13/Volumul 26

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


31998L0070


L 350/58

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 98/70/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 13 octombrie 1998

privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 189b din tratat (3) și în lumina textului comun aprobat de Comitetul de Conciliere la 29 iunie 1998,

(1)

întrucât disparitățile dintre actele cu putere de lege sau actele administrative adoptate de către statele membre privind specificațiile referitoare la combustibilii convenționali și alternativi folosiți de către vehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie și motor cu aprindere prin compresie creează bariere comerciale în cadrul Comunității și pot, prin urmare, afecta direct instituirea și funcționarea pieței interne și competitivitatea internațională a vehiculelor și a rafinăriilor europene; întrucât, în conformitate cu dispozițiile articolului 3b din tratat, se impune, prin urmare, apropierea legislațiilor în acest domeniu;

(2)

întrucât articolul 100a alineatul (3) din tratat preconizează că propunerile Comisiei care au în vedere instituirea și funcționarea pieței interne, referitoare, între altele, la protecția sănătății și a mediului vor avea la bază un grad ridicat de protecție;

(3)

întrucât principalii poluanți ai aerului, cum ar fi oxizii de azot, hidrocarburile nearse, pulberile, monoxidul de carbon, benzenul și alte emisii toxice de gaze de eșapament, care contribuie la formarea poluanților secundari, cum ar fi ozonul, sunt emiși în cantități importante prin intermediul gazelor de vaporizare și de eșapament ale vehiculelor, prezentând, în mod direct și indirect, un risc considerabil pentru sănătatea umană și pentru mediu;

(4)

întrucât, în ciuda măsurilor din ce în ce mai stricte privind valorile limită ale emisiilor vehiculelor prevăzute de Directiva 70/220/CCE a Consiliului (4) și Directiva 88/77/CEE a Consiliului (5), sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea poluării atmosferice provenind de la vehicule și din alte surse, în vederea obținerii unei calități satisfăcătoare a aerului;

(5)

întrucât articolul 4 din Directiva 94/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) a introdus o nouă abordare cu privire la metodele de reducere a emisiilor pentru și după anul 2000, solicitând Comisiei să examineze, între altele, contribuția pe care modificările aduse calității benzinei și motorinei, precum și a altor combustibili poate determina reducerea poluării aerului;

(6)

întrucât, în afara unei etape inițiale privind specificațiile referitoare la combustibili, care începe din anul 2000, trebuie întocmite dispoziții pentru o a doua etapă, care să intre în vigoare în anul 2005 pentru a permite industriei să facă investițiile necesare în vederea adaptării planurilor sale de producție;

(7)

întrucât benzina și motorina, respectând specificațiile stabilite în anexele I, II, III și IV sunt deja disponibile pe piață în Comunitatea Europeană;

(8)

întrucât programul european privind produsele petroliere auto, ale cărui detalii sunt prezentate în raportul Comisiei cu privire la strategia viitoare pentru controlul emisiilor atmosferice provenind din transportul rutier contribuie la crearea unei baze științifice, tehnice și economice în vederea recomandării introducerii la nivel comunitar a unor specificații de mediu noi privind motorina și benzina;

(9)

întrucât introducerea specificațiilor de mediu pentru combustibilii diesel și benzină constituie un element important al relației preț-eficiență din cadrul măsurilor europene, interne, regionale și locale, care ar trebui să intre în vigoare, luându-se în considerare costurile și beneficiile oricărei acțiuni;

(10)

întrucât punerea în aplicare a combinației de măsuri europene, interne, regionale și locale în vederea reducerii emisiilor vehiculelor face parte din strategia generală a Comisiei pentru reducerea emisiilor din aer provenind de la surse mobile și imobile într-o manieră echilibrată, care să îndeplinească criteriile cost-beneficiu;

(11)

întrucât este necesară obținerea în termen scurt a unei reduceri, în special în zonele urbane, a emisiilor poluante ale vehiculelor, incluzând poluanții principali, cum ar fi hidrocarburile nearse și monoxidul de carbon, poluanții secundari precum ozonul, emisiile toxice precum benzenul și emisiile de pulberi; întrucât reducerea emisiilor poluante ale vehiculelor în zonele urbane poate fi realizată imediat la vehicule prin schimbări în compoziția combustibilului;

(12)

întrucât încorporarea oxigenului și reducerea semnificativă a conținutului de substanțe aromatice, olefine, benzen și sulf pot permite obținerea unei calități mai bune a combustibililor, din punctul de vedere al calității aerului;

(13)

întrucât dispozițiile Directivei 92/81/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurii accizelor pentru uleiurile minerale (7), în special articolul 8 alineatul (4), descurajează și pot împiedica statele membre să efectueze o diferențiere a accizelor în scopul ridicării calității combustibililor peste normele comunitare privind combustibilii;

(14)

întrucât utilizarea de către statele membre a impozitării diferențiate prin accize poate încuraja introducerea unor combustibili mai avansați în conformitate cu prioritățile, capacitatea și cerințele naționale;

(15)

întrucât Comisia a înaintat o propunere de directivă privind produsele energetice; întrucât această propunere are ca obiectiv, între altele, să permită statelor membre să folosească mai eficient stimulentele fiscale prin intermediul impozitării diferențiate prin accize, facilitând astfel introducerea combustibililor îmbunătățiți;

(16)

întrucât, în general, lipsesc specificațiile privind combustibilii, urmărind reducerea emisiilor de gaze de eșapament și de vaporizare;

(17)

întrucât poluarea atmosferică cu plumb rezultat din arderea benzinei cu tetraetil de plumb reprezintă un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu; întrucât un pas uriaș înainte îl constituie faptul că până în anul 2000, în principiu, toate vehiculele rutiere pe bază de benzină vor putea circula cu benzină fără plumb și întrucât, prin urmare, este necesară limitarea strictă a comercializării benzinei cu tetraetil de plumb;

(18)

întrucât necesitatea reducerii emisiilor vehiculelor și existența tehnologiei necesare de rafinare justifică stabilirea specificațiilor de mediu privind combustibilii pentru comercializarea benzinei fără plumb și a motorinei;

(19)

întrucât se consideră necesar să se constituie două tipuri de motorină și benzină, dintre care unul va fi o motorină cu o calitate mai bună, iar celălalt o benzină cu o calitate mai bună; întrucât se consideră necesar, în cazul acestei motorine sau al benzinei de calitate superioară, să înlocuiască motorina sau benzina de o calitate mai slabă existentă pe piață până în anul 2005; întrucât, cu toate acestea, se vor adopta dispozițiile necesare pentru ca o asemenea înlocuire să fie amânată în cazul în care aplicarea datei stabilite de 2005 într-un stat membru creează dificultăți grave pentru industriile sale în ceea ce privește efectuarea schimbărilor necesare la instalațiile de fabricare;

(20)

întrucât, în vederea protejării sănătății umane și a mediului în anumite aglomerații sau în anumite zone sensibile din punct de vedere ecologic, cu probleme speciale privind calitatea aerului, statelor membre ar trebui să li se acorde permisiunea, sub rezerva unei proceduri stabilite în prezenta directivă, de a solicita comercializarea combustibililor numai dacă aceștia sunt în conformitate cu specificații de mediu mai stricte decât cele stabilite în temeiul prezentei directive; întrucât prezenta procedură este o derogare de la procedura de informare stabilită în Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul regulamentelor și standardelor tehnice și a normelor privind serviciile societății informaționale (8);

(21)

întrucât, în vederea asigurării conformității cu standardele de calitate în domeniul combustibililor stabilite prin prezenta directivă, statele membre trebuie să introducă sisteme de monitorizare; întrucât astfel de sisteme de monitorizare trebuie să aibă la bază proceduri comune pentru recoltarea de probe și testare și întrucât informațiile privind calitatea combustibilului culese de către statele membre trebuie comunicate Comisiei într-un format comun;

(22)

întrucât, pe baza unei evaluări cuprinzătoare, Comisia trebuie să înainteze o propunere care să completeze specificațiile obligatorii privind motorina și benzina menționate în anexele III și IV, propunere care se aplică de la 1 ianuarie 2005; întrucât propunerea Comisiei poate de asemenea, dacă se consideră necesar, să stabilească specificații de mediu pentru alte tipuri de combustibil, cum ar fi gazul petrolier lichefiat, gazul natural și biocombustibilii; întrucât parcurile de vehicule „captive” (autobuze, taxiuri, vehicule comerciale etc.) sunt responsabile pentru o mare parte din poluarea urbană, iar acestea vor beneficia de specificații separate;

(23)

întrucât modificări suplimentare cu privire la metodele de referință pentru măsurarea specificațiilor stabilite în prezenta directivă pot fi oportune în vederea progresului tehnic și științific; întrucât, în acest scop, trebuie să fie emise dispoziții pentru adaptarea anexelor acestei directive la progresul tehnic;

(24)

întrucât, prin urmare, trebuie abrogate Directiva 85/210/CEE a Consiliului din 20 martie 1985 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la conținutul în plumb al benzinei (9), Directiva 85/536/CEE a Consiliului din 5 decembrie 1985 privind economisirea țițeiului prin utilizarea elementelor componente substitutive de combustibil (10), articolul 1 alineatul (1) litera (b) și articolul 2 alineatul (1) din Directiva 93/12/CEE a Consiliului din 23 martie 1993 privind conținutul în sulf al anumitor combustibili lichizi (11);

(25)

întrucât măsurile tranzitorii pentru Austria menționate la articolul 69 din Actul de aderare din 1994 includ articolul 7 din Directiva 85/210/CEE; întrucât aplicarea acestei măsuri tranzitorii trebuie, din motive speciale de protecție a mediului, să fie prelungită până la 1 ianuarie 2000;

(26)

întrucât între Parlament, Consiliu și Comisia Europeană a fost încheiat la 20 decembrie 1994 un modus vivendi privind măsurile de punere în aplicare a actelor adoptate în conformitate cu procedura stabilită în articolul 189b din tratat (12),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezenta directivă stabilește specificații tehnice având în vedere considerente de sănătate și de mediu pentru combustibilii care vor fi folosiți pentru vehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie și motor cu combustie prin compresie.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentei directive:

1.

„benzină” înseamnă orice ulei mineral volatil destinat funcționării motoarelor cu aprindere prin scânteie pentru propulsia vehiculelor, care intră sub incidența codurilor NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 și 2710 00 36;

2.

„motorină” înseamnă motorinele care intră sub incidența codurilor NC 2710 00 66, utilizate pentru vehiculele autopropulsate menționate în Directiva 70/220/CEE și în Directiva 88/77/CEE.

Pentru motorina folosită la motoarele utilajelor mobile nerutiere și la tractoarele agricole, statele membre pot solicita același conținut în sulf ca și cel stabilit prin prezenta directiva pentru motorină sau conținutul în sulf stabilit în Directiva 93/12/CEE pentru motorină.

Articolul 3

Benzina

(1)   Până la 1 ianuarie 2000, statele membre trebuie să interzică comercializarea benzinei cu tetraetil de plumb pe teritoriile lor.

(2)

(a)

Statele membre trebuie să se asigure că, până la 1 ianuarie 2000, benzina fără plumb poate fi comercializată pe teritoriul lor doar dacă se conformează specificațiilor de mediu stabilite în anexa I.

(b)

fără a aduce atingere dispozițiilor menționate la litera (a), statele membre permit, de la 1 ianuarie 2000, comercializarea pe teritoriul lor a benzinei fără plumb care se conformează specificațiilor anexei III.

(c)

statele membre se asigură de asemenea că, până la 1 ianuarie 2005, benzina fără plumb poate fi comercializată pe teritoriul lor doar dacă se conformează specificațiilor de mediu stabilite în anexa III.

(3)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), un stat membru poate fi autorizat, în baza unei cereri înaintate Comisiei până la 31 august 1999, să continue autorizarea comercializării benzinei cu tetraetil de plumb până la 1 ianuarie 2005, dacă poate dovedi că introducerea unei interdicții ar genera grave probleme socio-economice sau nu ar avea efecte generale benefice pentru mediu sau sănătate din cauza, între altele, a situației climatice din statul membru respectiv.

Conținutul în tetraetil de plumb al benzinei nu depășește 0,15 g/l, iar conținutul în benzen se conformează specificațiilor din anexa I. Celelalte valori ale specificațiilor pot rămâne neschimbate în raport cu situația actuală.

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), un stat membru poate, dacă a înaintat o cerere Comisiei până la 31 august 1999, să continue autorizarea comercializării pe teritoriul său, până la 1 ianuarie 2003, a benzinei fără plumb care nu se conformează specificațiilor din anexa I privind conținutul în sulf, dar care nu depășește conținutul normal, dacă poate demonstra dificultățile severe create în industrie prin modificările necesare în procesul de producție în perioada cuprinsă între data adoptării prezentei directive și 1 ianuarie 2000.

(5)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), un stat membru poate, dacă a înaintat o cerere Comisiei până la 31 august 2003, să continue autorizarea comercializării pe teritoriul său, până la 1 ianuarie 2007, a benzinei fără plumb care nu se conformează anexei III privind conținutul în sulf, dar care se conformează anexei I, dacă poate demonstra dificultățile severe create în industrie prin modificările necesare în procesul de producție în perioada cuprinsă între data adoptării prezentei directive și 1 ianuarie 2005.

(6)   Comisia poate autoriza derogările prevăzute la alineatele (3), (4) și (5) în conformitate cu tratatul.

Comisia notifică decizia sa statelor membre și informează Parlamentul European și Consiliul.

(7)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), statele membre pot continua autorizarea comercializării unor cantități mici de benzină cu tetraetil de plumb, respectând specificațiile prevăzute la alineatul (3) al doilea paragraf, până la maximum 0,5 % din totalul vânzărilor lor, destinată a fi utilizată de către vehiculele de colecție aparținând unui tip caracteristic și distribuite grupurilor interesate.

Articolul 4

Motorina

(1)

(a)

Statele membre se asigură că, până la 1 ianuarie 2000, motorina poate fi comercializată pe teritoriul lor numai dacă se conformează specificațiilor de mediu stabilite în anexa II.

(b)

fără a aduce atingerilor dispozițiilor literei (a), statele membre autorizează, de la 1 ianuarie 2000, comercializarea pe teritoriul lor a motorinei care se conformează specificațiilor din anexa IV.

(c)

statele membre se asigură că, până la 1 ianuarie 2005, motorina poate fi comercializată pe teritoriul lor numai dacă se conformează specificațiilor de mediu stabilite în anexa IV.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), un stat membru poate, dacă a înaintat o cerere Comisiei până la 31 august 1999, să continue autorizarea comercializării pe teritoriul său, până la 1 ianuarie 2003, a motorinei care nu se conformează specificațiilor din anexa II privind conținutul în sulf, dar care nu depășește conținutul normal, dacă poate demonstra dificultățile severe create în industrie prin modificările necesare în procesul de producție în perioada cuprinsă între data adoptării prezentei directive și 1 ianuarie 2000.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), un stat membru poate, dacă a înaintat o cerere Comisiei până la 31 august 2003, să continue autorizarea comercializării pe teritoriul său, până la 1 ianuarie 2007, a motorinei care nu se conformează specificațiilor din anexa IV privind conținutul în sulf, dar care se conformează anexei II, dacă poate demonstra dificultățile severe create în industrie prin modificările necesare în procesul de producție în perioada cuprinsă între data adoptării prezentei directive și 1 ianuarie 2005.

(4)   Comisia poate autoriza derogările menționate la alineatele (2) și (3) în conformitate cu tratatul.

Comisia notifică decizia sa statelor membre și informează Parlamentul European și Consiliul.

Articolul 5

Libera circulație

Nici un stat membru nu poate interzice, limita sau împiedica introducerea pe piață a combustibililor care îndeplinesc cerințele prezentei directive.

Articolul 6

Comercializarea combustibililor care prezintă specificații de mediu mai stricte

(1)   Prin derogare de la articolele 3, 4 și 5, statele membre pot solicita ca în zone specifice, combustibilii să nu poată fi comercializați decât dacă se conformează specificațiilor de mediu mai stricte decât cele prevăzute de prezenta directivă pentru ansamblul sau pentru o parte din parcul de vehicule, în scopul protejării, într-un stat membru, a sănătății populației într-o aglomerare specifică sau a mediului într-o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic, dacă poluarea atmosferică constituie sau care, în mod justificat, ar putea constitui o problemă gravă și recurentă pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

(2)   Un stat membru care dorește să facă uz de derogarea prevăzută la alineatul (1) înaintează în avans Comisiei o cerere motivată în acest sens. Motivarea cuprinde dovezile că derogarea respectă principiul proporționalității și că nu va constitui un obstacol pentru libera circulație a persoanelor și a mărfurilor.

(3)   Statele membre implicate furnizează Comisiei date despre calitatea aerului înconjurător pentru zona în cauză, precum și despre efectele preconizate ale măsurilor propuse privind calitatea aerului.

(4)   Comisia comunică fără întârziere aceste informații celorlalte state membre.

(5)   Statele membre pot oferi observațiile lor privind cererea și motivația acesteia în termen de două luni de la data comunicării informațiilor de către Comisie.

(6)   Comisia ia o decizie cu privire la cererea statelor membre în termen de trei luni de la data la care statele membre și-au prezentat observațiile. Comisia va ține cont de observațiile statelor membre și le va notifica decizia sa, informând în același timp Parlamentul European și Consiliul.

(7)   Orice stat membru poate sesiza Consiliul cu privire la decizia Comisiei în termen de o lună de la notificarea acesteia sau, în absența deciziei, poate sesiza Consiliul în legătură cu problema respectivă în termen de o lună de la expirarea perioadei prevăzute la alineatul (6).

(8)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o decizie diferită în termen de două luni de la data la care a fost anunțat despre problema în cauză.

Articolul 7

Schimbări în aprovizionarea cu țiței

Dacă, ca urmare a unor evenimente excepționale, o schimbare bruscă în aprovizionarea cu țiței sau produse petroliere face dificilă respectarea cerințelor de calitate privind combustibilii enunțați la articolele 3 și 4 de către rafinăriile unui stat membru, acesta din urmă informează Comisia. Comisia, după ce informează celelalte state membre, poate autoriza valori limită mai mari în statul membru respectiv pentru unul sau mai mulți parametri ai respectivului combustibil pe o perioadă de maximum șase luni.

Comisia notifică decizia sa statelor membre și informează Parlamentul European și Consiliul.

Orice stat membru poate sesiza Consiliul cu privire la decizia Comisiei în termen de o lună de la notificarea acesteia.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o decizie diferită în termen de o lună de la data la care a fost sesizat.

Articolul 8

Monitorizarea respectării dispozițiilor și raportarea

(1)   Statele membre monitorizează respectarea cerințelor prezentate la articolele 3 și 4 pe baza metodelor de analiză prevăzute în anexele I și II.

(2)   Comisia încurajează stabilirea unui sistem uniform pentru monitorizarea calității combustibililor. Comisia poate solicita sprijinul Comitetului European de Standardizare (CEN) pentru stabilirea acestui sistem.

(3)   Comisia elaborează, până la 30 iunie 2000, un format comun pentru prezentarea unei sinteze a informațiilor naționale privind calitatea combustibililor.

(4)   În fiecare an până la 30 iunie și pentru prima dată până la 30 iunie 2002, statele membre pun la dispoziția Comisiei o sinteză pentru anul calendaristic anterior.

Articolul 9

Procesul de revizuire

(1)   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, periodic și pentru prima dată în termen de maximum 12 luni de la adoptarea prezentei directive, dar cel târziu până la 31 decembrie 1999, în vederea evaluării efectuate în conformitate cu cerințele articolului 3 din Directiva 98/69/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului cu emisii provenind de la vehiculele cu motor și de modificare a Directivei 70/220/CEE (13) a Consiliului, o propunere de revizuire a prezentei directive ca parte integrantă a strategiei stabilită în vederea producerii unor efecte care să îndeplinească cerințele normelor de calitate a aerului în cadrul Comunității și să îndeplinească obiectivele conexe.

(2)   Propunerea conține specificații de mediu care completează specificațiile obligatorii precizate în anexa III pentru benzină și în anexa IV pentru motorină, pe baza, între altele, a cunoștințelor acumulate privind cerințele de reducere a emisiilor pentru garantarea calității aerului, a bunei funcționări a noilor tehnologii antipoluante și în ceea ce privește evoluțiile care afectează piețele internaționale de combustibili.

(3)   În afara dispozițiilor menționate la alineatele (1) și (2), Comisia poate prezenta, între altele:

propuneri care să ia în considerare situația specială a parcurilor de vehicule „captive” și necesitatea propunerii unor niveluri specifice pentru combustibilii speciali folosiți de către acestea;

propuneri care să stabilească niveluri de specificații aplicabile gazului petrolier lichefiat, gazului natural și biocombustibililor.

Articolul 10

Procedura de adaptare la progresul tehnic

Eventualele modificări necesare adaptării metodelor de măsurare stabilite în partea dreaptă (teste) din anexele I, II, III și IV la prezenta directivă, pentru a ține cont de progresul tehnic, sunt adoptate de către Comisie sprijinită de comitetul constituit în conformitate cu articolul 12 din Directiva 96/62/CE (14) și în conformitate cu procedura stabilită la articolul 11 din prezenta directivă.

O astfel de adaptare nu poate cauza nici o modificare directă sau indirectă a valorilor limită stabilite prin prezenta directivă sau nici o modificare a datelor privind punerea lor în aplicare.

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Reprezentantul Comisiei înaintează comitetului menționat la articolul 10 un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la aceste măsuri în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre respectă ponderea precizată la articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(2)   Comisia adoptă măsurile preconizate dacă acestea corespund avizului comitetului.

Dacă măsurile preconizate nu corespund cu avizul comitetului sau în absența avizului, Comisia înaintează Consiliului, fără întârziere, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie adoptate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Dacă, la expirarea perioadei de trei luni de la data sesizării Consiliului, acesta nu se pronunță, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.

Articolul 12

Abrogarea și modificarea directivelor privind calitatea benzinei și a motorinei

(1)   Directivele 85/210/CEE, 85/536/CEE și 87/441/CEE se abrogă începând cu 1 ianuarie 2000.

(2)   Directiva 93/12/CEE se modifică prin eliminarea articolului 1 alineatul (1) litera (b) și articolului 2 alineatul (1), începând 1 ianuarie 2000.

Articolul 13

Transpunerea în legislația națională

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iulie 1999. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 1 ianuarie 2000.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 14

Austria

Dispozițiile articolului 7 din Directiva 85/210/CEE în măsura în care privesc conținutul în benzen al benzinei menționat la articolul 4 din respectiva directivă, nu se aplică în cazul Austriei, până la 1 ianuarie 2000.

Articolul 15

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 16

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 13 octombrie 1998.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. M. GIL-ROBLES

Pentru Consiliu

Președintele

C. EINEM


(1)  JO C 77, 11.3.1997, p. 1 și

JO C 209, 10.7.1997, p. 25.

(2)  JO C 206, 7.7.1997, p. 113.

(3)  Avizul Parlamentului European din 10 aprilie 1997 (JO C 132, 28.4.1997, p. 170), Poziția comună a Consiliului din 7 octombrie 1997 (JO C 351, 19.11.1997, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 18 februarie 1998 (JO C 80, 16.3.1998, p. 92). Decizia Parlamentului European din 15 septembrie 1998 (JO C 313, 12.10.1998). Decizia Consiliului din 17 septembrie 1998.

(4)  JO L 76, 6.4.1970, p. 1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/69/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 350, 28.12.1998, p. 1).

(5)  JO L 36, 9.2.1988, p. 33, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 40, 17.2.1996, p. 1).

(6)  JO L 100, 19.4.1994, p. 42.

(7)  JO L 316, 31.10.1992, p. 12, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/74/CE (JO L 365, 31.12.1994, p. 46).

(8)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE (JO L 217, 5.8.1998, p. 18).

(9)  JO L 96, 3.4.1985, p. 25, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(10)  JO L 334, 12.12.1985, p. 20, astfel cum a fost modificată prin Directiva 87/441/CEE a Comisiei (JO L 238, 21.8.1987, p. 40).

(11)  JO L 74, 27.3.1993, p. 81.

(12)  JO C 102, 4.4.1996, p. 1.

(13)  JO L 350, 28.12.1998, p. 1.

(14)  JO L 296, 21.11.1996, p. 55.


ANEXA I

SPECIFICAȚII DE MEDIU APLICABILE COMBUSTIBILILOR DE PE PIAȚĂ DESTINAȚI VEHICULELOR ECHIPATE CU MOTOR CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE

Tipul: Benzină

Parametru

Unitate

Limite (2)

Test

Minimum

Maximum

Metoda

Data publicării

Cifră octanică research

 

95

-

EN 25164

1993

Cifră octanică motor

 

85

-

EN 25163

1993

Presiune vapori Reid (3), perioada de vară

kPa

-

60,0

EN 12

1993

Distilare:

 

 

 

 

 

- evaporat la 100 °C

% v/v

46,0

-

EN-ISO 3405

1988

- evaporat la 150 °C

% v/v

75,0

-

 

 

Analiza hidrocarburilor:

 

 

 

 

 

-

olefine

% v/v

-

18,0 (4)

ASTM D1319

1995

-

aromatice

 

-

42,0

ASTM D1319

1995

-

benzen

 

-

1,0

pr. EN 12177

1995 (1)

Conținutul în oxigen

% m/m

-

2,7

EN 1601

1996

Oxigenați:

 

 

 

 

 

-

Metanol, trebuie adăugați agenți stabilizatori

% v/v

-

3

EN 1601

1996

-

Etanol, pot fi necesari agenți stabilizatori

% v/v

-

5

EN 1601

1996

-

Alcool izopropilic

% v/v

-

10

EN 1601

1996

-

Alcool terbutilic

% v/v

-

7

EN 1601

1996

-

Alcool izobutilic

% v/v

-

10

EN 1601

1996

-

Eteri conținând 5 sau mai mulți atomi de carbon pe moleculă

% v/v

-

15

EN 1601

1996

Alți oxigenați (5)

% v/v

-

10

EN 1601

1996

Conținutul în sulf

mg/kg

-

150

pr.EN-ISO/DIS 14596

1996 (1)

Conținutul în plumb

g/l

-

0,005

EN 237

1996


(1)  Luna publicării va fi completată la timpul potrivit.

(2)  Valorile cotate în specificații sunt „valori reale”. Pentru stabilirea valorilor limite ale acestora au fost aplicați termenii ISO 4259 „Produse petroliere – Determinarea și aplicarea datelor de precizie privind metodele testului”, iar pentru fixarea valorii minime a fost luată în considerare o diferență minimă de 2R peste zero (R = repetabilitate). Rezultatele măsurărilor individuale sunt interpretate pe baza criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995).

(3)  Perioada de vară începe cel târziu la 1 mai și se încheie nu înainte de 30 septembrie. Pentru statele membre cu condiții climaterice arctice, perioada de vară începe cel târziu la 1 iunie și se încheie nu înainte de 31 august, iar RVP este limitat la 70 kPa.

(4)  Cu excepția benzinei fără plumb obișnuite [numărul octan minim al motorului (MON) de 81 și numărul octan minim de cercetare (RON) de 91] pentru care conținutul maxim în olefine este de 21 % v/v. Aceste limite nu vor exclude posibilitate introducerii pe piață de către un stat membru a unui alt tip de benzină fără plumb cu numerele octane mai scăzute decât cele prevăzute în prezenta anexă.

(5)  Alți mono-alcooli cu un punct final de distilare care nu depășește punctul final de distilare stabilit în specificațiile naționale sau, în cazul în care acestea nu există, în specificațiile industriale pentru carburanții de motor.


ANEXA II

SPECIFICAȚII DE MEDIU APLICABILE COMBUSTIBILILOR DE PE PIAȚĂ DESTINAȚI VEHICULELOR ECHIPATE CU MOTOR CU APRINDERE PRIN COMPRESIE

Tipul: Motorină

Parametru

Unitate

Limite (2)

Test

Minimum

Maximum

Metoda

Data publicării

Cifră cetanică

 

51,0

-

EN-ISO 5165

1992

Densitate la 15 °C

Kg/m3

-

845

EN-ISO 3675

1995

Distilare:

 

 

 

 

 

95 % punct

°C

-

360

EN-ISO 3405

1988

Hidrocarburi aromatice policiclice

% m/m

-

11

IP 391

1995

Conținutul în sulf

mg/kg

-

350

pr. EN-ISO/DIS 14596

1996 (1)


(1)  Luna publicării va fi completată la timpul potrivit.

(2)  Valorile cotate în specificații sunt „valori reale”. Pentru stabilirea valorilor limite ale acestora au fost aplicați termenii ISO 4259 „Produse petroliere – Determinarea și aplicarea datelor de precizie privind metodele testului”, iar pentru fixarea valorii minime a fost luată în considerare o diferență minimă de 2R peste zero (R = repetabilitate). Rezultatele măsurărilor individuale sunt interpretate pe baza criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995).


ANEXA III

SPECIFICAȚII DE MEDIU APLICABILE COMBUSTIBILILOR DE PE PIAȚĂ DESTINAȚI VEHICULELOR ECHIPATE CU MOTOR CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE

Tipul: Benzină

Parametru

Unitate

Limite (2)

Test

Minimum

Maximum

Metoda

Data publicării

Cifră octanică research

 

95

 

EN 25164

1993

Cifră octanică motor

 

85

 

EN 25163

1993

Presiune vapori Reid, perioada de vară

kPa

-

 

 

 

Distilare:

 

 

 

 

 

- evaporat la 100 °C

% v/v

-

-

 

 

- evaporat la 150 °C

 

-

-

 

 

Analiza hidrocarburilor:

 

 

 

 

 

-

olefine

% v/v

-

 

 

 

-

aromatice

% v/v

-

35,0

ASTM D1319

1995

-

benzen

% v/v

-

 

 

 

Conținutul în oxigen

% m/m

-

 

 

 

Conținutul în sulf

mg/kg

-

50

pr. EN-ISO/DIS 14596

1996 (1)

Conținutul în plumb

g/l

-

 

 

 


(1)  Luna publicării va fi completată la timpul potrivit.

(2)  Valorile cotate în specificații sunt „valori reale”. Pentru stabilirea valorilor limită ale acestora au fost aplicați termenii ISO 4259 „Produse petroliere – Determinarea și aplicarea datelor de precizie privind metodele testului”, iar pentru fixarea valorii minime a fost luată în considerare o diferență minimă de 2R peste zero (R = repetabilitate). Rezultatele măsurărilor individuale sunt interpretate pe baza criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995).


ANEXA IV

SPECIFICAȚII DE MEDIU APLICABILE COMBUSTIBILILOR DE PE PIAȚĂ DESTINAȚI VEHICULELOR ECHIPATE CU MOTOR CU APRINDERE PRIN COMPRESIE

Tipul: Motorină

Parametru

Unitate

Limite (2)

Test

Minimum

Maximum

Metoda

Data publicării

Cifră cetanică

 

 

-

 

 

Densitate la 15 °C

Kg/m3

 

-

 

 

Distilare:

 

 

 

 

 

95 % punct

°C

-

 

 

 

Hidrocarburi policiclice aromatice

% m/m

-

 

 

 

Conținutul în sulf

mg/kg

-

50

pr. EN-ISO/DIS 14596

1996 (1)


(1)  Luna publicării va fi completată la timpul potrivit.

(2)  Valorile cotate în specificații sunt „valori reale”. Pentru stabilirea valorilor limite ale acestora au fost aplicați termenii ISO 4259 „Produse petroliere – Determinarea și aplicarea datelor de precizie privind metodele testului”, iar pentru fixarea valorii minime a fost luată în considerare o diferență minimă de 2R peste zero (R = repetabilitate). Rezultatele măsurărilor individuale sunt interpretate pe baza criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995).