03/Volumul 24

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

221


31998D0423


L 190/76

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 30 iunie 1998

de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din insulele Falkland

(notificat cu numărul C(1998) 1850)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(98/423/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/493/CEE a Consiliului din 22 iulie 1991 de stabilire a condițiilor de sănătate pentru producția și introducerea pe piață a produselor pescărești (1), modificată ultima dată prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, în special articolul 11,

întrucât un expert al Comisiei a efectuat o inspecție în insulele Falkland pentru a verifica condițiile în care sunt produse, depozitate și expediate către Comunitate produsele pescărești;

întrucât dispozițiile legislației din insulele Falkland privind inspecția sanitară și monitorizarea produselor pescărești pot fi considerate ca fiind echivalente cu cele stabilite în Directiva 91/493/CEE;

întrucât, în insulele Falkland, „Veterinary Service” (VS) din cadrul „Department of Agriculture” este în măsură să verifice în mod eficient aplicarea legislației în vigoare;

întrucât procedura de obținere a certificatului de sănătate menționat la articolul 11 alineatul (4) litera (a) din Directiva 91/493/CEE trebuie să conțină, de asemenea, și definirea unui model de certificat, cerințele minime privind limba(ile) în care trebuie să fie întocmit acesta și calitatea persoanei împuternicite să-l semneze;

întrucât, în temeiul articolului 11 alineatul (4) litera (b) din Directiva 91/493/CEE, pe ambalajele produselor pescărești ar trebui să fie aplicat un marcaj care să conțină numele țării terțe și numărul autorizației/de înregistrare a unității, a vasului fabrică, a antrepozitului frigorific sau a navei frigorifice de origine;

întrucât, în temeiul articolului 11 alineatul (4) litera (c) din Directiva 91/493/CEE, trebuie să se întocmească o listă cu unitățile, vasele fabrică sau antrepozitelor frigorifice autorizate; întrucât trebuie să se întocmească o listă a navelor frigorifice înregistrate în sensul Directivei 92/48/CEE a Consiliului (2); întrucât această listă trebuie să fie întocmită pe baza unei comunicări transmise Comisiei de către VS; întrucât VS trebuie să asigure conformitatea cu dispozițiile prevăzute în acest scop la articolul 11 alineatul (4) din Directiva 91/493/CEE;

întrucât VS a dat asigurări oficiale privind conformitatea cu normele prevăzute la capitolul V din anexa la Directiva 91/493/CEE și privind îndeplinirea cerințelor echivalente cu cele stabilite în directiva respectivă pentru autorizarea sau înregistrarea unităților, a vaselor fabrică, a antrepozitelor frigorifice sau a navelor frigorifice;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

„Veterinary Service” din cadrul „Department of Agriculture” este autoritatea competentă din insulele Falkland pentru verificarea și certificarea conformității produselor pescărești și de acvacultură cu cerințele Directivei 91/493/CEE.

Articolul 2

Produsele pescărești și de acvacultură originare din insulele Falkland trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

fiecare lot trebuie să fie însoțit de un certificat de sănătate în original, numerotat, completat, semnat și datat, constând dintr-o singură filă, în conformitate cu modelul din anexa A;

2.

produsele trebuie să provină de la unitățile, vasele fabrică, antrepozitele frigorifice autorizate sau de la navele frigorifice înregistrate, enumerate în anexa B;

3.

cu excepția produselor pescărești în vrac congelate și destinate fabricării produselor alimentare conservate, toate ambalajele trebuie să aibă marcat indelebil cuvintele „INSULELE FALKLAND” și numărul autorizației/de înregistrare a unității, a vasului fabrică, a antrepozitului frigorific sau a navei frigorifice de origine.

Articolul 3

(1)   Certificatele menționate la articolul 2 punctul 1 trebuie să fie întocmite în cel puțin o limbă oficială a statului membru în care sunt efectuate controalele.

(2)   Certificatele trebuie să conțină numele, calitatea și semnătura reprezentantului VS, precum și ștampila oficială a acestuia, într-o culoare diferită de cea a altor indicații de pe certificat.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 iunie 1998.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 15.

(2)  JO L 187, 7.7.1992, p. 41.


ANEXA A

Image

Image


ANEXA B

LISTA VASELOR FABRICĂ AUTORIZATE

Număr

Nume

Port

1001

Petrel

Stanley

1002

Argos Pereira

Stanley

1004

De Giosa T

Stanley

1005

Capricorn

Stanley

1006

Beagle FI

Stanley

1007

Argos Galicia

Stanley

1008

Igueldo

Stanley

1009

Golden Touza

Stanley

1010

Golden Chicha

Stanley

1011

Polar Fury

Stanley

1012

John Cheek

Stanley

1013

Heroya Primero

Stanley

1014

Sil

Stanley

1016

Jacqueline (Quark Fishing Stanley Company)

Stanley