materie de protecție și de securitate și a anumitor proceduri de evaluare a conformității,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare și obiectivul

(1)   Prezenta directivă stabilește un cadru de reglementare pentru introducerea pe piață, libera circulație și punerea în funcțiune în Comunitate a echipamentelor hertziene și a echipamentelor terminale de telecomunicații.

(2)   În cazul în care un aparat în înțelesul articolului 2 litera (a) conține ca parte integrantă sau ca accesoriu:

(a)

un dispozitiv medical în înțelesul articolului 1 din Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (14), sau

(b)

un dispozitiv medical implantabil activ în sensul articolului 1 din Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind dispozitivele medicale implantabile active (15),

aparatul intră sub incidența prezentei directive fără să aducă atingere aplicării Directivelor 93/42/CEE și 90/385/CEE privind dispozitivul medical și, respectiv, dispozitivul medical implantabil activ.

(3)   În cazul în care un aparat constituie un element sau o entitate tehnică separată a unui vehicul în înțelesul Directivei 72/245/CEE a Consiliului (16) privind paraziții radioelectrici (compatibilitate electromagnetică) produși de vehicule, sau un element sau o entitate tehnică separată a unui vehicul în înțelesul articolului 1 din Directiva 92/61/CEE a Consiliului din 30 iunie 1992 privind omologarea vehiculelor cu motor pe două sau trei roți, aparatul intră sub incidența prezentei directive fără să aducă atingere aplicării Directivei 72/245/CEE sau a Directivei 92/61/CEE.

(4)   Prezenta directivă nu se aplică echipamentelor enumerate în anexa I.

(5)   Prezenta directivă nu se aplică aparatelor utilizate exclusiv în activitățile legate de securitatea publică, apărare, securitatea statului (inclusiv bunăstarea economică a statului în cazul în care activitățile au tangență cu securitatea statului) sau la activitățile statului în domeniul dreptului penal.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

(a)

„aparat” înseamnă orice echipament care este fie un „echipament hertzian”, fie un „echipament terminal de telecomunicații” sau amândouă;

(b)

„echipament terminal de telecomunicații” înseamnă un produs care permite comunicarea, sau o componentă relevantă a unui produs, destinat să fie conectat direct sau indirect printr-un mijloc oarecare la interfețele rețelelor publice de telecomunicații (de exemplu, rețelele de telecomunicații care servesc integral sau parțial la furnizarea serviciilor de telecomunicații accesibile publicului);

(c)

„echipament hertzian” înseamnă un produs, sau o componentă relevantă a unui produs, care permite comunicarea prin emisie și recepție de unde hertziene utilizând spectrul atribuit comunicațiilor radio terestre sau spațiale;

(d)

„unde hertziene” înseamnă unde electromagnetice ale căror frecvențe sunt situate între 9 kHz și 3 000 GHz și care se propagă în spațiu fără ghid artificial;

(e)

„interfață” înseamnă

(i)

un punct terminal al rețelei, adică un punct de racordare fizică prin care utilizatorii obțin accesul la o rețea publică de telecomunicații și

(ii)

o interfață radio, care precizează traiectul radioelectric între echipamentele hertziene,

și specificațiile tehnice ale acestora;

(f)

„categorie de echipamente” înseamnă o categorie care desemnează anumite tipuri de aparate considerate asemănătoare în temeiul prezentei directive și interfețele cărora le sunt destinate aparatele. Aparatele pot aparține mai multor categorii de echipamente;

(g)

„dosar tehnic de construcție” înseamnă un dosar care descrie aparatul și care dă informații și explicații privind modul în care au fost respectate cerințele principale aplicabile;

(h)

„standard armonizat” înseamnă o specificație tehnică adoptată de un organism de standardizare, agreată în cadrul unui mandat emis de Comisie conform procedurilor stabilite în Directiva 98/34/CE, în vederea elaborării unei exigențe europene și fără caracter obligatoriu;

(i)

„perturbare” înseamnă orice interferență care compromite funcționarea unui serviciu de radionavigație, sau a altor servicii de securitate, sau care aduce o atingere gravă, sau obstrucționează un serviciu de radiocomunicații care funcționează în conformitate cu reglementarea comunitară sau internă aplicabilă, sau care întrerupe un asemenea serviciu în mod repetat.

Articolul 3

Cerințe principale

(1)   Următoarele cerințe principale se aplică tuturor aparatelor:

(a)

protejarea sănătății și a securității utilizatorului și a oricărei alte persoane, inclusiv obiectivele în ceea ce privește cerințele de securitate, care figurează în Directiva 73/23/CEE, exceptând pragul inferior de tensiune;

(b)

cerințele de protecție, în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică, care figurează în Directiva 89/336/CEE.

(2)   Totodată, echipamentele hertziene sunt construite astfel încât să utilizeze eficient spectrul atribuit comunicațiilor radio terestre sau spațiale, precum și resursele orbitale pentru evitarea interferențelor dăunătoare.

(3)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15, Comisia poate decide că aparatele impuse de anumite categorii de echipamente sau de anumite tipuri de aparate sunt construite astfel încât:

(a)

să se integreze prin rețele altor aparate și să poată fi racordate la interfețe de tipul corespunzător pe ansamblul Comunității și/sau

(b)

să nu dăuneze rețelei sau funcționării ei și nici să nu utilizeze în mod defectuos resursele rețelei, provocând astfel o deteriorare inacceptabilă a serviciului și/sau

(c)

să prezinte garanții pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a vieții private a utilizatorilor și a abonaților și/sau

(d)

să fie compatibile cu anumite funcții care să împiedice frauda și/sau

(e)

să fie compatibile cu anumite caracteristici care să asigure accesul la serviciile de urgență și/sau

(f)

anumite categorii de aparate să fie compatibile cu anumite caracteristici pentru a facilita utilizarea lor de către persoanele handicapate.

Articolul 4

Notificarea și publicarea specificațiilor pentru interfețe

(1)   Statele membre notifică Comisiei interfețele pe care le-au reglementat, în măsura în care interfețele menționate nu au fost notificate în temeiul dispozițiilor Directivei 98/34/CE. După consultarea comitetului în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15, Comisia stabilește echivalența între interfețele notificate și stabilește un identificator de categorie a echipamentelor, ale căror particularități sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(2)   Fiecare stat membru notifică Comisiei tipurile de interfețe care sunt oferite în aceste state de operatorii rețelelor publice de telecomunicații. Statele membre veghează ca operatorii să publice specificațiile tehnice ale acestor interfețe, actualizate în mod periodic, precise și suficiente, înainte de a face accesibile aceste servicii publicului prin interfețele respective. Specificațiile sunt suficient de detaliate pentru a permite proiectarea echipamentelor terminale de telecomunicații capabile să utilizeze toate serviciile oferite de interfața corespunzătoare. Specificațiile cuprind, printre altele, toate informațiile necesare pentru a permite fabricanților să efectueze, dacă doresc, probe relevante pentru echipamentele terminale de telecomunicații. Statele membre veghează ca aceste specificații să fie ușor accesibile prin operatori.

Articolul 5

Standarde armonizate

(1)   În cazul în care un aparat este conform standardelor armonizate relevante sau anumitor părți ale acestora, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, statele membre consideră că cerințele principale stabilite la articolul 3 și reglementate de standardele armonizate sau de anumite părți ale acestora sunt respectate.

(2)   În cazul în care un stat membru sau Comisia estimează că identificarea cu un standard armonizat nu garantează respectarea cerințelor principale stabilite la articolul 3, pe care acest standard este chemat să le acopere, Comisia sau statul membru respectiv sesizează comitetul.

(3)   În cazul în care standardele armonizate prezintă lacune față de cerințele principale, după consultarea comitetului și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14, Comisia poate publica în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene liniile directoare privind interpretarea standardelor armonizate sau condițiile în care respectarea acestor standarde generează o prezumție de conformitate. După consultarea comitetului și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14, Comisia poate retrage standardele armonizate prin publicarea unui aviz în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 6

Introducerea pe piață

(1)   Statele membre veghează ca aparatele să fie introduse pe piață numai dacă sunt în conformitate cu principalele cerințe stabilite la articolul 3 și cu alte dispoziții relevante ale prezentei directive, dacă sunt instalate și întreținute în mod adecvat și dacă sunt utilizate conform destinației lor. În ceea ce privește introducerea lor pe piață, aparatele nu trebuie să se supună altor cerințe de drept intern.

(2)   În momentul adoptării unei decizii privind aplicarea cerințelor principale stabilite la articolul 3 alineatul (3), Comisia fixează data aplicării acestor cerințe. Atunci când se stabilește că o categorie de echipamente trebuie să fie în conformitate cu anumite cerințe principale precizate la articolul 3 alineatul (3), orice aparat din categoria echipamentelor respective care este introdus pe piață pentru prima dată anterior datei de aplicare stabilite de Comisie poate rămâne pe piață pe o perioadă rezonabilă. Atât data aplicării, cât și perioada sunt fixate de Comisie în conformitate cu procedura stabilită la articolul 14.

(3)   Statele membre veghează ca fabricantul sau persoana responsabilă cu introducerea pe piață a aparatului să furnizeze utilizatorului informații privind destinația aparatului, însoțite de declarația de conformitate cu cerințele principale. În cazul echipamentelor hertziene, aceste informații sunt suficiente pentru a permite identificarea pe ambalaj a notei de utilizare a aparatului, statele membre sau zona geografică din cadrul unui stat membru în care echipamentul este destinat utilizării; ele pot atenționa utilizatorul datorită marcajului de pe aparat, stabilit la anexa VII punctul 5, despre posibilitatea ca utilizarea echipamentului hertzian să fie supusă în anumite state membre unor restricții sau cerințe privind autorizarea. În cazul echipamentelor terminale de telecomunicații, aceste informații sunt suficiente pentru a permite identificarea interfețelor rețelelor publice de telecomunicații la care echipamentele urmează a fi racordate. Pentru toate aparatele, aceste informații trebuie scoase în evidență.

(4)   În cazul echipamentelor hertziene care folosesc benzi de frecvență a căror utilizare nu este armonizată pe ansamblul Comunității, fabricantul sau mandatarul acestuia, rezident al Comunității, sau persoana responsabilă cu introducerea pe piață a echipamentelor informează autoritatea națională responsabilă cu gestionarea frecvențelor în statul membru respectiv despre intenția comercializării acestor echipamente pe piața națională a acestuia.

Notificarea este făcută cu cel puțin patru săptămâni înaintea lansării pe piață și conține informații privind caracteristicile hertziene ale echipamentelor (în special benzi de frecvență, spațierea canalelor, tipuri de modulare și putere RF) și numărul de identificare a organismului notificat stabilit de anexele IV și V.

Articolul 7

Punerea în funcțiune și dreptul de conectare

(1)   Statele membre autorizează punerea în funcțiune a aparatelor în conformitate cu destinația lor în cazul în care sunt conforme cu cerințele principale corespunzătoare, stabilite la articolul 3, și cu alte dispoziții relevante ale prezentei directive.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1) și condițiilor anexate la autorizațiile pentru prestarea serviciului respectiv în conformitate cu dreptul comunitar, statele membre pot limita punerea în funcțiune a echipamentelor hertziene doar pe motive legate de utilizarea eficientă și adecvată a spectrului radio, de necesitatea evitării interferențelor nocive, sau de probleme legate de sănătatea publică.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (4), statele membre supraveghează ca operatorii rețelelor publice de telecomunicații să nu refuze din motive tehnice conectarea echipamentelor terminale de telecomunicații la interfețele corespunzătoare, în cazul în care echipamentele respective sunt în conformitate cu cerințele aplicabile, prevăzute la articolul 3.

(4)   În cazul în care un stat membru estimează că un aparat, declarat în conformitate cu prezenta directivă, produce o avarie gravă unei rețele sau perturbări radioelectrice, sau aduce atingere rețelei sau bunei funcționări a acesteia, operatorul poate fi autorizat să refuze conectarea unui asemenea aparat, să îl deconecteze sau să îl retragă din uz. Statele membre notifică fiecare autorizație de acest tip Comisiei, care convoacă o reuniune a comitetului în sensul ca acesta să își dea avizul în această problemă. După consultarea comitetului, Comisia poate începe procedura stabilită la articolul 5 alineatele (2) și (3). Comisia și statele membre pot adopta și alte măsuri corespunzătoare.

(5)   În caz de urgență, operatorul poate decupla un aparat în cazul în care protecția rețelei cere ca echipamentul să fie deconectat imediat și în care poate fi oferită utilizatorului o soluție de înlocuire imediată și gratuită a acestui echipament. Operatorul informează de îndată autoritatea națională responsabilă cu aplicarea alineatului (4) și a articolului 9.

Articolul 8

Libera circulație a aparatelor

(1)   Statele membre nu interzic, limitează sau împiedică introducerea pe piață sau punerea în funcțiune pe teritoriul lor a aparatelor care poartă marcajul CE stabilit la anexa VII și care dovedește conformitatea acestora cu toate dispozițiile prezentei directive, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformității definite la capitolul II, și fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 6 alineatul (4), articolului 7 alineatul (2) și articolului 9 alineatul (5).

(2)   Cu ocazia târgurilor comerciale, a expozițiilor, a demonstrațiilor etc., statele membre nu împiedică prezentarea aparatelor care nu sunt în conformitate cu prezenta directivă, condiția fiind ca un semn vizibil să indice clar că aceste aparate nu pot fi comercializate sau puse în funcțiune înainte de a întruni condițiile de conformitate.

(3)   În cazul în care aparatul intră sub incidența altor directive privind alte aspecte și care prevăd și acestea aplicarea marcajului CE, acesta din urmă demonstrează că aparatul satisface și dispozițiile altor directive. Cu toate acestea, dacă una sau mai multe din aceste directive care permit fabricantului, pe durata unei perioade tranzitorii, să aleagă regimul pe care îl aplică, marcajul CE demonstrează că aparatul satisface numai dispozițiile directivelor aplicate de fabricant. În acest caz, trimiterile la aceste directive, astfel cum apar publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, trebuie să figureze în documentele, notele sau instrucțiunile impuse de aceste directive și care însoțesc produsele respective.

Articolul 9

Măsuri de protecție

(1)   În cazul în care un stat membru constată că un aparat aflat sub incidența prezentei directive nu este conform cerințelor acesteia, adoptă toate măsurile utile pe teritoriul său pentru a retrage aparatul de pe piață sau din serviciu, interzicând introducerea pe piață sau punerea în funcțiune, sau limitând libertatea de circulație.

(2)   Statul membru respectiv notifică de îndată Comisiei orice măsură adoptată în acest sens, motivând-o și indicând dacă neconformitatea se datorează:

(a)

unei aplicări neadecvate a standardelor armonizate stabilite la articolul 5 alineatul (1);

(b)

neajunsurilor din standardele armonizate stabilite la articolul 5 alineatul (1);

(c)

neconformității cu cerințele stabilite la articolul 3, în cazul în care aparatul nu satisface standardele armonizate stabilite la articolul 5 alineatul (1).

(3)   Comisia consultă în cel mai scurt termen părțile implicate dacă măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt imputate unei aplicări neadecvate a standardelor armonizate stabilite la articolul 5 alineatul (1), sau a neconformității cu cerințele stabilite la articolul 3, în cazul în care aparatul nu satisface standardele stabilite la articolul 5 alineatul (1). Comisia informează de îndată statele membre despre concluziile sale și le aduce la cunoștință dacă preconizează măsuri justificate într-un interval de două luni de la notificarea Comisiei.

(4)   În cazul în care decizia stabilită la alineatul (1) este imputată lacunelor din standardele armonizate stabilite la articolul 5 alineatul (1), Comisia sesizează comitetul într-un termen de două luni. Acesta își dă avizul conform procedurii prevăzute la articolul 14. După această consultare, Comisia informează statele membre despre concluziile sale și le aduce la cunoștință dacă consideră justificată acțiunea statului membru. Dacă ea consideră că acțiunea este justificată, începe de îndată procedura stabilită la articolul 5 alineatul (2).

(5)

(a)

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 6, un stat membru poate, pentru respectarea dispozițiilor tratatului, în special articolele 30 și 36, să adopte orice măsură adecvată pentru:

(i)

interzicerea sau limitarea introducerii pe piață și/sau

(ii)

cererea retragerii de pe piață

a echipamentelor hertziene, inclusiv a tipurilor de echipamente hertziene care au provocat, sau despre care există o prezumție rezonabilă că vor provoca interferențe dăunătoare, inclusiv interferențe cu serviciile existente sau preconizate în benzile de frecvențe atribuite la nivel național.

(b)

Atunci când un stat membru adoptă măsuri în conformitate cu litera (a), acesta informează de îndată Comisia, indicând motivele care l-au determinat să facă acest lucru.

(6)   În cazul în care un stat membru notifică o măsură stabilită la alineatul (1) sau (5), Comisia informează celelalte state membre și consultă comitetul cu privire la problema respectivă.

În cazul în care după această consultație, Comisia consideră că:

măsura este justificată, aceasta informează de îndată statul membru care a luat inițiativa și celelalte state membre;

măsura este nejustificată, aceasta informează de îndată statul membru și îl invită să retragă măsura.

(7)   Comisia ține un registru al cazurilor notificate de statele membre și le comunică la cerere.

CAPITOLUL II

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Articolul 10

Proceduri de evaluare a conformității

(1)   Procedurile de evaluare a conformității stabilite în prezentul articol sunt utilizate pentru stabilirea conformității aparatelor cu toate cerințele principale relevante stabilite la articolul 3.

(2)   Conformitatea aparatelor cu cerințele principale stabilite la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b), poate fi demonstrată de fabricant la alegere, utilizând procedurile specifice din Directiva 73/23/CEE și Directiva 89/336/CEE, în cazul în care aparatele intră sub incidența acestor directive, în locul procedurilor descrise alăturat.

(3)   Echipamentele terminale de telecomunicații care nu utilizează spectrul atribuit comunicațiilor radio terestre/spațiale sau elementele receptoare ale echipamentelor hertziene, la alegerea fabricantului, intră sub incidența procedurilor prevăzute de anexa II, anexa IV sau anexa V.

(4)   În cazul în care un fabricant a aplicat standardele armonizate stabilite la articolul 5 alineatul (1), echipamentele hertziene care nu sunt reglementate de prevederile din alineatul (3) intră, la alegerea fabricantului, sub incidența procedurilor stabilite de anexa III, anexa IV sau anexa V.

(5)   În cazul în care un fabricant nu a aplicat standardele armonizate stabilite la articolul 5 alineatul (1), sau nu le-a aplicat decât parțial, echipamentele hertziene care nu intră sub incidența alineatului (3) din prezentul articol sunt reglementate, la alegerea fabricantului, de procedurilor stabilite de anexa IV sau anexa V.

(6)   Registrele și corespondența privind procedurile de evaluare a conformității prevăzute la alineatele (2)-(5) sunt redactate într-o limbă oficială a statului membru în care se aplică procedura, sau într-o limbă acceptată de organismul notificat respectiv.

Articolul 11

Organisme notificate și autorități de supraveghere

(1)   Statele membre notifică Comisiei organismele pe care le-au desemnat pentru a îndeplini sarcinile relevante stabilite la articolul 10. Acestea stabilesc organismele desemnate prin aplicarea criteriilor stabilite în anexa VI.

(2)   Statele membre notifică Comisiei autoritățile stabilite pe teritoriul lor care îndeplinesc sarcinile de supraveghere legate de aplicarea prezentei directive.

(3)   Comisia publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene o listă a organismelor notificate, cuprinzând numărul de identificare, precum și sarcinile pentru care au fost desemnate. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene și o listă a autorităților de supraveghere. Statele membre furnizează Comisiei toate informațiile necesare pentru actualizarea acestor liste.

CAPITOLUL III

MARCAJUL „CE” DE CONFORMITATE ȘI ALTE INSCRIPȚII

Articolul 12

Marcajul „CE”

(1)   Aparatele care satisfac toate cerințele principale aplicabile poartă marcajul „CE” de conformitate prevăzut de anexa VII. Acest marcaj este aplicat pe răspunderea fabricantului, a mandatarului acestuia, rezident în Comunitate, sau a persoanei responsabile cu introducerea pe piață a aparatului.

În cazul aplicării procedurilor stabilite în anexa III, anexa IV sau anexa V, marcajul este însoțit de numărul de identificare a organismului notificat prevăzut la articolul 11 alineatul (1). Echipamentele hertziene mai sunt însoțite, după caz, de identificatorul categoriei de echipamente, dacă un asemenea identificator a fost atribuit. Orice alt marcaj poate fi aplicat, cu condiția să nu reducă vizibilitatea și lizibilitatea marcajului „CE”.

(2)   Fie că satisfac sau nu cerințele principale aplicabile, aparatele nu pot purta nici un marcaj susceptibil de a-i induce în eroare pe terți privind semnificația marcajului „CE”, reprezentat în anexa VII.

(3)   Statul membru competent adoptă măsurile adecvate împotriva oricărei persoane care a aplicat un marcaj neconform cu alineatele (1) și (2). Dacă nu poate fi identificată persoana care a aplicat marcajul, măsurile corespunzătoare pot fi adoptate împotriva deținătorului aparatului în momentul în care a fost descoperită neconcordanța.

(4)   Aparatele sunt identificate de fabricant pe baza tipului, lotului și/sau numerelor de serie și a numelui fabricantului sau a persoanei responsabile cu introducerea pe piață.

CAPITOLUL IV

COMITETUL

Articolul 13

Componența comitetului

Comisia este sprijinită de un comitet [Comitetul pentru evaluarea conformității și supravegherea pieței de telecomunicații (TCAM)] format din reprezentanții statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Articolul 14

Procedura comitetului consultativ

(1)   Comitetul este consultat cu privire la problemele care intră sub incidența articolului 5, articolului 6 alineatul (2), articolului 7 alineatul (4), articolului 9 alineatul (4) și anexei VII punctul 5.

(2)   Comisia consultă periodic comitetul cu privire la sarcinile de supraveghere legate de aplicarea prezentei directive și emite, după caz, orientări referitoare la acest subiect.

(3)   Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect de măsuri ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză, dacă este necesar, prin votare.

Avizul este consemnat în procesul verbal; în afară de aceasta, fiecare stat membru are dreptul să solicite ca poziția sa să fie consemnată în procesul verbal.

Comisia ține seama în cea mai mare măsură de avizul emis de comitet. Aceasta informează comitetul despre modul în care a ținut seama de avizul său și adoptă decizia în termen de o lună de la data primirii avizului comitetului.

(4)   Comisia consultă periodic reprezentanții furnizorilor rețelelor de telecomunicații, ai consumatorilor și ai fabricanților. Aceasta informează periodic comitetul cu privire la rezultatul acestor consultări.

Articolul 15

Procedura comitetului de reglementare

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 14, procedura următoare se aplică în privința domeniilor aflate sub incidența articolului 3 alineatul (3) și articolului 4 alineatul (1).

(2)   Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect de măsuri ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la proiect într-un termen pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. În cadrul comitetului, voturile reprezentanților statelor membre sunt ponderate în conformitate cu articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(3)   Comisia adoptă măsurile prevăzute în cazul în care sunt în conformitate cu avizul comitetului.

În cazul în care măsurile avute în vedere nu sunt conforme cu avizul comitetului sau în absența avizului, Comisia prezintă fără întârziere Consiliului o propunere cu privire la măsurile ce urmează să fie adoptate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

În cazul în care la expirarea termenului de trei luni de la data prezentării la Consiliu acesta nu hotărăște, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 16

Țările terțe

(1)   Statele membre pot informa Comisia cu privire la dificultățile de ordin general pe care le pot întâmpina întreprinderile comunitare, de jure sau de facto, în ceea ce privește introducerea pe piața din țările terțe, care le-au fost semnalate.

(2)   În cazul în care este informată cu privire la existența unor asemenea dificultăți, Comisia poate, în caz de necesitate, să prezinte Consiliului propuneri pentru obținerea mandatului necesar în sensul negocierii unor drepturi comparabile pentru întreprinderile comunitare în țările terțe respective. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

(3)   Măsurile adoptate în conformitate cu alineatul (2) nu aduc atingere obligațiilor Comunității și ale statelor membre care decurg din acordurile internaționale relevante.

Articolul 17

Examinarea și raportul privind aplicarea

Comisia examinează aplicarea prezentei directive și raportează Parlamentului European și Consiliului pentru prima dată la 7 octombrie 2000, după 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive, și apoi la fiecare trei ani. Acest raport se referă la progresele înregistrate în elaborarea standardelor relevante, precum și la orice problemă care apare, eventual, în cursul aplicării. Acesta conține și un rezumat al activităților comitetului și evaluează progresul înregistrat în realizarea unei piețe concurențiale deschise a aparatelor la nivel comunitar și analizează posibilitățile de dezvoltare a cadrului de reglementare prevăzut pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune a aparatelor astfel încât:

(a)

să se asigure că pentru toate aparatele a fost stabilit un sistem coerent la nivel comunitar;

(b)

să permită convergența sectoarelor de telecomunicații, audio-vizual și tehnologia informației;

(c)

să permită armonizarea măsurilor de reglementare la nivel internațional.

Raportul examinează în special dacă cerințele principale rămân necesare pentru toate categoriile de aparate în cauză și dacă procedurile prevăzute la anexa IV al treilea paragraf, sunt proporționale cu obiectivul menit să asigure respectarea cerințelor principale pentru aparatele cuprinse în această anexă. Dacă este necesar, în raport pot fi propuse măsuri suplimentare pentru asigurarea atingerii complete a obiectivului directivei.

Articolul 18

Dispoziții tranzitorii

(1)   Standardele stabilite de Directiva 73/23/CEE sau în Directiva 89/336/CEE ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene pot fi utilizate ca bază pentru prezumția de conformitate cu cerințele principale stabilite la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b). Reglementările tehnice comune stabilite în Directiva 98/13/CE, ale cărei referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene pot fi utilizate ca bază pentru prezumția de conformitate cu alte cerințe principale stabilite la articolul 3. Comisia publică o listă de referințe privind aceste standarde în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene de îndată după intrarea în vigoare a prezentei directive.

(2)   Statele membre nu interzic introducerea pe piață și punerea în funcțiune a aparatelor în conformitate cu dispozițiile Directivei 98/13/CE sau cu normele în vigoare pe teritoriul lor și care au fost introduse pe piață pentru prima dată înaintea intrării în vigoare a prezentei directive, sau în termen de doi ani după intrarea în vigoare a acesteia.

(3)   Pe lângă cerințele principale menționate la articolul 3 alineatul (1), statele membre pot cere în continuare, pe o perioadă de până la treizeci de luni de la data prevăzută la articolul 19 alineatul (1) prima teză și cu respectarea dispozițiilor tratatului, ca echipamentele terminale de telecomunicații să nu provoace o deteriorare inadmisibilă a unui serviciu de telefonie vocală, accesibil în cadrul serviciului universal prevăzut de Directiva 98/10/CE.

Statul membru informează Comisia cu privire la motivele pentru care cere menținerea acestei cerințe, la data la care menținerea acestei cerințe nu va mai fi necesară pentru serviciul respectiv și la măsurile prevăzute pentru respectarea acestui termen. Comisia examinează cererea, ținând seama de situația deosebită existentă în statul membru și de necesitatea asigurării unui mediu de reglementare coerent la nivel comunitar și notifică statului membru dacă estimează că situația deosebită a acestuia justifică menținerea cerinței respective și, după caz, până la ce dată este justificată menținerea.

Articolul 19

Transpunerea

(1)   Statele membre adoptă și publică până la 7 aprilie 2000 actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Acestea aplică prezentele dispoziții începând cu 8 aprilie 2000.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisia este informată de către statele membre cu privire la dispozițiile principale de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 20

Abrogarea

(1)   Directiva 98/13/CE se abrogă începând cu 8 aprilie 2000.

(2)   Prezenta directivă nu este o directivă specifică în sensul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 89/336/CEE. Dispozițiile Directivei 89/336/CEE nu se aplică, începând cu 8 aprilie 2000, aparatelor care se află sub incidența prezentei directive, cu excepția cerințelor în materie de protecție prevăzute la articolul 4 și în anexa III și a procedurii de evaluare a conformității stabilite la articolul 10 alineatele (1) și (2) și în anexa I la Directiva 89/336/CEE.

(3)   Dispozițiile Directivei 73/23/CEE nu se aplică, începând cu 8 aprilie 2000, aparatelor care se află sub incidența prezentei directive, cu excepția obiectivelor privind cerințele de securitate prevăzute la articolul 2 și în anexa I și a procedurii de evaluare a conformității stabilite la anexa III secțiunea B și la anexa IV la Directiva 73/23/CEE.

Articolul 21

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 22

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 martie 1999.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. M. GIL-ROBLES

Pentru Consiliu

Președintele

W. RIESTER


(1)  JO C 248, 14.8.1997, p. 4.

(2)  JO C 73, 9.3.1998, p. 10.

(3)  Avizul Parlamentului European din 29 ianuarie 1998 (JO C 56, 23.2.1998, p. 27), Poziția comună a Consiliului din 8 iunie 1998 (JO C 227, 20.7.1998, p. 37) și Decizia Parlamentului European din 6 octombrie 1998 (JO C 328, 26.10.1998, p. 32). Decizia Consiliului din 25 ianuarie 1999 și Decizia Parlamentului European din 10 februarie 1999.

(4)  JO L 74, 12.3.1998, p. 1.

(5)  JO L 367, 31.12.1994, p. 1.

(6)  JO L 101, 1.4.1998, p. 24.

(7)  JO L 77, 26.3.1973, p. 29. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE (JO L 220, 30.8.1993, p. 1).

(8)  JO L 139, 23.5.1989, p. 19. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/68/CEE.

(9)  JO L 131, 27.5.1988, p. 73. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 94/46/CE (JO L 268, 19.10.1994, p. 15).

(10)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE (JO L 217, 5.8.1998, p. 18).

(11)  JO L 210, 7.8.1985, p. 29.

(12)  JO L 220, 30.8.1993, p. 23.

(13)  JO C 102, 4.4.1996, p. 1.

(14)  JO L 169, 12.7.1993, p. 1.

(15)  JO L 152, 6.7.1972, p. 15. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 95/54/CE a Comisiei (JO L 266, 8.11.1995, p. 1).

(16)  JO L 225, 10.8.1992, p. 72. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1994.


ANEXA I

ECHIPAMENTE NEPREVĂZUTE DE PREZENTA DIRECTIVĂ ÎN SENSUL ARTICOLULUI 1 ALINEATUL (4)

1.

Echipamente hertziene utilizate de radioamatori în sensul articolului 1 definiția 53 din regulamentul de radiocomunicații al Uniunii internaționale de telecomunicații (UIT), cu condiția să nu fie vorba de echipamente disponibile în comerț.

Seturile de piese separate pentru a fi asamblate de radioamatori și echipamentele comerciale modificate de radioamatori pentru uzul propriu nu sunt considerate echipamente disponibile în comerț.

2.

Echipamentele cuprinse în Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele marine (1).

3.

Fire și cabluri.

4.

Echipamente de radiorecepție destinate a fi utilizate exclusiv pentru receptarea serviciilor de radiodifuziune sonoră și televideo.

5.

Produse, echipamente sau elemente în sensul articolului 2 din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea normelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (2).

6.

Echipamente și sisteme pentru gestionarea traficului aerian în sensul articolului 1 din Directiva 93/65/CE a Consiliului din 19 iulie 1993 privind definirea și utilizarea specificațiilor tehnice compatibile pentru achiziționarea echipamentelor și a sistemelor destinate gestionării traficului aerian (3).


(1)  JO L 46, 17.2.1997, p. 25.

(2)  JO L 373, 31.12.1991, p. 4. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2176/96 al Comisiei (JO L 291, 14.11.1996, p. 15).

(3)  JO L 187, 29.7.1993, p. 52. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/15/CE a Comisiei (JO L 95, 10.4.1997, p. 16).


ANEXA II

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII STABILITĂ LA ARTICOLUL 10 ALINEATUL (3)

Modulul A (controlul intern al fabricației)

1.

Acest modul descrie procedura prin care fabricantul, sau mandatarul lui, rezident în Comunitate, care îndeplinește obligațiile prevăzute la punctul 2, asigură și declară că produsele în cauză satisfac cerințele din directivă care le sunt aplicabile. Fabricantul sau mandatarul lui, rezident în Comunitate, aplică marcajul „CE” pe fiecare produs și elaborează în scris o declarație de conformitate.

2.

Fabricantul elaborează documentația tehnică stabilită la punctul 4; fabricantul, sau mandatarul lui, rezident în Comunitate, ține această documentație la dispoziția autorităților naționale ale oricărui stat membru pentru inspecție, pe o perioadă de cel puțin zece ani de la ultima dată de fabricație a produsului.

3.

Dacă nici fabricantul, nici mandatarul lui nu sunt rezidenți în Comunitate, obligația de a ține documentația tehnică la dispoziție revine persoanei responsabile cu introducerea produsului pe piața comunitară.

4.

Documentația tehnică trebuie să permită evaluarea conformității produsului cu cerințele principale. Ea trebuie să acopere proiectarea, fabricarea și funcționarea produsului și să conțină în special:

o descriere generală a produsului;

desene de proiectare și de fabricație, precum și schema componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

descrieri și explicații necesare înțelegerii desenelor și a schemelor mai sus menționate și a funcționării produsului;

o listă a standardelor stabilite la articolul 5, aplicate integral sau parțial, precum și o descriere și o explicație a soluțiilor adoptate pentru satisfacerea cerințelor principale ale directivei, dacă standardele stabilite la articolul 5 nu au fost aplicate sau nu există;

rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate etc.;

rapoarte ale testărilor.

5.

Fabricantul sau mandatarul acestuia păstrează alături de documentația tehnică un exemplar al declarației de conformitate.

6.

Fabricantul adoptă toate măsurile necesare pentru ca procedeul de fabricație să asigure conformitatea produselor fabricate cu documentația tehnică stabilită la punctul 2 și cu cerințele prezentei directive care sunt aplicabile acestora.


ANEXA III

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII STABILITĂ LA ARTICOLUL 10 ALINEATUL (4)

(Controlul intern al fabricației și testările specifice ale aparatului) (1)

Prezenta anexă cuprinde anexa II completată cu următoarele cerințe suplimentare.

 

Pentru fiecare tip de aparat, toate seriile principalelor testări radio trebuie să fie efectuate de fabricant sau în contul acestuia. Alegerea seriilor de testări considerate de primă importanță este de competența unui organism notificat, ales de fabricant, cu excepția cazului în care ele sunt definite în standardele armonizate. Organismul notificat ține seama în cea mai mare măsură de deciziile anterioare adoptate de organisme notificate, acționând de comun acord.

 

Fabricantul sau mandatarul său, rezident în Comunitate, sau persoana responsabilă cu introducerea pe piață a aparatului, declară că testările au fost efectuate și că aparatul este conform cu cerințele principale și aplică numărul de identificare a organismului notificat în cursul procesului de fabricație.


(1)  Anexă care se sprijină pe modulul A, completat cu cerințele suplimentare adaptate sectorului respectiv.


ANEXA IV

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII STABILITĂ LA ARTICOLUL 10 ALINEATUL (5)

(Dosar de construcție tehnică)

Prezenta anexă cuprinde anexa III completată cu următoarele cerințe suplimentare.

 

Documentația tehnică prevăzută la punctul 4 din anexa II și declarația de conformitate cu seriile de testări radio specifice stabilite în anexa III constituie un dosar de construcție tehnică.

 

Fabricantul, mandatarul său, rezident în Comunitate, sau persoana responsabilă cu introducerea pe piață a aparatului prezintă dosarul unuia sau mai multor organisme notificate; fiecare din acestea trebuie să fie informat de alte organisme cărora le-a fost prezentat dosarul.

 

Organismul notificat examinează dosarul și, dacă constată că respectarea cerințelor directivei nu este suficient demonstrată, poate adresa un aviz fabricantului, mandatarului, sau persoanei responsabile cu introducerea pe piață a aparatului și informează în consecință alte organisme notificate cărora le-a fost prezentat dosarul. Acest aviz este emis în termen de patru săptămâni de la primirea dosarului de către organismul notificat. La primirea acestui aviz sau în termen de patru săptămâni, aparatul poate fi introdus pe piață, fără să aducă atingere dispozițiilor articolului 6 alineatul (4) și articolului 9 alineatul (5).

 

Fabricantul, mandatarul rezident în Comunitate sau persoana responsabilă cu introducerea pe piață a aparatului ține dosarul la dispoziția autorităților naționale ale oricărui stat membru pentru inspecție, pe o perioadă de cel puțin zece ani de la ultima dată de fabricație a aparatului.


ANEXA V

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII STABILITĂ LA ARTICOLUL 10

Asigurarea „calitate desăvârșită”

1.   Asigurarea „calitate desăvârșită” este procedura prin care fabricantul care îndeplinește obligațiile de la punctul 2 asigură și declară că produsele analizate răspund cerințelor din directivă care le sunt aplicabile. Fabricantul aplică marcajele prevăzute la articolul 12 alineatul (1) pe fiecare produs și elaborează o declarație scrisă de conformitate.

2.   Fabricantul aplică un sistem de calitate aprobat pentru proiectare, fabricație și inspecție finală a produselor și pentru testări, în conformitate cu punctul 3, și este supus supravegherii prevăzute la punctul 4.

3.   Sistem de calitate

3.1.   Fabricantul prezintă o cerere de evaluare a sistemului său de calitate la un organism notificat.

Această cerere cuprinde:

toate informațiile corespunzătoare pentru produsele avute în vedere;

documentația privind sistemul de calitate.

3.2.   Sistemul de calitate trebuie să asigure conformitatea produselor cu cerințele directivei care le sunt aplicabile. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de fabricant trebuie să figureze într-o documentație întocmită în mod sistematic și rațional sub formă de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a măsurilor și a procedurilor de calitate, cum ar fi programele, planurile, manualele și dosarele de calitate.

Documentația cuprinde în special o descriere adecvată:

a obiectivelor de calitate, a organigramei, a responsabilităților personalului de conducere și a puterii lui în domeniul calității proiectării și a produselor;

a specificațiilor tehnice, inclusiv standardele armonizate, reglementările tehnice și specificațiile de testare relevante care vor fi aplicate și, dacă standardele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) nu sunt aplicate integral, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru ca cerințele principale din directivă, aplicabile produselor, să fie respectate;

a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a procedurilor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate la proiectarea produselor care fac parte din categoria produselor acoperite de directivă;

a tehnicilor corespunzătoare de fabricație, de control al calității și de asigurare a calității, a procedeelor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate;

a controlului și a testelor care vor fi efectuate înainte, în timpul și după fabricație și a frecvenței cu care vor avea loc, precum și, eventual, a rezultatelor testelor efectuate înaintea fabricației;

a mijloacelor care permit asigurarea că instalațiile de testare și de control răspund cerințelor corespunzătoare pentru efectuarea testării necesare;

a dosarelor de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele testărilor și ale etalonării, a rapoartelor privind calificarea personalului în cauză etc.;

a mijloacelor care permit verificarea realizării calității cerute în domeniul proiectării și al produsului, precum și a funcționării eficiente a sistemului de calitate.

3.3.   Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta corespunde cerințelor prevăzute la punctul 3.2. Conformitatea cu aceste cerințe se prezumă, pentru sistemele de calitate care aplică standardul armonizat corespunzător.

Organismul notificat examinează în special dacă sistemul de control al calității asigură conformitatea produselor cu cerințele directivei, în lumina documentației relevante furnizate în conformitate cu punctele 3.1 și 3.2, inclusiv, după caz, a rezultatele probelor furnizate de fabricant.

Echipa de auditori include cel puțin un membru care, în calitate de evaluator, posedă experiența tehnologiei produsului respectiv. Procedura de evaluare comportă o vizită la sediile fabricantului.

Decizia este notificată fabricantului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia de evaluare motivată.

3.4.   Fabricantul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate așa cum este aprobat și să-l mențină astfel încât să rămână adecvat și eficient.

Fabricantul sau mandatarul său informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate cu privire la orice proiect de adaptare a acestuia.

Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat va mai răspunde cerințelor prevăzute la punctul 3.2 sau dacă este necesară o nouă evaluare.

Organismul notifică decizia fabricantului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia de evaluare motivată.

4.   Supravegherea CE a responsabilității organismului notificat

4.1.   Scopul supravegherii este asigurarea că fabricantul îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.

4.2.   Fabricantul autorizează organismul notificat să acceadă, în scopul inspecției, la locurile de proiectare, fabricație, inspecție, testare și depozitare și îi furnizează toate informațiile necesare, în special:

documentația privind sistemul de calitate;

dosarele de calitate prevăzute în secțiunea sistemului de calitate consacrată proiectării, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale testărilor etc.;

dosarele de calitate prevăzute în secțiunea sistemului de calitate consacrată fabricației, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele testărilor, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului etc.

4.3.   Organismul notificat procedează la acțiuni de audit la intervale rezonabile, pentru a se asigura că fabricantul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează fabricantului un raport de audit.

4.4.   În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate fabricantului. Cu ocazia acestor vizite, organismul notificat poate efectua sau dispune efectuarea de teste pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate, dacă este necesar. El furnizează fabricantului un raport al vizitei și, dacă se efectuează testări, un raport privind testările.

5.   Fabricantul ține la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de cel puțin zece ani de la ultima dată de fabricație a produsului:

documentația prevăzută la punctul 3.1 al doilea paragraf a doua liniuță;

adaptările stabilite la punctul 3.4 al doilea paragraf;

deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la punctul 3.4 ultimul paragraf și la punctele 4.3 și 4.4.

6.   Fiecare organism notificat ține la dispoziția altor organisme notificate informațiile relevante privind aprobările sistemelor de calitate eliberate și retrase, inclusiv trimiterile la produsul (produsele) respectiv(e).


ANEXA VI

CRITERII MINIME APLICATE DE STATELE MEMBRE PENTRU DESEMNAREA ORGANISMELOR NOTIFICATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 11 ALINEATUL (1)

1.

Organismul notificat, directorul acestuia și personalul însărcinat cu efectuarea misiunilor pentru care a fost desemnat organismul notificat nu pot fi proiectanți, producători, furnizori sau instalatori de echipamente hertziene sau de echipamente terminale de telecomunicații, nici operatori ai rețelelor sau furnizori de servicii, nici mandatari ai acestora. Ei trebuie să fie independenți și să nu poată participa direct la proiectarea, construcția, comercializarea sau întreținerea echipamentelor hertziene sau a echipamentelor terminale de telecomunicații și nici să reprezinte părțile angajate în aceste activități. Aceste dispoziții nu exclud posibilitatea schimburilor de informații tehnice între fabricant și organismul notificat.

2.

Organismul notificat și personalul acestuia trebuie să efectueze sarcinile pentru care a fost desemnat organismul notificat cu integritate profesională maximă și cu o competență tehnică superioară; ei nu trebuie să fie expuși presiunilor și riscului de corupție, în special financiară, susceptibile de a influența judecata lor sau rezultatele inspecțiilor, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane interesate de aceste rezultate.

3.

Organismul notificat trebuie să dispună de personalul și de instalațiile necesare pentru efectuarea corespunzătoare a activităților administrative și tehnice asociate sarcinilor pentru care a fost desemnat.

4.

Personalul însărcinat cu inspecțiile trebuie:

să posede o formație tehnică și profesională solidă;

să posede o cunoaștere satisfăcătoare a cerințelor privind testările sau inspecțiile efectuate, precum și o experiență suficientă în privința încercărilor sau inspecțiilor respective;

să fie în măsură să elaboreze certificatele, registrele și rapoartele necesare pentru autentificarea efectuării inspecțiilor.

5.

Imparțialitatea membrilor personalului de inspecție trebuie să fie garantată. Remunerarea lor nu trebuie să depindă de numărul sau de rezultatul testelor sau inspecțiilor efectuate.

6.

Organismul notificat trebuie să contracteze o asigurare de responsabilitate, cu excepția cazului în care responsabilitatea este asumată de stat în conformitate cu dreptul intern, sau în cazul în care statul membru însuși este direct responsabil.

7.

Personalul organismului notificat este supus secretului profesional privind orice informație obținută în cursul exercitării sarcinilor (exceptând autoritățile administrative competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile), în temeiul prezentei directive sau a oricărei dispoziții de drept intern care asigură aplicarea acesteia.


ANEXA VII

MARCAJUL ECHIPAMENTELOR STABILIT LA ARTICOLUL 12 ALINEATUL (1)

1.   Marcajul „CE” de conformitate este constituit din inițialele „CE” potrivit următoarei reprezentări grafice:

Image

În caz de micșorare sau de mărire a marcajului „CE”, trebuie respectate proporțiile care rezultă din reprezentarea grafică gradată care figurează mai sus.

2.   Înălțimea marcajului „CE” nu poate fi mai mică de 5 milimetri, cu excepția cazului în care respectarea acestei dimensiuni este imposibilă din cauza naturii aparatului.

3.   Marcajul „CE” este aplicat pe produs sau pe placa de identificare. De asemenea, acest marcaj se aplică pe ambalaj și pe documentele însoțitoare, după caz.

4.   Marcajul „CE” se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil.

5.   Identificatorul categoriei de echipamente se prezintă sub forma pe care o va decide Comisia în conformitate cu procedura stabilită la articolul 14.

Identificatorul poate cuprinde, după caz, un element destinat să informeze utilizatorul că aparatul folosește benzi de frecvență radio a căror utilizare nu este armonizată pe ansamblul Comunității.

Identificatorul are aceeași înălțime ca inițialele „CE”.