03/Volumul 27

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

149


31999D0228


L 083/77

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 5 martie 1999

de modificare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului și a Deciziilor 92/160/CEE, 92/260/CEE și 93/195/CEE și 93/197/CEE privind condițiile de sănătate animală pentru admiterea temporară, reintroducerea și importurile în Comunitate de cai înregistrați provenind din anumite părți ale Arabiei Saudite

[notificată cu numărul C(1999) 496]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(1999/228/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee din țări terțe (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, în special articolele 12, 13, 15, 16 și 19 punctul (ii),

întrucât, în conformitate cu Decizia 79/542/CEE a Consiliului (2), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 98/622/CE a Comisiei (3), a fost întocmită o listă a țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de bovine, porcine, ecvidee, oi și capre, carne proaspătă și produse din carne;

întrucât, în conformitate cu Decizia 92/160/CEE a Comisiei (4), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 97/685/CE (5), Comisia a stabilit regionalizarea anumitor țări terțe pentru importurile de ecvidee;

întrucât condițiile de sănătate și certificarea sanitar-veterinară pentru admiterea temporară, reintroducerea și importurile de cai înregistrați sunt prevăzute de Deciziile 92/260/CEE (6), 93/195/CEE (7) și 93/197/CEE (8) ale Comisiei, astfel cum a fost modificate ultima dată prin Decizia 98/594/CE (9);

întrucât, în urma unei misiuni de inspecție veterinară a Comunității în Arabia Saudită, s-a constatat că situația sănătății animale este ținută sub control de serviciile veterinare, în special în ceea ce privește circulația ecvideelor din anumite părți ale teritoriului către restul țării;

întrucât autoritățile veterinare din Arabia Saudită și-au asumat în scris obligația de a informa Comisia și statele membre în termen de 24 de ore prin fax:, telegramă sau telex de la confirmarea oricăror boli infecțioase sau contagioase ale ecvideelor, menționate de anexa A la Directiva 90/426/CEE, care sunt boli cu notificare obligatorie pe teritoriul țării, precum și de a le informa în timp util cu privire la modificările efectuate în ceea ce privește politica de vaccinare sau de import cu privire la ecvidee;

întrucât, pe baza rezultatelor unei investigații serologice efectuate pe întreg teritoriul Arabiei Saudite, țara ar trebui considerată indemnă de morvă și durină pentru o perioadă de minimum șase luni; nu au existat cazuri de encefalomielită ecvină venezueleană și stomatită veziculoasă, însă există dovezi serologice cu privire la arterita virală ecvină;

întrucât, luând în considerare rezultatele investigației menționate anterior, anumite părți ale Arabiei Saudite au fost indemne de pesta cabalină africană pe o perioadă mai mare de doi ani și vaccinarea împotriva bolii respective nu a fost efectuată în ultimele 12 luni, fiind interzisă oficial; întrucât, cu toate acestea, anumite părți ale Arabiei Saudite nu pot fi considerate indemne de boală;

întrucât autoritățile competente din Arabia Saudită au comunicat Comisiei aprobarea oficială a unui centru de carantină protejat împotriva insectelor lângă Riyadh și specimenele de semnătură ale medicilor veterinari oficiali autorizați să semneze certificate de export internațional;

întrucât, dată fiind starea de sănătate în anumite părți ale Arabiei Saudite, se recomandă regionalizarea țării respective, pentru a permite importul în Comunitate de cai înregistrați care provin exclusiv din partea indemnă de boală a teritoriului Arabiei Saudite;

întrucât condițiile de sănătate animală și certificarea sanitar-veterinară trebuie adoptate în conformitate cu situația sănătății animale din țara terță respectivă; întrucât cazul prezentat face referire doar la caii înregistrați;

întrucât, din motive de claritate, codul de țară ISO ar trebui utilizat în modificările aduse la listele țărilor terțe;

întrucât Decizia 79/542/CEE și Deciziile 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE și 93/197/CEE trebuie modificate în consecință;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În partea 2 a anexei la Decizia 79/542/CEE, în coloana specială pentru caii înregistrați, se inserează următorul rând în conformitate cu ordinea alfabetică a codului de țară ISO:

„SA

Arabia Saudită

X

(1)”

Articolul 2

În anexa la Decizia 92/160/CEE se adaugă următoarele cuvinte:

„Arabia Saudită

întregul teritoriu, cu excepția zonelor de protecție și a zonelor de supraveghere prevăzute în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (2) litera (a) din Directiva 90/426/CEE și delimitate după cum urmează:

1.

Zona de protecție

1.1.

Provincia Jizan

întreaga provincie, cu excepția părții nordice a punctului de control rutier Ash Shuqaiq pe drumul nr. 5 și la nord de drumul nr. 10.

1.2.

Provincia Asir

partea din provincie delimitată de drumul nr. 10 între Ad Darb, Abha și Kamis Mushayt spre nord, cu excepția cluburilor ecvestre ale bazelor aeriene și militare;

partea din provincie delimitată la nord de drumul nr. 15 care pornește de la Kamis Mushayt și trece prin Jarash, Al Utfah și Dhahran Al Janoub până la granița cu provincia Najran;

partea din provincie delimitată la nord de drumul care pornește de la Al Utfah și trece prin Al Fayd spre Badr Al Janoub (provincia Najran).

1.3.

Provincia Najran

partea din provincie delimitată de drumul care pornește de la Al Utfah (provincia Asir) până la Badr Al Janoub și As Sebt și de la As Sebt pe lângă Wadi Habunah până la intersecția cu drumul nr. 177 între Najran și Riyadh spre nord și delimitată de la intersecție de drumul nr. 177 spre sud până la intersecția cu drumul 15 între Najran și Sharourah;

partea din provincie la sud de drumul nr. 15 între Najran și Sharourah și granița cu Yemenul.

2.

Zona de supraveghere

2.1.

Provincia Jizan

partea din provincie la nord de punctul de control rutier Ash Shuqaiq pe drumul nr. 5, controlată de punctul de control rutier Al Qahmah și la nord de drumul nr. 10.

2.2.

Provincia Asir

cluburile ecvestre ale bazelor aeriene și militare;

partea din provincie între granița cu zona de protecție și drumul nr. 209 de la Ash Shuqaiq la punctul de control rutier Muhayil de pe drumul nr. 211;

partea din provincie între punctul de control de pe drumul nr. 10 la sud de Abha, orașul Abha și punctul de control rutier Ballasmer, la 65 de km de Abha, pe drumul nr. 15 spre nord;

partea din provincie între Khamis Mushayt și punctul de control rutier la 90 de km de Abha pe drumul nr. 255 spre Samakh și punctul de control rutier de la Yarah, la 90 de km de Abha, pe drumul nr. 10 spre Riyadh;

partea din provincie la sud de linia imaginară trasată între punctul de control rutier de la Yarah pe drumul nr. 10 și Khashm Ghurab pe drumul nr. 177 până la granița cu provincia Najran.

2.3.

Provincia Najran

partea din provincie la sud de linia trasată între punctul de control rutier de la Yarah pe drumul nr. 10 și Khashm Ghurab pe drumul nr. 177 de la granița cu provincia Najran până la punctul de control rutier Khashm Ghurab, la 80 de km de Najran și la vest de drumul nr. 175 spre Sharourah.”

Articolul 3

Decizia 92/260/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Lista țărilor terțe din grupa E a anexei I se înlocuiește cu următorul text:

„Emiratele Arabe Unite (AE), Bahrain (BH), Algeria (DZ), Egipt(1) (EG), Israel (IL), Iordania (JO), Kuweit (KW), Liban (LB), Libia (LY), Maroc (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudită(1) (SA), Siria (SY), Tunisia (TN), Turcia(1) (TR)”.

2.

Titlul certificatului de sănătate prevăzut de anexa II (E) se înlocuiește cu următorul text:

„CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

pentru admiterea temporară pe teritoriul Comunității a cailor înregistrați provenind din Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Algeria, Egipt(1), Israel, Iordania, Kuweit, Liban, Libia, Maroc, Malta, Mauritius, Oman, Qatar, Arabia Saudită(1), Siria, Tunisia, Turcia(1) pentru o perioadă de maximum 90 de zile”.

Articolul 4

Decizia 93/195/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Lista țărilor terțe din grupa E a anexei I se înlocuiește cu următorul text:

„Emiratele Arabe Unite (AE), Bahrain (BH), Algeria (DZ), Egipt(1) (EG), Israel (IL), Iordania (JO), Kuweit (KW), Liban (LB), Libia (LY), Maroc (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudită(1) (SA), Siria (SY), Tunisia (TN), Turcia(1) (TR)”.

2.

Lista țărilor terțe din grupa E din titlul certificatului de sănătate prevăzut de anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Algeria, Egipt(1), Israel, Iordania, Kuweit, Liban, Libia, Maroc, Malta, Mauritius, Oman, Qatar, Arabia Saudită(1), Siria, Tunisia, Turcia(1)”.

Articolul 5

Decizia 93/197/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Lista țărilor terțe din grupa E a anexei I se înlocuiește cu următorul text:

„Emiratele Arabe Unite(2) (AE), Bahrain(2) (BH), Algeria (DZ), Egipt(1) (2) (EG), Israel (IL), Iordania(2) (JO), Kuweit(2) (KW), Liban(2) (LB), Libia(2) (LY), Maroc (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman(2) (OM), Qatar(2) (QA), Arabia Saudită(1) (2) (SA), Siria(2) (SY), Tunisia (TN)”.

2.

Titlul certificatului de sănătate prevăzut de anexa II (E) se înlocuiește cu următorul text:

„CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

pentru importurile pe teritoriul Comunității de cai înregistrați provenind din Emiratele Arabe Unite, Egipt(1), Iordania, Kuweit, Liban, Libia, Oman, Qatar, Arabia Saudită(1), Siria și de ecvidee înregistrate și ecvidee pentru reproducere și producție din Algeria, Israel, Maroc, Malta, Mauritius, Tunisia”.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 martie 1999.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 42.

(2)  JO L 146, 14.6.1979, p. 15.

(3)  JO L 296, 5.11.1998, p. 16.

(4)  JO L 71, 18.3.1992, p. 27.

(5)  JO L 287, 21.10.1997, p. 54.

(6)  JO L 130, 15.5.1992, p. 67.

(7)  JO L 86, 6.4.1993, p. 1.

(8)  JO L 86, 6.4.1993, p. 16.

(9)  JO L 286, 23.10.1998, p. 53.