02/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

23


31998R1677


L 212/18

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1677/98 AL COMISIEI

din 29 iulie 1998

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 privind stabilirea unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 21 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 82/97 al Parlamentului European și al Consiliului (2), în special articolul 249,

întrucât prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 75/98 (4), privind declarantul valorii în vamă ar trebui aliniate la cele aplicabile la declarantul în vamă, pentru a avea o aplicare mai coerentă a ambelor seturi de prevederi;

întrucât legislația Comunității privind perfecționarea pasivă stabilește cazurile în care autorizațiile sunt date în urma unei decizii a Comisiei; întrucât folosirea regimului ar trebui simplificată prin modificarea procedurii de acordare a autorizației unei alte persoane decât aceea care face aranjamentele pentru operațiunile de perfecționare pasivă efectuate, cu recurgere la procedura Comitetului, astfel cum este solicitat;

întrucât pentru a beneficia de tratamentul aplicabil mărfurilor reintroduse, produsele agricole trebuie reimportate în interval de 12 luni de la data de acceptare a declarației de export, fără posibilitatea unei prelungiri; întrucât în lumina experienței, autoritățile vamale trebuie să fie autorizate să permită depășirea acestei perioade în situații excepționale justificate în mod corespunzător; întrucât pentru a asigura uniformitatea în reglementarea restituirilor în cadrul politicii agricole comune, detaliile cazurilor trebuie comunicate Comisiei;

întrucât astfel de situații apar în special în sectorul transportului aerian de mărfuri, în care cantități mari de mărfuri trebuie expediate în condiții de presiune considerabilă; întrucât aceasta poate conduce la erori în desemnarea statutului mărfurilor care sunt rectificate la inițiativa sau în numele persoanei interesate în momentul în care bunurile ajung la destinație; întrucât în astfel de cazuri, în care mărfurile pot fi controlate numai ulterior, acestea pot fi considerate, cu condiția ca eroarea să fie rectificată fără prejudicii financiare, ca nefiind scoase definitiv de sub supravegherea vamală; întrucât n-ar trebui să se abuzeze de această posibilitate;

întrucât este potrivit să fie raționalizate regimurile care urmează să fie implementate la nivelul Comunității privind, pe de o parte, situațiile care nu necesită înscrierea ulterioară în evidențele contabile a drepturilor de import sau de export și, pe de altă parte, cererile de restituire sau remitere a taxele vamale de import sau de export;

întrucât este recomandabilă creșterea pragului existent sub care statele membre pot decide, dacă nu au rezerve, să nu efectueze înscrierea ulterioară în evidențele contabile ale taxei care nu se percepe când consideră că sunt îndeplinite toate condițiile la care s-a făcut referire la litera (b) din articolul 220 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 (denumit în continuare „Codul”); întrucât este recomandabilă și stabilirea unui prag în ecu sub care statele membre pot decide, dacă nu au rezerve, să aprobe restituirea sau remiterea în cazul în care consideră că sunt îndeplinite condițiile la care se face referire în articolul 239 alineatul (1) din Cod;

întrucât dreptul la audiere al persoanelor afectate de decizia privind înscrierea ulterioară în evidențele contabile a drepturilor de import sau de export trebuie garantat; întrucât, prin urmare, acestor părți interesate trebuie să li se acorde ocazia de a-și exprima comentariile în scris asupra tuturor obiecțiilor pe care Comisia intenționează să le introducă în deciziile sale; întrucât o astfel de situație necesită o ajustare a limitei de timp, pentru adoptarea acestor decizii de către Comisie;

întrucât Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro (5) prevede ca moneda euro să devină valuta statelor membre participante de la 1 ianuarie 1999; întrucât euro se exprimă, până la 31 decembrie 2001, în unitatea de monedă națională în conformitate cu ratele de schimb; întrucât, prin urmare, există o echivalență legală între unitatea euro și unitățile monetare naționale; întrucât, în perioada de tranziție, contractele, legile naționale și alte instrumente legale pot fi stabilite fără a le afecta validitatea, în euro și în unitatea monetară națională;

întrucât, prin urmare, devine necesară introducerea unor măsuri de ajustare a regulilor pentru Actul administrativ unic pentru a permite folosirea unității monetare euro; întrucât, prin urmare, este necesară modificarea anexei 37 în acest scop;

întrucât Regulamentul (CE) nr. 374/98 al Consiliului din 12 februarie 1998 de modificare a articolelor 6 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 1172/95 asupra statisticilor legate de schimbul de mărfuri între Comunitate și statele membre și țări nemembre (6) stipulează înlocuirea de la 1 ianuarie 1999 a nomenclaturii pe țări folosite în prezent pentru statistici vizând schimbul de mărfuri cu o nomenclatură alfabetică bazată pe codul ISO alfa-2;

întrucât este prin urmare necesară ajustarea regulilor pentru folosirea Actului administrativ unic astfel încât să se ia în considerare această schimbare; întrucât anexa 38 trebuie modificată în consecință; întrucât este de dorit, totuși, să se permită statelor membre să continue folosirea codurilor curente până la înlocuirea anexelor 37 și 38;

întrucât este de dorit ca lista din anexa 87 privind bazele economice pentru anumite componente electronice sau de acest fel să fie extinsă, în conformitate cu introducerea Acordului privind tehnologia informației;

întrucât măsurile susținute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 178 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul:

„(2) Declarația de valoare prevăzută în alineatul (1) este dată numai de o persoană stabilită în Comunitate care se află în posesia faptelor relevante.

A doua liniuță a articolului 64 alineatul (2) litera (b) și articolului 64 alineatul (3) ale codului se aplică mutatis mutandis.”;

2.

articolul 759 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) În cazul în care mai multe state membre sunt implicate în operațiunile de export și se face o singură cerere de autorizare, se aplică procedura stipulată în articolul 751 alineatul (2).

Atunci când există obiecții cu privire la un proiect de autorizare, Comisia decide în conformitate cu procedura Comitetului dacă autorizația poate fi eliberată și în ce condiții.”;

3.

la articolul 884 alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:

„Totuși, în cazul în care bunurile sunt declarate ca având liberă circulație după expirarea perioadei la care se face referire în primul paragraf, autoritățile vamale ale statului membru de reimport pot permite depășirea perioadei în cazul în care circumstanțe excepționale o justifică. În cazul în care autoritățile vamale permit depășirea termenului, acestea trimit Comisiei detalii asupra cazului.”;

4.

la articolul 865 se adaugă următorul alineat:

„Totuși, în cazul companiilor aeriene autorizate să folosească un regim de tranzit simplificat prin utilizarea unui document electronic, mărfurile nu sunt considerate a fi fost scoase de sub supravegherea vamală dacă, la inițiativa sau în numele persoanei interesate, sunt tratate în conformitate cu statutul lor de bunuri necomunitare înainte ca autoritățile vamale să sesizeze existența unei situații neobișnuite și dacă comportamentul persoanei în cauză nu sugerează existența unei tranzacții frauduloase.”;

5.

în articolul 869 litera (b), termenul „2 000 ECU” se înlocuiește cu termenul „50 000 ECU”;

6.

se introduce următorul articol 872a:

„Articolul 872a

În cazul în care, în orice moment al regimului prevăzut în articolele 872 și 873, Comisia intenționează să ia o decizie nefavorabilă împotriva persoanei interesate de cazul prezentat, Comisia comunică obiecțiile sale persoanei respective în scris, împreună cu toate documentele care stau la baza acestor obiecții. Persoana interesată de cazul supus Comisiei poate să-și exprime punctul de vedere în scris într-un interval de o lună de la data la care obiecțiile au fost trimise. Dacă persoana nu își exprimă un punct de vedere în acest interval, se consideră că a renunțat la dreptul de a-și exprima poziția.”;

7.

Articolul 873 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), prima și a doua liniuță, cuvintele „șase luni” se înlocuiesc cu cuvintele „nouă luni”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„În cazul în care Comisia a comunicat obiecțiile sale persoanei interesate de cazul prezentat, în conformitate cu articolul 872a, termenul limită de nouă luni se prelungește cu o perioadă echivalentă cu aceea dintre data la care Comisia a trimis obiecțiile și data la care a primit răspunsul de la persoana în cauză sau, în absența unui răspuns, data expirării perioadei stabilite pentru exprimarea punctului de vedere de către persoana în cauză.”;

8.

în articolul 905 alineatul (1), se introduce un al doilea paragraf, după cum urmează:

„Totuși, exceptând cazul în care autoritatea vamală însărcinată cu luarea deciziei are rezerve, aceasta poate lua decizia de a acorda dreptul la restituirea sau remiterea taxelor vamale în cazul în care consideră că sunt îndeplinite condițiile stipulate în articolul 239 alineatul (1) al Codului, cu condiția ca suma în cauză per operator legată de una sau mai multe operațiuni de import sau export, dar care rezultă din una și aceeași situație specială, să fie mai mică de 50 000 ECU.”;

9.

se introduce următorul articol 906a:

„Articolul 906a

În cazul în care, la orice moment al procedurii stipulate în articolele 906 și 907, Comisia intenționează să ia o decizie nefavorabilă împotriva solicitantului care cere restituirea sau remiterea, îi comunică în scris acestuia obiecțiile sale, împreună cu toate documentele care stau la baza acestor obiecții. Solicitantul restituirii sau remiterii își exprimă punctul de vedere în scris în termen de o lună de la data la care obiecțiile au fost trimise. Dacă persoana nu își exprimă punctul de vedere în această perioadă, se consideră că a renunțat la dreptul de a-și exprima poziția.”;

10.

articolul 907 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), prima și a doua liniuță, cuvintele „șase luni” se înlocuiesc cu cuvintele „nouă luni”;

(b)

se adăugă următorul alineat:

„În cazul în care Comisia și-a comunicat obiecțiile solicitantului de restituire sau remitere, în conformitate cu articolul 906a, termenul limită de nouă luni se prelungește cu o perioadă echivalentă cu aceea dintre data la care Comisia a trimis obiecțiile și data la care a primit răspunsul părții interesate, sau, în absența unui răspuns, data expirării termenului care i-a fost acordat persoanei pentru a-și expune punctul de vedere.”;

11.

anexa 37 se modifică în conformitate cu anexa I.

12.

anexa 38 se modifică în conformitate cu anexa II.

13.

anexa 87 se modifică în conformitate cu anexa III.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Punctele 11 și 12 ale articolului 1 se aplică de la 1 ianuarie 1999.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iulie 1998.

Pentru comisie

Mario MONTI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 17, 21.1.1997, p. 1.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 7, 13.1.1998, p. 3.

(5)  JO L 139, 11.5.1998, p. 1.

(6)  JO L 48, 19.2.1998, p. 6.


ANEXA I

Anexa 37 se modifică după cum urmează.

1.

Notele explicative din Titlul II, secțiunile A și C, pentru rubrica 44 sunt suplimentate cu următoarele alineate:

„De la 1 ianuarie 1999, declarațiile făcute în statele membre care dau operatorilor ocazia de a opta pentru folosirea unității euro la stabilirea declarațiilor vamale vor include în această rubrică, preferabil în colțul dreapta-jos, un indicativ al unității valutare folosite, unitate monetară națională sau unitate euro.

Statele membre pot prevedea ca acest indicativ să fie înscris în rubrica 44 doar pentru primul articol de mărfuri din declarație. Acest indicativ este constituit din codul de monedă iso-alfa-3 (ISO 4217).”

2.

Primul alineat al notei explicative din Titlul II, secțiunea A, pentru rubrica 46 se înlocuiește cu următorul text:

„A se introduce valoarea statistică exprimată în unitatea monetară al cărei cod poate apărea în rubrica 44, sau, în absența acestui cod, în unitatea monetară a statului membru în care sunt făcute formalitățile de export, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Comunității.”

3.

Nota explicativă din Titlul II, secțiunea A pentru rubrica 47 se completează cu următorul alineat, care se introduce după textul existent:

„Cantitățile din această rubrică se exprimă în unitatea monetară al cărei cod poate apărea în rubrica 44, sau, în absența acestui cod, în unitatea monetară a statului membru în care sunt făcute formalitățile de export.”

4.

Nota explicativă din Titlul II, secțiunea C pentru rubrica 45 se completează cu următorul alineat, care se introduce după textul existent:

„Cantitățile din această rubrică se exprimă în unitatea monetară al cărei cod poate apărea în rubrica 44, sau, în absența acestui cod, în unitatea monetară a statului membru de destinație.”

5.

Primul alineat al notei explicative din Titlul II, secțiunea C, pentru rubrica 46 se înlocuiește cu următorul text:

„A se introduce valoarea statistică exprimată în unitatea monetară, al cărei cod poate apărea în rubrica 44, sau, în absența acestui cod, în unitatea monetară a statului membru de destinație, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Comunității.”

6.

Nota explicativă din Titlul II, secțiunea C pentru rubrica 47 se completează cu alineatul următor, care se introduce după textul existent:

„Cantitățile din această rubrică se exprimă în unitatea monetară al cărei cod poate apărea în rubrica 44, sau, în absența acestui cod, în unitatea monetară a statului membru de destinație.”


ANEXA II

Anexa 38 se modifică după cum urmează:

Nota explicativă pentru rubrica 22 (moneda de plată a facturii) se înlocuiește cu următoarea:

„Moneda de plată a facturii se indică cu ajutorul codului monetar ISO alfa-3 (ISO 4217).

Totuși, statele membre pot folosi în continuare codurile de trei cifre ale geo-nomenclaturii adoptate în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (1).


(1)  JO L 118, 25.5.1995, p. 10.”


ANEXA III

Următorul punct se adaugă anexei 87:

 

Coloana 1

Coloana 2

Comanda nr.

Bunuri pentru care se autorizează prelucrarea sub control vamal

Prelucrarea care poate fi efectuată

„18

Orice tip de componente electronice, părți, ansambluri (inclusiv subansambluri), sau materiale (care sunt electronice sau nu), esențiale pentru buna funcționare din punct de vedere electronic a produsului prelucrat

Prelucrarea produselor de tehnologia informației care se regăsesc la:

1.

o subpoziție tarifară CN aflată în «programul CE-ITA CXL» din Decizia 97/359/CE a Consiliului (1) unde scutirea de datorii funcționează la data autorizației sau

2.

o subpoziție tarifară CN prevăzută în articolul 1, 2, sau 3 al Regulamentului (CE) nr. 2216/97 al Consiliului (2) unde suspendarea autonomă a drepturilor funcționează la data autorizării.


(1)  JO L 155, 12.6.1997, p. 1 (Acordul privind tehnologia informației)

(2)  JO L 305, 8.11.1997, p. 1.”