01/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

167


31999D0506


L 194/65

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 26 iulie 1999

de modificare a Deciziei 98/610/CE, Euratom de constituire a unor grupuri de experți care să asiste Comisia cu privire la conținutul și orientarea acțiunilor cheie din domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice

[notificată cu numărul C(1999) 2359]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(1999/506/CE, Euratom)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

(1)

întrucât, prin Decizia 98/610/CE, Euratom (1), Comisia constituie grupuri de experți care să o asiste cu privire la conținutul și orientarea acțiunilor cheie din domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice;

(2)

întrucât, în acest sens, membrii grupurilor de experți au fost numiți de către Comisie în mod individual, pentru o perioadă de 2 ani; întrucât este posibil ca pe parcursul perioadei în cauză să fi fost nevoie de noi numiri în scopul extinderii gamei de origini geografice, dobândind prin aceasta un echilibru mai bun al calificărilor tehnice și științifice și înlocuind acei membri care nu mai sunt capabili să participe;

(3)

întrucât este necesar să se asigure, ca principiu general, omogenitatea grupurilor de experți, să se faciliteze administrarea acestora de către departamentele Comisiei și să se asigure nivelul de transparență solicitat;

(4)

întrucât, în acest sens, mandatul noilor membri ar trebui să se încheie la aceeași dată la care s-a încheiat mandatul membrilor numiți anterior,

DECIDE:

Articolul 1

La articolul 4 alineatul (1) din Decizia 98/610/CE, Euratom, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Membrii grupurilor de experți vor fi numiți de către Comisie în mod individual, pentru o perioadă de cel mult 2 ani. Această numire poate fi reînnoită o singură dată, pe o perioadă de cel mult 2 ani.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 1999.

Pentru Comisie

Édith CRESSON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 290, 29.10.1998, p. 57.