05/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

101


31998D0500


L 225/27

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 20 mai 1998

privind constituirea comitetelor de dialog sectorial, menite să promoveze dialogul între partenerii sociali la nivel European

[notificată cu numărul C (1998) 2334]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(98/500/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât, în conformitate cu articolul 118b din tratat, Comisia trebuie să se străduiască să dezvolte dialogul dintre partenerii sociali la nivel european, ceea ce ar putea duce, dacă cele două părți consideră că acest lucru este de dorit, la relații bazate pe înțelegere;

întrucât, în conformitate cu punctul 12 din Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, patronatul sau organizațiile patronale, pe de o parte, și organizațiile lucrătorilor, pe de altă parte, ar trebui să aibă dreptul de a negocia și a încheia acorduri colective în condițiile stabilite de legislațiile și practicile naționale. Dialogul care va fi purtat între cei doi parteneri sociali la nivel european poate duce, dacă părțile consideră că acest lucru este de dorit, la relații contractuale în special la nivel interprofesional și sectorial;

întrucât propunerea Comisiei privind consolidarea dialogului social sectorial, formulată în Comunicarea sa din 18 septembrie 1996 privind dezvoltarea dialogului social la nivel comunitar (1), a fost primită foarte favorabil de către toate părțile implicate;

întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 18 iulie 1997 (2), răspunzând comunicării Comisiei, a cerut să se acorde o importanță deosebită dialogului social sectorial, deoarece impactul reglementării sau dereglementării asupra ocupării forței de muncă în sectoarele economice poate fi evaluat cel mai bine în cadrul dialogului social;

întrucât Comitetul Economic și Social, în avizul său din 29 ianuarie 1997 (3), răspunzând comunicării Comisiei, a arătat că dialogul sectorial trebuie să fie productiv, eficient și bine condus;

întrucât situația din diferitele state membre demonstrează clar necesitatea ca cei doi parteneri sociali să participe activ la discuțiile cu privire la îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în sectorul lor; întrucât existența unui comitet de dialog sectorial pe lângă Comisie reprezintă cel mai potrivit mijloc de a asigura o astfel de participare, prin crearea, la nivel comunitar, a unui forum reprezentativ pentru interesele socioeconomice implicate;

întrucât Comisia trebuie să facă eforturi astfel încât componența și activitățile comitetelor de dialog sectorial să contribuie la promovarea egalității între femei și bărbați;

întrucât comisiile mixte existente trebuie să fie înlocuite cu comitete de dialog sectorial; întrucât deciziile cu privire la crearea acelor comisii trebuie să fie abrogate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta se înființează comitetele de dialog sectorial (denumite în continuare „comitetele”) în sectoarele în care partenerii sociali depun o cerere comună de participare la un dialog la nivel european și în care organizațiile care reprezintă partenerii sociali îndeplinesc următoarele criterii:

(a)

aparțin unor sectoare sau categorii specifice și sunt organizate la nivel european;

(b)

constau în organizații care sunt parte integrantă și recunoscută a structurilor de parteneriat social ale statelor membre, au capacitatea de a negocia acorduri și reprezintă mai multe state membre;

(c)

au structuri adecvate care asigură participarea lor eficientă la lucrările comitetelor.

Articolul 2

Fiecare comitet, pentru sectorul de activitate pentru care a fost creat:

(a)

este consultat cu privire la evoluțiile la nivel comunitar care au implicații sociale;

(b)

dezvoltă și promovează dialogul social la nivel sectorial.

Articolul 3

Reprezentanții celor doi parteneri sociali care iau parte la ședințele fiecărui comitet sunt în număr de maximum 40, existând un număr egal de reprezentanți ai delegațiilor patronatelor și ale lucrătorilor.

Articolul 4

Comisia invită reprezentanții să participe la ședințele comitetelor pe baza unei propuneri din partea organizațiilor partenerilor sociali care au prezentat cererea arătată la articolul 1.

Articolul 5

(1)   Fiecare comitet, împreună cu Comisia, își stabilește propriul regulament de funcționare.

(2)   Comitetele sunt prezidate de un reprezentant al delegațiilor patronatelor și lucrătorilor sau, dacă aceștia prezintă o cerere comună, de un reprezentant al Comisiei.

(3)   Comitetele se întrunesc cel puțin o dată pe an. Pentru fiecare reuniune a comitetului, cheltuielile de ședere și de deplasare sunt acoperite pentru cel mult 30 de reprezentanți ai partenerilor sociali.

(4)   Comisia, cu consultarea partenerilor sociali, analizează periodic funcționarea comitetului sectorial și activitățile lor în diverse sectoare.

Articolul 6

În cazul în care Comisia a informat un comitet asupra faptului că un subiect discutat are legătură cu o chestiune de natură confidențială, membrii comitetului sunt obligați, fără a aduce atingere prevederilor articolului 214 din tratat, să nu divulge informațiile obținute la ședințele comitetului sau secretariatului său.

Articolul 7

(1)   Comitetele de dialog sectorial înlocuiesc comisiile mixte existente, astfel:

(a)

Comisia mixtă pentru transportul maritim, constituită în temeiul Deciziei 87/467/CEE (4) a Comisiei;

(b)

Comisia mixtă pentru aviația civilă, constituită în temeiul Deciziei 90/449/CEE (5) a Comisiei;

(c)

Comisia mixtă pentru navigația pe cursurile interioare, constituită în temeiul Deciziei 80/991/CEE (6) a Comisiei;

(d)

Comisia mixtă pentru transportul rutier, constituită în temeiul Deciziei 85/516/CEE (7) a Comisiei;

(e)

Comisia mixtă pentru căile ferate, constituită în temeiul Deciziei 85/13/CEE (8) a Comisiei;

(f)

Comisia mixtă pentru servicii de telecomunicații, constituită în temeiul Deciziei 90/450/CEE (9) a Comisiei;

(g)

Comisia mixtă pentru problemele sociale ale lucrătorilor agricoli, constituită în temeiul Deciziei 74/442/CEE (10) a Comisiei;

(h)

Comisia mixtă pentru problemele sociale din domeniul pescuitului maritim, constituită în temeiul Deciziei 74/441/CEE (11) a Comisiei;

(i)

Comisia mixtă pentru serviciile poștale, constituită în temeiul Deciziei 94/595/CE (12) a Comisiei.

Cu toate acestea, comisiile constituite prin deciziile respective rămân în funcțiune până când comitetele de dialog sectorial constituite prin prezenta decizie încep să funcționeze, dar în orice caz nu mai târziu de 31 decembrie 1998.

(2)   În conformitate cu articolul 1, comitetul de dialog sectorial înlocuiește și alte grupuri de lucru neoficiale prin care Comisia a promovat până în prezent dialogul social în unele sectoare care nu au fost incluse în nici o decizie a Comisiei de creare a unei comisii mixte.

(3)   Deciziile menționate la alineatul (1) literele (a)-(i) se abrogă începând cu 1 ianuarie 1999.

Adoptată la Bruxelles, 20 mai 1998.

Pentru Comisie

Pádraig FLYNN

Membru al Comisiei


(1)  COM(96) 448 definitiv.

(2)  JO C 286, 22.9.1997, p. 338.

(3)  JO C 89, 19.3.1997, p. 27.

(4)  JO L 253, 4.9.1987, p. 20.

(5)  JO L 230, 24.8.1990, p. 22.

(6)  JO L 297, 6.11.1980, p. 28.

(7)  JO L 317, 28.11.1985, p. 33.

(8)  JO L 8, 10.1.1985, p. 26.

(9)  JO L 230, 24.8.1990, p. 25.

(10)  JO L 243, 5.9.1974, p. 22.

(11)  JO L 243, 5.9.1974, p. 19.

(12)  JO L 225, 31.8.1994, p. 31.