15/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

201


31998L0015


L 067/29

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 98/15/CE A COMISIEI

din 27 februarie 1998

de modificare a Directivei 91/271/CEE a Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe stabilite în anexa I

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (1), în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât cerințele pentru evacuările din uzinele de tratare a privind tratarea apelor urbane reziduale în zone sensibile expuse eutrofizării, prezentate în tabelul 2 din anexa I la Directiva 91/271/CEE au dat naștere la probleme de interpretare care trebuie clarificate; întrucât se impune, în consecință, modificarea tabelului 2 din anexa I la directiva menționată;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul comitetului prevăzut la articolul 18 din Directiva 91/271/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/271/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 septembrie 1998. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 februarie 1998.

Pentru Comisie

Ritt BJERREGAARD

Membru al Comisiei


(1)  JO L 135, 30.5.1991, p. 40.


ANEXĂ

Tabelul 2 din anexa I la Directiva 91/271/CEE se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 2: Cerințe pentru evacuările din uzinele de tratare a apelor urbane reziduale în zone sensibile expuse eutrofizării, identificate în anexa II punctul (A) litera (a). În funcție de condițiile locale, se aplică unul sau doi parametri. Se aplică valorile concentrației sau procentajul de reducere.

Parametri

Concentrație

Procentaj minim de reducere (1)

Metodă de măsurare de referință

Total fosfor

2 mg/l (10 000-100 000 e.p.)

80

Spectrofotometrie de absorbție moleculară

1 mg/l (e.p.> 100 000)

Total azot (2)

15 mg/l (10 000-100 000 e.p.) (3)

70-80

Spectrofotometrie de absorbție moleculară

10 mg/l (e.p.> 100 000) (3)


(1)  Reducere în raport cu cantitatea de efluent.

(2)  Total azot reprezintă suma dintre totalul de azot Kjeldahl (azot organic și amoniacal), azotul din nitrați și azotul din nitriți.

(3)  Aceste valori pentru concentrație sunt mediile anuale prevăzute în anexa I alineatul D punctul 4 litera (c). Totuși, cerințele pentru azot pot fi verificate folosindu-se medii zilnice atunci când se dovedește, în conformitate cu anexa I alineatul D punctul 1, că se obține același nivel de protecție. În acest caz, media zilnică nu trebuie să depășească 20 mg/l de total azot pentru toate mostrele când temperatura efluentului din reactorul biologic este mai mare sau egală cu 12 °C. Condițiile de temperatură pot fi înlocuite printr-o limitare a timpului de operare ținând cont de condițiile climatice regionale.”